Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА. Вихідні дані для обчислення індексів
Читайте также:
  1. Автоматичне обчислення загальних і проміжних підсумків
  2. Аналіз статистичних індексів
  3. Визначник. Дії над матрицями. Обчислення оберненої матриці
  4. Вихідні дані для здійснення розрахунків в індивідуальному завданню
  5. Вихідні дані.
  6. Два підходи до обчислення ВВП − за витратами і за доходами
  7. Наближене обчислення з допомогою мікрокалькуляторів
  8. Наближені обчислення зі значеннями тригонометричних функцій
  9. Обчислення в запитах

(на прикладі України за 1996 рік)

 

Показники Все населення Жінки Чоловіки
Тривалість майбутнього життя при народ­женні, років 67,1 72,8 61,6
Частка письменного дорослого населення, % 99,0 99,0 99,0
Частка учнів, % 67,8 68,1 67,4
ВВП на душу населення, доларів США ПКС    
Чисельність населення, тис. чол.
Частка в загальній чисельності населення, %   53,5 46,5
Частка в економічно активному населенні, %   49,5 50,5
Відношення заробітної плати жінок до заро­бітної плати чоловіків у несільськогосподар-ському секторі економіки, %   87,0  
Частка в законодавчих органах, %   4,6 95,4
Частка на адміністративних посадах, %   48,3 51,7
Частка на посадах фахівців, %   79,1 20,9
Частка населення з тривалістю майбутнього життя до 60 років (дані за 1997 рік), %, Ру 24,0і    
Частка функціональної неграмотності насе­лення, %, Р2 10,5*    
Частка населення, яке живе за межею бідності, %,Р3 10,9**    
Рівень застійного безробіття, %, Р4 3,5*"    
Звіт. —

Джерело інформації: Україна: людський розвиток: К.:ПРООН, 1997.

\ Доклад о развитии человека за 1999 год.

* Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 1996 рік, с. 430. У яко­сті риси бідності прийнята величина, яка рівняється 50 % медіанного доходу.

У якості частки функціональної неграмотного населення умовно взята частка на­селення, яка зайнята економічною діяльністю і має початкову і базову загальну освіту, у загальній чисельності зайнятого населення в 1996 році. (Джерело: Економічна актив­ність населення України в 1996 році: Стат. збірник / Державний комітет статистики України. — К., 1998. — С. 59.).Рівень застійного безробіття — частка безробітних із тривалістю безробіття 12 місяців і більше в чисельності економічно активного населення. (Джерело: Економіч­на активність населення України в 1996 році: Стат. збірник / Державний комітет ста­тистики України. — К., 1998. — С. 153.).


Продовження дод. 8

. ; :, і::.,"'*• v- Б. Методика розрахунку індексів 1. Індекс людського розвитку

• Розрахунок індексу тривалості життя:

Х,-Хтт . 67,1-25
-' д ~ У У ~ 8S 95

• Розрахунок індексу письменності дорослого населення:

-0'990-

-Х^ 99,0-0

гр~

т^-хтп- юо-о

• Розрахунок індексу частки учнів у всіх видах навчальних закладів:

j - Хтіп
: 0,678.

67,8-0

^~xmax-xmin юо-о ,;. ,,.,,,

• Розрахунок індексу досягнутого рівня освіти: Л

1О = У2 Ігр + уг Іуч = Уг0,990 + уг0,678 = 0,886.

• Розрахунок індексу реального ВВП на душу населення:

' = logДф-^Д^ = log2230-log 100 = 3,348-2,000 _

*** §Дтах-1о8Дшп log 40000-log 100 4,602-2,000 ' 5'

Розрахунок індексу людського розвитку:2. Індекс людського розвитку з врахуванням тендерного фактора

• Розрахунок індексів тривалості життя і досягнутого рівня освіти здійснюється, як і для індексу людського розвитку, але окремо для жі­нок і чоловіків:

а) розрахунок індексів тривалості життя:

_ 72,8-27,5 _ 61,6 -22,5 ^

тж 87,5-27,5 ' ' яш 82,5-22,5

б) розрахунок індексів письменності дорослого населення:

= 0,990;
100-0

99,0-0


юо-о


 


,. Продовження дод. 8

в) розрахунок індексів частки учнів у навчальних закладах:

'у* 100-0 ' учж 100-0

г) розрахунок індексів досягнутого рівня освіти:

Іож=Уу 0'990 + ХА ' 0'68 1 = 0'887; 7«" = К ' 0'"0 + А,

• Розрахунок індексу реального ВВП надушу жіночого і чоловічого населення здійснюється виходячи з припущення, що величина внеску жінок у зароблений суспільством дохід визначається їхньою часткою у структурі заробітної плати:

а) визначення частки жінок у структурі заробітної плати

= 0,460,
о __ ^

[жеа _ 0,87-0,495 ,+d4ea 0,87-0,495 + 0,505

де wx., wM — середні рівні заробітної плати, відповідно, жінок і чоловіків; ' doKva, d4ea — частки жінок і чоловіків в економічно активному насе­ленні;

8Ж — частка заробітної плати жінок у структурі заробітної плати;

б) визначення загального обсягу ВВП у доларах США ПКС:

51079 тис. чол. • 2230 дол. США ПКС = 113906,17 млн дол. США ПКС

в) визначення обсягів ВВП, що заробили жінки і чоловіки (внесок
жінок і чоловіків у загальній ВВП)

жінки — 113906,17 • 0,460 = 52396,8382 чоловіки — 113906,17 - 52396,8382 = 61509,3318;г) визначення середньодушових розмірів ВВП для жінок і чоловіків
(як відношення величини відповідного обсягу ВВП до загальної чисе­
льності жінок і чоловіків):

жінки — 52396,8382 : 27327 = 1917 дол. США ПКС чоловіки — 61509,3318 : 23752 = 2590 дол. США ПКС;

д) розрахунок індексів реального ВВП для жінок і чоловіків:

Iogl917-logl00 _ log2590-logl00

іржж log 40000-log 100 ' ' ржч log 40000-log 100 '

• Розрахунок індексів, що входять до складу індексу людського роз­витку, з урахуванням розходжень у досягненнях жінок і чоловіків (вико­ристовується формула зважування при є = 2):

а) розрахунок рівномірно розподіленого індексу середньої тривалості життя (еквівалентного відсотка при рівному розподілі):


Продовження дод. 8

б) розрахунок рівномірно розподіленого індексу досягнутого рівня освіти:

= 0,886;

Д887 ' 0,885, в) розрахунок рівномірно розподіленого індексу реального ВВП:

= 0,515.
 
ржгф

0,535 0,465 0,493 + 0,543

ржж -* ржч

Розрахунок індексу людського розвитку з урахуванням тендерного фактора

0,515)^0,701,

3. Показник розширення можливостей жінок (співвідношення можливостей за статтю)

• Розрахунок індексів представництва жінок у законодавчих орга­нах, на адміністративних і управлінських посадах, посадах фахівців і технічних співробітників (використовується формула зважування, як і при розрахунку показників індексу людського розвитку з урахуванням тендерного фактора):

а) визначення еквівалентного відсотка участі жінок у законодавчих органах за рівного розподілу:

ЗВРР,„ =

зож * тч

б) визначення еквівалентного відсотка участі жінок на адміністрати­вних і управлінських посадах за розподілу:

А і...

зврру=
= 49,82;

0,535 0,465 48,3 + 51,7

уплс

в) визначення еквівалентного відсотка участі жінок на посадах фахі­вців і технічних працівників за однакового розподілу:


 


шеф


 

d.

| d4

фтж * фтч


0,535 0,465 79,1 +720


= 34,47.


 23721-344Закінчення дод. 8

• Індексація еквівалентних відсотків при рівному розподілі щодо
50 % (рівні можливості участі):

а) представництво в законодавчих органах:

Ізо = 8,25:50 = 0,165;

б) адміністративні й управлінські посади:

Іуп = 49,82:50 = 0,996;

в) посади фахівців і технічних робітників:

Іфт = 34,47:50 = 0,689.

• Розрахунок сукупного індексу участі жінок в економічній діяльно- ■
сті і прийнятті управлінських рішень:

Іео=(.Іуп + Іфт):2 = (0,996+0,689):2 = 0,843.

2590 -100
1917 -100

• Розрахунок показників участі жінок і чоловіків у виробництві ВВП
здійснюється аналогічно, як при розрахунку індексу людського розвит­
ку з урахуванням тендерного фактора (п. А — г). Але отримані значення
нормуються без застосування формули коригування доходу:

= 0,062.

= 0,046; /,

40000-100 "'"'"' 'ржч 40000-100 • Розрахунок рівномірного розподілу індексу реального доходу:

= 0,052. г
Т = рж

0,535 0,465 + 0,062

Розрахунок показника розширення можливостей жінок

п.р.м.ж

4. Індекс злиденності (знедоленості) населення

(для розвинених країн)

= 10,9 %.

10,5J +10,9J + 3,5J

І


Додаток 9

 

 

  КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЇ х«    
Число ступенів свободи К Рівень значення а
0,990 0,975 0,950 0,900 0,100 0,050 0,025 0,010
0,00 0,00 0,00 0,02 2,71 3,84 5,02 6,64
0,02 0,05 0,10 0,21 4,61 5,99 7,38 9,21
0,12 0,22 0,35 0,58 6,23 7,82 9,35 11,34
0,30 0,48 0,71 1,06 7,78 9,48 11,14 13,28
0,55 0,83 1,14 1,61 9,24 11,07 12,83 15,09
0,87 1,24 1,64 2,20 10,64 12,59 14,45 16,81
1,24 1,69 2,17 2,83 12,02 14,07 16,01 18,48
1,65 2,18 2,73 3,49 13,36 15,51 17,53 20,09
2,09 2,70 3,32 4,17 14,68 16,92 19,02 21,67
2,56 3,25 3,94 4,86 15,99 18,31 20,48 23,21
3,05 3,82 4,58 5,58 17,28 19,68 21,92 24,72
3,57 4,40 5,23 6,30 18,55 21,03 23,34 26,22
4,11 5,01 5,89 7,04 19,81 22,36 24,74 27,69
4,66 5,63 6,57 7,79 21,06 23,68 26,12 29,14
5,23 6,26 7,26 8,55 22,31 25,00 27,49 30,58
5,81 6,91 7,96 9,31 23,54 26,30 28,85 32,00
6,41 7,56 8,67 10,09 24,77 27,59 30,19 33,41
7,02 8,23 9,39 10,86 25,99 28,87 31,53 34,81
7,63 8,91 10,12 11,65 27,20 30,14 32,85 36,19
8,26 9,59 10,85 12,44 28,41 31,41 34,17 37,57
8,90 10,28 11,59 13,24 29,62 32,67 35,48 38,93
9,54 10,98 12,34 14,04 30,81 33,92 36,78 40,29
10,20 11,69 13,09 14,85 32,01 35,17 38,08 41,64
10,86 12,40 13,85 15,66 33,20 36,42 39,36 42,92
11,52 13,12 14,61 16,47 34,38 37,65 40,65 44,31
12,20 13,84 15,38 17,29 25,56 38,89 41,92 45,64
12,88 14,57 16,15 18,11 36,74 40,11 43,19 46,96
13,56 15,31 16,93 18,94 37,92 41,34 44,46 48,26
14,26 16,05 17,71 19,77 39,09 42,56 45,72 49,59
ЗО 14,95 16,79 18,49 20,60 40,26 43,77 46,98 50,89
22,16 24,43 26,51 29,05 51,80 55,76 59,34 63,69
29,71 32,36 34,76 37,69 63,17 67,50 71,42 76,15
37,48 40,48 43,19 46,46 74,40 79,08 83,30 88,38
45,44 48,76 51,74 55,33 85,53 90,53 95,02 100,4
53,54 57,15 60,39 64,28 96,58 101,9 106,6 112,3
61,75 65,65 69,13 73,29 107,6 113,1 118,1 124,1
70,06 74,22 77,93 82,36 .118,5 124,3 129,6 135,8

 
Додаток 10


Закінчення дод. 10


 


1 "г -~~Т

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ ф(г) = -у= 2 dx

 

z Ф(і) z Ф(2) z Ф(і) z 0(z) Z 0(Z)
0,00 0,0000 0,52 0,1985 1,04 0,3508 1,56 0,4406 2,16 0,4846
0,01 0,0040 0,53 0,2019 1,05 0,3531 1,57 0,4418 2,18 0,4854
0,02 0,0080 0,54 0,2054 1,06 0,3554 1,58 0,4429 2,20 0,4861
0,03 0,0120 0,55 0,2088 1,07 Го,3577 1,59 0,4441 2,22 0,4868
0,04 0,0160 0,56 0,2123 1,08 0,3599 1,60 0,4452 2,24 0,4875
0,05 0,0199 0,57 0,2157 1,09 0,3621 1,61 0,4463 2,26 0,4881
0,06 0,0239 0,58 0,2190 1,10 0,3643 1,62 0,4474 2,28 0,4887
0,07 0,0279 0,59 0,2224 1,11 0,3665 1,63 0,4484 2,30 0,4893
0,08 0,0319 0,60 0,2257 1,12 0,3686 1,64 0,4495 2,32 0,4898
0,09 0,0359 0,61 0,2291 1,13 0,3708 1,65 0,4505 2,34 0,4904
0,10 0,0398 0,62 0,2324 1,14 0,3729 1,66 0,4515 2,36 0,4909
0,11 0,0438 0,63 0,2357 1,15 0,3749 1,67 0,4525 2,38 0,4913
0,12 0,0478 0,64 0,2389 1,16 0,3770 1,68 0,4535 2,40 0,4918
0,13 0,0517 0,65 0,2422 1,17 0,3790 1,69 0,4545 2,42 0,4922
0,14 0,0557 0,66 0,2454 1,18 0,3810 1,70 0,4554 2,44 0,4827
0,15 0,0596 0,67 0,2486 1,19 0,3830 1,71 0,4564 2,46 0,4931
0,16 0,0636 0,68 0,2517 1,20 0,3849 1,72 0,4573 2,48 0,4934
0,17 0,0675 0,69 0,2549 1,21 0,3869 1,73 0,4582 2,50 0,4938
0,18 0,0714 0,70 0,2580 1,22 0,3883 1,74 0,4591 2,52 0,4941
0,19 0,0753 0,71 0,2611 1,23 0,3907 1,75 0,4599 2,54 0,4945
0,20 0,0793 0,72 0,2642 1,24 0,3925 1,76 0,4608 2,56 0,4948
0,21 0,0832 0,73 0,2673 1,25 0,3944 1,77 0,4616 2,58 0,4951
0,22 0,0871 0,74 0,2703 1,26 0,3962 1,78 0,4625 2,60 0,4953
0,23 0,0910 0,75 0,2734 1,27 0,3980 1,79 0,4633 2,62 0,4956
0,24 0,0948 0,76 0,2764 1,28 0,3997 1,80 0,4641 2,64 0,4959
0,25 0,0987 0,77 0,2794 1,29 0,4015 1,81 0,4649 2,66 0,4961
0,26 0,1026 0,78 0,2823 1,30 0,4032 1,82 0,4656 2,68 0,4963
0,27 0,1064 0,79 0,2852 1,31 0,4049 1,83 0,4664 2,70 0,4965

 

Z 0(z) z 0(z)   0(z) z 0(z) z 0(z)
0,28 0,1103 0,80 0,2881 1,32 0,4066 1,84 0,4671 2,72 0,4967
0,29 0,1141 0,81 0,2910 1,33 0,4082 1,85 0,4678 2,74 0,4969
0,30 0,1179 0,82 0,2939 1,34 0,4099 1,86 0,4686 2,76 0,4971
0,31 0,1217 0,83 0,2967 1,35 0,4115 1,87 0,4693 2,78 0,4973
0,32 0,1255 0,84 0,2995 1,36 0,4131 1,88 0,4699 2,80 0,4974
0,33 0,1293 0,85 0,3023 1,37 0,4147 1,89 0,4706 2,82 0,4976
0,34 0,1331 0,86 0,3051 1,38 0,4162 1,90 0,4713 2,84 0,4977
0,35 0,1368 0,87 0,3078 1,39 0,4177 1,91 0,4719 2,86 0,4979
0,36 0,1406 0,88 0,3106 1,40 0,4192 1,92 0,4726 2,88 0,4980
0,37 0,1443 0,89 0,3133 1,41 0,4207 1,93 0,4732 2,90 0,4981
0,38 0,1480 0,90 0,3159 1,42 0,4222 1,94 0,4738 2,92 0,4982
0,39 0,1517 0,91 0,3186 1,43 0,4236 1,95 0,4744 2,94 0,4984
0,40 0,1554 0,92 0,3212 1,44 0,4251 1,96 0,4750 2,96 0,4985
0,41 0,1591 0,93 0,3238 1,45 0,4265 1,97 0,4756 2,98 0,4986
0,42 0,1628 0,94 0,3264 1,46 0,4279 1,98 0,4761 3,00 0,49865
0,43 0,1664 0,95 0,3289 1,47 0,4292 1,99 0,4767 3,20 0,49931
0,44 0,1700 0,96 0,3315 1,48 0,4306 2,00 0,4772 3,40 0,49966
0,45 0,1736 0,97 0,3340 1,49 0,4319 2,02 0,4783 3,60 0,499841
0,46 0,1772 0,98 0,3365 1,50 0,4332 2,04 0,4793 3,80 0,499928
0,47 0,1808 0,99 0,3389 1,51 0,4345 2,06 0,4803 4,00 0,499968
0,48 0,1844 1,00 0,3413 1,52 0,4357 2,08 0,4812 4,50 0,499997
0,49 0,1879 1,01 0,3438 1,53 0,4370 2,10 0,4821 5,00 0,499997
0,50 0,1915 1,02 0,3461 1,54 0,4382 2,12 0,4830    
0,51 0,1950 1,03 0,3485 1,55 0,4394 2,14 0,4838    

 


356
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ1

Завдання 1. Дано розподіл постійного населення України за віком.

(на початок року, тис.)


Проаналізувати вікові структури усього, міського і сільського насе­лення, оцінити структурні зміни, що відбулися за період 1996—2000 pp. Обчислити показники демографічних навантажень населення в праце­здатному віці непрацездатними категоріями населення. Проаналізувати динаміку цих коефіцієнтів.

Завдання 2. Чисельність населення України і коефіцієнти народжу­ваності, смертності та природного приросту в 1959—1999 pp.


 


 

Вікові групи, років
Міське населення Сільське населення Міське населення Сільське населення
Усе населення 34542,0 16537,4 33505,9 15950,2
До 1 року 304,7 182,5 236,8 148,2
1—4 1472,2 813,5 1111,9 676,8
5—9 2465,4 1188,1 1883,8 1032,5
10—14 2613,8 1213,6 2512,7 1222,6
15—19 2587,1 1061,7 2658,5 1106,5
20—24 2645,9 1039,6 2558,5 1032,8
25—29 2336,8 985,4 2547,8 1024,5
30—34 2657,8 1034,4 2251,6 986,4
35—39 2921,8 1059,9 2702,7 1062,1
40—44 2721,6 935,0 2757,5 1021,0
45—49 2418,6 839,2 2601,9 909,0
50—54 1567,0 795,5 2023,5 728,3
55—59 2465,0 1295,8 1628,5 876,0
60—64 1434,8 959,5 2151,4 1172,6
65—69 1663,7 1179,2 1221,4 884,3
70 і старше 2265,8 1954,5 2657,4 2066,6
Із загальної кількості насе­лення у віці: молодшому за працездатний; працездатному; старшому за працездатний 7370,8 20435,7 6735,5 3625,9 8091,0 4820,5 6279,9 20281,2 6944,8 3328,0 7997,7 4624,5

Джерела інформації: 1. Статистичні щорічники України за 1996, 1998 та 1999 роки; 2. Статистичні збірники «Економічна активність населення України у 1996—1999 роках».


 

 

 

Рік Чисельність населення, млн Коефіцієнти (на 1000 наявного населення)
народжуваності смертності природного приросту
41,9 20,9 7,5 13,4
42,5 20,5 6,9 13,6
45,1 15,3 7,6 7,7
47,1 15,2 8,8 6,4
48,9 15,1 10,0 5,1
49,8 14,8 11,1 3,7
49,9 14,8 11,3 3,5
50,8 15,0 12,1 2,9
51,7 13,3 11,6 1,7
51,8 12,7 12,1 0,6
51,9 12,1 12,9 -0,8
52,1 11,4 13,4 -2,0
52,2 10,7 14,2 -3,5
52,1 10,0 14,7 -А,7
51,7 9,6 15,4 -5,8
51,3 9,1 15,2 -6,1
50,9 8,7 14,9 -6,2
50,5 8,3 14,3 -6,0
49,7 7,8 14,8 -7,0

Проаналізувати динаміку наведених показників, виконати аналітич­не вирівнювання динамічних рядів і зробити прогнозні розрахунки на найближчу перспективу.


       
 
   
 
   
 

активність населення регіонів

Завдання 3. Чисельність і економічна України в 1999 році.

 

      (в середньому за рік, тис.)
Регіон Загальна чисель­ність на­селення Чисель­ність тру­дових ресурсів Економіч­но актив­не насе­лення Зайняте населення Безробітне населення
Україна 49653,5 29989,0 22747,0 20048,2 2698,8
Автономна Республіка Крим * 2488,6 1516,0 1117,9 964,5 153,4
Вінницька 1811,6 1044,2 882,7 810,2 72,5
Волинська 1058,5 578,3 501,6 452,8 48,8
Дніпропетровська 3717,4 2262,9 1775,8 1584,7 191,1
Донецька 4959,8 2973,1 2354,9 2112,3 242,6
Житомирська 1431,3 780,5 635,2 564,2 71,0
Закарпатська 1279,0 775,1 559,7 492,5 67,2
Запорізька 2006,5 1218,3 935,9 818,1 117,8
Івано-Франківська 1448,4 912,2 627,8 555,7 72,1
Київська 1834,4 971,5 834,9 732,4 102,5
Кіровоградська 1164,8 662,8 507,1 451,6 55,5
Луганська 2652,7 1554,2 1162,8 1030,0 132,8
Львівська 2702,3 1675,0 1276,8 1106,7 170,1
Миколаївська 1302,0 791,9 567,2 493,6 73,6
Одеська 2501,1 1523,6 1139,7 1001,2 138,5
Полтавська 1681,0 1001,6 766,5 673,2 93,3
Рівненська 1183,7 699,0 482,2 422,7 59,5
Сумська 1340,9 820,0 604,0 507,6 96,4
Тернопільська 1155,9 677,1 459,0 396,0 63,0
Харківська 2963,6 1841,9 1442,6 1265,5 177,1
Херсонська 1228,8 736,8 568,3 493,2 75,1
Хмельницька 1461,7 917,8 622,1 546,3 75,8
Черкаська 1453,1 794,0 600,4 528,3 72,1
Чернівецька 936,7 564,6 344,2 278,0 66,2
Чернігівська 1291,0 794,8 590,2 522,4 67,8
м. Київ 2598,7 1901,8 1387,5 1244,5 143,0

Інформація по Автономній Республіці Крим охоплює м. Севастополь.


Проаналізувати економічну активність населення. Розрахувати: а) рівні економічної активності, зайнятості і безробіття; б) показники наванта­ження зайнятого населення населенням у непрацездатному віці та еко­номічно неактивним населенням зі складу трудових ресурсів; в) показ­ники нерівномірності розподілу зайнятого населення і безробітних у регіонах.

Завдання 4. Поділ безробітних за причинами незайнятості та трива­лістю безробіття.

а) за причинами незайнятості

(тис.)

 

   
  Безробітні за причиною    
  незайнятості Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки
  Усього 940,3 1057,2 1263,3 1435,5
  Вивільнені у зв'язку з реорга-        
  нізацією, ліквідацією, конвер-        
  сію виробництва, скороченням        
і штатів 284,4 231,2 557,1 490,9
1 Звільнені за власним бажанням 305,9 336,2 288,0 419,2
  Демобілізовані з військової        
  строкової служби 0,0 88,6 0,0 93,3
  Не працевлаштовані після за-        
  кінчення середньої школи,        
  ПТУ та ВУЗу 206,3 127,6 261,5 209,6
  Звільнені за станом здоров'я,        
  переходом на інвалідність 120,2 176,3 11,4 23,0
  Звільнені в зв'язку з закінчен-        
  ням строку контракту 16,6 57,6 48,0 76,1
  Інші причини безробіття 6,9 39,7 97,3 123,4

б) за тривалістю незайнятості

(тис.)

Безробітні за тривалістю незайнятості

Жінки Чоловіки

Жінки Чоловіки

1057,2 57,1 178,7 174,4 96,2 113,1 437,7
1263,3 37,9 127,6 141,5 315,8 111,2 529,3
1435,5 43,1 155,0 179,4 356,0 137,8 564,2
940,3 37,6 102,5 146,7 75,2 94,0 484,3

Усього

До 1 місяця Від 1 до 3 місяців Від 3 до 6 місяців Від 6 до 9 місяців Від 9 місяців до 1 року Від 1 року до 3,5 років

24І-И4


Розрахувати показники структур причин незайнятості і тривалості безробіття і зробити порівняння цих структур у жінок і чоловіків, а також у динаміці. Проаналізувати динаміку середньої тривалості безробіття.

Завдання 5. Умови праці робітників, які зайняти у галузях промис­ловості.

(на кінець року, тис.)


Проаналізувати динаміку середньої частки робітників, які пра­цюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, і оцінити вплив на зміну цієї частки: а) зміни чисельності працюючих у галузі; б) зміни чисельності працюючих в умовах, що не відповідають вимогам. Розрахувати показники локалізації шкідливих умов праці і їхньої концентрації.

Завдання б. Чисельність населення та його грошові доходи.


 


 

Галузі промисловості
чисель­ність робітників галузі чисельність працюючих в умовах, які не відповіда­ють санітарно-гігієнічним нормам чисель­ність робітників галузі чисельність працюючих в умовах, які не відповіда­ють санітарно-гігієнічним нормам
Електроенергетика 250,8 76,0 246,1 90,8
Паливна промисловість 610,6 381,6 483,2 336,8
Атомна промисловість 11,1 0,9 11,2 1,5
Чорна металургія 495,3 262,5 476,8 265,6
Кольорова металургія 40,4 17,2 41,4 15,9
Хімічна та нафтохімічна 260,7 91,0 192,4 86,4
Машинобудування і ме­талообробка 1617,6 331,6 1207,4 262,0
Деревообробна промис­ловість 117,7 24,6 94,1 19,0
Целюлозно-паперова 24,5 5,1 21,9 5,2
Промисловість будівель­них матеріалів 209,4 55,9 167,5 53,6
Скляна, фарфоро-фаян-сова промисловість 57,2 17,0 48,7 15,2
Легка промисловість 320,0 56,0 243,9 37,8
Харчова промисловість 583,2 72,9 493,5 75,5
Мікробіологічна 5,2 1,8 3,7 1,2
Борошномельно-круп'я­на і комбікормова 49,5 10,5 39,6 9,3
Медична промисловість 27,7 5,2 21,6 5,0
Поліграфічна 28,1 3,8 22,2 3,6

 

Показник
Середньорічна чисельність населення, млн. 51,5 51,1 50,7 50,3 49,9
Чисельність зайнятого насе­лення, млн. 23,7 23,2 22,6 22,3 21,8
Грошові доходи населення, млн грн., у тому числі оплата праці надходження від продажу продуктів сільського гос­подарства пенсії, допомоги та сти­пендії 26498 15641 671 5163 40311 23723 3081 9894 50069 25600 1496 12518 54379 26209 1938 12710 2845 14737
Індекс споживчих цін, % 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2
Індекс заробітної плати, % 370,2 121,8 108,9 105,6 124,3

Визначити розмір номінальних і реальних доходів на душу населен­ня і проаналізувати їх динаміку. Оцінити зміни структури доходів у 1999 році в порівнянні з 1995 роком. Проаналізувати динаміку номіна­льної і реальної заробітної плати в розрахунку на одного зайнятого в економіці.

Завдання 7. Розподіл населення України за рівнем середньодушово-го сукупного доходу.

 

Показник
Усе населення, млн 51,1 50,3
У тому числі із середньодушовіш сукупним доходом на місяць, грн.
до 30,0 0,9 0,6
30,1—60,0 9,6 7,3
60,1—90,0 15,4 14,2


 
 

    Закінчення таблиці
Показник
90,1—120,0 10,8 12,0
120,1—150,0 6,2 7,0
150,1—180,0 3,3 3,9
180,1—210,0 1,7 2,3
210,1—240,0 1,0 1,1
240,1—270,0 0,6 0,8
270,1—300,0 0,3 0,4
понад 300,0 1,3 0,7

Обчислити: а) середній рівень доходу, модальний і медіанний дохід; б) показники диференціації населення за рівнем доходу і концентрації доходів; в) показники, що характеризують поширеність і глибину бід­ності при порозі бідності 70,9 грн. Проаналізувати динаміку показників.

Завдання 8. Структура грошових витрат домогосподарств у 1999 році.

 

 

 

Групи домогосподарств із середньодушовими грошовими витратами у місяць, грн. Усього до­могоспо­дарств, тис. Витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.
продукти харчу­вання непродо­вольчі товари послуги інші витрати
До 30,0 727,4 36,2 15,5 15,6 10,6
30,1—60,0 2643,9 89,1 26,9 27,2 17,9
60,1—90,0 3799,9 130,5 35,7 40,5 20,7
90,1—120,0 3266,5 166,8 44,4 49,5 23,9
120,1—150,0 2376,0 197,5 51,1 57,8 27,7
150,1—180,0 1592,1 226,5 58,1 64,6 30,8
180,1—210,0 1084,6 267,1 70,8 82,7 39,1
210,1—240,0 693,2 285,9 88,1 85,1 41,6
240,1—270,0 436,3 299,1 85,0 95,0 45,6
270,1—300,0 326,1 336,4 103,7 97,3 48,7
понад 300,0 801,8 398,5 155,5 137,3 97,8

Виконати аналіз залежності витрат на продукти харчування, непро­довольчі товари і послуги від розміру середньодушових грошових ви­трат домогосподарств, використовуючи методи регресійного аналізу. Розрахувати загальний і часткові коефіцієнти еластичності. Оцінити різниці структур споживання домогосподарств із низькими і високими витратами.

Завдання 9. Відомий наведений у таблиці поділ домогосподарств України в 1999 році за рівнем середньодушових грошових витрат і їх чисельним складом.

 

 

 

Групи домо­господарств із середньо-душовими грошовими витратами у місяць, грн. Кількість домогосподарств (тисяч), у складі яких є осіб: Усього домогос­подарств
одна дві три чотири п'ять і більше
До 30,0 81,2 112,8 102,0 200,7 230,7 727,4
30,1—60,0 289,4 506,5 513,4 703,1 631,5 2643,9
60,1—90,0 541,4 910,0 854,0 1002,6 491,9 3799,9
90,1—120,0 592,2 961,9 777,0 692,2 249,2 3266,5
120,1—150,0 517,7 845,8 517,0 357,5 138,0 2376,0
150,1—180,0 439,5 536,8 365,2 183,4 67,2 1592,1
180,1—210,0 285,2 364,9 257,6 116,5 60,4 1084,6
210,1—240,0 221,2 220,2 144,3 86,5 21,0 693,2
240,1—270,0 135,6 180,7 79,8 31,8 8,4 436,3
270,1—300,0 114,3 120,1 49,4 34,6 7,7 326,1
понад 300,0 349,6 245,2 144,3 51,9 10,8 801,8
всі домогос-подарства 3567,3 5004,9 3798,0 3460,8 1916,8 17747,8

Визначити, чи є зв'язок між середньодушовими витратами домаш­ніх господарств і їх розмірами, оцінити її істотність.

Завдання 10. Використовуючи дані, наведені в таблиці, оцініть різ­ницю у структурах споживчих витрат на продукти харчування домого­сподарств України у І півріччі 1999 року.


 
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.)

 

Продукти харчування Великі міста Малі міста Міська місцевість Сільська місцевість
Усього 221,79 179,55 203,68 107,92
М'ясо і м'ясопродукти 46,54 34,16 41,24 15,71
Молоко і молокопродукти 28,08 20,89 25,01 9,15
Яйця 9,87 6,29 8,34 1,75
Риба і рибопродукти 13,09 11,37 12,35 9,38
Цукор і кондитерські вироби 17,54 17,08 17,34 15,32
Олія та інші рослинні жири 12,28 12,92 12,55 11,46
Картопля 9,47 5,94 7,96 2,06
Овочі та баштанні 13,20 8,08 11,00 3,87
Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 8,90 5,14 7,29 2,33
Хліб і хлібні продукті 30,78 32,68 31,59 18,14
Алкогольні напої 7,53 5,73 6,75 4,04
Тютюнові вироби 6,75 5,90 6,38 4,94
Інші продукти харчування 1 11,15 9,50 10,44 8,02
Харчування поза домом 6,61 3,87 5,44 1,75

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 65; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.086 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты