Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Предмет и основные задачи экологии.
Сучасний стан розвитку хлібопекарської галузі України характеризується скороченням обсягів виробництва, погіршенням структури споживання хліба та хлібобулочних виробів, відставанням збільшення заробітної плати в галузі від середнього по економіці, повільним оновленням основних засобів при високому ступені їх зношення тощо. Низький ступінь використання проектних потужностей хлібопекарських підприємств при достатньому виробництві борошна в державі пов'язаний не тільки зі зменшенням споживання хліба, а й з високою конкуренцією на регіональних ринках збуту, неефективними управлінськими рішеннями, ціновою ситуацією на ринку борошна, адміністративним регулюванням галузі. Стратегічні перспективи галузі пов'язані з посиленням її комплексного розвитку, основними напрямами якого мають стати технологічне переозброєння підприємств шляхом заміни устаткування та автоматизації технологій; випуск нових продуктів з метою підвищення прибутковості галузі; досягнення максимально ефективного виробництва за рахунок зниження матеріало- та енергомісткості продукції; формування і використання новітніх технологій.

Хлібопекарська галузь потребує державної підтримки для технологічного оновлення як одна з основних галузей, що визначають параметри продовольчої безпеки держави. Така підтримка можлива за умови запровадження державного стимулювання вітчизняних виробників продовольчого устаткування або придбання імпортного на пільгових умовах.

Під час проходження практики на ПАТ «Білоцерківський хлібокомбінат» я ознайомилася з особливостями функціонування підприємства, з технологічними процесами, які використовуються на підприємстві, ознайомилася з організаційною та управлінською структурою підприємства, з діяльністю структурних підрозділів, розглянула фінансовий стан підприємства за 2011 - 2013 роки.

Починаючи з довоєнних років і до сьогодні Дочірнє підприємство ПАТ „Київхліб” «Білоцерківський хлібокомбінат» забезпечував місцеве населення одним з основних видів продуктів харчування щоденного вжитку – хлібні вироби. Якість продукції неодноразово відзначалося нагородами та постійно розширює свій асортимент для різних смакових потреб споживачів.

На підприємстві організаційна структура є без цеховою і побудована за лінійно-функціональним (комбінованим) типом організаційно-управлінської структури; має ознаки бюрократичних та адаптивних структур. В основу такої структури покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності за функціями та прийнятті рішень по вертикалі.

В основному Білоцерківський хлібокомбінат працює на ринках м. Білої Церкви, Білоцерківського району та Київської області, не має закордонних зв’язків. З переліку конкурентів, що наведені вище можна зробити висновок, що конкурентами є, в основному, спеціалізовані підприємства хлібопекарської, кондитерської харчової промисловості, а також підприємства громадського харчування і господарюючі суб’єкти, для яких виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів є додатковим видом діяльності.

Основними конкурентами кондитерських виробів є „Нивки”, „Рошен”, „Маріан”, „Ліса”, „Кулиничі”, безліч приватних підприємств та підприємців, також існує внутрішня конкуренція між хлібокомбінатами ПАТ „Київхліб”.

Для швидкої оцінки стратегічного розташування підприємства використовується такий аналітичний захід, як SWOT–аналіз, який показує, що стратегія повинна як найкраще поєднувати в собі фактори внутрішнього середовища фірми та її можливості (сили та слабкості) і зовнішнього середовища (загрози та можливості).

Основним завданням управління кадрами на ПАТ «Білоцерківський хлібокомбінат» є поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку навиків працівників та стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня.

Обсяг випуску хлібобулочної продукції має тенденцію до щорічного зростання, на відміну від кондитерських виробів. Чисельність робітників зменшилася, але фонд оплати праці збільшився. на підприємстві значна недозавантаженість виробничих потужностей, що пояснюється зниженням попиту населення на хліб та кондитерські вироби, змінами потреб і цінностей споживачів, а також діяльністю конкурентів тощо.

На підприємстві відбулося значне зростання основних засобів. За рахунок закінчення реконструкції хлібобулочного цеху та вводу в експлуатацію нового тістоприготувального відділення зросла вартість будинків та споруд, що в свою чергу дозволить оптимізувати виробництво та покращити технологічний процес. Структура основних засобів на комбінаті є задовільною, значна питома вага пасивної частини є необхідною передумовою нормального функціонування активної частини основних засобів.

Чисельність персоналу протягом 2011 – 2013 років значно скорочувалась. У 2012 році чисельність персоналу скоротилась на 43 чоловіки. Підприємство володіє не достатньою кількістю робітників як основного, так і допоміжного виробництва. Умови праці на підприємстві досить важкі, працівники працюють по плаваючому графіку в 2 зміни. Мотиваційна система на ПАТ «Білоцерківський Хлібокомбінат» акцентується на вдосконаленні принципів формування механізмів оплати і стимулювання праці.

Чистий дохід від реалізації продукції та собівартість мають тенденцію до зростання в порівнянні з попередніх років. Адміністративні витрати та витрати на збут збільшились порівняно з попередніми роками, на відміну від інших операційних витрат. На ПАТ «Білоцерківський хлібокомбінат» протягом 2011 – 2013 рр. не провадилось надзвичайної діяльності, тому чистий прибуток був рівним прибутку від звичайної діяльності.

Опираючись на дані, що подані в розділі, можна зробити висновок, що підприємство є платоспроможним, адже коефіцієнт платоспроможності як у 2011, так і у 2012 та 2013 роках знаходиться в нормі. Але підприємство і в 2011 , так і в 2012 та 2013 роках не досягло показника норми коефіцієнту маневреності коштів, що характеризує абсолютну можливість перетворити активи на «швидкі» кошти. у 2011 та 2012 році підприємство отримало чистий прибуток, менший ніж у 2013 році, то відповідно показники рентабельності підприємства за 2011-2012 рік є значно меншими, ніж у 2013 р. А у 2013 р. Білоцерківський хлібокомбінат отримав значний прибуток, то показники рентабельності значно зросли та перевищили показники 2011 та 2012 р., що показує цілеспрямовану та наполегливу роботу підприємства.

Отже, можна зробити висновок, що підприємство працює загалом стабільно, збитків не отримувало протягом 2011 – 2013 років. Але у 2011 році ПАТ «Білоцерківський хлібокомбінат» отримало значно менший чистий прибуток, що становив 35,4 тис. грн., порівняно з 2012, коли підприємство отримало прибутку на суму 488,9 тис. грн. Також 2013 році підприємство покращило своє становище та отримало прибутку на суму 1517,3 тис. грн., що значно більше показника попереднього року.

 

Предмет и основные задачи экологии.

Экология - наука о законах взаимодействия живых организмов со средой их обитания. Основателем экологии считается немецкий биолог Э. Геккель, который впервые в 1866 г. употребил термин «экология». Он писал: «Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношении организма и окружающей среды, куда мы относим все "условия существования" в широком смысле этого слова. Они частично являются органической частично неорганической природы». Экология изучает системы уровня выше отдельного организма. Основными объектами ее изучения являются: популяция - группа организмов, относящихся к одному или сходным видам и занимающих определенную территорию; экосистема, включающая биотическое сообщество (совокупность популяций на рассматриваемой территории) и среду обитания; биосфера - область распространения жизни на Земле. К настоящему времени экология вышла за рамки собственно биологии и превратилась в междисциплинарную науку, изучающую сложнейшие проблемы взаимодействия человека с окружающей средой. Экология прошла сложный и длительный путь к осознанию проблемы «человек — природа», опираясь на исследования в системе «организм — среда». Экологией в настоящее время принято называть науку о «собственном доме» человека — биосфере, ее особенностях, взаимодействии и взаимосвязи с человеком, а человека — со всем человеческим обществом. Экология является не только интегрированной дисциплиной, где оказываются связанными физические и биологические явления, она образует своеобразный мост между естественными и общественными науками. Ни одна отдельная наука не способна решить все задачи, связанные с совершенствованием взаимодействия между обществом и природой, поскольку это взаимодействие имеет социальные, экономические, технологические, географические и другие аспекты. Одной из главных целей современной экологии как науки является изучение основных закономерностей и развитие теории рационального взаимодействия в системе «человек — общество — природа», рассматривая человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы. Главнейшая цель современной экологии на данном этапе развития человеческого общества — вывести Человечество из глобального экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором будет достигнуто удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколении. Для достижения этих целей экологической науке предстоит решить ряд разнообразных и сложных задач, в том числе: разработать теории и методы оценивания устойчивости экологических систем на всех уровнях; исследовать механизмы регуляции численности популяций и биотического разнообразия, роли биоты (флоры и фауны) как регулятора устойчивости биосферы; изучить и создать прогнозы изменений биосферы под влиянием естественных и антропогенных факторов; оценивать состояния и динамики природных ресурсов и экологических последствий их потребления; разрабатывать методы управления качеством окружающей среды; формировать понимание проблем биосферы и экологическую культуру общества. Окружающая нас живая среда не является беспорядочным и случайным сочетанием живых существ. Она представляет собой устойчивую и организованную систему, сложившуюся в процессе эволюции органического мира. Любые системы поддаются моделированию, т.е. можно предсказать, как та или иная система отреагирует на внешнее воздействие. Системный подход — основа изучения проблем экологии.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты