Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ееееееееееееее
Егер анықтауышта кейбір жолдың немесе бағанның элементтерінің ортақ көбейткіші болса, онда: оны анық. таңба.алдына шығар.

Егер бір матрица екінші бір матрицадан элементар (жәй) түрлендіру арқылы алынса, онда ол матрицалар: эквивалентті д.а.

Есептеңіз

Егер векторының ұшы нүктесінде болса, онда осы вектордың басының координаталары неге тең? (-1,2,3)

Егер , , болса, онда неге тең?16

Егер болса, онда және векторларына тұрғызылған параллелограммның ауданы 6

Егер және векторлары коллиенар болса, онда бір ғана саны табылып мына теңдікті қанағаттандырады b=λa

Егер , , комплонар емес векторлар болса онда, теңдігі келесі жағдайда ғана орындалады α=β=γ=0

Егер , , векторлары кеңістіктегі базис болса, онда кез келген векторын бір ғана жолмен былай жіктеп жазуға болады a=xe1+ye2+ze3

Егер , болса, онда тап 3

Егер , векторлары берілсе, онда векторының координатасын табыңыз c=(-6.-7.-2)

Егер болса, онда неге тең? 0

Егер және векторлары берілсе, онда неге тең? -i+11k

Егер болса, онда және векторларына салынған параллелограмныңауданы неге тең?6

Егер болса, неге тең 16

Егер болса, -ны табыңыз 0

Егер болса, табыңыз 1

Егер және векторлары ортогонал және болса, онда табыңыз 6

Егер , болса, онда векторын табыңыз 2,-4,4

Егер , берілсе, онда -ны табыңыз 6

Егер , берілсе, онда -ны табыңыз 14

Егер , болса, онда -ны табыңыз 36

Егер , , болса, онда -ны табыңыз 12

Екі және жазықтықтарының арасындағы бұрыш келесі формуламен есептелінеді: cosα=A1A2+B1B2+C1C2/(A12+B12+C12)(A22+B22+C22)

Екі және жазықтықтарының параллельдік белгісін көрсет A1/ A2= B1/ B2=C1/C2

Екі және жазықтықтарының перпендикулярлық белгісін көрсет A1 A2+ B1 B2+ C1C2=0

Екі және түзу. арасындағы бұрышты қайсы формуламен есептейді cosα=m1m2+n1n2+p1p2/(m12+n12+p12)(m22+n22+p12)

Екі және түзу.арасы. бұрыш келесі форм. есептелінеді: cosa=A1A2+B1B2\√A21+B21√A22+B22

Екі және түзу. параллельдік белгісін көрсет A1/ A2= B1/ B2

Екі және түзу. перпендикулярлық белгісін көрсет A1 A2+ B1B2 =0

Екінші тамаша шекті көрсетіңіз: limx-∞(1+x)1/x=e

Екінші тамаша шекті көрсетіңіз: limx-∞(1+1\x)x=e

Егер шектері бар, бірақ теңдіктерінің ең болмағанда біреуі орындалмаса, онда функциясы нүктесінде үзіледі

Егер екi рет дифференциалданатын функциясының 1-шi ретті туындысы нүктесiнде 0-ге тең, ал екiншi туындысы осы нүктеде оң болса, онда ол қандай нүкте болады? X0 min нүктесі

Егер екi рет дифференциалданатын функциясының 1-шi ретті туындысы нүктесiнде 0-ге тең, ал 2-шi туындысы осы нүктеде терiс болса, онда онда ол қандай нүкте болады? X0 max нүктесі

Екi рет дифференциалданатын функциясының 2-шi ретті туындысының иiлу нүктесiндегi мәнi неге тең? 0

Екi рет дифференциалданатын функциясының 2-шi ретті туындысы нүктесiнің маңайында таңбасын өзгеретiн болса, онда - қандай нүкте болады? функ.иілу нүктесі.

Егер функциясы интервалында өспелі болса, онда бірінші туындысы қандай болады? f,(x)>0

Егер функциясы интервалында кемімелі болса, онда бірінші туындысы қандай болады?f,(x)<0

Егер болса, онда 1\aF(ax)+C

Егер болса, онда F(x+b)+C

Егер болса, онда 1\aF(ax+b)+C

Егер болса, онда xm+1\m+1

Егер , болса, онда ax\lna+C

Егер болса, онда

Егер болса, онда

Егер - дифференциалданатын функциялар болса, онда

Егер функциясы кесіндісінде интегралданса және теңсіздігі орындалса, онда

Егер , функциялары кесіндісінде интегралданса және , онда

Егер функциясы кесіндісінде үзіліссіз болса және оның қайсыбір алғашқы функциясы болса, онда F(b)-F(a)

Егер функциясы жұп болса, онда

Егер функциясы тақ болса, онда 0

Егер кесіндісінде параметрлік теңдеумен берілген қисығында , функциялары үзіліссіз болса, онда

 

Егер қисығы теңдеуімен берілсе, онда

 

Егер қисығы поляр координат жүйесінде , теңдеуімен берілсе, онда

Егер кесіндісінде функциясының таңбалары шектеулі рет ауысса, онда , , , сызықтарымен қоршалған жазық фигурасының ауданы былай есептелінеді:

 

Егер x=1 болса, онда f(x)=(х2+1)\(х+1) функц.бірінші ретті туындысы мәнін таб.0,5

Ж

Жазықтықтың жалпы теңдеуін көрсет Ax+By+Cz+D=0

Жазықтықтың кесінділік теңдеуін көрсет x\a+y\b+z\c=1

Жарты өстері , болған және төбесі Ох өсіне орналасқан гиперболаның теңдеуін жазыңыз x2\4-y2\9=1


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты