Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Члени Кабінету Міністрів особисто несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері державного управління.
► Кабінет Міністрів для здійснення повноважень уповноважений залучати до своєї роботи науково-консультаційні органи, або інші дорадчі органи;

Завдання № 482У яких відповідях правильно вказано законодавчі положення, що стосуються забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України?

► для забезпечення здійснення Прем'єр-міністром своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів утворюється відділ забезпечення діяльності Прем'єр-міністра;

► робота з документами, що надходять до Кабінету Міністрів, здійснюється в Апараті Кабінету Міністрів;

► організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів;

► для забезпечення здійснення Прем'єр-міністром своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів утворюється Апарат Прем'єр-міністра.

Документи, адресовані Кабінетові Міністрів, Прем'єр-міністрові реєструються у Секретаріаті Кабінету Міністрів, який опрацьовує їх та готує для розгляду і прийняття рішення Кабінетом Міністрів та зазначеними посадовими особами.

Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів подає Прем'єр-міністрові для підписання прийняті Кабінетом Міністрів акти, а для візування - схвалені проекти законів та актів Президента України.

► організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів здійснює Апарат Кабінету Міністрів;

Завдання № 483У яких відповідях правильно вказані функції Секретаріату Кабінету Міністрів?

► забезпечує підготовку проведення засідань Кабінету Міністрів та урядових комітетів; (в Регламенті КМУ фрази «…та урядових комітетів» немає!)

► забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів;

► забезпечує діяльність Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра;

Забезпечує доведення до центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій актів Кабінету Міністрів, протокольних рішень Кабінету Міністрів та доручень Прем‟єр-міністра.

► забезпечує діяльність міністрів, які не очолюють міністерства;

► забезпечує діяльність міністрів;

► координує діяльність членів Кабінету Міністрів;

Завдання № 484У яких відповідях правильно вказано вимоги щодо актів Кабінету Міністрів?

► постанови Кабінету Міністрів видаються з питань утворення та затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп;

► акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі постанов.

► постанови Кабінету Міністрів видаються з питань затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання до нього.

► постанови Кабінету Міністрів видаються з питань виділення коштів резервного фонду державного бюджету;

► постанови Кабінету Міністрів видаються з питань затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, методики;

► постанови Кабінету Міністрів видаються в інших випадках, коли суспільні відносини потребують нормативно-правового врегулювання;

► акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у формі постанов.

??????Завдання № 485У яких відповідях неправильно вказані загальні вимоги щодо процедури підготовки проектів актів Кабінету Міністрів?

► підготовку проектів актів Кабінету Міністрів здійснюють відповідно до своєї компетенції міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

► головний розробник зобов'язаний погодити проект акта Кабінету Міністрів з усіма заінтересованими органами.

► підготовку проектів актів Кабінету Міністрів здійснюють урядові комітети, відповідно до своєї компетенції;

► для здійснення підготовки проекту акта Кабінету Міністрів головний розробник може утворювати робочу групу;

► головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, який вносить проект акта до Кабінету Міністрів.

► підготовка проекту акта Кабінету Міністрів включає визначення регуляторного впливу акта та обґрунтування доцільності прийняття такого акта;

► розробник проекту акта Кабінету Міністрів зобов‟язаний провести громадське слухання проекту акта;

Завдання № 486Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів включає:

► опрацювання на відповідність законодавству Європейського Союзу, у випадках, якщо акт Кабінету Міністрів за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються правом Європейського Союзу;

► громадське обговорення актів Кабінету Міністрів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян;

► аналіз доцільності розробки проекту акта Кабінету міністрів та розробку обґрунтування;

► процедури погодження акта Кабінету Міністрів з державними адміністраціями; \

► опрацювання на відповідність європейським стандартам у сфері дотримання прав людини, у випадках, коли акт Кабінету Міністрів зачіпає права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

► аналіз та розрахунки, у випадках, якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів або може призвести до втрати доходів;

► опрацювання всіх проектів актів на відповідність законодавству Європейського Союзу;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Завдання № 487Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів включає:

внесення проектів актів Кабінету Міністрів на розгляд Кабінету Міністрів;

► громадське обговорення актів Кабінету Міністрів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян;

► процедури погодження акта Кабінету Міністрів з заінтересованими органами;

► правову експертизу проекту акта Кабінету Міністрів;

► правову експертизу проектів розпоряджень з кадрових питань або про затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп;

опрацювання проектів актів Кабінету Міністрів на відповідність законодавству Європейського Союзу;

► опрацювання проектів актів Кабінету Міністрів на відповідність європейським стандартам у сфері дотримання прав людини;

Завдання № 488Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів включає:

► опрацювання проектів актів Кабінету Міністрів у Секретаріаті Кабінету Міністрів;

► внесення проектів актів Кабінету Міністрів на розгляд Кабінету Міністрів;

► аналіз доцільності розробки проекту акта Кабінету міністрів та розробку обґрунтування;

► розгляд на засіданні урядового комітету Кабінету Міністрів;

► розгляд проекту акта Кабінету Міністрів на засіданні Кабінету Міністрів;

► процедури погодження акта Кабінету Міністрів з державними адміністраціями;

► правову експертизу проектів розпоряджень з кадрових питань або про затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп;

Завдання № 489Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів включає:

► правову експертизу проектів розпоряджень з кадрових питань або про затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп;

громадське обговорення актів Кабінету міністрів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян;

опрацювання проектів актів Кабінету Міністрів на відповідність європейським стандартам у сфері дотримання прав людини;

► розгляд на засіданні урядової комісії;

► розгляд на засіданні урядового комітету Кабінету Міністрів;

► правову експертизу проекту акта Кабінету Міністрів;

► внесення проектів актів Кабінету Міністрів на розгляд Кабінету Міністрів;

Завдання № 490У яких відповідях правильно вказано вимоги щодо процедури погодження проекту акта Кабінету Міністрів?

► заінтересований орган зобов'язаний за зверненням головного розробника у визначений ним строк взяти участь в опрацюванні та погодженні проекту акта Кабінету Міністрів у частині, що стосується його компетенції;

► проекти актів Кабінету Міністрів погоджуються з заінтересованими органами лише, якщо передбачають делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому числі організаціям недержавної форми власності;

► головний розробник визначає строк погодження проекту акта Кабінету Міністрів заінтересованими органами;

► у випадках, якщо заінтересований орган не висловив своєї позиції щодо проекту акта Кабінету Міністрів у визначений головним розробником строк, головний розробник акта повторно звертається за погодженням;

► проекти актів Кабінету Міністрів погоджуються з заінтересованими органами лише, якщо мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян;

► проекти актів Кабінету Міністрів погоджуються з заінтересованими органами лише, якщо передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання

► у випадках, якщо заінтересований орган не висловив своєї позиції щодо проекту акта Кабінету Міністрів у визначений головним розробником строк, проект вважається погодженим без зауважень;

Завдання № 491У яких відповідях правильно вказано випадки, у яких проводиться громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів?

► громадському обговоренню підлягають проекти постанов Кабінету Міністрів;

► громадському обговоренню підлягають проекти розпоряджень Кабінету Міністрів;

► громадське обговорення проводиться щодо проектів актів Кабінету Міністрів, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання;

► громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів проводиться у всіх випадках;

► громадське обговорення проводиться щодо проектів розпоряджень з кадрових питань або про затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп;

Громадське обговорення проводиться щодо проектів актів Кабінету Міністрів, які передбачають делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому числі організаціям недержавної форми власності.

► громадське обговорення проводиться щодо проектів актів Кабінету Міністрів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян;

Завдання № 492У яких відповідях правильно вказано положення, що стосуються розгляду проектів актів Кабінету Міністрів на засіданні Кабінету Міністрів?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты