Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ПРІСНОЇ ВОДИ
Читайте также:
  1. Виховання екологічної культури.
  2. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи
  3. Економічний аспект екологічної безпеки
  4. Завдання і принципи екологічної експертизи
  5. Контроль якості насіння
  6. Контроль якості проекту
  7. Контроль якості робіт та охорони навколишнього середовища
  8. НАЛАГОДЖУВАННЯ СТРУГАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ І ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ РОБОТИ НИМ
  9. Норми якості насіння багаторічних трав ДСТУ 240-93

(Європейська Економічна Комісія)

Частина А. Перелік забруднюючих речовин

1. Окремі загальні показники (у тоннах)

1.1. Біохімічне споживання кисню скидами (БСК5).

1.2. Хімічне споживання кисню скидами (ХПК-Мп).

1.3. Завислі тверді частинки, всього.

1.4. Розчинені тверді частинки, всього.

2. Живильні речовини (у тоннах).

2.1. Загальна кількість фосфору.

2.2. Загальна кількість азоту.

3. Шкідливі речовини (у тоннах)

3.1. Миш'як

3.2. Кадмій

3.3. Хром

3.4. Мідь

3.5. Свинець

3.6. Ртуть

3.7. Нікель

3.8. Цинк

3.9. Алюміній

 

3.10. Інші шкідливі неорганічні речовини.

3.11. Нафтові вуглеводні.

3.12. Органічні хлоровані вуглеводні.

3.13. Інші органічні речовини.

4. Мікробіологічні скиди (кількість/100 мл)

4.1. Термостійкі кишкові палички.

4.2. Фекальні стрептококи

Частина В. Класи якості прісної води

 

Клас якості Оцінка якості Загальна характеристика якості води
Перший Відмінна (блакитний) Чиста вода в природному стані або з дуже не­великим, випадковим антропогенним забруд­ненням органічною (але не неорганічною) ре­човиною. Постійний вміст кисню, близький до насичення, низький вміст живильних речо­вин і бактерій. Захисний потенціал води дуже високий

 21*1-344Продовження дод. З

 

Клас якості Оцінка якості Загальна характеристика якості води
Другий Гарна (зелений) Ледь-ледь забруднена вода, у яку потрапляє невеличка кількість скидів органічних речо­вин із міських очисних споруд або в резуль­таті дифузійного забруднення. Насичення во­доймищ киснем залишається гарним протя­гом усього року. Захисний потенціал води за­лишається гарним. Можливі притоки не міс­тять шкідливих речовин
Третій Задовільна (жовтий) Помірно забруднена вода, у яку надходить значна кількість скидів органічних і живиль­них речовин. У придонних прошарках може спостерігатися нестача кисню. Захисний по­тенціал слабкий. Очевидним є забруднення шкідливими речовинами і мікробами. Конце­нтрація шкідливих речовин коливається від природних рівнів до рівнів постійної токсич­ності для водяної флори і фауни
Четвертий Незадовільна (жовтогарячий) У значній мірі забруднена вода, у яку надхо­дять скиди органічної речовини, живильних і шкідливих речовин. У поверхневому проша­рку відбувається перенасичення киснем, а в придонному прошарку часто спостерігається нестача кисню. Звичайним є цвітіння водоро­стей. Мікробне забруднення не дає можливо­сті використовувати водоймище у рекреацій­них цілях. Концентрація шкідливих речовин коливається від постійних рівнів до рівня високого ступеня токсичності для водяної флори і фауни
П'ятий Погана (червоний) Дуже забруднена вода. Основні проблеми ви­никають у зв'язку з кисневим режимом, тоб­то перенасичення в поверхневому прошарку і кисневій недостатності в придонних прошар­ках. Вода не має захисного потенціалу, і її кислотність небезпечна для багатьох видів риб. Концентрація шкідливих речовин пере­вищує верхні рівні токсичності для водяної флори і фауни.

Продовження дод. З Частина С. Кількісні характеристики класів прісної води 

  Класі Клас II Клас НІ Клас IV КласУ
Кисневий режим, % поверхневий прошарок глибинні прошарки Всього 90—110 90—70 90—70 70—90, 110—120 70—50 70—50, 110—120 50—70, 120—130 50—30 50—30, 120—130 30—50, 130—150 30—10 30—10, 130—150 <30, >150 <10 <10, >150
Вміст кисню, мг/л >7 7—6 6-А 4—3 <3
Біологічне спожи­вання кисню (БСК5), мг О2 (<3)* (3-5) (5—9) (9-15) (>15)
Хімічне споживан­ня кисню, (ХСК), мг О2 <3 3—10 10—20 20—30 >30
Вміст фосфору, мкг Р/л <10(<15) 10—25 (15—40) 25—50 (40—75) 50—125 (75—190) >125 (>190)
Вміст азоту, мкг N/л <300 300—750 750—1500 1500— >2500
Вміст хлорофілу, мкг/л <2,5 (<4,0) 2,5—10 (4—15) 10—30 (15-45) 30—110 (45—165) >100 (>165)
Підкислення рН 6,5—8,5 6,5—6,3 6,3—6,0 6,0—5,3 <5,3
Лужність, мг СаСО3 >200 200—100 100—20 20—10 <10
Шкідливі речови­ни, мкг/л: Важкі метали і ціаніди:алюміній, при рН < 6,5 при рН > 6,5 миш'як кадмій хром IV мідь свинець ртуть нікель цинк ціаніди <10 <0,07 <1 <2 <0,1 <0,003 <15 <45 .. <0,5 <5 <100 10—50 0,07—0,7 1—112—6,5 0,1—1,3 0,003—0,012 15—88 45—59 0,5—5 5—75 100—500 50—100 0,7—1,8 11—166,5—9,2 1,3—3,4 0,012—2,4 88—790 59—65 5,5—22 >75 >500 >100 >1,8 >16 >9,2 >3,4 >2,4 >790 >65 >22

 


 
 

          Закінчення дод. 3
  Класі КласІІ Клас III Клас IV КласУ
Інші речовини:        
дільдрин <0,0019 0,0019—2,5 >2,5
хлордан <0,0043 0,0043—2,4 >2,4
ДЦТ і метаболіти <0,001 0,001—1,1
ендрін <0,0023 0,0023—0,18 >0,18
гептахлор °< 0 / <О,ОО38 0,0038—0,52 >0,52
ліндан <0,08 0,08—2,0 >2,0
мелатіон <0,1 >0,1
паратіон ' <0,013 0,013—0,065 >0,065
пентахдорофенол ...: ° <3,5 3,5—5,5 >5,5
поліхлоровані        
дефініли ....... '■'-■ 0 <0,001 0,001—2,0 >2,0
токсафен <0,2 0,2—730 >730
Мікробне забруд-          
нення, медіана          
к-во /100 мл:          
термостійкі '■■■■;г\   30—    
коліформи <10 10—30 100—1000 >1000
фекальні     зо—    
стрептококи <10 10—30 100—1000 >1000

* У дужках наводяться значення тільки для проточної води. Значення без дужок від­носяться як до проточної води, так і до стоячої води, якщо поруч не вказані значення в дужках.
■■-■ ■■:ViV:Ж ■■■'.Ч-.у.1' ДодпШОК 4


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты