Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні.
Читайте также:
  1. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. Анотування в інформаційній діяльності
  4. Безпека підприємницької діяльності.
  5. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств
  6. Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.
  7. Види навчальної діяльності учнів на уроці
  8. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
  9. Виникнення та сутність аудиторської діяльності
  10. Відновлення радянської влади в Україні. Денікінщина

 

1.1. Сутність та розвиток маркетингової концепції.

Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу, був так званий ринок продавця. Ринок продавця — такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими “діячами ринку” змушені бути покупці.

Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший тип ринку — ринок покупця.

Ринок покупця — це такий ринок, на якому більше влади мають по­купці й найактивнішими “діячами ринку” змушені бути продавці. Ринок покупця є впровадженням у практику провідної ідеї концепції маркетингу: надійною гарантією ринкового успіху підприємства є визначення ; незадоволених потреб та бажань певної групи споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими, ніжу конкурентів, методами. Сьогодні існує декілька десятків визначень маркетингу. Один із засновників сучасної теорії маркетингу Філліп Котлер дає таке визначення:

Маркетинг— вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін.

Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує його так: Маркетингпроцес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

Ми пропонуємо таке визначення:

Маркетинг — діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Маркетинг — це водночас і філософія бізнесу, і активний процес.

Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну ос­нову підприємницької діяльності.

Як активний процес маркетинг вирішує низку завдань, що виникають при функціонуванні підприємства в ринкових умовах і розглядаються як основа для досягнення цілей підприємства.

Роль маркетингу в ринковій економіці.З погляду макроекономіки маркетинг дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів.

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють пристосуванню підприємства до вимог ринку. Щоб визначити роль маркетингу на підприємстві, можна провести аналогію з будовою людського тіла.Якщо дослідження та розробки порівняти з людським мозком, технологічне виробництво з хребтом, а збут — з тілом, то маркетинг можна назвати вітамінами чи гормонами, які проходять через усі ці ділянки, активно впливаючи на них та підживлюючи їх енергією.

Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяльність виграє і споживач — завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розши­ренню асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості, розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці тощо.

Концепції, на яких будуються взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку

Існує п'ять альтернативних концепцій, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу, зокрема:

1. Концепція удосконалення виробництва стверджує, що споживачі на­дають перевагу широко розповсюдженим та доступним за ціною товарам.

Управління підприємством, яке орієнтується надану концепцію, зосе­реджується на вдосконаленні виробництва та підвищенні ефективності сис­теми розподілу товару (рис. 1.1).

Застосування даної концепції доцільне у двох ситуаціях:- коли існує високий попит на ці товари і покупці виявляють до них інтерес. У таких випадках виробники шукають шляхи збільшення випуску продукції;

- коли собівартість занадто висока і її можна зменшити за рахунок підвищення продуктивності праці.

Дослідження можливостей удосконалення виробництва  
Виробництво товарів
Представлення товарів на ринку  
Продаж товарів за порівняно низькими цінами
Рис. 1.1. Схема концепції удосконалення виробництва  

 


2. Концепція удосконалення товару передбачає, що споживачі віддають перевагу товарам із найвищою якістю та надійними експлуатаційними характеристиками, отже, підприємство має зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару.

Рис. 1.2. Схема концепції удосконалення товару  
Дослідження можливостей підвищення якості товарів  
Виробництво товарів
Представлення товарів на ринку  
Продаж товарів високої якості за відповідною ціною


Приділяючи увагу насамперед якості товарів, підприємство-виробник має на увазі, що споживачі зацікавлені у придбанні цих товарів, знають про наявність виробів конкурентів і роблять свій вибір, орієнтуючись на високу якість і погоджу­ючись платити за неї вищу ціну (рис. 1.2).

Орієнтація товаровиробників на цю концепцію управління підприємством часто призводить до “маркетингової короткозорості”, коли виробник так “закохується” у власний товар, що забуває про потреби споживачів.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що спожи­вачі не купуватимуть товари підприємства в достатній кількості, якщо воно не докладе значних зусиль у сфері збуту товарів.

Підприємства, орієнтовані на дану концепцію, керуються тим, що споживачі переважно не мають явного наміру придбати їхні товари, і тому треба вживати активних заходів для збуту товару (рис. 1.3).

Виробництво товарів  
Представлення товарів на ринку    
Активізація збутової діяльності
Досягнення значних обсягів; продажу товарів  
Рис. 1.3. Схема концепції інтенсифікації комерційних зусиль  


На практиці концепцію інтенсифікації комерційних зусиль реалізують, нав'язуючи покупку споживачеві, причому продавець намагається за будь-яких умов підписати угоду та здійснити продаж, а задоволення потреб споживача є для нього другорядною справою.

4. Концепція маркетингу передбачає, що запорукою досягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб ефек­тивнішими і продуктивнішими — порівняно з конкурентами — методами. Запроваджуючи цю концепцію, підприємства орієнтуються передусім на задоволення потреб певної групи споживачів, для чого постійно проводять дослідження ринку, аналіз і контроль маркетингової діяльності (рис. 1.4).

Дослідження ринку та виявлення потреб споживачів    
Виробництво товарів    
Проведення активних маркетингових заходів
Досягнення своїх цілей завдяки максимальному задоволенню потреб цільового ринку  
Рис. 1.3. Схема концепції інтенсифікації комерційних зусиль  

 

 


Концепція маркетингу — це сучасна концепція підприємницької діяльності, яка є досконалішою порівняно з трьома попередніми. Зіставлення концепції інтен­сифікації комерційних зусиль та концепції маркетингу наведено на рис. 1.5.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
Концепція маркетингу
Основний об’єкт уваги
Товари
Потреби споживачів
Засоби досягнення мети
Комерційні зусилля та заходи стимулювання
Комплексні заходи маркетингу
Мета
Отримання прибутку за рахунок зростання обсягів продажу
Отримання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів
Рис. 1.5. Порівняння концепції інтенсифікації комерційних зусиль та концепції маркетингу  

 

 


Якщо основним об'єктом уваги в першій з них є товар підприємства, який активно нав'язують споживачеві, то в концепції маркетингу основним об'єктом уваги є потреби цільової групи споживачів. А прибуток підприємство отримує завдяки досягненню і підтримці споживчої задоволеності.

В останні роки дедалі більшої популярності набуває концепція соціально-етичного маркетингу.

 

5. Концепція соціально-етичного маркетингу передбачає визначення по­треб споживачів та їх задоволення ефективніше, ніж конкуренти, з ураху­ванням інтересів усіх членів суспільства.

Ця концепція виникла під впливом багатьох зовнішніх факторів, зо­крема погіршення якості довкілля, обмеженості природних ресурсів, стрімкого приросту населення тощо. Концепція вимагає збалансування усіх трьох чинників:

- прибутків підприємства,

- споживчих потреб цільової групи,

- інтересів суспільства (рис. 1.6.).

Дослідження ринку та виявлення потреб споживачів та інтересів суспільства загалом    
Виробництво товарів    
Вживання активних маркетингових заходів
Досягнення своїх цілей через задоволення потреб цільового ринку та врахування інтересів суспільства  
Рис. 1.6. Схема концепції соціально-етичного маркетингу  

 


Завдяки орієнтації на концепцію соціально-етичного маркетингу деякі зарубіжні компанії уже досягли значного зростання обсягів продажу та прибутковості, оскільки завоювали довіру споживачів.

Основні принципи маркетингу.Під час здійснення маркетингової діяльності доцільно враховувати принципи маркетингу, які виникли на ґрунті узагальнення практичного досвіду багатьох підприємців та сформульовані у вигляді поданих далі порад. Деякі з них мають гумористичне забарвлення, але сутність кожної глибока і серйозна.

1. Споживач — це король, а ми — його вірні слуги, і наше завдання полягає у тому, щоб із повагою і найбільшими для короля зручностями допомогти йому зробити свій вибір.

2. Треба намагатися виробляти те, що можна продати, а не намагатися про­дати те, що можна виробити.

3. Інженери створюють виріб, а маркетологи — товар. При тому слід завжди пам'ятати, що одна і та сама продукція водночас може бути втіленням інже­нерної мрії та жахом для відділу збуту.

4. Споживача належить питати не про те, який виріб йому потрібний, а про те, у чому полягають його проблеми сьогодні і які він хоче розв'язувати їх за допомогою Ваших товарів завтра.

5. Хто забуває про конкурентів, того завтра забуде ринок.

6. Не забувайте та прогнозуйте зміни зовнішнього середовища і його вплив на Ваш ринок та Ваші товари.

7. Найбільш збиткове — це ефективно робити те, чого робити взагалі не слід.

8. Хороший дизайн — хороший бізнес.

9. Ніхто не хоче платити за низьку якість, але ніхто не хоче платити і за зайву якість.

10. Хто економить на системах збуту, той економить на процвітанні фірми.

11. Зайві витрати — це витрати на недостатню рекламу.

12. Немає сервісу — немає успіху.

13. Маркетинг — загальнофірмова справа.

14. Маркетинг існує для фірми, а не фірма — для маркетингу.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 57; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты