Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПаювання земель колективної власності за спрощеною процедурою
Читайте также:
  1. Абсолютна земельна рента.
  2. Аграрная и земельная реформы как неотъемлемое звено экономических реформ: понятия, исторические, идеологические и социально-экономические предпосылки
  3. Акты органов государственной власти субъектов РФ и акты органов МСУ как источники земельного права (на примере нормативно-правовых актов Тверской области и г. Твери).
  4. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  5. Анексія західноукраїнських земель
  6. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
  7. Арендная плата за землю. Оценка земель в РФ (рыночная стоимость и кадастровая стоимость).
  8. Архитектура Владимиро-Суздальских земель. Искусство периода феодальной раздробленности. XII – середина XIII века
  9. Б. Предпосылки объединения русских земель в единое государство
  10. Б. Русско-польская война 1654—1667 гг. Присоединение украинских и белорусских земель

Після виходу Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 р. №1529 Державний комітет України по земельних ресурсах підготував і затвердив своїм наказом від 30 грудня 1999 р. №130 Рекомендації щодо спрощення процедури виходу членів колективних сільськогосподарських підприємств зі складу господарств з належними їм земельними частками (паями). Рекомендації розроблено з ме­тою забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з цих підприємств із належними їм земельними частками (паями) та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, се­лянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господа­рювання, заснованих на приватній власності.

Рекомендації визначають порядок виходу членів колектив­них сільськогосподарських підприємств із належними їм земельними частками (паями). З метою спрощення процедури виходу членів колективних сільськогосподарських підприємств із належними їм земельними частками (паями) на кожне підприємство розробляється проект реформування цього підприємства або схема поділу земель колективної власності на земельні частки (паї).

Проекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств розробляються відповідно до Тимчасових методичних рекомендацій щодо формування землеволодінь і землекористувань недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі реконструктуризації існуючих господарств, схвалених науково-технічною радою Держкомзему України 30 жовтня 1997 р. Схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) розробляються відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій, затверджених наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 04.06.96 № 47/172/48 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду та УААН від 03.03.98 №23/65/30).

Проекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств або схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) розглядаються та схвалюються загальними зборами (зборами уповноважених) членів цих підприємств та затверджуються на сесіях сільських, селищних, міських, районних у містах рад. У випадках зміни складу сільськогосподарських угідь, пов'язаної з консервацією малопродуктивних або сильно деградованих ріллі та багаторічних насаджень, переведення меліорованих земель в богарні проекти реформування колективних сільсько­господарських підприємств розглядаються і затверджуються на сесіях районних рад після позитивного схвалення сільськими, селищними або міськими радами.Проекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств і схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) та заяви членів колективних сільськогосподарських підприємств, які мають право на земельну частку (пай), є підставою для прийняття рішення сільськими, се-лищними,міськими, районними у містах радами або їх виконавчими органами про відведення в натурі земельних ділянок, а також видачі державних актів на право приватної власності на землю. Члени колективних сільськогосподарських підприємств, які мають право на земельну частку (пай), подають заяви до сільської, селищної, міської, районної у містах ради про виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). У заяві вказується цільове призначення земельної ділянки та умови її використання. До заяви додається сертифікат на право на земельну частку (пай).Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви­конавчий орган у дводенний термін розглядає заяви і доручає місцевому державному органу земельних ресурсів внести про­позиції щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). Місцевий державний орган земельних ресурсів у двадцяти-денний термін вносить пропозиції щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та перенесення її меж в натуру (на місцевість) на підставі проекту реформування колективного сільськогосподарського підприємства або схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї). Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви­конавчий орган у восьмиденний термін приймає рішення про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю), видачу державного акта на право при­ватної власності на землю. Організацію робіт г.о виділенню в натурі земельних ділянок в розмірі земельних часток (паїв) та оформлення державних актів на право приватної власності па землю здійснюють місцеві органи земельних ресурсів. Рішення про відмову щодо виділення земельної частки(паю) в натурі, а також залишення заяви громадянина без розгляду більше місяця можуть бути оскаржені в суді.

 

5. Виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв)Виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв) здійснюється на підставі Рекомендацій Держкомзему України, затверджених наказом цього Комітету від ЗО грудня 1999 р. Л^ 130, та розроблених відповідно до Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економі­ки" від 3 грудня 1999 р. № 1529.

Рекомендації визначають порядок виділення єдиним маси­вом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), які звернулися із заявами про відведення земельних ділянок в натурі з метою спільного використання або надання в оренду цих ділянок. Власники земельних часток (паїв) звертаються із заявами про виділення єдиним масивом земельних ділянок н натурі для спільного використання або надання в оренду цих ділянок до сільської, селищної, міської, районної у містах ради. До заяв додаються сертифікати на право на земельну частку (пай).

Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви­конавчий орган у дводенний термін доручає місцевому держав­ному органу земельних ресурсів внести пропозиції щодо формування єдиного масиву земельних ділянок групи власників земельних часток (паїв).

Місцевий державний орган земельних ресурсів відповідно до проекту реформування колективного сільськогосподарсько­го підприємства або схеми подіту земель колективної власності на земельні частки (паї) у двадцятидснний термін вносить про­позиції відповідній раді або її виконавчому органу щодо формування єдиного земельного масиву.

На підставі внесених пропозицій місцевого державного органу земельних ресурсів сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її виконавчий орган у восьмиденний термін приймає рішення про виділення земельної ділянки в натурі єдиним масивом та дає доручення місцевому держав­ному органу земельних ресурсів визначити цю ділянку в натурі (на місцевості).

На виділену земельну ділянку єдиним масивом в натурі складається акт перенесення па місцевості її зовнішніх меж та кадастровий план, який зберігається в місцевому державному органі земельних ресурсів. Копії цих документів передаються сільській, селищній, міській, районній у містах раді, яка здійснює реєстрацію договорів оренди, орендарю, а також власникам земельних часток (паїв). Рішення про відмову щодо виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), а також залишення заяв громадян без розгляду більше місяця можуть бути оскаржені в суді.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты