Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекция 1. Эволюция компьютерных систем 8 страница

Читайте также:
  1. C2 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной России.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  10. D. Қолқа доғасынан 7 страница

Укладенню договору передує обстеження умов проживання сім'ї патронатного вихователя з тим, щоб виховання дитини саме в цій сім'ї відповідало її інтересам. Слід зауважити, що обстежен­ня умов має відбуватися, за правилом, стосовно певної дитини. Тільки після того, як орган опіки і піклування дійде позитивного висновку, між ним і патронатним вихователем укладається до­говір про патронат, в якому обумовлюються певні умови, на яких дитина передається на виховання, тобто сторонами цього догово­ру виступають тільки орган опіки та піклування та патронатний вихователь. Дитина, незалежно від віку, в укладенні цього дого­вору участі не бере. Між тим, відповідно до ст. 253 СК передача дитини під патронат потребує її згоди. Чи входить ця згода до скла­ду юридичних фактів? Вважаємо, що ні, бо у певних випадках передача дитини у патронат провадиться і без її згоди, а саме, коли дитина ще не досягла віку, з якого може висловити її.

Договір про патронат. За договором про патронат орган опіки та піклування передає дитину, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення при усиновленні дитина приймається в сім'ю усиновлювача
на правах доньки чи сина і поміж дитиною і усиновлювачем виникають відносини, що прирівнюються до батьківських1. При патронаті батьківських прав не виникає, а дитина передається лише на виховання;

—підставою виникнення усиновлення, як правило, є рішення суду, а відносини між дитиною та патронатним вихователем виникають на підставі договору між останнім і органом опіки та піклування;

—патронат, на відміну від усиновлення, припиняється при досягненні дитиною повноліття;

—патронатний вихователь, на відміну від усиновлювача, отримує плату за виховання;

—між патронатним вихователем і дитиною не виникає аліментних зобов'язань, як це відбувається при усиновленні;

—патронат не є перешкодою для усиновлення дитини, і навпаки,усиновлення припиняє змогу встановлення патронату.

Від опіки та піклування патронат над дітьми відрізняєть­ся наступним:

—патронатний вихователь отримує, на відміну від опікуна (піклувальника), плату за виконання своїх зобов'язань;

—між дитиною і патронатним вихователем складаються тісніші зв'язки, ніж між дитиною і піклувальником чи опікуном;—опікун — законний представник дитини у всіх правовідносинах, а патронатний вихователь — лише у сфері процесуальних відносин2.

Підстави виникнення та припинення патронату над дітьми.

Договір про патронат

В основі виникнення патронату над дітьми лежить фактичний склад, до якого входять: визнання дитини сиротою або такою, яка з інших причин позбавлена батьківського піклування, до­говір про патронат та передача дитини у сім'ю патронатного вихователя дитиною повноліття, за плату (ст. 252 СК). Аналізуючи по­няття цього договору, слід дійти висновку, що цей договір нероз­ривно пов'язаний з конкретними особами (певною дитиною, патронатним вихователем) і має особистий характер. Предмет до­говору — прийняття у сім'ю дитини, позбавленої батьківського піклування, для забезпечення її належним сімейним вихованням. Це — відплатний договір. За виховання дитини за домовленістю з органом опіки і піклування патронатному вихователю призна­чається платня, щомісячний розмір якої залежить від цілого ряду обставин, а саме віку дитини, стану її здоров'я тощо.Відповідно до ст. 255 СК на патронатного вихователя покла­даються певні зобов'язання: забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо; створити дитині умови для навчання, фізич­ного та духовного розвитку; захищати дитину, її права та інтере­си як опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень. Тобто на відміну від легального визначення цього договору, яким на патронатного вихователя покладається лише обов'язок щодо виховання дитини, його обов'язки значно ширше, бо він зобов'я­зується ще й утримувати дитину, хай навіть і не за свій кошт, ство­рювати умови для її розвитку, а також захищати її. І це вірно, бо виховувати дитину в сім'ї без її розвитку, утримання і захисту — неможливо. Тому було б вірніше передбачити, що за договором про патронат над дітьми органом опіки та піклування дитина, яка є сиротою, або з інших причин позбавлена батьківського піклу­вання, передається в сім'ю патронатного вихователя не тільки на виховання на платній основі до досягнення нею повноліття. Патронатний вихователь зобов'язаний також слідкувати за розвит­ком дитини, утримувати її за рахунок певних джерел та захищати її права. При цьому дитина зберігає право на аліменти, пенсії і допомогу, які вона отримувала раніше.

Сторонами вказаного сімейно-правового договору є патронатний вихователь і відповідний орган опіки та піклування. На відміну від осіб, які прагнуть стати усиновителями, опікунами (піклуваль­никами), і до яких висуваються певні вимоги, СК не висуває жод­ної з них до осіб, які прагнуть стати патронатними вихователями.

Але чи є виправданим такий підхід? Вважаємо, що ні. Інститут пат­ронату — це самостійна комплексна форма, яка поєднує в собі й елементи усиновлення, бо дитина передається на виховання в сім'ю патронатного вихователя, який зобов'язаний виховувати дитину, обираючи для цього певні форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства, утримува­ти її тощо, а також і елементи опіки та піклування, бо патронатний вихователь повинен захищати особисті й майнові права дитини, її законні інтереси, патронат припиняється при досягненні дитиною повноліття тощо. В зв'язку з цим вважаємо за необхідне встанови­ти, що патронатними вихователями не можуть бути особи, обмежені у дієздатності або визнані недієздатними; особи, що зло­вживають спиртними напоями, наркотичними засобами; особи, позбавлені батьківських прав1; особи, що були усиновлювачами і були позбавлені батьківських прав; особи, які були звільнені від обов'язків опікуна або піклувальника за неналежне виконання своїх обов'язків; особи, які за станом здоров'я не можуть виконувати обо­в'язки патронатних вихователів; особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Припинення патронату над дітьми

Зазвичай патронат припиняється з припиненням строку його дії, тобто досягненням дитиною повноліття. Між тим, відносини, що існують між патронатним вихователем і дитиною, можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

—смерті патронатного вихователя або смерті дитини. Це цілком зрозуміло, бо договір про патронат нерозривно пов'язаний, як вже зазначалося, з конкретними особами і має особистий характер. Між тим, якщо дитині було добре в сім'ї патронажного вихователя і вона бажає залишитися в ній, а члени сім'ї погоджуються з цим, треба виходити з того, що саме один із членів цієї сім'ї має перевагу перед іншими фізичними особами стати патронатним вихователем;

—появи батьків дитини і передачі їм дитини;

—відмови від договору патронатного вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років. У цьому випадку незалежно від того, хто звернувся з проханням розірвати договір, до призначення дитині нового вихователя або передачі дитини іншій особі, на­вчальному закладові, закладові охорони здоров'я або соціального захисту вихователь, який відмовився від договору, зобов'язаний піклуватися про дитину;

—згоди сторін;

—за позовом органу опіки та піклування на підставі рішення суду у разі невиконання вихователем своїх обов'язків. Це відбувається у разі, коли вихователь нехтує виконанням своїх зобов'я­зань, виконує їх неналежним чином або взагалі виявиться нездат­ним забезпечити дитині належні умови для її виховання, або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають ви­конанню обов'язків за договором.


 

Содержание

Лекция 1. Эволюция компьютерных систем 2

Лекция 2. Сетевая модель OSI 5

Лекция 3. Линии связи. 8

Лекция 4. Физическая передача цифровой информации. 14

Лекция 5. Коммутация каналов и пакетов. 22

Лекция 6. Топологии связей. Сетевые адаптеры и концентраторы. 31

Лекция 7. Технологии Ethernet, Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, GigabitEthernet. 42

Лекция 8. Технологии Token Ring, FDDI. 57

Лекция 9. Беспроводные технологии 802.11. 66

Лекция 10. Структуризация сетей с помощью мостов и коммутаторов. 84

 


 

Лекция 1. Эволюция компьютерных систем


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекция 1. Эволюция компьютерных систем 7 страница | Прообраз сети – система мэйнфрейма и терминалов. Первые компьютеры были громоздкими и дорогими
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты