Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання на курсову роботу
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
  3. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  4. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  5. Варіанти для індивідуального завдання №1
  6. Варіанти для індивідуального завдання №2
  7. Виконати тестові завдання
  8. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  9. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  10. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.

 

У другій частині необхідно заповнити та скласти документи бухгалтерського обліку.

У практичній частині необхідно:

1) відкрити журнали-ордери бухгалтерського обліку на початок грудня 200Х року;

2) заповнити форму бухгалтерського балансу основної діяльності структурного підрозділу залізничного транспорту згідно із завданням;

3) записати господарські операції з таблиць 1,2 у журнал реєстрації і скласти бухгалтерські проводки по них. Вибір варіанта в таблиці 3 здійснюється у відповідності до списку у навчальному журналі;

4) закрити журнали-ордери за грудень 200Х року;

5) скласти оборотно-сальдову відомість і головну книгу за грудень 200Х року;

6) скласти баланс по основній діяльності структурного підрозділу залізничного транспорту на 1 січня 200Х року та звіт про фінансові результати станом на 31 грудня 200Х року.

 

2.2 Розрахункова частина курсової роботи

 

Залишки по рахунках підприємства основної діяльності залізниць на 1.12 поточного року наведені у таблиці 2.

Примітка – У складі основних засобів, врахованих на 1.12 поточного року:

-25% основних засобів адміністративного призначення;

-70% основних засобів, використовуваних для перевезень;

-5% основних засобів, які використовуються при збуті.

 

Таблиця 1 – Господарські операції за місяць

Зміст господарської операції Сума, тис. грн
1 Безкоштовно отримана будівля складу за справедливою вартістю  
2 Прийняті від підрядника витрати по закінчених капітальних вкладеннях. Об’єкт введено в експлуатацію  
3 Придбано фрезерний верстат від постачальника за справедливою вартістю  
4 На підставі акта про ліквідацію основних засобів: а) первісна вартість б) списаний знос – 95% в) нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на ліквідації об’єкта г) нарахування на неї д) оприбутковані корисні залишки, отримані при ліквідації е) списана залишкова вартість об’єкта  
5 Реалізовано вантажний автомобіль: а) первісна вартість б) списаний знос – 40% в) списана залишкова вартість г) пред’явлений рахунок покупцю на продажну вартість  
6 Безкоштовно переданий іншому депо своєї залізниці локомотив: а) первісна вартість б) списаний знос – 30% в) списана залишкова вартість  
7 Згідно з бухгалтерським розрахунком нарахована амортизація прямолінійним методом, строк експлуатації об’єктів 10 років а) по об’єктах основних засобів адміністративного призначення б) по об’єктах основних засобів, що використовуються в процесі перевезень в) по об’єктах основних засобів, що використовуються відділом збуту  

Продовження таблиці 18 Акцептовано рахунок постачальника за отримані на підприємство: а) матеріали б) паливо в) МШП г) запасні частини ПДВ ___%  
9 Витрати на виготовлення запасних частин власного виробництва: а) нарахована заробітна плата б) нарахування на заробітну плату в) вартість використаних матеріалів  
10 Оприбутковані по коморі запасні частини, виготовлені в цеху підсобно – допоміжної діяльності, по фактичній вартості (див. п. 9)  
11 З комори для здійснення перевізного процесу відпущені: а) матеріали б) паливо в) запасні частини  
12 Передані в експлуатацію МШП  
13 Отримано попередню оплату за матеріали з урахуванням ПДВ, що відпускаються іншому підприємству своєї залізниці.  
14 Списано фактичну вартість відвантажених матеріалів  
15 Списання отриманої передоплати на час відвантаження  
16 Відображення суми ПДВ по відвантажених матеріалах  
17 Акцептовано рахунок за спожиту для потреб перевізного процесу електроенергію  
18 З поточного рахунка здійснено оплату за оренду вантажного автомобіля відповідно до договору оренди, ПДВ ___%  

Продовження таблиці 119 Нараховано заробітну плату: а) працівникам по здійсненню перевізного процесу б) працівникам допоміжного виробництва в) службовцям контори депо  
20 Зроблено нарахування на заробітну плату (суму визначити):  
21 Зроблено утримання із заробітної плати: а) податку з доходу фізичних осіб б) ЄСВ в) г) д) за фірмовий одяг е) за виконавчими листками  
22 НФ перерахувала підприємству аванс у рахунок доходів за виконану роботу з перевезень  
23 На підставі виписки банку перераховано з поточного рахунка: а) банкам по кредитах б) за спожиту електроенергію в) у бюджет податок з доходу фізичних осіб г) ЄСВ д) е) ж)  
24 На підставі лікарняного листа машиністу нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності за 8 днів  
25 З поточного рахунка в касу отримані кошти для виплати заробітної плати і на господарські витрати  
26 На підставі звіту касира списуються виплачені: а) заробітна плата б) депонована заробітна плата в) допомога з тимчасової непрацездатності г) аванси, видані підзвітній особі  
27 Депонується своєчасно не отримана заробітна плата (суму визначити)  
28 При інвентаризації каси встановлена нестача коштів  
29 Затверджено авансовий звіт про витрачення коштів на потреби перевізного процесу  

Продовження таблиці 130 Зроблено нарахування на матеріально відповідальну особу у зв’язку з нестачею коштів у касі в 3-кратному розмірі  
31 Сума депонованої заробітної плати здана до банку на поточний рахунок  
32 При інвентаризації виявлена нестача об’єкта основних засобів: а) первісна вартість б) списаний знос в) списується залишкова вартість відсутнього об’єкта основних засобів ( суму визначити )  
33.Зроблено нарахування на матеріально відповідальну особу на залишкову вартість об’єкта  
34 Пред’явлено рахунок на суму доходів за виконану роботу з перевезень  
35 На поточний рахунок структурного підрозділу надійшли суми в остаточний розрахунок по доходах від перевезень (суму визначити)  
36 Перераховано з поточного рахунка: а) постачальникам за отримані матеріали б) банку заборгованість за кредитом в) у бюджет по податках г) різниця між нестачею грошей у касі та нарахуванням на матеріально відповідальну особу  
37 Списано фактичні витрати по перевезеннях  
38 Списані на фінансовий результат: а) доходи від звичайної діяльності підприємства б) витрати в) нарахований податок на прибуток г) витрати по податку на прибуток д) відображено нерозподілений прибуток  

 

 

Таблиця 2 – Залишки по рахунках підприємства основної діяльності залізниць станом на 1.12 поточного року

 

Найменування Сума, тис. грн
1 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 1834,0
2 Сировина та матеріали 548,0
3 Паливо 189,0
4 Запасні частини 20,0
5 Розрахунки по податках 2700,0
6 Розрахунки з іншими кредиторами 409,0
7 Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) 1560,0
8 Допоміжне виробництво 746,0
9 Податковий кредит 67,0
10 Податкові зобов’язання 280,0
11 Основні засоби: - первісна вартість - знос - залишкова вартість   274487,0 20215,0 254272,0
12 Розрахунки по страхуванню 1920,0
13 Розрахунки по заробітній платі 3319,0
14 Каса 219,0
15 Короткострокові зобов’язання 937,0
16 Забезпечення майбутніх витрат та платежів 168,0
17 Інші кошти 229,0
18 Статутний капітал 255292,0
19 Внутрішньогосподарські розрахунки 516,0
20 Прибуток нерозподілений 3892,0
21 Розрахунки з депонентами 440,0
22 Розрахунки з іншими дебіторами 743,0
23 Поточний рахунок 12472,0
24 Розрахунки з учасниками 256,0

 

 

 

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Змістовна робота втрачає свою цінність, якщо вона оформлена неохайно. Порушення загальноприйнятих правил оформлення тексту, таблиць, а особливо графічного матеріалу знижує якість та оцінку роботи. Тому при оформленні курсової роботи необхідно дотримуватися певних рекомендацій.

Загальний обсяг роботи має складати приблизно 25-35 сторінок, обсяг окремих розділів може бути довільний. Роботу потрібно здавати в рукописному чи комп'ютерному варіанті. Робота повинна мати стилістично оброблену текстову частину з відповідними формулами і розрахунками, таблицями розрахункових, статистичних та експериментальних даних, графіками, схемами.

Важливо, щоб облікові реєстри, таблиці, формули та рисунки, крім точності і достовірності, відзначалися наочністю. Якщо графік наочніше відображає процес або явище, ніж таблиця, то в роботі слід розміщувати графіки (діаграми).

Графічний матеріал та умовні позначення повинні відповідати діючим стандартам, а при їхній відсутності – загальноприйнятим у науково-технічній літературі позначкам.

Роботу над текстом значно полегшує використання словників і довідників, за допомогою яких можна з'ясувати терміни і зрозуміти їхній зміст.

Розміщення тексту на сторінці. Текст треба писати з однієї сторони аркуша, залишаючи ліворуч поле завширшки 3 см, а праворуч – 1 см, зверху і знизу – по 2 см. Нехтування цими вимогами може призвести до того, що при брошуруванні й вирівнюванні рукопису рядки зліва будуть прошиті, а решта -зрізані.

Всю роботу необхідно послідовно пронумерувати. Номер сторінки проставляють на нижньому полі справа чи по центру арабськими цифрами. На титульному аркуші, що є першою сторінкою, номер сторінки не ставлять.

Титульний аркуш. На титульному аркуші розміщують назву організації, виконавця роботи (міністерство, академія, факультет, кафедра), потім прізвище виконавця, назву курсової роботи (тему). Далі вказують керівника теми (посада, вчений ступінь), місто, рік виконання роботи.

Зміст. Подається після титульного аркуша. У ньому необхідно навести заголовки і вказати номери сторінок, на яких вони розміщені в тексті. Зміст має бути послідовним і включати всі заголовки і підзаголовки, що йдуть у тексті.

Рубрикація. Вся робота складається із розділів і підрозділів. Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами. Кожний розділ бажано починати з нової сторінки. Підрозділи повинні мати номери у межах розділу. Номери підрозділів мають складатися з номерів розділів й підрозділів. Частини, розділи і підрозділи повинні мати коротку назву і бути записані у вигляді заголовка.

Між підрозділами необхідно залишити відстань у 25 мм. Підрозділи можуть мати свої підпункти.

4 ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

За умови існування модульно - рейтингової системи слухач при написанні курсової роботи повинен отримати відповідну кількість балів. в таблиці 4 вказані основні критерії оцінювання роботи слухача.

При цьому слухач допускається до захисту курсової роботи, якщо набирає необхідну кількість балів – 75 балів. Якщо слухач не набрав відповідної кількості балів, робота повертається йому на доопрацювання.

Даючи відповіді на основні та додаткові питання за темою дослідження, слухач має можливість підвищити кількість отриманих до захисту балів.

Робота захищається слухачем у присутності членів комісії, які обираються згідно з розпорядженням завідуючого кафедрою.

 

 

Таблиця 4 – Критерії оцінювання курсової роботи

Критерій оцінювання Кількість балів
Дотримання графіка виконання курсової роботи
Належне оформлення роботи
Наявність творчого підходу при написанні курсової роботи
Обробка додаткових літературних джерел (понад 20 джерел)
Наявність аналітичності у роботі
Наявність посилань на літературу в роботі
Наявність графічного й табличного матеріалу
Ступінь практичного застосування матеріалів роботи
Разом балів до захисту роботи
Відповіді на основні питання за темою роботи (3 питання)
Відповіді на додаткові питання за темою роботи (2 питання)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. / А.П. Красов, Т.Н. Кузьминова, И.М. Ряхов, Л.Я. Афанасьева; Под ред. А.П. Красова. – М.: Транспорт, 1997. – 439 с.

2 Євсєєва О.О. Види планів рахунків: теоретичні аспекти та практика застосування: Навч. посібник. – 2-е вид., доп. та перероб. – Харків: СОНАТ, 2007. – 244 с.

3 Калькулювання собівартості // Податки та бухгал-терський облік. – Харків: Фактор, 2006. – Спецвипуск №2 – 72 с.

4 Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах локомотивного господарства. – К.: ПП “Алькор”, 2004. – 256 с.

5 Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах господарства автоматики, телемеханіки тв зв’язку. – К.: Видавництво ТОВ “Швидкий рух”, 2005. – 296 с.

6 Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах господарства електропостачання. – К.: 2007. – 364 с.

7 Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах вагонного господарства. – К.: 2007. – 308 с.

8 Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах колійного господарства. – К.: 2007. – 424 с.

9 Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах пасажирського господарства.

10 Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку на станціях, у пасажирських вагонних депо та вагонних дільницях. – К.: 2007. – 446 с.

11 Методичні рекомендації з проведення внутрішнього аудиту та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств залізничного транспорту. – К.: 2008. – 170 с.

12 Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України // Наказ Укрзалізниці від 21.08.2007 р. № 417-Ц, в редакції за Наказом Укрзалізниці від 28.08.2008 р. № 378-Ц.

13 Номенклатура витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України. – К.: ПП “Алькор”, 2005. – 170 с.

14 Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітування на залізницях України / За ред. доц. С. В. Івахненкова. – К.: КВІЦ, 2005. – 252 с.

15 Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України: Офіційне видання / наук. кер. М.В. Макаренко, Ю.М. Цвєтков; Виконавці Н.С. Соколовська, В.І. Труханова, Т.С. Рябчун та ін. – К.: Київський університет економіки і технологій транспорту, 2002. – 528 с.

16 Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

17 Чебанова Н.В., Бочарніков А.П., Василенко Ю.А., Івакіна І.Л., Чупир Т.Я. Бухгалтерський облік на залізничному транспорті: Навч. посібник: В 3 ч. – Харків: УкрДАЗТ, 2001–2002.

18 Чебанова Н.В., Івакіна І.Л., Серік Т.М. Облік оплати праці робітників залізничного транспорту: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 125 с.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты