Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття статистичного спостереження та його об’єкти
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  4. Багатозначність поняття топології
  5. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  6. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  7. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  8. Види статистичного спостереження.
  9. Відношення між поняттями
  10. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ

Статистичне спостере­ження – це планомірне, си­стематичне, науково органі­зоване збирання даних про явища суспільного життя шляхом реєстрації їх істотних ознак.

Усі дані, які ми одержуємо під час проведення статистич­ного спостереження, на наступних етапах статистичного дослідження можуть істотно вплинути на вірогідність теоретичних і практичних висновків.

Статистичне спостереження відповідно до вимог статистичної науки має бути всебічно продуманим, добре підготовленим і чітко організованим. Воно складається з чотирьох елементів:

1) проектування спостереження – це розробка плану статистичного спостереження, який обов’язково охоплює програмно-методологічні та організаційні питання його проведення;

2) підготовка спостереження – це підготовка інструментарію спостереження (друкування бланків, перевірка реєстрів об’єктів, які повинні подавати дані, підготовка осіб, які здійснюватимуть спостереження, а також проведення пробного спостереження;

3) проведення спостереження – це процес реєстрації фактів і явищ;

4) контроль одержаних даних.

Цілі і завданнястатистичного спостереження встановлюють із сутності досліджуваних явищ та процесів і завдань, поставлених пе­ред дослідженням у цілому. Цілі спостереження завжди формулюють­ся в документах, що його зумовили (у правовій статистиці це можуть бути постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністерств і відомств).

Для правильної організації статистичної роботи важливе значен­ня має точне, науково обґрунтоване визначення об’єкта й одиниці спостереження.

Об’єктом статистичного спостереженняназиваються ті суспільні процеси і явища, які підлягають статистичному дослідженню. Об’єк­ти правової статистики диференціюються залежно від галузей право­вої статистики.

Об’єкти кримінально-правової статистики:

• злочини, передбачені кримінальним законом, – суспільно небез­печні діяння;

• особи, які вчинили злочин або суспільно небезпечні діяння;

• покарання.

Об’єкти цивільно-правової статистики:

• цивільні правовідносини, що є цивільно-правовими деліктами (ци­вільне правопорушення), які вирішуються в судовому порядку;

• сторони цивільного процесу – позивач і відповідач;

• рішення суду.Об’єкти адміністративно-правової статистики:

• адміністративні правопорушення;

• особи, які вчинили адміністративні правопорушення;

• адміністративні стягнення.

При визначенні об’єкта необхідно з’ясувати особливості, риси, ознаки, властиві досліджуваному об’єкту і що відрізняють його від інших.

Одиниця сукупності – це первинний елемент статистичної сукупності, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації, а також підставою обліку, який ведеться під час дослідження.

Одиниця спостереження– джерело інформації у процесі спостереження: первинна організація, підприємство, адміністративно-територіальна одиниця, господарський суд, прокуратура, МВС, виправно-трудова установа, нотаріат.

ПРИКЛАД.Треба дослідити дохід на родину в певному регіоні. Досліджується населення регіону – сукупність. Одиниця сукупності – людина. Одиниця спостереження – окрема родина.

Головна особливість відображення об’єктів в правовій статистиці полягає в тому, що статистика обліковує лише ті злочини, цивільно-правові правовідносини та адміністративно-правові делікти, з приводу яких відбувся офіційний судовий розгляд, тобто вони мають бути зареєстровані в пра­воохоронних органах. Якщо з якихось причин і умов той інший факт не зареєстрований, то в правовій статистиці йо­го не існує. Усім об’єктам правової статистики притаманна значна латентність, тобто діяння вчиняються, але не реєструються. Зрозуміло, що найбільша латентність властива адміністративно-правовим деліктам. 

До організаційних форм проведення статистичного спостереження відносяться звітність та спеціально організовані спостереження.

Звітність – це така форма статистичного спостереження, яка характеризує систему взаємопов’язаних показників, котрі дають змогу одержати дані наслідків роботи підприємства, установи або організації за звітний період, що періодично подаються у вигляді встановлених законодавством звітних документів (статистичних звітів) статистичним та іншим контролюючим та вищим органам за підписом осіб, які відповідають за своєчасне подання і вірогідність цих даних.

Звітність складається на основі даних первинного обліку.

За термінами подання звітність поділяється на поточну(щомісяч­ну, квартальну, піврічну) і річну.

Крім того, вона буває типовою і спеціалізованою. Типова звітністьмає єдину форму та зміст показників для всіх ус­танов і підприємств країни (кількість працюючих). Спеціалізована звітністьвраховує специфіку галузі.

Статистична звітність охоплює усі види діяльності судових ор­ганів різних інстанцій, інших органів юстиції, органів МВС України, прокуратури.

Але не усі суспільні явища і процеси можна охопити статистичною звітністю. Є такі сфери діяльності суспільства, які можна встановити лише шляхом опитування громадян (наприклад, структура прибутків і витрат населення, особливості детермінації окремих видів злочинів).У таких випадках статистика використовує спеціально організовані статистичні спостереження– реєстрацію фактів з метою одержання показників, характеристик явищ, не охоплених офіцій­ною статистичною звітністю.

прикладИ:

1) До спеціально організованих статистичних спостережень належать переписи, різні види опитувань, одноразові обліки, несуцільне обстеження. Найбільше значення тут мають переписи, які дають повну характеристику масового явища станом на ту чи іншу дату або певний момент часу. Класичний приклад – перепис населення, тому що дані про склад родини, рідну мову та інші можна одержати лише при проведенні перепису всього населення країни.

2) При вивченні злочинності та її причин у регіоні може виникнути необхідність з'ясувати ступінь довіри й ставлення населення до правоохоронних органів або харак­тер опори правоохоронних органів на допомогу населення; при ви­вченні особистості злочинців може виникнути необхідність глибше вивчити їхню правосвідомість, інтереси, ціннісні орієнтації тощо. Цю інформацію одержують при спеціальному вивченні всіх документів, проводять опитування людей, причетних до цього, правопоруш­ників, потерпілих та ін.

Спеціально організовані статистичні спостереження можуть проводитися для уточнення і перевірки звітних даних. В цьому разі таке спостереження називається контрольним. Спеціально організовані статистичні спостереження можуть проводитися і для вирішення самостійних наукових завдань, особливо з метою прийняття важливого управлінського або політичного рішення.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты