Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПредмет і завдання правової статистики.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Quot;Перемещенный предмет" постмодернизма
  3. V 1: Логика и ее предмет
  4. VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Технология» (направление «Технический труд»).
  5. А. Понятие "принуждение". Предмет социологии
  6. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  7. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  8. Базовые опорные конспекты по предмету
  9. Билет № 1. Предмет и методы экономической теории.
  10. Брак и семья как социальные институты. Предмет социологии семьи.

 

Правова статистика це од­на із галузей статистичної науки. На території України термін «правова статисти­ка» став застосовуватися лише з 1980 р., коли вийшов в світ навчальний посібник з такою ж назвою. До цього навчальна дисципліна і підручники мали назву «Судова статистика».

Історично назва «судова статистика» склалася за часів царської Росії. Тоді ще не існували статистика органів дізнан­ня і досудового слідства, адміністративно-правова статис­тика та інші галузі статистики. У науковий обіг термін «судова статистика» було введено на початку 30-х років XX ст. Проте термін «правова статистика» на відміну від терміна «су­дова статистика» значно краще характеризує сутність даної навчальної дисципліни, яка своїми показниками відображує кількісну сторону різних соціальних явищ, пов’язаних із за­стосуванням норм права і реалізацією правової відповідаль­ності: визначає рівень, структуру та динаміку, причини та прояви різних правопорушень і заходи боротьби з ними в конкретних умовах простору і часу.

Організаційно правова статистика на терені Російської імперії, до складу якої входила й Україна, почала формувати­ся з 1802 р., коли були утворені Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції. Вони стали систематично одер­жувати і досліджувати дані про різні кримінально-правові явища. Вагомий внесок в розвиток правової статистики цьо­го періоду, особливо з 60-х років XIX ст., зробили вчені. Тоді з’являється значна кількість наукових праць, завдяки яким кримінальна статистика була істотно вдосконалена.

Судовою реформою 1864 р. були передбачені щорічні публікації даних про усі кримінальні справи.

Після установлення радянської влади у 1918 р. було прийняте перше положення про ор­ганізацію державної статистики в країні. Відповідно до нього в органах державної статистики були введені відділи «мораль­ної статистики», які збирали дані про усі аморальні явища: правопорушення, злочини, алкоголізм, самогоноваріння, безпритульність неповнолітніх тощо. Такі відділи одержува­ли відомості від усіх органів, які вели боротьбу з тим чи іншим аморальним проявом.

Наприкінці 30-х років відділи «моральної статистики» були ліквідовані. Уся правова статистика організаційно ста­ла будуватися лише за відомчою підпорядкованістю. Органи, до вели боротьбу з правопорушеннями, надсилали звіти тільки своєму вищому органу. Тривалий час навіть бланки документів первинного обліку не були уніфіковані.За ініціативою органів прокуратури з 1961 р. стали впро­ваджуватися єдині бланки первинних документів для реєстрації злочинів в органах внутрішніх справ і прокурату­ри. З цього часу і починає функціонування єдина система реєстрації злочинів.

Починаючи з 1988 р. усі правоохоронні органи повинні подавати до обласних управлінь державної статистики (або до управлінь статистики міст Києва, Севастополя, Автоном­ної Республіки Крим) звіти про виявлені факти правопору­шень і свою діяльність, крім даних про оперативно-розшукову діяльність. З цього ж року було знято і завісу таєм­ничості з показників правової статистики.

Отже, що ж зараз вивчає правова статистика:

Правова статистикавивчає кількісну сторону масових явищ і про­цесів, що стосуються діяльності правоохоронних та судових органів і пов’язані з застосуванням норм права та реалізацією правової відповідальності, тен­денції та закономірності розвитку в конкретних умовах місця і часу в нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками.Особливістю предмета правової статистики є те, що вона характеризує лише ті правові явища, які розглядалися право­охоронними органами. Якщо ті чи інші явища з якихось причин не зареєстровані, то правова статистика їх не вивчає. Для встановлення рівня цих фактів необхідно проводити кримінологічні та соціологічні дослідження. (В кримінології, наприклад, існує термін «латентна злочинність». Він харак­теризує ті злочини, які внаслідок дії різних причин і умов не були зареєстровані, але вчинені. Правова статистика про ці злочини не має ніякого уявлення.)

Ціліправової статистики:

- Перша і головна мета правової статистики – це цифрова характеристика і облік усіх правопорушень, які розглядають­ся в правоохоронних органах (органах внутрішніх справ, про­куратури, органах суду, органах державної безпеки, виправно-трудових закладах, нотаріату та інших державних органах, які займаються розглядом правових явищ), а також заходів, спрямованих на боротьбу з цими правопорушеннями.

- Друга мета правової статистики – дати цифрову харак­теристику діяльності усіх правоохоронних органів, оцінити її ефективність завдяки розробленій системі показників, а та­кож визначити додержання законності в їх роботі.

Теоретичною основою, базою правової статистики є теорія ста­тистики. Для виконання поставлених завдань правова статистика ви­користовує методи теорії статистики.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты