Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕЩЕ, ГОСПОЖЕ ВЛАДЫЧИЦЕ,
ОТ УЗ И ТЕМНИЦ СВОБОЖДАЕШИ

И ВСЯКИЯ МНОГОРАЗЛИЧНЫЯ СТРАСТИ ИСЦЕЛЯЕШИ, И ОЧНЫЯ БОЛЕЗНИ

ВРАЧУЕШИ, И ОТ СМЕРТОНОСНЫЯ ЯЗВЫ ИЗБАВЛЯЕШИ: ВСЯ БО ВОЗМОЖНА СУТЬ

ХОДАТАЙСТВОМ ТВОИМ К СЫНУ ТВОЕМУ,

ХРИСТУ БОГУ НАШЕМУ!

О ВСЕПЕТАЯ МАТИ, ПРЕЧИСТАЯ БОГОРОДИЦЕ! НЕ ПЕРЕСТАЙ МОЛИТИ О НАС, НЕДОСТОЙНЫХ РАБЕХ ТВОИХ,

СЛАВЯЩИХ ТЯ И ПОЧИТАЮЩИХ,
И ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ ПРЕЧИСТОМУ ОБРАЗУ ТВОЕМУ, И НАДЕЖДУ ИМУЩИХ НЕВОЗВРАТНУ И ВЕРУ НЕСУМНЕННУ

К ТЕБЕ, ПРИСНОДЕВЕ, ПРЕСЛАВНЕЙ И НЕПОРОЧНЕЙ,

СЛАВЯЩИХ И ЧТУЩИХ

И ПОЮЩИХ ТЯ

ВО ВЕКИ ВЕКОВ

АМИНЬ

 

Інститут іноземних мов

Теоретичні питання з методики -бакалаврат(2006-2007 н/р)

1.Методика навчання іноземних мов я к наука. ЇЇ зв’язок з суміжними наукам

2.Сучасні методичні принципи навчання іноземних мов.

3.Чотирикомпонентна мета навчання іноземних мов у ЗОШ. Поняття іншомовної комунікативної компетенції.

4.Основні компоненти змісту навчання іноземних мов.

5.Вправи у навчанні іноземних мов: поняття “вправа”, “структура вправи”, “класифікація вправ”.

6. Поняття « фонологічна компетенція» та методика її формування.

7. Методика формування лексичної компетенції.

8.Поняття “потенціальний словник”, його джерела. Типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

9.Поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного мінімуму. Особливості навчання граматики на старшому ступені.

10.Система вправ для навчання аудіювання. Різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

11.Загальні та відмінні характеристики (психологічні та мовні) діалогічного та монологічного мовлення, їх урахування в процесі навчання. Функціональні типи діалогу та монологу.

12.Методика формування компетенції у діалогічному мовленні.

13.Методика формування компетенції у монологічному мовленні.

14.Навчання техніки читання: поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою. Типи і види вправ для навчання техніки читання.

15.Методика формування компетенції в читанні. Мета і зміст навчання читання в ЗОШ. Класифікація видів читання.

16.Робота з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.17.Навчання техніки письма та писемного мовлення.

18. Історія розвитку методики.

19. Сучасні методи навчання іноземних мов.

20.Контроль у навчанні іноземних мов: функції, об’єкти, види й форми. Тест як засіб контролю.

 

Контрольна робота (варіант 1)

І. Визначте, істинними чи помилковими є наступні твердження. Позначте правильні твердження знаком “+”, неправильні – знаком “- “.

1. Аудіювання –це рецептивний вид мовленнєвої діяльності.

2. Мовленнєвою вправою у навчанні писемного мовлення є складання плану у формі запитань.

3.Функціональна схема є ефективною опорою для навчання монологічного мовлення.

4.Характерним для початкового ступеня навчання є розвиток уміння переглядового читання.

ІІ. Прочитайте уважно подані питання, до кожного з яких додаються три варіанти відповідей. Визначте, який варіант ви вважаєте правильним і обведіть його кружечком на бланку відповідей.

1). Що є одиницею навчання монологу?

а) монологічна єдність;

б) репліка;

в) фраза.

2). Володіти письмом як видом мовленнєвої діяльності означає:

а) знати правила орфографії;б) уміти написати переказ;

в) уміти висловити думку на письмі.

3). Вкажіть найбільш точне формулювання практичної мети:

а) тренувати учнів в усному мовленні;

б) навчити учнів обмінюватися репліками в діалогічній єдності “твердження-твердження”;

в) вдосконалювати вимову учнів.

4). Які труднощі аудіювання належать до екстралінгвістичних труднощів?

а) слова, близькі за звучанням;

б) незнайомий голос диктора;

в) незнайомі слова.

 

ІІІ.Згрупуйте подані характеристики усного мовлення : 1) –характеристики монологічного мовлення; 2) –характерні риси діалогічного мовлення.

а) розгорнутість, різноструктурність фраз; б) наявність неповних реплік; в) спонтанність; г) наявність “готових” мовленнєвих одиниць; д) зв’язність; е) складний синтаксис; є) відносна повнота висловлювання; ж) двосторонній характер; з)стягнені форми.

 

IV.Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1). Потенціальний словник – це а) рецептивний вид писемного мовлення

2). Активний граматичний мінімум-це б) слова, про значення яких учень може

здогадатись

3). Діалогічне мовлення – це в) граматичні структури, які учень

повинен вживати в мовленні

4) Читання- це г) продуктивний вид усного мовлення

 

V. Завершіть подані нижче фрази, заповнивши пропуски відповідними словами /словосполученнями.

1. На початковому ступені вивчається ... граматичний мінімум.

2. До повної вербальної опори відноситься ... таблиця.

 

VI. Визначте, до якої групи належить вправа з такою інструкцією і занесіть її номер до таблиці.

Некомунікативна Умовно-комунікативна     Комунікативна
     

1). Послухайте, як я називатиму предмети. Виправте мене, якщо я не правий.2). Прочитайте твердження і поставте до них загальні запитання.

3).Прослухайте розповідь про маленького хлопчика; скажіть, чому він відмовився брати вишні..

VII. Проаналізуйте запропоновану вправу з навчання писемного мовлення. Визначте її a) мету, б) тип, в) вид.

You are going to rent a flat. Call the owner of the flat and find out the particulars. (Use the given words /combinations as prompts : modern conveniences, traffic noise…)

 

 

Контрольна робота (варіант 2)

І. Визначте, істинними чи помилковими є наступні твердження. Позначте правильні твердження знаком “+”, неправильні – знаком “- “.

1. На нульовому етапі навчання діалогічного мовлення учні вчаться створювати діалогічні єдності.

2. Письмо є продуктивним видом мовленнєвої діяльності.

3.Структурно-мовленнєва схема є ефективною вербальною опорою для навчання монологічного мовлення.

4.Характерним для початкового ступеня є розвиток уміння вивчаючого читання.

ІІ. Прочитайте уважно подані питання, до кожного з яких додаються три варіанти відповідей. Визначте, який варіант ви вважаєте правильним і обведіть його кружечком на бланку відповідей.

1). Що є одиницею навчання діалогу?

а) діалогічна єдність;

б) репліка;

в) фраза.

2). До мовних труднощів аудіювання належить

а) відсутність зорової опори

б) наявність конвертованих слів;

в) темп пред’явлення аудіотексту.

3). Метою навчання читання у школі є

а) формування навичок читання про себе;

б) розвиток уміння читання про себе з безпосереднім розумінням змісту прочитаного;

в) оволодіння навичками співвідносити букви і звуки.

4). При навчанні переглядового читання ефективною вправою є

а) переказ тексту;

б) визначення основної думки тексту;

в) письмовий переклад тексту.

 

ІІІ.Згрупуйте подані способи семантизації лексики на: 1) вербальні способи семантизації; 2) –невербальні способи семантизації.

а)семантизація за допомогою контексту; б)за допомогою синонімів; в) демонстрація предметів; г)однослівний переклад; д)тлумачення; е)дефініція; є)картинка; ж)жести; з)пофразовий переклад.

 

IV.Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1). Читання –це а) одиниця навчання монологічного мовлення

2). Понадфразова єдність – це б) рецептивний вид писемного мовлення

3). Аудіювання –це в) продуктивний вид писемного мовлення

4) Письмо –це г) рецептивний вид усного мовлення

 

V. Завершіть подані нижче фрази, заповнивши пропуски відповідними словами /словосполученнями.

1. Читання, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту, є....

2. До часткової вербальної опори відноситься ... схема.

 

VI. Визначте, до якої групи належить вправа з такою інструкцією і занесіть її номер до таблиці.

Вправи для навчання каліграфії Вправи для навчання орфографії Вправи для навчання Писемного мовлення
     

1). Розположіть речення у логічній послідовності.

2). Заповніть пропуски в наступних словах.

3). Напишіть літеру “р” 5 разів.

VII. Проаналізуйте запропоновану вправу з навчання писемного мовлення. Визначте її a) мету, б) тип, в) вид.

You have seen an advertisement in a local newspaper for a summer job as a cleaner at a local branch of McDonald’s.Write a letter of application for the job.

 

Теоретичні питання до заліку з методики (2006-2007 н/р)

1.Методика навчання іноземних мов я к наука. ЇЇ зв’язок з суміжними наукам

2.Сучасні методичні принципи навчання іноземних мов.

3.Чотирикомпонентна мета навчання іноземних мов у ЗОШ. Поняття іншомовної комунікативної компетенції.

4.Основні компоненти змісту навчання іноземних мов.

5.Вправи у навчанні іноземних мов: поняття “вправа”, “структура вправи”, “класифікація вправ”.

6. Поняття « фонологічна компетенція» та методика її формування.

7. Методика формування лексичної компетенції.

8.Поняття “потенціальний словник”, його джерела. Типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

9.Методика формування граматичної компетенції на різних ступенях загальноосвітньої школи.

10.Поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного мінімуму. Особливості навчання граматики на старшому ступені.

11.Навчання техніки читання: поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою. Типи і види вправ для навчання техніки читання.

12.Навчання техніки письма: поняття “техніка письма”, труднощі навчання. Типи і види вправ для навчання графіки ті орфографії.

13.Контроль у навчанні іноземних мов: функції, об’єкти, види й форми. Тест як засіб контролю.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты