Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична підготовка
Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури та мистецтва, торгівлі і державного управління.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху.

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом.

Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практик викладені у Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N 93 [3].

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь, навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою практичної підготовки та програмами практик, які розробляються кафедрою згідно з навчальним планом.

Практика студентів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. Для студентів, які навчаються за держзамовленням, бази практики визначає кафедра. Для студентів, які навчаються за контрактом, бази практики погоджуються з замовником. Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати собі місце проходження практики і пропонувати його для використання як бази практики.

З базами практики вищі навчальні заклади укладають договори за відповідною формою.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує відповідна кафедра. До керівництва практикою залучаються найбільш досвідчені викладачі кафедри.

Керівник практики від вищого навчального закладу:

- контролює підготовленість бази практики;

- забезпечує проведення організаційних заходів перед від’їздом на практику (інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам необхідних документів - направлення, програми практики, щоденника, календарного плану, індивідуального завдання тощо);

- повідомляє студентам про систему звітності з практики, а саме - подання письмового звіту, вимог щодо ведення щоденника, оформлення індивідуального завдання, підготовки виступу тощо);

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження;

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів під час практики;

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;

- у складі комісії приймає заліки з практики;

- подає завідувачу кафедри звіт про проведення практики.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:

- до початку практики отримати від керівника практики від вищого навчального закладу консультації щодо оформлення усіх документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

- вивчити і сурово дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно скласти залік з практики.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Письмовий звіт, щоденник. характеристика подаються на рецензування керівнику практики від вищого навчального закладу.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою. Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у вищому навчальному закладі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який повторно отримає незадовільну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Практична підготовка фахівців з інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Міжнародна інформація" включає практики:

- комп’ютерний практикум (216 годин протягом І-ІV семестрів поза розкладом занять);

- навчальна практика (108 годин, 2 тижні після ІV семестру)

- мовна (іноземно-перекладацька) практика (162 години, 3 тижні після VІ семестру).

Практична підготовка фахівців міжнародників-аналітиків освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності "Міжнародна інформація" включає переддипломну практику (324 години, 6 тижнів протягом Х семестру).

Практична підготовка фахівців міжнародників-аналітиків освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності "Міжнародна інформація" включає практики:

- педагогічна (162 години, 3 тижні протягом ХІ семестру);

- науково-виробнича ( 432 години, 8 тижнів протягом ХІ семестру).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты