Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістовий модуль 1. Методика навчання географії як наука
Тема 1. Основні риси методики навчання географії як науки

Студент має знати:

- визначення поняття «методика навчання географії», об’єкт, предмет, завдання та основні проблеми, які перебувають в дослідницькому полі дисципліни;

- структуру методики навчання як науки;

- методи теоретичного та експериментально-емпіричного рівнів, якими здобувають нові методичні знання;

- основні етапи проведення методичного дослідження.

Уміти:

- формулювати основні проблеми, які має вирішувати методика навчання географії як наукова дисципліна;

- критично аналізувати шляхи вирішення основних завдань, які стоять перед цією науковою дисципліною;

- -застосовувати досвід навчання у загальноосвітній та вищій школі до аналізу проблем шкільної географічної освіти;

- характеризувати схему і методи науково-педагогічного дослідження.

 

План

1. Методика навчання географії як наука:

а ) об’єкт;

б) предмет;

в) завдання;

г) проблеми

ґ) структура;

д) зв’язок з іншими науками;

2. Методи та етапи науково-методичного дослідження

а) методи теоретичного рівня;

б) методи експериментально-емпіричного рівня;

в) етапи дослідження.

Нічого не можна вивчати,не знаючи, як вивчати

В.Ключевський

1. Методика навчання географії – це галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності й особливості процесу навчання географії в школі.

Об’єктомїї дослідження є система шкільної географічної освіти, а головним предметом– процес формування географічної компетентності учня та виховання його особистості засобами шкільної географії.

Необхідність цієї науки зумовлена проблемами, які постають перед організацією шкільної географічної освіти, серед яких головними є: ЩО відібрати з величезного арсеналу Географії для вивчення в загальноосвітній школі?, НАВІЩО це вчити?, ЯК вчити? З ДОПОМОГОЮ ЧОГО вчити? Відповіді на ці питання дає методика навчання географії, яка сформувалась на стику педагогіки, психології та географії. Отже Методику не можна розглядати як сукупність рекомендацій і порад щодо використання певних методів та прийомів навчання. Вона є науковою дисципліною, яка формує теоретичні й методичні засади навчання географії, озброюючи вчителя необхідним методичним апаратом для самостійної творчої роботи, сприяє зростанню методичної майстерності та підвищенню його професійного рівня.

Як наука методика навчання географії вирішує такізавдання:

1) визначення мети і цілей навчання географії;

2) розкриття освітньої, розвивальної і виховної мети шкільної географії;

3) відбір та удосконалення змісту шкільних курсів географії;

4) розробка ефективних технологій, окремих методів і прийомів навчання;

5) визначення й обґрунтування різних форм організації навчального процесу (виявлення найкращих умов для застосування різних методів, прийомів і засобів навчання );

6) з’ясування особливостей здобування учнями географічних знань, умінь і навичок (як учні вчаться, на якому рівні вони засвоюють навчальний матеріал, як розвиваються їхні розумові здібності в процесі навчання, наскільки самостійно вони вміють здобувати знання, тощо).

Коло окреслених завдань, які вирішує Методика, хронологічно співпадає з існуванням шкільної географії, але їх зміст, залежно від потреб суспільства, постійно оновлюється, тому перед наукою виникають нові проблеми і завдання. Так, для сучасного етапу суспільного розвитку особливо актуальними є визначення змісту просторових компетентностей, якими мають володіти учні в результаті вивчення географії та забезпечення особистісно зорієнтованого навчання географії, яке б сприяло розвитку неповторності кожного учня, його духовному формуванню.

До сучасних проблемметодики навчання географії можна віднести:

· розробку і вдосконалення змісту, структури й обсягу шкільної географії базового і профільного рівнів;

· оновлення змісту курсів географії, удосконалення їхньої структури і послідовності вивчення з огляду на здобутки географічної науки, компетентнісний підхід в освіті та особистісно зорієнтоване навчання;

· забезпечення багатоваріантності навчально-методичного комплексу до вивчення окремих курсів;

· створення варіативних підручників і методичних посібників з окремих курсів;

· удосконалення методів, прийомів, засобів і форм навчання (активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток навичок самостійного здобування знань, критичного і творчого мислення);

· розроблення нових методів і прийомів застосування сучасних комп'ютерних технологій з розширенням їх можливостей у навчанні географії;

· впровадження і поширення оригінальних авторських методик навчання географії, розроблених креативними педагогами та експериментально апробованих;

· вдосконалення змісту й організації позакласної роботи з географії (факультативні заняття, шкільні олімпіади, гуртки, туристсько-краєзнавча робота тощо).

Дві проблеми є головними і завжди актуальними для методики географії – зміст освіти та доступність викладання.

Структура методики навчання географії. Цю дисципліну умовно можна поділити на загальну та окремі методики. (Мал.1-2)

Загальна методика розглядає весь процес навчання географії у школі в цілому (методи, принципи, форми, засоби навчання тощо) До її компетенції, як уже було сказано, належить визначення цілей, завдань і змісту шкільної географії. Загальну методику ще можна назвати дидактикою шкільної географії, оскільки вона вивчає те, що є спільним для всіх курсів.

Окремі методики – конкретні методики вивчення окремих курсів шкільної географії. Вони конкретизують основні положення, визначають специфіку і напрями методичної роботи з кожного курсу шкільної географії.

Зміст методики навчання географії розробляється, насамперед, на основі розуміння її як науки про організацію процесу навчання географії в школі.

Зв’язок методики навчання географії в школі з іншими науками.Методика навчання географії має широкі і глибокі зв’язки з педагогічними дисциплінами. Вона розвивається, насамперед, у відповідності з загальними закономірностями і принципами дидактики – науки, яка утворює спільну теоретичну основу методик всіх навчальних предметів. Тому методику викладання географії можна розглядати як окрему дидактику. Зміст шкільної географії розробляється на базі теорії змісту загальної освіти в школі; система методів навчання географії і вимоги до них співвідносяться з дидактичними класифікаціями методів навчання.

Дидактика, в свою чергу, спирається на методику шкільних курсів, оскільки використовує їхні дані для своїх узагальнень. Наприклад, в дидактику увійшли такі результати наукового дослідження з методики: способи об’єктивної перевірки і оцінювання знань і вмінь учнів з географії; умови і шляхи розвиваючого навчання географії; підходи до визначення системи світоглядних ідей і шляхів їх формування в учнів та ін.

Методика географії тісно пов’язана також з теорією виховання. Вона розробляє, вивчає, удосконалює і пропагує методи, способи, прийоми і засоби національного виховання у процесі навчання географії.

Глибокий зв’язок методики навчання географії з психологією. Він обґрунтовується тим, що знання вікових та індивідуальних закономірностей психіки дітей допомагає знайти найефективніші методи і засоби навчання і виховання під час формування географічних знань, вмінь і навичок. Особливо великий вплив на розвиток методики навчання географії здійснили психологічні дослідження з теорії навчання Н.О.Менчинської, Д.І.Богоявленського, П.П.Гальперіна, Н.Ф.Тализіної, Є.М.Кабанової-Меллєр. Важливо відзначити вчення Л.С.Виготського про випереджаюче навчання, суть якого полягає в тому, що правильно організоване навчання завжди повинно випереджати розвиток, слугувати джерелом нового розвитку. Розвиваюче навчання і виховання ефективні лише тоді, коли вони здійснюються відповідно до вікових особливостей учнів.

Географія як навчальний предмет нерозривно пов’язана з методологією наукової географії, яка, спираючись на теорію пізнання навколишнього світу, встановлює шляхи пізнання закономірностей, що виявляють взаємовідношення між географічним середовищем і явищами суспільного життя.

Шкільна географія і методика її викладання мають тісні зв’язки з усіма географічними науками, які складають зміст шкільного предмета. Насамперед, з курсами фізичної, економічної та соціальної географії, а також із регіональною географією, геологією, кліматологією, гідрологією, географією ґрунтів, зоогеографією, землезнавством, картографією, з основами топографії тощо. Однак, шкільний курс географії не можна вважати скороченим варіантом вузівських курсів географії чи сукупністю витягів з окремих предметів. У кожному курсі є система певних елементів знань (фактів, уявлень, понять, закономірностей), які складають його основу і відповідають віковим особливостям учнів.

У методиці навчання географії простежуються також тісні зв’язки географії з екологією, економікою, біологією, історією, фізикою, математикою, хімією, астрономією та іншими науками.

В процесі розвитку методики навчання географії поглиблюються і розширюються її зв’язки з логікою. Закони логіки використані у багатьох методичних дослідженнях: під час побудови системи географічних понять в шкільних курсах географії; системи методів і засобів навчання географії та ін.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 151; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты