Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМодульдің атауы:Саясаттану
Читайте также:
  1. Модульдің проектісі немесе файлын құру және сақтау
Модуль пәнінің атауы: Қазақстан Республикасының демократиялық негіздерінің қалыптасуы: саяси-құқықтық аспекті
Дәрістер Семинар сабақтары
Модуль пәнінің тақырыптары және мазмұнының сұрақтары Сағат бойынша көлемі Модуль пәнінің тақырыптары және мазмұнының сұрақтары Сағат бойынша көлемі
1-тақы рып 1 Саясаттану объекті, пәні, тәсілдері. Саясаттанудың мәні мен атқаратын ролі. 1.1 Саясаттану пәнін анықтау, оның пада болуы, қалыптасуы. 1.2 Саясаттанудың әдіснамалық негіздерін және міндеттерін анықтау. 1.3 Саясаттанудың негізгі мектептерін, парадигмаларын анықтау. 1.4 Заңгер мамандығындағы саяси білімнің қажеттілігі. 1. Саясаттанудың объекті, пәні, тәсілдері . 1.1 Саясаттану пәні, объекті. 1.2 Саясаттану қызметтері. 1.3. Саясаттанудың негізгі парадигмалары. 1.4 Саясаттану мен құқықтың сәйкестілігі.  
2-тақы рып 2. Саяси ойдың негізгі тарихи кезеңдері. 2.1 Ежелгі Шығыс пен ежелгі Грецияның саяси ойы. (Конфуций, Аристотель, Платон). 2.2. Ағартушылық саяси ойы. (Локк, Гоббс, Монтескье, Руссо, Макиавелли, Вебер). 2.3. Казахстана өңіріндегі саяси ойдың қалыптасуы.(Аль-Фараби, Ж. Баласагун, А. Байтурсынов, А. Букейханов, М. Дулатов). 2. Саяси ойдың тарихи жолы. 2.1 Ежелгі Шығыс саяси ойы: Конфуцийдің саяси ойы. 2.2 Антикалық саяси ойдың ерекшелігі. 2.3. Орта заман саяси ойы. 2.4 Қайта Өрлеу дәуірінің саяси ойы. 2.5 Жаңа Заман әлеуметтік-саяси ой: қоғамдық келісімдік теориясы, биліктің тармақталу идеялары, т.б.
3-тақы рып 3. Саяси элита және саяси көшбасшылық 3.1 Элита ұғымы. Саяси элита теориялары. 3.2 Элита таңдау жұйелері. Гильдий и антрепренер механизмдері. 3.3 Саяси көшбасшылық ұғымы. Саяси лидер типологиясы. 3.4 Қазақстандағы саяси элитаның қалыптасуының құқықтық механизмдері.    
4-тақы рып 4. Билік: генезисі, мәні, билік түрлері, ресурстары. 4.1 Биліктің генезисін, мәнін анықтау. 4.2 Саяси биліктің негізгі мәнін, қызметін, негізгі элементтерін анықтау. 4.3 Биліктің легитимділігі, легалділігі.   3. Саяси элита және саяси көшбасшылық 3.1 «Элита» ұғымы. Парето, Михельс, Москаның саяси элита туралы теориялары. 3.2 Саяси лидер типологиясы. М. Вебер, Херманн М., Такер бойынша саяси лидер типтерін анықтаңыз:
(Херманн) саяси лидер типологиясы Лидер қасиеттері Тарихтан мысал келтіру
1.знаменосец…    
2.пожарник    
3.торговец    

 5-тақы рып 5. Саяси жұйе. Саяси режим және оның типтері. 5.1 Саяси жұйе мәнін анықтау. 5.2 Қоғамдағы саяси жұйенің қызметтерін анықтау.. 5.3 Саяси режим типтерін көрсету. 5.4 Қазіргі замандағы саяси режимдерді көрсету. Демократияның қазіргі замандағы теориялары мен модельдері 5.1. Демократияның анықтамасы. Демократия ұғымының көпмағыналығы. 5.2 Антика және Орта Замандағы демократия. 5.3 Демократияның классикалық концепциялары. 5.4 Демократияның моделдері: полиархии теориясы, делегативті, партисипаторлы элитарлы. 5.5 Қазақстандағы демократияның заманға сай моделі, әсіресе өтпелі кезеңде.      
    4. Қазіргі заман демократияның теориялары. Қазақстандағы демократияның моделі. 4.1 Қазіргі заман демократия модельдері. Кестені толтырыңыз:
Демократия теориялары Негізгі идея лары Экон.негіздірі Әлеуметтік негіздері Саяси негізі Жақсы жақтары Нашар жақтары Исторические примеры
1.Либералды              
2.Плюралистік              
3.Элитарлы              
4. Р.Даля полиархии концепциясы              
5. Делегативті              

 4.2 Қазақстандағы демократияның моделі. Өтпелі кезеңнің ерекшелігі.6.3 Қазақстан демократизацияландыру жолдары.

( эссе жазба түрінде тапсыру)

Тапсырманы орындау нұсқауы:

1.Демократиялық қоғам қалыптастырудың құқықтық механизмдерін анықтау;

2. Демократиялық мемлекет қалыптастырудың экономикалық негіздерін көрсету;

3.Қазақ мемлекетінің тарихи қалыптасуындағы демократиялық аспекттерін анықтау және қазіргі заманда сол принциптерін қайта өрлету жолын табу.

(Тапсырманың көлемі 2-3 бет)

 

6-тақы рып 6. Сайлау жұйелері. Қазақстан Республикасының сайлау жұйесі. 6.1 Сайлау жұйесі: түрлері, принциптері, нормалары. 6.2 Пропорционалды и мажоритарлы сайлау жұйесі 6.3 Қазақстандағы сайлау жұйесінің еерекшелігі: эволюциясы, қазіргі жағдайы.      
7-тақы рып 7. Ел басқару түрлері мен мемлекеттік құрылым 7.1.Басқару түрлері. Республика и монархия және қазіргі замандағы олардың көрінісі. Монархиялық билік пен басқарудың демократиялық тәсілдерінің үйлесімділігі. 7.2 Республика түрлерінің тарихи ерекшеліктері. 7.3 Мемлекеттік құрылымның түрлері. Унитарлы және федеративті басқару, олардың позитивті және негативті жақтары..    
8-тақы рып 8. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам 8.1 Мемлекет пайда болуының теориялары. Қазақстан территориясындағы мемлекеттіктің қалыптасуының ерекшеліктері мен қайшылықтары. 8.2 Құқықтық мемлекеттің принциптері. 8.3 Демократияның дамуындағы азаматтық қоғамның қалыптасуының қажеттілігі. 8.4 Қазақстандағы құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның қалыптасуы: ерекшелігі және құқықтық-саяси аспекті Саяси мәдениет, саяси идеология. Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы. 8.1 Саяси мәдениет ұғымы. 8.2 Саяси мәдениет түрлері. 8.3 Саяси идеология, оның түрлері. Қазіргі замандағы саяси идеологияның типологиясы. 8.4 Ұлттық идея қалыптастыруының мәселелері (тарихиөсаяси аспекті). Алаш қызметкерлерінің идеялары. 8.5 Егеменді Қазақстандағы ұлттық идеяның қалыптасуы (Н.Назарбаев еңбектеріне сүйене отырып)..    
9-тақы рып   9. Саяси партиялар, саяси жұйе және қоғамдық қозғалыстар. Қазақстандағы азаматтық қоғаммен мемлекеттің байланысы. 9.1.Партия анықтамалары, міндеттері, типтері. 9.2 Саяси жұйелер арасындағы айырмашылық. 9.3 Қазақстандағы көппартиялық қалыптасуы. Мәселелері мен болашақ идеялары. 9.4 Қазақстанның қоғамдық-саяси қозғалыстары, олардың ролі.   5. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. 1 сағат 1. Саяси партияның анықтамасы. Партиялық жүйелердің маңызы мен түрлері. 2. Қоғамдық-саяси қозғалыстардың мәні мен рөлі. 3. Кестені толтырыңыз:
Партия түрлері Негізгі сипаттары Партияларды мысалға келтіру (Қазақстанның және басқа да мемлекеттердің тарихи дамуын алуға болады) Қоғам дамуына қосқан үлесі мен маңызы
Көпшілік Кадрлық      
Патронаждық идеологиялық      
Сословиелік Таптық      
Консервативтік Реформистикалық Революциялық      
Жеке мүшелікпен Ұжымдық мүшелікпен      
Харизматикалық Дәстүрлік Рационалдық      
Бәсекелес Монополиялық      

5.3 Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы: НПО, партиялар,олардың саяси-әлеуметтік өмірдегі атқаратын ролі. (жазбаша түрде эссе тапсыру)

Тапсырманы орындаудың нұсқауы:

1. Азаматтық қоғамның қалыптасуының механизмдерін анықтау.;

2. Азаматтық қоғам қаылптастырудағы экономикалық негіздеріне көңіл аудару

3. Азаматтық қоғам қалыптастырудағы адамдардың саяси санасының өзгерту жолдарын анықтау.

(Тапсырманың көлемі 2-3 бет)


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты