Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрирода електромагнітних хвиль
Читайте также:
  1. Автономная область и автономный округ, их юр. природа как национально-государственных субъектов РФ.
  2. Амплітуда і фаза вимушених коливань (механічних і електромагнітних). Резонанс. Резонансні криві. Параметричний резонанс
  3. Билет. Издержки производства. Понятие .Природа
  4. В39. Государственная территория: понятие, состав, юридическая природа. Государственные границы.
  5. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  6. Вирусы, их природа, происхождение. Методы культивирования вирусов.
  7. ВОПРОС 1. Нотариат: понятие и правовая природа.
  8. Гіпотеза й формула де Брoйля. Дослідне обґрунтування корпускулярно-хвильового дуалізму речовини
  9. Групова швидкість і дисперсія хвиль
  10. Двойственная природа радио- и телевизионной речи: социальная и личностная ориентированность

Існування електромагнітних хвиль – змінного електромагнітного поля, яке поширюється в просторі з кінцевою швидкістю, – випливає з рівнянь Максвелла. Рівняння Максвелла сформульовані ще в 1865 р. на основі узагальнення емпіричних законів електричних і магнітних явищ і розвитку ідеї Фарадея. Вирішальну роль для підтвердження теорії Максвелла зіграли досліди Герца (1888), які довели, що електричні й магнітні поля дійсно поширюються у вигляді хвиль, властивості яких повністю описуються рівняннями Максвелла. В інтегральній формі рівняння Максвелла мають вигляд:

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

З цих рівнянь можна зробити кілька важливих висновків:

- змінне магнітне поле в (1) є причиною виникнення в просторі вихрового електричного поля;

- причиною виникнення статичного електричного поля в (2) є наявність у просторі статичних електричних зарядів ;

- струм провідності і струм зміщення в (3) є причиною виникнення у просторі вихрового магнітного поля;

- магнітних зарядів у природі (4) не існує.

 

Джерелом електромагнітних хвиль може бути будь-який електричний коливальний контур або провідник, по якому тече змінний електричний струм, оскільки для утворення електромагнітних хвиль необхідно створити в просторі змінне електричне поле (струм зміщення) (3), або відповідно змінне магнітне поле (1). Випромінювальна здатність джерела електромагнітних хвиль визначається його формою, розмірами і частотою коливань. Щоб випромінювання було помітним, необхідно збільшити об’єм простору, у якому створюється змінне електромагніт-не поле. Тому для одержання електромагнітних хвиль непридатні закриті коливальні контури, оскільки в них електричне поле зосереджене між обкладками конденсатора, а магнітне – усередині котушки індуктивності.

Герц у своїх дослідах, зменшуючи число витків котушки і площу пластин конденсатора, а також розсовуючи їх (рис. 1, а, б), здійснив перехід від закритого коливального контуру до відкритого коливального контуру (вібратора Герца), який складається з двох стрижнів, розділених іскровим проміжком (рис. 1, в). Якщо в закритому коливальному контурі змінне електричне поле зосереджене усередині конденсатора (рис. 1, а), то у відкритому – воно заповнює навколишній простір (рис. 1, в), що істотно підвищує інтенсивність електромагнітного випромінювання. 

 

Рис. 1 Рис. 2

 

 

Коливання в такій системі підтримуються за рахунок джерела е.р.с., увімкненого до обкладок конденсатора, а іскровий проміжок застосовується для того, щоб збільшити різницю потенціалів, до якої в початковий момент часу заряджаються обкладки конденсатора.

Для утворення електромагнітних хвиль вібратор Герца В під’єднували до індуктора I (рис. 2). Коли напруга на іскровому проміжку досягала пробивного значення, виникала іскра, яка замикала обидві половини вібратора, і у вібраторі виникали вільні згасаючі коливання. При зникненні іскри контур розмикався і коливання припинялися. Потім індуктор знову заряджав конденсатор, виникала іскра й у контурі знову спостерігалися коливання, і т.д. Для реєстрації електромагнітних хвиль Герц використовував інший вібратор, який був названий резонатором Р, що мав таку ж частоту власних коливань, як і випромінювальний вібратор. Коли електромагнітні хвилі досягали резонатора, то в його зазорі виникала електрична іскра.Для одержання незгасаючих коливань необхідно створити автоколивальну систему, яка б забезпечувала подачу енергії з частотою, рівною частоті власних коливань контуру. Тому в 20-х роках минулого сторіччя перейшли до генерування електромагнітних хвиль за допомогою електронних ламп. Лампові генератори дозволяють одержувати коливання заданої (практично будь-якої) потужності і синусоїдальної форми.

Електромагнітні хвилі, які мають досить широкий діапазон частот (або довжин хвиль λ = c/υ, де с - швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі), відрізняються одна від одної за способам їх генерації і реєстрації, а також за своїми властивостями. Тому електромагнітні хвилі поділяються на кілька видів: радіохвилі, світлові хвилі, рентгенівське і γ-випромінювання (табл. 1). Слід зазначити, що межі між різними видами електромагнітних хвиль досить умовні.

 

Таблиця 1.

Вид випромінювання Довжина хвилі, м Частота, Гц Джерело випромінювання
Радіохвилі     Світлові хвилі: - інфрачервоне випромінювання - видиме світло - ультрафіолетове випромінювання Рентгенівське випроміню-вання   Гамма-випромінювання 103 ─ 10-4     5·10-4 ─ 8·10-7 8·10-7─4·10-7   4·10-7 ─ 10-9 2·10-9 ─ 6·10-12 <6·10-12 3·105 ─ 3·1012   6·1011 ─ 3,7·1014 3,7·1014─7,5·1014 7,5·1014 ─ 3·1017 1,5·1017─5·1019 >5·1019 Коливальний контур Вібратор Герца Ламповий генератор   Лампи Нагріті тіла Лазери     Рентгенівські трубки Радіоактивність Космічне випромінювання

 Наслідком теорії Максвелла є поперечний характер електромагнітних хвиль:вектори Ε і Η напруженостей електричного і магнітного полів хвилі взаємно перпендикулярні (рис. 3) ілежать у площині, яка є перпендикулярною до вектора υ швидкості поширення хвилі, причому вектори Ε, Η і υ утворюють правогвинтову систему.

 

 

Рис. 3

 

З рівнянь Максвелла випливає також те, що в електромагнітній хвилі вектори Ε і Η завжди коливаються в однакових фазах (рис. 3), причому миттєві значення Еі Н у будь-якій точці пов'язані співвідношенням

 

(5)

 

Рівняння коливань векторів Е і Н, які єплоскими монохроматичними електромагнітними хвилями (рис.3), мають вигляд

 

(6)

 

де Е0 і Н0 ─ відповідні амплітуди електричного і магнітного полів хвилі;

ω ─ колова, або циклічна частота;

к ─ хвильове число ( к = ω/υ).

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты