Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СОӨЖ және СӨЖтапсырмаларын орындаудың және тапсырудың тақырыптық жоспары
Модуль пәнінің атауы: «Қазақстан Республикасының демократиялық негіздерінің қалыптасуы: саяси-құқықтық аспект»
Тақырып № СОӨЖ СӨЖ
Модуль пәнінің тақырыптары және мазмұнының сұрақтары Тапсыру мерзімі (апта және сағат көлемі) Жүргізу түрі Модуль пәнінің тақырыптары және мазмұнының сұрақтары Тапсыру мерзімі (апта және сағат көлемі) Жүргізу түрі
1. Саясаттану саясат туралы ғылым. 1.1 Саясат жөніндегі әртүрлі дәлелдемелермен анықмаларға жазбаша тұжырымдама келтіру. 1.2 Саяси ғылымының пайда болуы. 1.3 Саясаттану пәнінің басқа ғылымдармен байланысы. Кестені толтырыңыз:
Саясаттың деңгейі Саясат субъектісі Саясаттың мазмұны Қолданылатын құралдар
1.Төменгі      
2.Локальды      
3.Ұлттық      
4.Халықаралық      

Мәні: Саясаткер терминінің анықтамасының нақты тұжырымын анықтау.

Кестені толтыру барысында төменгі деңгейден отбасылық немесе ұжымдық қатынасты түсіну.

1 cағат 3-апта Презентациялық материал дайындау, ауызша сұрау      
2. Саяси ойдың тарихи жолы. 2.1 Құлдық дәуірдегі саяси ой-пікірлер. Платон және Аристотельдің еңбектері. Цицеронның әйгілі еңбектері мен қағидалары. 2.2 Фома Аквинскийдың саяси пікірлерінің ерекшеліктері. 1. Н. Макиавеллидің саяси қөзқарастарын конспектілеу. (Василик М., Хрестоматия (125-135б.), немесе (Мухаев Р. Хрестоматия (90-100 б.). 2.3 “Мораль мен саясаттың саяси ой тарихында ара қатынасы” атты тақырыпқа дискуссия ұйымдастыру (бір топ студенттер саясаттағы моралдің бірлігі тақырыбына материал дайындаса, келесі топ - қазіргі қоғамдағы саяси келіспейтін тұстары жөнінде). 2.4 Қазақ ойшылдарының – Ыбырай, Шоқан, Абайдың негізгі еңбектерін атап, қазақ саясатын дамытуға қосқан ерекшеліктерін анықтау. Шоқанның еңбектеріндегі дін туралы ойы. Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтурсынов, Мустафа Шоқай және т.б. саясаттағы қызметін көрсету. Дөңгелек үстел. Студенттерді екі топқа бөліп: «Қазақ жерінде өмір сүрген саяси қайраткерлердің идеялары мен тәжірибиелері» атты тақырыпқа дөңгелек үстел ұйымдастыру. (Мысалы, Қасым–хан, Тәуекел-хан, Тимур, Шыңғысхан, Төле-би және т.б.). 1 cағат 5-апта Конспект, ауызша сұрау 1. Саяси ойдың негізгі тарихи кезеңдері. 1.1 Тақырып бойынша студент 20 тест дайындау керек. Тапсырманы орындаудың әдістемелік нұсқауы: Тест жасағанда: 1. Платон, Аристотель, Гоббс, Локк және т.б. еңбектерімен танысу. 2. Тесттерде биографиялық (жеке өмірдегі) мәлеметтермен қолданудың қажеті жоқ; 3. Ойшылдың саяси ойын анықтайтын тест болу керек. Мысалы: Локк пен Гоббс арасындағы мемлекет пайда болуы туралы ойларының айырмашылығы: А. Локк келісімдік теориясына жақты болды, ал Гоббс мемлекеттің патриархалды пайда болғанын дәлелдеді; В. Локк бойынша, мемлекет пайда болуының себебі – адамдардың бірігуі – олардың ақылынан; Гоббс бойынша мемлекет адамдар бір бірінен қорыққандығынан шыққан. С. Локк бойынша, мемлекет адамның ұжымдыққа ұмтылысынан шықты, Гоббс бойынша, мемлекет сыртқы факторлерге (соғыс) байланысты. 1.2 Келесі тақырыптар бойынша эссе жазу «Конфуций бойынша саяси өнер»; «Локк пен Гоббстың саяси ойларының айырмашылығы», «Платон мен Аристотельдің саяси ойлары», «Биліктің тармақталу ьтеориясының қалыптасуы: Аристотельден қазіргі заманға дейін», «Макиавеллидің көзқарастары қазіргі заманға сай ма?», «Аль-Фарабидің саяси ойы». 3 cағат 7-апта Презентациялық материал, тест тапсыру
3 ҚР Президентінің жолдауының негізінде егеменді Қазақстанның саясаты. 3.1ҚР сыртқы саясатының негізгі бағыттары. 3.2 ҚР ішкі саясатының басты мәселелері. 3.3 ҚР сыртқы саясатының негізгі мәселелері. Сабақ дөнгелек үстел түрінде өтеді. Студенттер 3 топқа бөлініп, әр топ Қазақстан дамуының негізгі мәсеелелері бойынша дайындық етеді. (2030 - Бағдарламасы, Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуының стратегиясы, Президент жолдауы) Сабақ видеобейне түрінде өтеді, сонымен қоса нақты статистикалық мәлеметтермен қолдану керек; демографиялық мәлеметтер, т.с.   1 cағат 7-апта Эссе   2. Билік: генезисі, мәні, бастамалары, ресурстары. 2.1 Келесі терминдер бойынша глоссарий жасау: саясат, субъект политики, саясат объекті, билік бастамалары, билік ресурстары, билік, парламент, үкімет, мемлекет, ел, саяси институт, интервенция, глобализация, әділеттілік, этатизм, экспансия, тирания, диктатура, экстремизм, узурпация, патернализм, патриархалды мемлекет, деспотия, биліктің тармақталуы, диктатура, гегемония, геноцид, анархизм, легитимность, легалділік, дәстүрлі легитимділік, харизматикалық легитимділік, рационалды легитимділік, мемлекеттік құрылыс,саяси режим, авторитаризм, тоталитаризм, тимократия, олигархия, аристократия, бюрократия, райтократия, партократия, медиакратия, геронтократия, технократия, плутократия, демократия, теократия, автократия, бихевиоризм. Тапсырманы орындауға арналған нұсқалар: 1. Глоссарий орындағанда терминдердің мәнді жағына көңіл аудару. 2. Глоссарий қысқа және анық болу керек. Терминді дұрыс игермеген студент сабақ үшін тек 50 % алады. Глоссарий мысалы: Медиакратия – БАҚ биліг, нақты ғылыми-техникалық прогресспен байланысты, тек демократиялық режимдерге сай, биліктің төртінші түрі, қоғамдық пікір қалыптастыруға бағытталған, қоғам өзгертудегі өте ұлкен күші бар;   3 часов, 8-і апта   Презентациялық материал, конспект тапсыру
4. Билік саяси феномен ретінде. 4.1 Билік түрлеріне сипаттама беру, мысал келтіру: Аристократия, плутократия, теократия, демократия және т.б. 4.2 Кестені толтырыңыз:  
Биліктің түрі Биліктің негізі Функционалдық кезеңдері
Аристократия Наличие сословных привилегий… Мемлекеттің пайда болумен байланысты

 

(аристократия, бюрократия, райтократия, партократия, медиакратия, геронтократия, технократия, плутократия, демократия, теократия, автократия)

Тапсырманы орындаудағы әдістемелік нұсқау:

  1. Екінші бағанда биліктің негізгі мәнді ерекшеліктерін көрсету. (Мысалы, аристократия үшін өте қажетті ерекше құқыққа ие болу, онсыз оның мәні жоқ).
  2. Үшінші бағанда осы биліктің пайда болу себебін көрсету. Мысалы, аристократияның пайда болуы мемлекетпен байланысты, өйткені тек қана мемлекет олардың статусын дәлелдейді.

 

2 cағат 9-апта Ауызша сұрау Кестені толтыру 3. Саяси жұйе, саяси режим. 3.1 Тақырып бойынша 20 тест жасау. Тапсырма орындаундағы әдістемелік нұсқау: 1. тесттерде тақырыптың мәнін ашатындай мәлеметтер болу керек; 2. саяси режим анықтауда айырмашылығын көрсету. Мысалы тест: Дұрыс сөйлем қайсы: А. Тоталитаризм – көппартиялы болу В. Авторитаризм – азаматтардың барлық өмірін бақылау В. Демократия – бірпартиялы болу С. Тоталитаризм – билік тармаққа бөлінбеу, билік тек бір қолда болу.   3 сағат, 9-і апта   Конспект тапсыру
5. Қазіргі таңдағы саяси жұйе. 5.1 Мемлекеттің құрылыс түрлері. Конфедерация. 5.2 Унитарлы және федеративті мемлекет. 5.3 Кестені толтырыңыз.
Белгілері Федерация Конфедерация
1.негізгі шешімдер кімдер арқылы қабылданады    
2. территория    
3. степень самостоятельности әкім.-территор. бірлік    
4. конституция    
5. азаматтық    
6. сыртқы саясат субъектісі    

3. Кестені толтырыңыз:

 

Мем-тің түрлері Мемлекет
унитарлы Қазақстан, …
федеративті  
конфедеративті  

4. «Әртүрлі формадағы мемлекет құрылымының оң және теріс жақтары» атты тақырыпқа дискуссия өткізу.

1 cағат 11-апта Эссе      
      Презентациялық материал дайындау топтар негізінде 4. Ел басқару және мемлекеттік құрылым. Келесі терминдер бойынша глоссарий жасау: консерватизм, коммунизм, идеология, национализм, расизм, эгалитаризм, социальная демократия, анархизм, либерализм, фашизм, шовинизм, сепаратизм, консерватизм, либерализм, неолиберализм (кейнсианство), орта-азия республикалары, Таяу Шығыс, үшінші дүние, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, президенттік республика, парламенттік республика, президенттік-парламенттік республика, монархия, федерация, конфедерация, унитаризм, импичмент, право вето, сецессия, суверенитет, референдум, рекрутация элиты, полиархия, патернализм, диссиденты, лоббизм, оппозиция, коммунизм, абсентизм, конфуциан-буддалық саяси мәдениет, мұсылман саяси мәдениет, мажоритарлы жұйе, пропорционалды жұйе, тікелей сайлау, екіпартиялы жұқйе, көппартиялы жұйе, партийная система два с половиной, бірпартиялы жұйе. Тапсырманы орындауға арналған нұсқалар: 1. Глоссарий орындағанда терминдердің мәнді жағына көңіл аудару. 2. Глоссарий қысқа және анық болу керек. Терминді дұрыс игермеген студент сабақ үшін тек 50 % алады. 4 сағат 10 апта Конспект жазу
  6. Ел басқарудың түрлері және мемлекеттік құрылым. 6.1 Монархия. 6.2. Республика – президенттік және парламенттік. 6.3. Кестені толтырыңыз.
Басқару үлгілері Президенттің атқару функциясы және қалай сайланады Атқарушы биліктің функциясы, оларды кім бекітеді Заң шығарушы биліктің функциясы және оларды қалай сайлайды
Президенттік республика      
Парламенттік республика      
Аралас республика      
Қазақстан      
13-апта, 1 сағат Дөңгелек үстел 5. Саяси идеология, ҚР ұлттық идеясы. 5.1 Н.Назарбаевтың «Тарих толқынында» еңбегін конспектілеу. Әдістемелік нұсқау: 1.Н.Назарбаев қандай мәселелерге көңіл бөледі? 2.Ең маңызды тармақтарын бөліңіз, назар салып оқыңыз. 3. Негізгі және қосалқы факторларды анықтаңыз, содан кейін конспектін жасаңыз.   13 апта, 3 сағат Конспект жазу
        6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік негізі. Қазақстанның демократиялық жұйесінің конституциялық негіздері. 6.1 Конституцияны қолданып кестені толтырыңыз:  
Азаматтық құқықтар Саяси құқықтар Әлеуметтік-экономикалық құқықтар
1… 2… 3…и т.д. 1… 2… 3…и т.д. 1… 2… 3…и т.д.

 

2 cағат 14-апта Конспект тапсыру
 

Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 68; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты