Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Читайте также:
  1. Вступна частина
  2. Дипломатичні документи. Структура текстів: протокольна формула, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів
  3. Еколого-правови культура як складова частина культури людини та цивілізаційної культури.
  4. Завершальна частина.
  5. Загальна частина міжнародного права
  6. Заголовна частина
  7. Заключна частина
  8. Зміст матеріалів розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів, методичні рекомендації щодо їхнього виконання. Загальна частина
  9. І. Організаційна частина
  10. ІІІ. Економічна частина

ВСТУП

 

Залізничний транспорт України – це складне багатогалузеве господарство, до складу якого входить 6 залізниць і підприємства (заводи, установи, організації). Безперебійна робота залізничного транспорту, злагодженість роботи всіх ланок забезпечується завдяки організаційній структурі його управління.

Ця структура обумовлена основними принципами управління залізничним транспортом, які полягають в поєднанні централізованого керівництва з одного боку і наданням великих прав і самостійності в прийнятті рішень виробничо-технологічним підрозділам з іншого боку.

За виробничим принципом складне господарство залізниці ділиться на окремі господарства (локомотивне, вагонне та ін.), які працюють на єдиний технологічний процес – перевезення.

Усі органи управління залізничним транспортом складають єдину систему та підпорядковуються вищим організаціям.

Єдине централізоване керівництво його роботою забезпечує Укрзалізниця. У складі Укрзалізниці є головні галузеві управління, які здійснюють керівництво діяльністю залізниць в оперативному та технічному відношенні.

Для координації роботи виробничо-технологічних підрозділів, які виконують окремі види робіт в єдиному перевізному процесі, на залізниці створені галузеві служби (локомотивна, вагонна та ін.).

Служби управління залізниці підпорядковані начальнику залізниці та одночасно, в оперативному режимі, відповідним головним управлінням Укрзалізниці.

Виробничо-технологічні підрозділи (депо, станції та ін.) не є юридичними особами, але виділені на окремий баланс.

Така організаційна структура управління визначає необхідність створення системи управлінського та бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить користувачів необхідною інформацією.

Бухгалтерський облік – це спосіб відображення процесу виробничо-господарської діяльності підприємств у грошовій формі.

Господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку в системі бухгалтерських рахунків.

Курсова робота з дисципліни “Особливості обліку на залізничному транспорті” допоможе узагальнити отримані знання під час вивчення теоретичного курсу.

Основна мета курсової роботи – вивчення облікового циклу в рамках умовного виробничо-технологічного підрозділу залізниці. Ця мета досягається шляхом набуття слухачами навичок по відображенню господарських операцій на рахунках обліку та складання на їх підставі фінансової звітності.Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та розрахункової. У першій частині курсової роботи необхідно відповісти на теоретичні питання, які наведені по варіантах. Номер варіанта визначається викладачем за списком прізвищ слухачів у навчальному журналі.

 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Тематика курсових робіт

Тема 1 Удосконалення бухгалтерського обліку на сучасному етапі

1 Стан розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

2 Організація бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту.

3 Облікова політика підприємства як інструмент організації бухгалтерського обліку.

 

Тема 2 Форми бухгалтерського обліку і їх перспективи розвитку

1 Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності при реформуванні системи бухгалтерського обліку.

2 Сутність форми бухгалтерського обліку. Порівняльна характеристика (переваги та недоліки) форм бухгалтерського обліку.3 Особливості журнально-ордерної форми обліку в сучасних умовах господарювання.

Тема 3 Облік виробничих запасів

1 Економічна сутність виробничих запасів, теоретичні та практичні основи визначення та оцінки матеріалів.

2 Документальне оформлення надходження і списання матеріалів.

3 Облік матеріалів на складах матеріально-технічного забезпечення залізниць.

 

Тема 4 Облік виробничих запасів

1 Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік запасів.

2 Облік матеріалів і палива у структурних підрозділах залізничного транспорту.

3 Інвентаризація матеріальних цінностей і облік її результатів.

Тема 5 Інвентаризація майна підприємств як спосіб контролю за його схоронністю, ефективністю використання

1 Значення інвентаризаційної роботи у сучасних умовах. Нормативна база, що регулює проведення інвентаризації на залізничному транспорті.

2 Види, терміни і загальний порядок проведення інвентаризації.

3 Порядок проведення інвентаризації матеріалів і тари, облік її результатів.

 

Тема 6 Інвентаризація майна підприємств як спосіб контролю за його схоронністю, ефективністю використання

1 Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів і її облік.

2 Інвентаризація коштів підприємства, облік її результатів.

3 Інвентаризація дебіторської і кредиторської заборгованостей, витрат майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат і платежів.

 

Тема 7 Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

1 Склад МШП на структурних підрозділах залізничного транспорту.

2 Документальне оформлення надходження МШП, передачі їх в експлуатацію і вибуття з експлуатації.

3 Синтетичний і аналітичний облік МШП на складах і в експлуатації.Тема 8 Облік операцій з короткостроковими векселями

1 Поняття векселів. Можливості використання вексельної форми розрахунків на залізничному транспорті.

2 Характеристика рахунків з обліку вексельної форми розрахунків.

3 Відображення операцій з векселями на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

Тема 9 Організація обліку коштів і розрахункових операцій

1 Економічна сутність грошового обігу і розрахунків.

2 Характеристика рахунку 30 “ Каса “ та відображення руху готівкових коштів на рахунках бухгалтерського обліку.

3 Організація документального оформлення й обліку касових операцій та інших коштів.

 

Тема 10 Облік руху коштів на рахунках у банках

1 Основні поняття з обліку коштів у банках.

2 Документування руху коштів на рахунках у банках.

3 Характеристика рахунку 31 “ Рахунки у банках “ та відображення руху коштів на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Тема 11 Порядок економічних взаємовідносин на залізничному транспорті

1 Нормативна база економічних взаємовідносин на залізничному транспорті.

2 Внутрішні та внутрішньогосподарські розрахунки.

3 Документальне оформлення внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунки, відображення в бухгалтерському обліку.

 

Тема 12 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

1 Основні положення розрахунків з постачальниками і підрядниками.

2 Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

3 Відображення операцій з розрахунків з постачальниками і підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Тема 13 Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами

1 Документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами.

2 Документальне оформлення та облік операцій по претензіях.

3 Облік розрахунків з персоналом по інших операціях.

Тема 14 Облік розрахунків з бюджетом по податках і зборах

1 Податок на прибуток. Облік доходів і витрат в податковому обліку.

2 Податок на доходи фізичних осіб. Порядок визначення сум і відображення в обліку.

3 Облік зборів у цільові фонди (за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища).

 

Тема 15 Облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість

1 Організація первинного обліку ПДВ (правила ведення податкових накладних, книги придбань і продажу).

2 Об’єкт оподаткування, його формування і відображення в обліку.

3 Особливості обліку ПДВ на залізничному транспорті.

 

Тема 16 Облік зборів на соціальні заходи

1 Формування і напрямки використання коштів фонду єдиного соціального страхування.

2 Єдиний соціальний внесок, порядок його обчислення та обліку.

3 Звітність з єдиного соціального страхування.

Тема 17 Облік заробітної плати і розрахунків по ній

1 Заробітна плата: поняття, види і форми.

2 Фонд на оплату праці, його склад.

3 Документальне оформлення, порядок та облік розрахунків з працівниками по оплаті праці.

Тема 18 Облік заробітної плати і розрахунків по ній

1 Облік розрахунків з працівниками у структурних підрозділах залізничного транспорту.

2 Порядок розрахунку й обліку допомог родинам з дітьми, малозабезпеченим родинам, чорнобильцям і т. ін.

3 Облік зборів на соціальне страхування і їх використання.

Тема 19 Облік праці, заробітної плати і розрахунків з працівниками

1 Інформаційна база обліку праці, робочого часу і норм виробітку на підприємствах залізничного транспорту.

2 Форми і системи оплати праці. Порядок нарахування заробітної плати.

3 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з працівниками по оплаті праці.

Тема 20 Облік праці і розрахунків з персоналом по його оплаті праці й інших операціях

1 Сутність праці, її оплати і використання в сучасних умовах.

2 Склад і порядок нарахування заробітної плати й утримань з неї.

3 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці.

Тема 21 Облік основних засобів на підприємствах залізничного транспорту

1 Сутність, класифікація, оцінка і завдання обліку основних засобів.

2 Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік основних засобів.

3 Документальне оформлення та синтетичний облік руху основних засобів.

Тема 22 Облік і нарахування зносу основних засобів

1 Порядок проведення й облік результатів індексації (переоцінки) та інвентаризації основних засобів.

2 Порядок розрахунків та облік зносу основних засобів.

3 Закордонний досвід розрахунку й обліку зносу основних засобів.

 

Тема 23 Облік операцій, пов’язаних з орендою

1 Оперативний і фінансовий лізинг – їх сутність і значення.

2 Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна.

3 Облік операцій, пов’язаних з орендою майна у орендаря і орендодавця.

Тема 24 Облік основної діяльності залізниць

1 Завдання обліку експлуатаційних витрат. Класифікація експлуатаційних витрат. Статті й елементи витрат.

2 Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України, її суть і призначення.

3 Аналітичний і синтетичний облік витрат по перевезеннях. Облік адміністративних та інших операційних витрат. Порядок обліку, розподілу основних загальних і загальновиробничих витрат.

Тема 25 Облік основної діяльності залізниць

1 Перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту.

2 Виторг, дохідні надходження і доходи залізниці.

3 Облік дохідних надходжень. Порядок розподілу дохідних надходжень, облік доходів від перевезень.

Тема 26 Облік підсобно-допоміжної діяльності залізниць

1 Види підсобно-допоміжної діяльності залізниць.

2 Облік виробництва і реалізації продукції. Визначення фактичної собівартості продукції й облік різниці між її плановою і фактичною собівартістю.

3 Місцеві доходи залізничних станцій і їх облік.

Тема 27 Облік фінансових результатів діяльності залізниць

1 Прибуток як мета і результат господарської діяльності підприємства.

2 Методологічні принципи обліку основних складових прибутку, синтетичний облік фінансових результатів.

3 Зміст і порядок складання бухгалтерської та статистичної звітності і фінансових результатів.

Тема 28 Облік капіталу

1 Власний капітал: поняття, економічна сутність та складові.

2 Документування господарських операцій з обліку капіталу.

3 Характеристика рахунків з обліку власного капіталу та порядок відображення власного капіталу у фінансовій звітності.

Тема 29 Облік забезпечень зобов’язань, цільового фінансування

1 Поняття і класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік забезпечень зобов’язань.

2 Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

3 Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Тема 30 Фінансова звітність і шляхи її удосконалення в сучасних умовах

1 Значення звітності в системі економічної інформації і її класифікація. Користувачі фінансової звітності.

2 Склад і вимоги, які ставляться до бухгалтерської звітності.

3 Зміст, методи оцінки основних статей балансу. Порядок його складання і надання.

 

1.2 Методичні вказівки до виконання теоретичної частини роботи

 

Робота виконується слухачами наприкінці вивчення теоретичного курсу дисципліни «Особливості обліку на залізничному транспорті». Основою для відповіді на поставлені теоретичні питання є законодавчі акти України з питань обліку, оподатковування, літературні джерела, матеріали з організації обліку і звітності на підприємствах залізничного транспорту.

У роботі повинні бути наведені такі основні аспекти:

- нормативно-законодавча база з обліку поставленого питання;

- актуальні питання і завдання обліку по удосконаленню управління, обліку, контролю й аналізу;

- документальне оформлення операцій з розробленням схем документообігу;

- організація синтетичного й аналітичного обліку господарських операцій;

- характеристика регістрів, що використовуються при різних способах обробки документів.

 

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 86; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты