Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВолков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.
Читайте также:
  1. Волков А.В.
  2. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.
  3. Волков Ю.Г., Мостовая И.В.
  4. Выдающиеся судебные медики, их роль в развитии судебной медицины (Е. О. Мухин, П. А. Минаков, Н. С. Бокариус, М. И. Райский, Н. В. Попов).
  5. За критерієм В.М. Попова визначити абсолютну стійкість НСАК.
  6. Критерий абсолютной устойчивости В.М. Попова
  7. Особенности содержания по И.П.Волкову
  8. По ИЛ.Волкову
  9. Под общей редакцией профессора В.И. Добренькова

Комп'ютерні системи аналізу даних. Пакети прикладних програм статистичного аналізу. Класифікація статистичних пакетів прикладних програм. Загальна організація інструментарію пакетів прикладних програм. Використання електронних таблиць в системному аналізі міжнародних відносин.


Контрольні запитання до змістового модуля І.

1. Сформулюйте основні принципи системного аналізу.

2. Сформулюйте основні процедури системного аналізу.

3. Визначити основні ознаки системи.

4. Проаналізувати загальну характеристику системи.

5. Визначити та порівняти системи за законом функціонування. Навести приклади.

6. Охарактеризуйте великі системи. Навести приклади.

7. Охарактеризуйте складні системи. Навести приклади.

8. Охарактеризувати типи складності систем.

9. Визначити та порівняти системи з різними структурами.

10. Охарактеризувати функції та загальну схему морфологічного опису систем.

11. Проаналізуйте когнітивний інструментарій, що використовує системний аналіз.

12. Визначити основні принципи моделювання систем, охарактеризувати основні типи моделей міжнародних відносин.

13. Проаналізувати поняття ціль та цільова функція системи.

14. Проаналізувати принципи синергетичного підходу в дослідженні систем.

15. Порівняти розвиток (еволюція) і функціонування системи.

16. Визначити основні фактори стійкого розвитку систем.

17. Охарактеризувати загальну схему керування системою, визначити основні типи керування (контролю) в системі міжнародних відносин.

18. Охарактеризувати основні структури системи міжнародних відносин.

19. Охарактеризувати класифікацію держав запропонованою І. Луардом.

20. Визначити особливості системного аналізу системи міжнародних відносин.

21. Класифікувати інформацію по різних ознаках.

22. Визначити основні режими актуалізації інформації в системі.

23. Охарактеризувати поняття факт та знання

24. Охарактеризувати поняття відомості та дані

25. Охарактеризувати поняття інформація та інформаційний ресурс.

26. Охарактеризувати документ, як інформаційний ресурс.

27. Визначити основні класи інформаційних ресурсів.

28. Охарактеризувати основну функцію документу в системі міжнародних відносин.

29. Визначити методи доступу до інформаційних ресурсів в сучасному суспільстві.30. Охарактеризувати основну тенденцією розвитку документальних ресурсів.

31. Охарактеризувати поняття міра інформації в системі.

32. Охарактеризувати поняття кількість та ентропія інформації в системі.

33. Визначити основні властивості інформації і повідомлень.

34. Проаналізувати цикл керування системою міжнародних відносин.

35. Визначити поняття інформаційного середовища.

36. Охарактеризувати інформаційні системи.

37. Визначити основні концепції побудови інформаційних систем.

38. Проаналізувати системне проектування інформаційних систем.

39. Класифікувати інформаційні системи керування.

40. Проаналізувати основні аксіоми теорії інформаційних динамічних процесів в системі.

41. Визначити загальні поняття випадкових величин в системі та їх основні характеристики.

42. Проаналізувати методи аналізу ймовірностей випадкових подій.

43. Охарактеризувати числові характеристики випадкових величин (мода, медіана, математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації).

44. Охарактеризувати основні закони розподілу випадкових величин.45. Охарактеризувати типи шкал, що використовуються для вимірювання випадкових величин в системі.

46. Охарактеризувати базові поняття статистичної гіпотези.

47. Охарактеризувати основні кількісні показники соціальних систем.

48. Визначити суть основної та альтернативної гіпотез дослідження.

49. Визначити алгоритм остаточного вибору робочої гіпотези, проаналізувати поняття помилка першого і другого роду.

50. Проаналізувати принципи виділення рідких подій.

51. Охарактеризувати випадкову величину "хі-квадрат", порівняти поняття теоретичного та емпіричного значення "хі-квадрат".

52. Проаналізувати метод перевірки статистичної гіпотези за допомогою біноміального критерію.

53. Проаналізувати метод перевірки статистичної гіпотези за допомогою використання коефіцієнта конкордації.

54. Охарактеризувати залежності та взаємозв'язок випадкових подій в системі.

55. Порівняти функціональну та статистичну залежність.

56. Проаналізувати величину "хі-квадрат", як показник спряження величин в системі.

57. Проаналізувати коефіцієнт Пірсона, та коефіцієнт Чупрова як кількісний показник спряження величин в системі. Порівняти коефіцієнт Чупрова та коефіцієнт Пірсона.

58. Проаналізувати коефіцієнт контингенції та коефіцієнт асоціації, як кількісний показник спряження величин в системі. Порівняти коефіцієнт контингенції та коефіцієнт асоціації.

59. Охарактеризувати поняття величина та надійність зв’язку.

60. Визначити основні умови найбільш точного прогнозу в дослідженні.

61. Охарактеризувати основні етапи кореляційного аналізу.

62. Охарактеризувати коефіцієнт кореляції, та його показники.63. Охарактеризувати поняття множинної кореляції.

64. Охарактеризувати поняття приватної кореляції.

65. Проаналізувати дослідження залежностей кореляції від вибору шкали вимірювання.

66. Охарактеризувати коефіцієнт кореляції Спірмена.

67. Охарактеризувати коефіцієнт кореляції Кендела.

68. Охарактеризувати коефіцієнт кореляції Пірсона.

69. Визначити обмеження застосування кореляційного аналізу.

70. Визначити основні етапи регресійного аналізу.

71. Охарактеризувати поняття залежної та незалежної змінної.

72. Визначити методи прогнозування залежної змінної по незалежним змінним.

73. Охарактеризувати основні властивості лінійної регресії.

74. Охарактеризувати основні цілі застосування регресійного аналізу.

75. Охарактеризувати загальне призначення множинної регресії. Визначити концептуальні обмеження застосування методу регресійного аналізу.

76. Визначити загальні характеристики факторного аналізу. Охарактеризувати центроідний метод Л. Терстоуна.

77. Проаналізувати комп'ютерні системи аналізу даних.

78. Охарактеризувати сучасні пакети прикладних програм статистичного аналізу, надати їх класифікацію

79. Визначити загальну організацію інструментарію пакетів прикладних програм.

80. Проаналізувати засоби використання електронних таблиць в системному аналізі міжнародних відносин.


Додаток 1:

Критичні точки розподілу c2

 

Число ступенів свободи рівень значимості
0,01 0,05 0,95 0,99
6.6 3.8 0.00 0.00
9.2 6.0 0.10 0.02
11.3 7.8 0.35 0.11
13.3 9.5 0.71 0.30
15.1 11.1 1.15 0.55
16.8 12.6 1.64 0.87
18.5 14.1 2.17 1.24
20.1 15.5 2.73 1.65
21.7 16.9 3.33 2.09
23.2 18.3 3.94 2.56
24.7 19.7 4.57 3.05
26.2 21.0 5.23 3.57
27.7 22.4 5.89 4.11
29.1 23.7 6.57 4.66
30.6 25.0 7.26 5.23
32.0 26.3 7.96 5.81
33.4 27.6 8.67 6.41
34.8 28.9 9.39 7.01
36.2 30.1 10.1 7.63
37.6 31.4 10.9 8.26
38.9 32.7 11.6 8.90
40.3 33.9 12.3 9.54
41.6 35.2 13.1 10.2
43.0 36.4 13.8 10.9
44.3 37.7 14.6 11.5
45.6 38.9 15.4 12.2
47.0 40.1 16.2 12.9
48.3 41.3 16.9 13.6
49.6 42.6 17.7 14.3
50.9 43.8 18.5 15.0

 

 

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.

Социология: Учебник/Под ред. проф. Ю.Г. Волкова.– Изд. 2-е, испр. и доп.– М.: Гардарики, 2003.– 512 с.: ил.

Учебник написан с учетом государственного образовательного стандарта второго поколения с опорой на российские реалии и лучшие зарубежные и отечественные учебники социологии, отличается энциклопедичностью и “многослойностью” изложения, интегральным решением учебных задач и ставит целью дать читателю прочные знания по социологии. Рассматриваются история социальных идей, основные понятия, направления и парадигмы социологии, а также ее методы. Особое внимание уделяется вопросам современной социологии.

Предназначен для студентов высших учебных заведений. Представляет интерес для аспирантов и преподавателей вузов, а также широкого круга читателей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты