Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  2. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗМІЖДИСЦИ ПЛІНАРНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ
  4. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  5. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
  6. Види забезпечення функціонування ПК
  7. Види навчальної діяльності учнів на уроці
  8. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  9. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  10. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

10.1. Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Урядовий кур'єр від 06.06.2012 — № 99.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стор. 1122.

5. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 22.01.1991 - 1991 р., № 4, стор. 20.

6. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України вiд 31.12.1991 - 1991 р., № 53, стаття 793.

10.2. Базова література:

1. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В.М. Попович, П.А. Трачук, А.В. Андрушко, С.В. Логін. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.

2. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юстиції. – Х.: Одіссей, 2012. – 432 с.

3. Кваліфікація злочинів : Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К. : Істина, 2010. – 430 с.

4. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К. : Атіка, 2011.—648 с.

5. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч. посібник / М.Й. Коржанський. – К.: Атіка, 2007. - 592 с.

6. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів: наук.-практ. пос. / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 152 с.

7. Кримінальне право України. (Особлива частина) : підручник / Кол. авторів А.В. Байлов, О.А. Васильєв, О.О. Житний та ін., за заг. ред. О.М. Литвинова; наук. ред. серії О.М. Бандурка. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2011. – 572 с.

8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. О.М. Литвинова – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. − 407 с.9. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін., За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Атіка, 2009. – 408 с.

10. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с.

11. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник / І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук, та ін. – К.: КНТ, 2006 р. – 432 с.

12. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Александров Ю.В. Дудоров О.О., Навроцький В.О. та ін. / За ред. Мельника М.І., Клименка В.А.- К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

13. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін., За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

14. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник/Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін., Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І.- К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.15. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін., за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

16. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. – За ред. О.М. Омельчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 297 с.

17. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін., за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

18. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011. – 1112 с.

19. Кримінальний Кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (станом на 12 березня 2012 р.) // Кримінальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (станом на 12 березня 2012 р.). – Харків: «Майдан», 2012. – 466 с.

20. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання четверте, доповн. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 1208 с.

21. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання третє. - Х.: Одіссей, 2006. – 1184 с.

22. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М., «Юристъ», 1999. – 304 с.

23. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак.- К.: А.С.К., 2001. – 352 с.

24. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник / В.О. Навроцький. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

25. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. — 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. — К.: А.С.К., 2005. – 848 с.

26. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 3-є вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005. – 1064 с.

27. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / Колектив авторів. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.

28. Практика судів України з кримінальних справ (2008-2011) / Укладач В.І. Тютюгін; За заг. ред. В.Я. Тація. – Х. : Одіссей, 2011. – 568 с.

29. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 504 с.

30. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах: Офіц. / Верхов. Суд України; Відп. ред. П.П. Пилипчук. – К.: Концерн «Ін Юре», 2007. – 696 с.

31. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник/ В.В. Кузнецов, А.В. Савченко; За заг. ред. Професорів Є.М. Моісеєва та О.М. Джужи, наук. ред. к.ю.н., доц. І.А. Вартилецька. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 300 с.

32. Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник / отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины Е.Л. Стрельцов. – Х.: Одиссей, 2009. – 344 с.

33. Уголовное право Украины: Особенная часть: Учебник / отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины Е.Л. Стрельцов. – Х.: Одиссей, 2009. – 544 с.

34. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

 

10.3. Допоміжна література:

1. «Бюлетень законодавства і юридичної практики України». Спеціальний випуск. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – К., 1994. – 800 с.

2. Альошин Д.П. Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм // Право і безпека. - 2002. -№1. - С.15-20.

3. Андрушко П.П. Поняття, види, значення кваліфікації злочинів // Вісник Київського університету: Суспільно-політичні науки. – К.: Либідь. – 1992.- Вип. 5.

4. Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни по действующему законодательству союзных республик / М.К. Аниянц. – М.: Юрид. лит., 1964. - 212 c.

5. Анчукова М. Про поняття діяння, пов’язаного з ризиком, як обставини, що виключає злочинність діяння // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №7. – С. 105-107.

6. Бажанов М. И. Уголовная ответственность за преступления против личности / Бажанов М.И.; Редкол.: Кривоченко Л.Н., Процевский А.И., Пушкин А.А., Страхов Н.Н., Таций В.Я. (Отв. ред.), Якуба О.М. - Киев: Вища шк., 1977. - 43 c.

7. Байлов А.В. Актуальні питання кримінальної відповідальності за злочини проти життя особи // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007 р. У 2-х ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – Ч.2. – С. 16-19;

8. Байлов А.В. Актуальні проблеми кваліфікації злочинів проти життя особи // Правова політика Української держави : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2 / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 96-98;

9. Байлов А.В. Вопросы уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка по законодательству Российской Федерации и Украины // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 10. В 3 томах. Том 3. М. : Издательская группа «Юрист», 2010. – С. 346-348;

10. Байлов А.В. Злочин вчинено у стані сильного душевного хвилювання // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – 2004. – № 28. – С. 37-40.

11. Байлов А.В. Проблеми забезпечення ефективності застосування норм, передбачених статтями 116 та 123 Кримінального кодексу України // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наук. конф.,15 трав.2008 р./ Ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2008. – С. 62-66;

12. Байлов А.В. Щодо роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для кваліфікації злочинів проти життя особи // Право і суспільство. – Дніпропетровськ. – 2010. – № 6. – С. 174-178;

13. Байлов А.В. Щодо стадій вчинення умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони // Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів IV Мінародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Університетська книга, 2011. – С.171-173;

14. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / Ю.В. Баулин - Харьков: Основа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1991. - 360 c.

15. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. Учебно-практическое пособие / Г.Н. Борзенков. - М.: Зерцало-М, 2005. - 144 c.

16. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации / В.И. Борисов, В.Н. Куц. — Харьков: НПКФ «КОНСУМ», 1995. – 104 с.

17. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву / С.В. Бородин. - М.: Юристъ, 1994. - 204 с.

18. Бородин С.В. Преступления против жизни / С.В. Бородин. – М.: Юристъ, 1999. – 356 с.

19. Брич Л.П. Поняття розмежування складів злочинів (термінологічний аспект) // Право і лінгвістика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь: Доля, 2003. – С.69-74.

20. Бублейник В.А. Визначення суб’єктів дій, спрямованих на незаконний збут наркотиків / В.А. Бублейник // Право і безпека. - 2005. - № 4-3. – С. 43-47.

21. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений: 2-е изд., доп / Ф.Г. Бурчак. – К.: Политиздат Украины, 1985. – 120 с.

22. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы / Ф.Г. Бурчак. – Киев, 1986. – 125 с.

23. Вапсва Ю.А. Класифікація помилок у кримінальному праві: проблеми та значення // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип.5. – С. 179-182.

24. Вапсва Ю.А. Механизм формирования ошибки в сознании лица, совершающего престу-пление // Право і безпека. 2002. № 4. – С.184-188.

25. Вапсва Ю.А. Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки // Вісник Уні-верситету внутрішніх справ. – 2000. – Вип.10. –С. 50-55.

26. Вапсва Ю.А. Ошибка в квалифицирующих признаках состава преступления // Право і безпека. 2003. №2’4. – С.97-99.

27. Вапсва Ю.А., Блинская С.Г. Законодательная регламентация ошибки в УК зарубежных стран // Право і безпека. 2003. № 2. – С.70-73.

28. Вартилецька І.А. Протидія незаконному обігу наркотиків: історія, практика, законодавство : [Навчальний посібник] / І.А. Вартилецька, Д.Й. Нікифорчук, О.М. Стрільців та ін. ; за ред. О.М. Джужи. – 2006. – 240 с.

29. Васильєв А.А. Застосування положень норми про обмежену осудність у судово-психіатричній та судовій практиці // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Матер. наук.-практ. конф. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 61-64.

30. Вербенський М.Г. Сучасні тенденції незаконного обігу наркотичних засобів в Україні та вплив на них транснаціонального наркобізнесу / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. - 2005. - № 2. – С. 75-86.

31. Вереша Р.В. Проблеми вини в теорії кримінального права: Навч. посібник / Р.В. Вереша. – К.: Атіка, 2005. – 464 с.

32. Гавриш С.Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений // Право и политика. - № 11. - 2000. – С. 4-15.

33. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 316 с.

34. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Объект и квалификация преступлений / В.К. Глистин. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. - 127 c.

35. Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве. Вопросы теории и правотворчества / И.Я. Гонтарь. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997. - 200 c.

36. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм: Учебное пособие. – Красноярск: Изд-во Красноярск.гос.ун-та, 1996. – 67 с.

37. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья / И.И. Горелик. - Минск: Вышэйш. шк., 1973. - 318 c.

38. Горелик И.И. Ответственность за оставление в опасности по советскому уголовному праву / И.И. Горелик. - М.: Госюриздат, 1960. - 72 c.

39. Готин А.Н. Объект преступления в теории уголовного права // Вісник Луганського ін-ституту внутрішніх справ. – 2001. – № 3. – С.39-62.

40. Гуторова Н.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины. – Харьков : «Рубикон П», 1997. – 102 с.

41. Дем’яненко В., Дядько Д. Критерії розмежування закінченого й незакінченого замаху // Радянське право. – 1977. – № 4.

42. Деякі питання провадження у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – №1. – С. 29-40.

43. Джинжолия Р.С. Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности. Монография / Р.С. Джинджолия - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 271 c.

44. Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву / П.А. Дубовец. - М.: Юрид. изд-во, 1964. - 159 с.

45. Емельянов В. П. Понятие объекта преступления в уголовно-правовой науке // Право і безпека – 2002. – №4. – С. 7-11.

46. Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності: навч. посібник / Ємельянов В. П. – Х. : Рубікон, 1996. – 112 с.

47. Жук П.Ф., Кириленко О.І. Поняття продовжуваного злочину та його ознаки // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2000. – Вип. 3.

48. Загородников Н.И., Игнатов А.Н. Преступления против личности. Учебное пособие / Загородников Н.И., Игнатов А.Н. - М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР, 1962. - 64 c.

49. Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву / Загородников Н.И. - М.: Госюриздат, 1961. - 278 c.

50. Загородников Н.И. Преступления против здоровья / Загородников Н.И. - М.: Юрид. лит., 1969. - 168 c.

51. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы / Злобин Г.А., Никифоров Б.С. - М.: Юрид. лит., 1972. - 264 c.

52. Иванова В.В. Преступное насилие: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. – 83 с.

53. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. – М.: Щит - М., 1999. – 288 с.

54. Карпушин М.П., Курлянский Н.И. Уголовная ответственность и состав преступления / Карпушин М.П., Курляндский В.И. - М.: Юрид. лит., 1974. - 232 c.

55. Кваліфікація злочинів: [навчально-методичний посібник] / Лень В.В., Болдарь Г.Є., Гнєтнєв М.К., Зеленов Г.М. – Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2009. – 256 с.

56. Кириленко О.І. Види повторності злочинів у кримінальному праві України // Вісник Запорізького юрид. інституту. – 2001. – № 4. – С.202-208.

57. Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости / Козак В.Н. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. - 154 c.

58. Козаченко И., Курченко В. Квалификация преступлений, совершаемых в состоянии сильного душевного волнения // Советская юстиция. – 1991. - № 11. – С. 18-22.

59. Колб О.Г. Проблеми визначення поняття «співучасть у злочині» // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 333-338.

60. Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. - Екатеринбург, 2000. – 197 с.

61. Квалификация хулиганства. Учебное пособие / Коржанский Н.И. - Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1989. - 56 c.

62. Коржанский Н.И. Квалификация преступлений при конкуренции непосредственных объектов посягательства. // Советская юстиция. – 1972. – № 21. – С. 20-21.

63. Коржанский Н.И. Квалификация преступлений против личности и собственности. Учебное пособие / Коржанский Н.И. - Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1984. - 60 c.

64. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений. Учебное пособие / Коржанский Н.И. - Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976. - 120 c.

65. Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалификации). Учебное пособие / Коржанский Н.И. - Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976. - 56 c.

66. Коржанський М. Кримінально-правова охорона особи: вади і помилки // Юридичний віник України. — 1995. — № 12. – С. 23-29.

67. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / Коржанський М.Й. – К. : Юрінком Інтер, 1996. – 144 с.

68. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник. – Видання 3-є, доповн. та переробл. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

69. Красиков Ю.А. Множественность преступлений. Понятие, виды, наказуемость: Учебное пособие / Красиков Ю.А.; Отв. ред.: Здравомыслов Б.В. - М.: РИО ВЮЗИ, 1988. - 96 c.

70. Кригер Г. Отграничение умысла и преступной самонадеянности // Сов. юстиция. – 1980. – № 17. – С. 13-15.

71. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства): Офіц. вид. / Верх. Суд України; Відп. ред. П.П. Пилипчук. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 960 с.

72. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матер. наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квіт. 2004 р./ Редкол.: Сташис В.В. та ін.- К. – Х.: «Юрінком Інтер», 2004. – 260 с.

73. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юристъ, 1999. – 304 с.

74. Кузнецов А.В. Уголовное право и личность / Кузнецов А.В. - М.: Юрид. лит., 1977. - 168 c.

75. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: [монографія] / В.В. Кузнецов – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 158 с.

76. Куринов Б.А. Квалификация при совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм // Вестник МГУ. Сер 11. Право, 1983. – № 2. – С. 20-28.

77. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность / Лейкина Н.С. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. - 128 c.

78. Ломако В. А. Осудність та неосудність за кримінальним правом України: Конспект лекцій. – Харків: Українська юридична академія, 1993. – 76 с.

79. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: [теоретико-прикладное исследование] / Н.А. Лопашенко. – М. : ЛексЭст, 2005. – 408 с.

80. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные преступления: в чем различие? // Государство и право. – 1996. – №3. – С.83-92.

81. Люблинский П.И. Преступления в области половых отношений / П.И. Люблинский. - М., Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. - 246 c.

82. Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность / В.Г. Макашвили - М.: Госюриздат, 1957. - 211

83. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве / Малинин В.Б. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2000. - 316 c.

84. Малков В.П. Конкуренция уголовно-правовых норм и её преодоление // Советское государство и право. – 1975. – №3. – С.59-66.

85. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву / Малков В.П.; Науч. ред.: Сундуров Ф.Р. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - 173 c.

86. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – Київ: Атіка. – 2003. – 224 с.

87. Марцев А.И. Состав преступления: структура и виды // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 47-49.

88. Маслак Н.В. Підстава кримінальної відповідальності за готування до злочину // Кримінальне право України. – 2006. – № 4. – С. 3-9.

89. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления / П. С. Матышевский. – К. : Юринком, 1996. – 240 с.

90. Медведев А.М. Разграничение преступлений и административных проступков // Советское государство и право. – 1990. – №6. – С. 92-96.

91. Мельник М.І. Види співучасників за новим Кримінальним кодексом України // Право України. – 2001. - № 11. - С. 69-74.

92. Миколенко О.М. Про деякі аспекти розмежування правопорушень // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 2. – С. 54-57.

93. Мочкош Я. Форми співучасті у кримінальному праві України: проблемні питання // Право України. – 2006. – № 3. – С. 113-116.

94. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів: [монографія] / А.А. Музика. – К. : Логос, 1998. – 324 с.

95. Навроцький В. Злочини проти особи: Лекції / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. Юрид. фак. - Львів, 1997. - 345с.

96. Навроцький В.О. Злочини проти власності: лекції для студ. юр. ф-тів / В.О. Навроцький. – Львів : Львівський держ. ун-т, 1997. – 80 с.

97. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

98. Наумов А.В. Мотивы убийств. Учебное пособие / А.В. Наумов; Под ред.: Огурцова Н.А. - Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1969. - 135 c.

99. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления / Нерсесян В.А. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 223 c.

100. Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. - М.: Юрид. лит., 1959.- 410с.

101. Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. Комментарий. — 2-е изд., стер. — М: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. - 60 с.

102. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Никифоров Б.С. - М.: Госюриздат, 1960. - 230 c.

103. Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України.: Наук.-практ. посіб. – К., 2001. – 112 с.

104. Огаренко Ю.В. Поняття спеціального завдання з попередження або розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставини, що виключає злочинність діяння // Право і безпека. – 2005. – № 4. – С. 98-101.

105. Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву / Орлов В.С. - М.: Госюриздат, 1958. - 260 c.

106. Осадчий В.І. Міжнародні та національні питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів : [Навч. посібник] / В.І. Осадчий, А.В. Савченко, В.В. Бульба. - К. : ПАЛИВОДА, 2004. – 112 с.

107. Павлов В. Г. Субъект преступления в уголовном праве / Павлов В.Г. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. акад., 1999. - 118 c.

108. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Панов Н.И. - Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. - 161 c.

109. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. Учебное пособие / Панов Н.И. - Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1984. - 111 c.

110. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием / Н.И. Панов. - К. : УМК ВО, 1988. - 80 с.

111. Панько П.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву / Панько К.А.; Науч. ред.: Труфанов В.В. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. - 147 c.

112. Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости / Пархоменко С.В. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 267 c.

113. Пашнин А.Н., Пронина М.М. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: уголовно-правовая регламентация и ее совершенствование. Монография. - Челябинск, 2005. – 172 с.

114. Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной противоправностью. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. – 56 с.

115. Питецкий В. Критерии преступной небрежности // Сов. юстиция. – 1986. – № 2. – С. 19-20.

116. Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. - Воронеж, 1965. – 205 с.

117. Попов А.Н. Преступление против личности при смягчающих обстоятельствах. - Санки-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. — 465 с.

118. Попович Н. Вчинення злочину групою осіб без попередньої змови як форма співучасті // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – № 41. – С. 289-294.

119. Преступления с квалифицированными составами и их уголовно-правовая оценка. Текст лекции / Козаченко И.Я., Костарева Т.А., Кругликов Л.Л. - Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. акад., 1994. - 59 c.

120. Проблема неосторожной вины в уголовном праве / Угрехелидзе М.; Отв. ред.: Макашвили В.Г. - Тбилиси: Мецниереба, 1976. - 131 c.

121. Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Монография / Рарог А.И.; Науч. ред.: Здравомыслов Б.В. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. - 186 c.

122. Редин М.П. Объективные и субъективные признаки приготовления к преступлению и покушения на преступление // Российский следователь. – 2003. – № 1. – С. 28-31.

123. Редин М.П. Понятие покушения на преступление в российском праве // Уголовное право. – 2002. – №2. – С. 57-60.

124. Ришелюк А. Проблематика триваючого злочину // Радянське право. – 1991. – № 5.

125. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За наук. ред. д.ю.н., проф., академіка Академії правових наук України В.І. Борисова. – Х.: Право, 2006. – 208 с.

126. Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения / Скляров С.В. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 326 c.

127. Смитиенко В.М. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР / В.М. Смитиенко. - К. : Вища школа, 1989. – 243 с.

128. Созанський Т. Кваліфікація ідеальної сукупності злочинів // Вісник Львівського ін-ту внутр. справ. – 2001. – №2. – С.167-171.

129. Сташис В. В., Бажанов М. І. Особа — під охороною кримінального закону. — Х.: Право, 1996. — 225 с.

130. Стрижевська А.А. Поняття повторності злочинів за кримінальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 11. – С. 93-108.

131. Судебная практика. Убийства, изнасилования и другие преступления против личности. / Сборник судебных решений по уголовным делам. - К., 2006. – 125 с.

132. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах: офіц. вид. /Верхов. Суд України; відп. ред. П.П. Пилипчук. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. – 608 с.

133. Сураєва В. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин: чи є це законним? // Юридичний журнал. – 2006. – № 12. – С. 19-20.

134. Сухарев Е., Куликов А. О двойной форме вины // Сов. юстиция. – 1990. –№ 18. – С. 21-22.

135. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика : Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 496 с.

136. Тарарухін С.А. Вибрані твори. Частина ІІІ: Кримінальне право. Теорія кваліфікації злочинів / С.А. Тарарухін. – К. : НАВСУ, 2004. – 248 с.

137. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / Таций В.Я. - Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1988. - 198 c.

138. Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения / Тер-Акопов А.А. - М.: Юрид. лит., 1980. - 152 c.

139. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления / Тимейко Г.В.; Отв. ред.: Некипелов П.Т. - Ростов: Изд-во Рост. ун-та, 1977. - 216 c.

140. Тихий В.П. Питання застосування норм Кримінального кодексу України щодо стадій злочину // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 1. − С. 69-73.

141. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления / Трайнин А.Н. - М.: Госюриздат, 1957. - 364 c.

142. Трубников В. М. Нове про суб’єкт злочину // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Спецвипуск. – 2002. – С. 110– 17.

143. Трубников В.М. Новый взгляд на объект преступления // Право и безпека. 2002. – № 1. – С. 81-87.

144. Узагальнення судової практики у кримінальних справах про злочини, пов’язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами // Адвокат. - 2005. - № 6.– С. 57-63.

145. Устименко В. В. Специальный субъект преступления. Понятие и виды: Учебное пособие / Устименко В.В.; Науч. ред.: Бажанов М.И. - Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1986. - 58 c.

146. Устименко В.В. Квалификация преступлений со специальным субъектом. Учебное пособие / Устименко В.В. - Киев: Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. - 44 c.

147. Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве / Утевский Б.С. - М.: Госюриздат, 1950. - 319 c.

148. Фесенко Е. Объект преступления с точки зрения ценностной теории // Уголовное право. – №3. – 2003. – С. 71-73.

149. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи з його охорони : монографія / Є.В. Фесенко. – К. : Атіка, 2004. – 280 с.

150. Фролов Д. Є. Деякі аспекти кваліфікації і розмежування злочинів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 1. – С. 171-176.

151. Хачатуров Р.Л. Время как признак объективной стороны состава правонарушения // Закон и право. – 2006. – № 7. – С. 28-29.

152. Шапченко С.Д. Співучасть у злочині (Постатейний коментар до розділу VI Загальної частини Кримінального кодексу України) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 9. – С.68-110.

153. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве / Шарапов Р.Д. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 298 c.

154. Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности / Шаргородский М.Д.; Отв. ред.: Алексеев Н.С. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1953. - 108 c.

155. Шаргородский М.Д. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность / Слуцкий И.И.; Отв. ред.: Шаргородский М.Д. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1956. - 118 c.

156. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. – СПб: Изд-во Санкт-петербургского уни-та, 1992. - 90 с.

157. Шишков С. Установление «внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта)» // Законность. – 2002. - № 11. – С. 24-28.

158. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / Якушин В.Я.; Науч. ред.: Сундуров Ф.Р. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1988. - 128 c.

159. Ярмиш Н.Н. Действие как признак объективной стороны преступления (проблемы психологической характеристики) / Ярмыш Н.Н. - Харьков: Основа, 1999. - 84 c.

160. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ). Монография / Ярмыш Н.Н.; Под науч. ред.: Сташис В.В. - Харьков: Право, 2003. - 512 c.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 16; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Шкала оцінювання: національна та ECTS. Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка Пояснення 90 – 100 Відмінно | СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.042 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты