Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні властивості живих істот та предмет зоології.
Читайте также:
  1. Quot;Перемещенный предмет" постмодернизма
  2. V 1: Логика и ее предмет
  3. VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Технология» (направление «Технический труд»).
  4. А. Понятие "принуждение". Предмет социологии
  5. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  6. Базовые опорные конспекты по предмету
  7. Билет № 1. Предмет и методы экономической теории.
  8. Брак и семья как социальные институты. Предмет социологии семьи.
  9. В коми языке суффикс – яс обозначает много предметов.
  10. Введение Предмет и задачи теории прав человека

про хворого з вперше встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення

«__»________19__р.

(дата заповнення повідомлення) Повідомлення направлено в____________________________

(назва закладу)

(прізвище, ім'я, по батькові хворого) Стать_________________Дата народження ____

(чол., жін.) (число) (місяць) (рік) Національність __________ Професія ________________________

Адреса____________________________________________

(область) (район) Мешканець____

(населений пункт, вулиця, буд. №, кв. №) (міста/села) Група перв. обліку для потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС _______

(ліквідатори — 1, евакуйовані — 2, які проживають на території радіоекологічного контролю — 3, діти, які народилися від батьків 1 -3-ї груп первинного обліку — 4)

Діагноз_________________________________________

(докладний, із зазначенням локалізації) Діагноз підтверджений _____________________________

(гістолог., цитолог., рентген., ендоскоп., ізотоп, методом, клін. та ін.) Дата встановлення діагнозу___________________________

(місяць, рік) Обставини виявлення захворювання _______________________

(під час звернення; в оглядовому кабінеті; у разі інших видів профогляду;

посмертно без розтину, посмертно на розтині) Куди направлений хворий ____________________________

(назва лікувального закладу) Підпис лікаря, який склав повідомлення ________________

(прізвище) (підпис)

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАПОВНЕННЮ ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Повідомлення складається всіма лікарями загальної і спеціальної мережі ліку­вально-профілактичних закладів усіх відомств, у яких хворому вперше в житті вста­новлено діагноз раку чи іншого злоякісного новоутворення. Повідомлення у 3-ден-ний термін з моменту встановлення діагнозу направляється в Республіку Крим, об­ласний (міський) онкологічний диспансер, онкологічні відділення, кабінети, які об­слуговують населення даної території. Повідомлення заповнюється на хворих, вияв­лених під час їх звернення в поліклініку, у разі цільових та періодичних профоглядів, диспансерного огляду, обстеження в стаціонарі, під час операції, після смерті (на роз­тині чи без розтину), при звірці даних про померлих від злоякісного новоутворення з даними загсів і статистичних управлінь, якщо виявиться, що діагноз встановле­ний після смерті.На померлих від злоякісних новоутворень, які не перебували за життя на обліку в онкологічному диспансері, на Повідомленні ставиться позначка «Взятий на облік посмертно».

2. На осіб із захворюваннями, підозрілими на рак (клін. гр. 1-а), і з передпух-линними захворюваннями (клін. гр. І-б) повідомлення не складається.

3. Усі пункти повідомлення заповнюються чорнилами, розбірливо. У повідом­ленні зазначено назву закладу, в якому складено повідомлення, лікувальний заклад, куди направляється повідомлення. Якщо повідомлення складається в диспансері і нікуди не направляється, то в цьому рядку слід відмітити «Складено в диспансері».

4. Прізвище, ім'я та по батькові хворого вписуються повністю.

5. Повідомляється стать, дата народження та національність хворого.

6. Зазначається основна професія, якій хворий віддав більшу частину свого тру­дового життя, в тому числі якщо хворий в даний момент знаходиться на пенсії.

7. Зазначається повна поштова адреса постійного місця проживання хворого, а також — чиє хворий жителем міста/села. Хворих, що проживають в селищах місько­го типу, слід віднести до жителів міста.8. Останній рядок паспортної частини заповнюється для потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції відповідно до групи первинного обліку на основі посвідчення потерпілого: 1 — ліквідатор, 2 — евакуйований, 3 — який проживає на території радіаційного контролю, 4 — діти, які народилися від осіб перших трьох груп.

9. Зазначаються докладний діагноз захворювання і точна локалізація пухлини, а також дата встановлення діагнозу.

10. Зазначаються всі методи, за допомогою яких було підтверджено діагноз: гісто­логічне, цитологічно, рентгенологічно, ендоскопічно, радіоізотопним методом, клінічне, в тому числі консиліумом.

11. Визначаються обставини виявлення захворювання: під час звернення (звер­нувся самостійно, через виклик невідкладної допомоги та ін.), виявлений на проф-огляді, в тому числі в оглядовому кабінеті, виявлений посмертно (без розтину чи на розтині).

12. Зазначається заклад, в який хворого направлено на дообстеження чи ліку­вання, якщо хворий відмовився від цього, зазначити причину

13. У кінці повідомлення повинно бути розбірливо вписано прізвище лікаря і стояти його підпис.

 

Загальні властивості живих істот та предмет зоології.

Живі істоти (організми), що представлені у всих випадках індивидами, чи особами відрізняються від неживих предметів наступними ознаками, сукупність яких визначає життєві проявлення:

Хімічний склад. Не зважаючи на те, що живі істоти складаються з таких самих атомів як і нежива природа, ці елементи в організмі утворюють складні молекули, що незустрічаються в неорганічному світі. До них відносяться нуклеїнові кислоти (носії спадкової інформації), білки, чи протеїни (структурні елементи протоплазми та активні речовини – ферменти), жири (запасні поживні речовини), ліпоїди (наприклад, стероїдні гормони). Білки складають 50-70% від сухої маси організму. Біологічно активні речовини в організмі тимчасово чи постійно розчинні у воді, але можуть залишатись у нерозчинному вигляді. Вода є середовищем для нерозчинних електролітів. Живі істоти тримають 60-80% води, у медуз її вміст доходить до 95%.Клітинна організація. Живі істоти складаються з особливих функціональних одиниць – клітин. При цьому розпізнають прокаріот (бактерії та синьо-зелені водорості), зараз їх відносять до бактерій - та еукаріот - всі інші організми. У прокаріот відсутнє ядро оточене мембраною, у еукаріот таке ядро завжди є. Воно чітко відокремлене від оточуючої цитоплазми. Всі функціональні елементи клітин еукаріот подібні, такі клітини вважаються гомологічними, що вказує на їх загальне еволюційне походження. Особливе положення займають віруси, які не мають клітинної будови.

Обмін речовин та енергії.Організми являють собою відкриті системи, здійснюють постійний обмін речовинами та енергією з навколишнім середовищем. При цьому особина знаходиться у стані динамічної рівноваги (динамічно-стаціонарний стан). Обмін речовин є основа для усих життєвих процесів та регулюється системами (нервової та гуморальної), забезпечує фукціювання особини як єдиного цілого.

Неперервність видової специфіки. Нові особини даного виду виникають тільки з клітин цього виду. Така неперервність може бути порушена еволюційним процесом.

Наслідування. Окремі ознаки, як правило, передаються за допомогою носіїв інформації, представлених макромолекулами дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК).

Індивідуальний розвиток(онтогенез). Новий організм виникає у більшості випадків з особливо улаштованих статевих клітин в процесі індивідуального розвитку. Поділ та диференціація клітин приводить до утворення різноманітних тканин та органів. Онтогенез - означає реалізацію спадкової програми. Тривалість життя особини обмежена процесами старіння, що приводить до природньої смерті.

Еволюційний розвиток(філогенез, еволюція). Організми являють собою “історичні істоти” – види, що існують на окремому відрізку часу, виникають з других видів, існувавших раніше, відрізняються від своїх єволюційних потомків по спадковим ознакам, уровню організації та спеціалізації.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты