Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
Читайте также:
  1. Amp; 5. Категорії об’єктів господарства за рівнем загрози
  2. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  3. А. Первые годы правления Петра 1 (1689—1695)
  4. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
  5. Административные реформы Петра I. Учреждение и реформа Сената. Коллегии. Генеральный регламент.
  6. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
  7. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
  8. Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради.
  9. Борьба за власть после смерти Петра I
  10. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

з організації теоретичної роботи з дисципліни

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170104

«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і

харчоконцентратів»

 

Розробив викладач___________Л.Л.Власенко

Розглянуто і схвалено цикловою

комісією харчових технологій

Протокол №__1___

«_29__»________08________2013 р. Голова циклової комісії_______Варибрус В.П.

Укладач: Власенко Людмила Леонідівна, викладач Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ, спеціаліст першої категорії.

 

Конспект лекцій розроблено згідно типової навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності», затвердженої МОН МС України 31.03.2011 р. для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодий спеціаліст», та «бакалавр» для всіх спеціальностей та форм навчання.

У конспекті висвітлені основні проблеми безпеки працівників і захисту населення у надзвичайних ситуаціях, дано аналіз, оцінку та методи зниження вірогідності ризиків, розкрито суть та особливості оперативного управління при виникненні НС, порядок здійснення рятувальних і невідкладних робіт.

Призначений в якості посібника для студентів, які навчаються за спеціальністю 5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»

 

 

ЗМІСТ

  Стор.
Вступ 1. Орієнтовний тематичний план 2. Розділи та перелік питань, з яких винесені питання на самостійне опрацювання Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки. Тема 3.Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах Тема 3.1 Пожежна безпека Тема 3.3 Хімічна безпека Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення й організаційно-функціональна структура захисту населення та адміністративно-територіальних одиниць у надзвичайних ситуаціях. Тема 7. Управління силами та засобами об’єктів господарювання під час надзвичайних ситуацій. Література та нормативна документація Інформаційні ресурси                          

ВСТУПБезпека життєдіяльності – це складна категорія, яка охоплює життя і діяльність людини у взаємодії з довкіллям (природним і штучним).

Завдання вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом базових знань для здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків; формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

В результаті вивчення дисципліни БЖД студенти повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції:

- знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності;

- вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя і здоров’я;

- здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки;

- вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

- здатність орієнтуватись в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки та ін.

Головна мета безпеки життєдіяльності полягає у тому, щоб сформувати в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й безпеки тих, хто її оточує. Навчити людину розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності.Програма курсу розрахована на 54 години. Підсумковий контроль – семестровий диференційований залік.

 

1. ОРІЄНТОВНИЙ тематичний план

тематика лекційного матеріалу наведена у відповідності до програми дисципліни «Безпека життєдіяльності» і наведена у таблиці 1.

Таблиця 1 – Орієнтовний тематичний план

Назви тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усьо-го у тому числі усьо-го у тому числі
л п лаб с.р. л п лаб с.р.
Модуль 1
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. - -          
Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки. -          
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах. - -          
3.1. Пожежна безпека - -          
3.2. Радіаційна безпека. - -          
3.3. Хімічна безпека. -          
Модуль 2
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС. -          
Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. - -          
Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС. - -          
Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС. - -          
                       

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты