Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикладення тексту

Читайте также:
  1. АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
  2. Введення й редагування формул та тексту.
  3. Види, особливості та структура тексту службових листів
  4. Визначення тексту.
  5. Виклад тексту документа
  6. Викладення матеріалу теми - 74 хв.
  7. Викладення матеріалу теми - 74 хв.
  8. ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА.
  9. Вимоги до укладання тексту наказу

 

Текст записки повинен бути стислим, чітким і не допускати різних тлумачень. При викладанні обов'язкових вимог у тексті повинні застосовуватися слова: «повинен», «слід», «необхідно», «вимагається, щоб», «дозволяється тільки», «не допускається», «забороняється», «не слід». При викладанні інших положень слід застосовувати такі слова: «можуть бути», «як правило», «за необхідності», «може бути», «у випадку» і таке інше.

При цьому допускається використовувати розповідну форму викладу тексту записки, наприклад «застосовують», «указують» тощо.

У тексті записки НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ:

- застосовувати розмовні звороти, техніцизми, професіоналізми;

- застосовувати для одного й того ж поняття різні науково-технічні терміни, близькі за смислом (синоніми), а також іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів з української мови;

- застосовувати довільні словотворення;

- застосовувати скорочення слів, крім встановлених правилами української орфографії, відповідними державними стандартами, а також у даній записці;

- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони використовуються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у головках і боковинах таблиць і в розшифруваннях буквених позначень, які входять у формулу.

У тексті документу, за винятком формул, таблиць і малюнків, не допускається:

- застосовувати математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величин(слід писати слово "мінус");

- застосовувати знак "?" для позначення діаметру (слід писати слово "діаметр"). При вказівці розміру чи граничних відхилень діаметру на кресленнях, поміщених в тексті документу, перед розмірним числом слід писати знак "?";

- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад > (більше), < (менше), ? (більше або рівно), ? ?(менше або рівно), а також знаки № (номер), % (відсоток);

- застосовувати індекси стандартів, технічних умов і інших документів без реєстраційного номера.

У тексті документу числові значення величин з позначенням одиниць фізичних величин і одиниць рахунки слід писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до дев'яти - словами.Приклади

1 Провести випробування п'яти труб, кожна завдовжки 5 м.

2 Відібрати 15 труб для випробувань на тиск.

Якщо в тексті документу приводять діапазон числових значень фізичної величини, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, те позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового значення діапазону.

Приклади

1 Від 1 до 5 мм

2 Від 10 до 100 кг

3 Від плюс 10 до мінус 40°С.

Від плюс 10 до плюс 40°С.

Неприпустимо відділяти одиницю фізичної величини від числового значення (переносити їх на різні рядки або сторінки), окрім одиниць фізичних величин, що поміщаються в таблицях, виконаних машинописним способом.

 

3.3.7 Ілюстрації

 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією посередині сторінки. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом «Рисунок 0.0 - Назва», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних.Наприклад,

Рисунок 1.1 - Схема формування прибутку підприємства

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу. Потрійна нумерація рисунків НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. Якщо в пояснювальній записці вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують.

 

3.3.8 Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті пояснювальної записки.

Таблиці треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку, або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Наприклад,

Таблиця 1.1 В міліметрах

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - -
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - -
3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2

Продовження таблиці 1.1

В міліметрах

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - -

 

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, при цьому повторюють головку таблиці відповідно до рисунком 2. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією або лінією товщиною 2s.

Таблиця…

 

Діаметр стрижня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг Діаметр стрижня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг
1,1 0,045 2,0 0,192
1,2 0,043 2,5 0,350
1,4 0,111 3,0 0,553

Рисунок 2

Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли в тексті документа є посилання на них, при поділі таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку в відповідно до рисунка 3.

Таблиця ...

Умовний прохід Маса, кг, не більш
   

Рисунок 3

При необхідності нумерації показників, параметрів або інших даних порядкові номери слід указувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їх найменуванням відповідно до рисунка 4. Перед числовими значеннями величин і позначенням типів, марок і т.п. порядкові номери не проставляють.

Таблиця …

Найменування показника Значення
  в режимі 1 в режимі 2
1. Струм колектору, А 5, не менш 7, не більш
2. Напруга в колекторі, В - -
3.Опір навантаження колектору, Ом - -

Рисунок 4

Якщо всі показники, наведені в графах таблиці, виражені в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її позначення необхідно поміщати над таблицею праворуч, а при поділі таблиці на частини - над кожною її частиною згідно із малюнком 2. Якщо в більшості граф таблиці наведені показники, виражені в одних і тих же одиницях фізичних величин (наприклад в міліметрах, вольтах), але є графи з показниками, вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею слід писати найменування переважаючого показника і позначення його фізичної величини, наприклад, "Розміри в міліметрах", "Напруга у вольтах", а в підзаголовках решти граф приводити найменування показників і (або) позначення інших одиниць фізичних величин відповідно до рисунка 3.

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття замінюють літерними позначеннями, встановленими ГОСТ 2.321, або іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або наведені на ілюстраціях, наприклад D - діаметр, Н - висота, L - довжина.

Якщо в графі таблиці поміщені значення однієї і тієї ж фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказують в заголовку (підзаголовку) цієї графи у відповідності з рисунком 6. Числові значення величин, однакові для кількох рядків, допускається вказувати один раз у відповідності з малюнками 3 і 5.

Таблиця ...

Тип изолятора Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А
ПНР-6/400  
ПНР-6/800
ПНР-6/900  

 

Рисунок 5

Текст, який повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається з поодиноких слів, що чергуються з цифрами, замінюють лапками. Якщо повторюваний текст складається з двох і більше слів, при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі - лапками. Якщо попередня фраза є частиною подальшій, то допускається замінити її словами "Те ж" і додати додаткові відомості. При наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

 

3.3.9 Переліки

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а) матеріальні витрати;

б) витрати на оплату праці;

1) витрати на основну заробітну плату;

2) витрати на додаткову заробітну плату;

в) амортизація.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

 

3.3.10 Примітки

 

Примітки вміщують у пояснювальній записці за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують.

Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Наприклад,

Примітка. Текст примітки

або

Примітки:

1. Текст примітки

2. Текст примітки

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) | Виноски
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты