Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНаведіть перелік типових СППР
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  4. ПЕРЕЛІК
  5. ПЕРЕЛІК
  6. Перелік автоматичних проводок
  7. Перелік ІНСТРУКТИВНО-МСТОДИЧНИХ ТА ІнШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
  8. Перелік лабораторних робіт з предмета
  9. Перелік навчально-методичної літератури

 


Тема 3.5 Інтегровані інформаційні системи управління підприємством

 

План

1 Основні види інтегрованих інформаційно-управляючих систем (ІІУС) підприємств

2 Система «1С:Підприємство»

3 Система «Галактика»

4 Система «Парус»

5 Система AVACCO

6 Витрати на впровадження ІІУС

 

1 Основні види інтегрованих інформаційно-управляючих систем (ІІУС) підприємств

 

Кількість цих програм на вітчизняному ринку виміряється сьогодні сотнями, і їхня класифікація і систематизація представляє далеко не тривіальну задачу. Як приклад можна послатися на класифікатор програм в області бізнесу і фінансів, які користуються при проведенні міжнародного конкурсу БизнесСофт. До складу цього класифікатора входять десятки рубрик і підрубрик.

Загальна класифікація, заснована на вартісних показниках і областях застосування систем, розподіляє останні на три основні класи: локальні системи, середні інтегровані системи і великі інтегровані системи, які наведені в табл.3.5.1

 

Таблиця 3.5.1 - Укрупнена класифікація систем

 

Характеристика Локальні системи Середні інтегровані системи Великі інтегровані системи
Особливості Простої, короб- ковий варіант Поетапне Поетапне, складне
Період впровадження Два тижні Один і більше місяців Більше 9-12 місяців
Функціональна повнота Облікові систе- ми (по напрям- ках) Комплексний облік і управління фінансами Комплексне управ- ління: облік, управ- ління, виробництво
Співвідношення витрат: ліцензія/ упровадження/ устаткування 1/0,5/2 1/2/1 1/1-5/1
Орієнтована вартість, ти- сяч дол. 0,1-5 10-100 100-500 і більше

 

Якісна характеристика ефективності застосування виділених видів систем в залежності від особливості підприємств представлена на рис. 3.5.1.

 

Рисунок 3.5.1 - Ефективність застосування систем

 

Локальні системи. Локальні «коробкові» системи досить успішно справляються з рішенням окремих задач обліку на підприємстві, але, як правило, не надають цілісної інформації для автоматизації управління. Перевагою цих систем є порівняно низька ціна і простота впровадження. Як приклади можна назвати наступні системи: «Инфо-Бухгалтер» (фірма «Информатик») і «Турбо-Бухгалтер» (фірма «Диц»). До цього ж класу відноситься ряд продуктів фірми 1C («1C: Бухгалтерія» і ін.), а також програми десятків інших фірм. Сьогодні ці програми мають можливості адаптації до особливостей підприємства, а деякі з них, наприклад «Турбо-Бухгалтер», являють собою так звані програми-конструктори, що володіють розширеними адаптаційними можливостями. Проте, не применшуючи ролі і позитивних якостей цього виду систем для рішення облікових задач, їх не можна розглядати як основу для комплексної автоматизації управління підприємством.Великі інтегровані системи. На сьогоднішній день це найбільше функціо- нально розвиті і відповідно найбільш складні і дорогі системи, у яких реалізуються західні стандарти управління MRPII і ERP. На українському ринку цей вид систем представлений в основному продуктами західних фірм: SAP, Oracle, BAAN, PeopleSoft і Platinum. Незважаючи на те, що в цих системах сконцентровані останні досягнення світової практики автоматизації управління підприємством, їхнє впровадження на наших підприємствах зв'язано з рядом труднощів. Основною причиною є висока вартість і тривалий процес впровадження.Середні інтегровані системи цілком конкурентноздатні на вітчизняному ринку у своїй області спеціалізації з великими західними системами, при цьому їхня вартість істотно (на порядок і більш) нижче, ніж великих. У цьому виді систем на українському ринку домінують російські фірми-розроблювачі. Саме цей вид систем можна рекомендувати для створення комплексних систем управління підприємств. Прикладами можуть служити, зокрема, системи «Галактика», «Инфософт», «NS2000» і «ABACUS Financial», творці яких (корпорація «Галактика», фірма «Инфософт», фірма «Никос-Софт» і фірма «Омега») мають сертифікати розроблювачів інтегрованих управлінських систем. Сюди ж можна віднести систему управління підприємством фірми «Парус»; інтегровану систему управління підприємством «БЭСТ ПРО» фірми «Інтелект-сервіс»; систему комплексної автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємства AVACCO фірми AVACCO SOFT; систему управління бізнесом «Монополія» фірми ФОРМОЗА СОФТ і деякі інші системи, зокрема «1С: Підприємство» фірми «1C».

 

2 Система «1С:Підприємство»

 

Розглянемо основні характеристики системи «1C: Підприємство, розробленою компанією «1C». Додаткові зведення про цю та інші системи компанії «1C» можна одержати на сайті компанії www.1c.ru.

Призначення та області застосування

Система програм «1С:Підприємство» призначена для комплексної автоматизації економічної діяльності підприємств різних напрямків діяльності і форм власності.«1С:Підприємство» дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства:

− управління виробництвом, у тому числі: планування виробництва; управління витратами і розрахунок собівартості;

− управління даними про вироби;

− управління основними засобами і планування ремонтів;

− управління фінансами, у тому числі: бюджетування, управління коштами, управління взаєморозрахунками, бухгалтерський і податковий облік;

− управління складом (запасами);

− управління продажами;

− управління закупівлямиу

− управління відносинами з постачальниками і покупцями;

− управління персоналом, включаючи розрахунок заробітної плати;

− моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства.

Структура

У комплект постачання системи входять компоненти «Бухгалтерський облік», «Оперативний облік» і «Розрахунок», що працюють з єдиною конфігурацією. До речі, під конфігурацією в системах «1C» розуміється конкретний набір об'єктів і прав користувача для роботи з ними, що відповідають їм інтерфейси та екранні форми, структури інформаційних масивів, алгоритми обробки інформації і спеціалізоване настроювання.

Компонент «Бухгалтерський облік» забезпечує облік:

− операцій по банку і касі;

− основних засобів, нематеріальних активів і матеріалів;

− товарів і послуг;

− валютних операцій;

− взаєморозрахунків з організаціями, дебіторами, кредиторами;

− взаєморозрахунків з підзвітними особами;

− розрахунків з бюджетом.

Компонент може бути використаний для реалізації будь-якої схеми бухгалтерського обліку і надає гнучкі можливості обліку (кілька планів рахунків, багаторівневий і багатомірний аналітичний облік, складні проводки і т.д.), можливість як ручного, так і автоматичного введення бухгалтерських операцій, висновку, збереження і печатки різних первинних документів, а також формування і печатки різноманітних звітів.

Можливості компонента «Оперативний (торговельний) облік» включають:

− ведення обліку складських запасів товарів і їхнього руху;

− облік комплектації товарів;

− оформлення рахунків, резервування товарів і контроль оплати;

− відстеження стану взаєморозрахунків з контрагентами, формування необхідних первинних документів, рахівниць-фактур, книг продажів і покупок і т.д.;

− ведення обліку покупки і продажі товарів, коштів на розрахункових рахунках і в касі;

− відстеження товарних кредитів і товарів на реалізації;

− облік товарів у різних одиницях виміру і коштів у різних валютах;

− одержання різноманітної аналітичної звітної інформації про фінансові і товарні рухи.

Крім основної функції, що реалізує автоматизацію складського обліку і торгівлі, цей компонент може бути використаний для автоматизації будь-якого обліку наявності і руху коштів у реальному часі.

Компонент «Розрахунок» призначений для розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку. Він забезпечує:

− автоматизацію розрахунку нарахувань і утримань по будь-яких алгоритмах;

− проведення розрахунків «заднім» числом;

− формування розрахункових листків будь-якого виду;

− розрахунки як індивідуальних, так і групових нарахувань типу бригадних;

− формування платіжних відомостей з упорядкуванням інформації з різних критеріїв з розбивкою її по категоріях, підрозділам і іншим ознакам;

− розрахунок лікарняних аркушів, відпусток, оплати по середньому заробітку на підставі даних за минулі розрахункові періоди;

− повний розрахунок зарплати як по місячному, так і по тижневому циклі;

− стандартні звіти для податкової інспекції і пенсійного фонду;

− ведення штатного розкладу підприємства;

− розподіл задачі уведення вихідної інформації і розрахунку між кадровиком і розраховувачем;

− одержання статистичної інформації зі співробітників підприємства;

− фіксацію кадрових переміщень співробітників і їхніх просувань по службі зі створенням відповідних звітів.

Компонент «Розрахунок», поряд з розрахунком заробітної плати, дозволяє автоматизувати проведення й інших складних періодичних розрахунків.

У постачання також входять окремі конфігурації, що реалізують автоматизацію бухгалтерського обліку (типова конфігурація), оперативного торговельного обліку (конфігурація «Торгівля + Склад»), розрахунку заробітної плати і кадрового обліку (конфігурація «Зарплата + Кадри»).

Передбачається, що таке постачання буде використовуватися в першу чергу для автоматизації діяльності торговельних підприємств і організацій.

Порядок адаптації і впровадження

Система отримується у партнерів компанії «1C», реквізити яких можна дізнатися на сайті «1C». Система являє собою тиражований, «коробковий» продукт. Однак компоненти, що входять до її складу, дозволяють створити для конкретного користувача його власне індивідуальне рішення, орієнтоване на особливості бізнесу, так звану персональну конфігурацію. Якщо користувач за якимись причинами не хоче або не може цього виконати сам, то сконструювати для замовника конфігурацію, що відповідає пропонованим їм вимогам, можуть партнери компанії «1C».

 

3 Система «Галактика»

 

Система «Галактика» призначена для автоматизації управління в корпораціях зі складною структурою, фінансово-промислових групах, а також на окремих промислових і торговельних підприємствах. Система здійснює інформаційне забезпечення керівників різних рівнів і категорій - від вищого менеджменту до керівників підрозділів, служб і ділянок. Чисельність співробітників підприємств, що впроваджує систему «Галактика», складає від декількох десятків до 25000 чоловік. Для великих компаній, які мають філії і територіально відокремлені підрозділи, реалізована можливість оперативного доступу і інформаційного обміну. Специфіка конкретного підприємства (корпорації) враховується за допомогою більш 300 параметрів настроювання. Структура системи дозволяє вести рівноцінний багатоплановий облік у декількох стандартах (Росія, GAAP, IAS, НОВИЙ і ін.) для будь-якої кількості філій або підрозділів підприємства. Крім того, маючи засоби економічного аналізу, система дозволяє побудувати схему оподатковування і визначити структуру платежів з метою запобігання податкових переплат і штрафів.

Структура

У складі системи «Галактика» реалізовані декілька так званих контурів управління, які містять у собі функціональні модулі системи.

Контур адміністративного управління. Надає набір засобів для фінансового і господарського планування, фінансового аналізу, управління маркетингом.

Включає модулі:

− Маркетинг - автоматизація аналізу ринкових можливостей, добору цільового ринку, розробки і перетворення в життя маркетингових заходів;

− Планування фінансів - планування діяльності підприємств за допомогою економічно обґрунтованих планів з погляду можливості їх реалізації й ефективності;

− Управління проектами - економічно обґрунтоване й ефективне планування господарської діяльності підприємства, а при використанні разом з модулем Планування фінансів - і фінансової діяльності;

− Фінансовий аналіз - автоматизація аналізу фінансової і господарської діяльності підприємства.

Контур управління персоналом. Призначений для автоматизованого обліку кадрів і виконання обчислювальних процедур, зв'язаних з оплатою праці персоналу підприємств і включає модулі:

− Управління персоналом - забезпечує процес формування, збереження і коректування штатного розкладу та особистих карток співробітників підприємства по підрозділах, а також одержання звітів за штатним розкладом і кадрам;

− Заробітна плата - автоматизація облікових і обчислювальних процедур, зв'язаних з оплатою праці персоналу підприємств при погодинній і відрядній формах оплати.

Контур бухгалтерського обліку. Функціонально повна система ведення бухгалтерського обліку на підприємствах будь-якої форми власності і видів діяльності. Єдиний інформаційний простір системи забезпечує автоматичне відображення в бухгалтерському контурі всіх господарських операцій. Механізм типових господарських операцій - універсальний засіб для формування проводок:

− Каса - формування прибуткових і видаткових касових документів, а також облік повного циклу операцій з підзвітними особами;

− Фінансово-розрахункові операції - забезпечує автоматизацію обліку безготівкових розрахунків, валютних операцій, а також містить повний комплект бухгалтерських звітів;

− Матеріальні цінності - ведення складських документів і їхня роздруківка по установлених формах; автоматизоване проведення операцій інвентаризації, переоцінки, внутрішнього переміщення;

− Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) - облік наявності і руху; проведення операцій оприбуткування, внутрішнього переміщення, нарахування зносу, списання МНМА.

Основні засоби і нематеріальні активи - забезпечує автоматизоване виконання операцій по обліку наявності, зносу, руху, а також по переоцінці об'єктів основних засобів і нематеріальних активів підприємства;

− Господарські операції - дозволяє автоматизувати процедуру виконання бухгалтерських проводок по господарських документах. Реалізовано можливість формування групових проводок, уточнення сум і скасування помилкових проводок;

− Бухгалтерська звітність - модуль призначений для формування бухгалтерської звітності підсумкового характеру. У комплект постачання системи включаються типові форми для річного бухгалтерського звіту і розрахунку податків;

− Консолідація - модуль призначений для одержання узагальненої (консолідованої) звітності по корпорації;

− Векселі і кредити - модуль призначений для обліку операцій з векселями й іншими цінними паперами (ЦБ), а також операцій кредитування.

Контур оперативного управління. Охоплює різноманітні задачі, зв'язані з організацією і управлінням виробничою і комерційною діяльністю підприємства:

− Управління договорами - модуль призначений для автоматизації бізнесів- процедур, зв'язаних з висновком, виконанням і обліком договорів і контрактів;

− Управління постачанням і збутом - управління одержанням і реалізацією матеріальних цінностей, послуг на підставі рахунків на закупівлю і продаж;

− Складський облік - ведення складських документів і їхню роздруківку по установлених формах; автоматизоване проведення операцій інвентаризації, переоцінки, внутрішнього переміщення;

− Постачальники, одержувач і- контроль за виконанням договорів з контрагентами;

− Виробництво - облік руху матеріальних цінностей (сировини, напівфабрикатів, готової продукції) у процесі виробництва;

− Консигнація - управління операціями з товаром, прийнятим або переданим на реалізацію;

− Давальницька сировина - облік сировини, переданого для переробки сторонньої організації, а також отриманої від цієї організації готової продукції.

Контур управління виробництвом. Дозволяє автоматизувати технічну підготовку виробництва, техніко-економічне планування, облік фактичних витрат на підприємствах різних галузей промисловості: машинобудування і приладобудування, легкої, харчової, хімічної, гірничорудної промисловості, чорної і кольорової металургії і включає модулі:

− Технічна підготовка виробництва - для використання в конструкторських відділах, службах технічної документації, технологічних, планово-економічних і планово-диспетчерських службах підприємства;

− Техніко-економічне планування - автоматизація формування плану виробництва і виробничих програм, розрахунок потреб у матеріальних і трудових ресурсах, калькуляція планової собівартості продукції, що випускається;

− Фактичні витрати - використання у виробничому секторі бухгалтерії підприємства, дозволяє розрахувати звід фактичних виробничих витрат, фактичне виконання кошторисів накладних витрат, калькуляції фактичної собівартості одиниць продукції;

− Управління ремонтами - для планування ремонтних робіт на підприємстві і розрахунку фактичних витрат на їхнє проведення.

Контур галузевих і спеціалізованих рішень. Включає рішення для автотранспортних підприємств; підприємств роздрібної торгівлі; компаній, що роблять по слуги по ремонті виробів замовника; організацій, де необхідно вести облік спеціального і форменого одягу.

Контур адміністрування. Набір сервісних засобів для кваліфікованого користувача і програміста, що забезпечують адміністрування бази даних, корпоративний обмін даними, обмін документами з зовнішніми інформаційними системами, а також проектування користувальницького інтерфейсу і звітів.

Порядок адаптації і впровадження

Комплекс послуг по впровадженню системи «Галактика» включає наступні види робіт:

Обстеження підприємства. Комплекс заходів щодо вивчення системи управління підприємством, виявленню тенденцій розвитку бізнесу підприємства і виробленню рекомендацій про порядок проведення пусконалагоджувальних робіт із уведення системи «Галактика» в експлуатацію.

Комплекс пусконалагоджувальних робіт із уведення системи «Галактика» в експлуатацію. Включає: підготовчий етап, налагодження системи, уведення системи в експлуатацію, етап завершення робіт.

Консультації. По тематиці пусконалагоджувальних робіт системи «Галактика» виявляються всім користувачам системи. Виїзд фахівця корпорації здійснюється після узгодження тематики консультації і зразкової оцінки тривалості і вартості робіт.

 

4 Система "Парус"

 

Дана система являє собою програмний комплекс для автоматизації управління підприємством будь-якого розміру і структури, побудований на базі СУБД ORACLE і MS Office. Програмний комплекс забезпечує автоматизацію чотирьох основних бізнесів-напрямків (бізнесів-сфер) фінансово-господарської діяльності підприємства: управління фінансами, логістики, управління виробництвом, управління персоналом.

Структура.

Управління фінансами. Ця частина системи забезпечує виконання функцій автоматизованого управління фінансами підприємства. Серед загальних принципів її реалізації можна відзначити мультивалютність і багатоваріантність обліку. До складу цієї частини системи входять наступні модулі:

1. Фінансове планування. Основні функції:

− поточне фінансове планування (на місяць або квартал);

− довгострокове (стратегічне) фінансове планування (на рік або більш); оперативне планування і управління платежами для забезпечення поточної

− платоспроможності підприємства;

− контроль за виникненням і погашенням зобов'язань підприємства; оперативний облік виконання планів, зокрема плану руху грошових коштів

− (бюджету фінансів);

− аналіз виконання фінансових планів.

2. Бухгалтерський облік.

3. Консолідація.

4. Логістика.

5. Управління виробництвом. Ця частина системи включає наступні елементи:

− виробничий облік;

− облік витрат і калькуляція собівартості;

− техніко-економічне планування.

6. Управління персоналом. Включає додатка:

− облік персоналу;

− табельний облік робочого часу;

− розрахунок заробітної плати.

7. Адміністрування системи. Модуль призначений для рішення загальних пи тань по настроюванню системи і забезпечення її функціонування в ході роботи.

8. Спеціальні рішення. Модуль включає спеціалізовані додатки:

− для підприємств нафтового комплексу;

− для підприємств енергетики й електрифікації;

− для підприємств зв'язку.

Порядок адаптації і впровадження. Корпорація «Парус» пропонує кілька варіантів запуску систем в експлуатацію.

Упровадження. У цьому випадку все настроювання системи, уведення даних, формування необхідних замовникові шаблонів документів роблять фахівці корпорації «Парус». При цьому не виробляється яких-небудь змін у сформованим на підприємстві замовника бізнесах-процесах, технологіях взаємодії відділів і служб, маршрутах проходження документів і т.д.

Проектування. Даний спосіб запуску в експлуатацію призначений для підприємств, що бажають поряд з автоматизацією провести оптимізацію бізнес- процесів, що протікають на фірмі. У цьому випадку фахівці Корпорації «Парус» проектують на основі тиражируємих програмних продуктів «Парус» систему, орієнтовану на роботу в оптимізованої структури бізнес-процесів підприємства.

Замовлена розробка. Цей спосіб забезпечує адаптацію системи управління до особливостей підприємства за рахунок індивідуальної розробки необхідних замовникові програмних продуктів.

 

5 Система AVACCO

 

Система AVACCO призначена для рішення основних задач більшості підприємств - планування, обліку і управління - у різних областях ділової діяльності, у тому числі торгівлі, виробництві і бюджетній сфері. В основу розробки системи покладені результати аналізу можливостей існуючих систем і реальних потреб потенційних споживачів. Метою створення комплексної системи автоматизації фінансово-господарської діяльності AVACCO з'явилося істотне спрощення роботи всіх співробітників - від складських робітників до директора - зниження витрат, поліпшення контролю і фінансових показників підприємства за рахунок реалізації гнучких засобів настроювання системи на особливості конкретного підприємства.

Створення системи «з чистого листа» дозволило споконвічно закласти в її основу використання останніх досягнень в області системних програмних засобів, баз даних і телекомунікаційних технологій, у тому числі технологій Інтернет.

Структура

У системі AVACCO пропонується цікавий і перспективний підхід до автоматизації управління бізнесом, основні риси якого полягають у наступному. Система споконвічно позиціонується як конструктор, на базі якого може бути реалізований самий широкий спектр функціональних можливостей. Система побудована по трирівневій архітектурі «клієнт-сервер». Однієї з «ізюминок» системи AVACCO є удалий вибір складу властивих переважній більшості підприємств загальних функцій обліку і управління, підтримуваних на середньому рівні цієї архітектури. Дані функції реалізуються набором програмних модулів, що входять до складу сервера додатків системи. Рішення задач автоматизації управління з урахуванням специфіки конкретного підприємства забезпечується комбінацією взаємодії необхідних видів загальних функцій шляхом відповідного настроювання програмного забезпечення робочих місць. Спрощено говорячи, базові модулі сервера додатків використовуються при цьому як кубики або інші деталі конструктора. Згадаємо дитинство. З порівняно невеликого числа досить простих деталей конструктора ми могли зібрати вежу, автомобіль, літак і т.д. Аналогія, звичайно, досить віддалена, але в її рамках систему AVACCO можна назвати спеціалізованим конструктором для побудови систем управління підприємством. Відзначимо, що важливою особливістю цього конструктора є можливість додатково розробляти і включати до складу системи відсутні деталі (модулі сервера додатків). Подібний підхід до реалізації системи дозволив одержати надійне відпрацьоване ядро, забезпечити широкі можливості по адаптації її до вимог конкретного споживача і нарощуванню функціонала уже впровадженої системи в міру розвитку бізнесу споживача.

Основою системи AVACCO є сервер додатків AVACCO Server, що представляє собою набір функціональних модулів, що і визначають можливості системи. Ядро сервера дозволяє додатково встановлювати необхідні модулі навіть після введення системи в експлуатацію.

У стандартний комплект AVACCO Server входять наступні групи модулів:

1. Сервер бізнесів-процесів - основний функціональний модуль системи, призначений для настроювання і управління ходом виконання бізнесів-процесів.

2. Фінанси - група модулів, що відповідає за ведення мультивалютного фінансового обліку й аналіз грошових потоків.

3. Сервіси - модулі, покликані полегшити роботу розроблювачів і стандартизу- вати можливості системи

4. Адміністрування - набір модулів для адміністратора системи

Порядок адаптації і впровадження

Компанія AVACCO SOFT не займається прямими продажами і впровадженням системи в замовника. Уся робота з клієнтами будується через Центри рішень AVACCO. При впровадженні системи Центром рішень AVACCO замовникові надається комплекс послуг, що включає наступні етапи:

− укладання договору (попередній контакт, експрес-обстеження, визначення границь проекту й узгодження умов договору);

− обстеження бізнесу підприємства замовника;

− проектування моделі бізнесу;

− настроювання автоматизованої системи на модель бізнесу;

− технологічне впровадження (установка устаткування і програмного забез- печення в замовника);

− супровід і розвиток.

Протягом усього проекту фірма консультує замовника з питань постановки різних видів обліку, мінімізації оподатковування і юридично-правових норм.

 

6. Витрати на впровадження ІІУС

 

Питання ціноутворення у бізнесі одне із самих складних. З одного боку, вартість реалізованої ІІУС визначається вартістю ліцензій, що здобуваються, на програмні засоби, вартістю послуг по впровадженню системи і консультацій, вартістю устаткування, що знову здобувається, вартістю модернізації існуючого устаткування і т.п. Це тільки прямі витрати, але ж є і непрямі. З іншого боку, можна одержати від постачальника системи визначені знижки, склад і розмір яких залежать від його цінової політики або від того, наскільки він зацікавлений упровадити систему саме на вашому підприємстві, або, нарешті, просто від того, наскільки добре ви вмієте торгуватися. Тому говорити про ціну конкретної системи, як, наприклад, про ціну телевізора, досить складно, оскільки ціна ця буде визначатися багатьма факторами.

Багато в чому ця вартість визначається передбачуваним числом робочих місць у системі. Знаючи орієнтовану вартість програмного забезпечення для одного робочого місця, можна оцінити зразкову вартість придбання необхідних програм. Наприклад, для систем класу «1C: Підприємство» вартість програмного забезпечення одного робочого місця складе порядку $400-500. Для більш потужних систем справа обстоїть складніше. Як приклад приведемо фрагмент опублікованого на сайті корпорації «Парус» прайс-листа на одноіменну систему (табл. 3.5.1).

З прайс-листами фірм-постачальників адаптованих інтегрованих систем можна познайомитися на відповідних сайтах або іншим доступним способом. Тут обмежимося лише умовним ранжируванням розглянутих систем у порядку зростання загальної вартості робіт із придбання і впровадження системи: 1C, AVACCO, Парус, Галактика. Відзначимо також, що конкретну ціну постачання і впровадження необхідного варіанта системи можна довідатися тільки після відповідних предметних переговорів із представниками постачальника.

 

Таблиця 3.5.1 - Клієнт-серверне рішення на базі СУБД ORACLE (Ціни зазначені в дол. США без урахування ПДВ)

 

    Модулі системи   Вартість серверної частини Вартість клієнтської частини за 1 робоче мі- сце (при разовій поку- пці до 5 робочих місць)
Oracle Server Standard Edition Oracle Server Enterprise Edition
Фінансове планування
Управління реалізацією  
Управління закупівлями  
Склад  
Собівартість  
Бухгалтерія  
Консолідація підрозділів і підприємств  

 

Контрольні питання

1 Назвіть основні види інтегрованих інформаційно-управляючих систем підприємств

2 Надайте характеристику системі «1С:Підприємство»

3 Надайте характеристику системі «Галактика»

4 Надайте характеристику системі «Парус»

5 Надайте характеристику системі AVACCO

6 Від чого залежатиме вартість впровадження ІІУС?

 


Список літератури

 

Основна література

 

1. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник. – К.: Знання, 2011. – 718с.

2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2010. — 400 c.

3. М. Г. Садко Інформаційні системи і технології на підприємстві: навч.посіб. / Садко М.Г., Грищенко О.Ю. – К.: Компринт, 2011. – 124с.

4. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Конспект лекцій (для студентів і слухачів ФПО та ЗН спеціальності "Економіка підприємства") -Укл. В.М. Охріменко, Т.Б. Воронкова. – Харків: ХНАМГ, 2006.- 185 с.

5. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. — К.: МАУП, 2004. — 192 с

6. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник -Київ: «Слово», 2006. - 264 с

7. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій / І.О. Ушакова, Г. О. Плеханова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 128 с. (Укр. мов.)

8. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В. С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 544 с.

9. Білик В.М. Інформаційні технології та системи: навч.посіб. / В.М.Білик, В.С.Костирко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 232с.

10. Антонюк В.А., Курков М.С. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 140 с.

11. Системи оброблення економічної інформації: Навч.-метод. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 2004. - 332 с.

12. Автоматизация управления предприятием / В. В. Баронов и др. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 239 с.

 

Додаткова література

 

1. Беспалов В.М. Інформатика для економістів: навч.посіб. / В.М.Беспалов, А.Ю.Вакула. – К.:ЦУЛ, 3003. – 788с.

2. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 291 с.

3. Івахненков С.В., Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання. 2006. - 350 с.

4. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І. І., Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 187 с.

5. Берко А.Ю. Системи баз даних і знань: навч.посіб. Кн.1. Організація баз даних і знань / А.Ю.Берко, О.М.Верес, В.В,Пасічник: за ред. В.В.Пасічника. – Львів: Магнолія, 2008. – 456с.

6. Буров І.Ю. Комп'ютерні мережі: підручник / Є.В.Буров. – Львів:Магнолія, 2010. – 262с.

7. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч.посібник для студ. ВНЗ / О.Ф.Волошин, С.О.Мащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К.:ВПЦ «Київський ун-т», 2010. – 336с.

8. Галіцин В.К. Технологія створення програмних продуктів: навч.посіб. / В.К.Галіцин, Ю.Т.Сидоренко, Є.Д.Потапенко. – К.:КНЕУ, 2009. – 372с.

9. Шаховська Н.Б. Алгоритми і структури даних: посібник / Н.Б.Шаховська, Р.О.Голощук; за заг. ред. В.В.Пасічника. – Львів: Магнолія, 2011. – 215с.

10. Шаховська Н.Б.Проектування інформаційних систем: навч.посіб. / Н.Б.Шаховська, В.В.Литвин; за наук.ред. В.В.Пасічника. – Львів: Магнолія, 2011. – 380с.

 

Електронні ресурси

 

1. http://pidruchniki.com/1059110247701/informatika/informatsiyni_sistemi_i_tehnologiyi_na_pidpriyemstvah

2. http://www.bsfa.edu.ua/files/Biblioteka/rozvitok_informacijnih_sistem_i_tehnologij_1.pdf

3. http://idndist.lp.edu.ua/moodle/library/books/30730/index.html

4. http://sesia.com.ua/books/100.html

5. http://kul-lib.narod.ru/bibl.files/IT_sys_teh/IT.html

6. http://dozkontrol.ucoz.ua/index/skachati_bezkoshtovno_pidruchniki_z_informacijnikh_sistem_i_tekhnologij/0-20

 

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 62; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты