Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПараметры замкнутой одноканальной СМО. 5 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

C) Прототропты таутомерия

D) Цикло – оксо –таутомерия

E) Оксо-окси таутомерия

649. Метан қандай класқа жатады?

A) Спирт

B) Алкан

C) Кетон

D) Амин

E) Тиол

650. Этеннің тривиалды атауы?

A) Этилен

B) Ацетилен

C) Этан

D) Этанол

E) Mетанол

651. Этанол қандай класқа жатады?

A) Спирт

B) Алкан

C) Кетон

D) Амин

E) Тиол

652.Глицериннің халықаралық атауы?

A) Пропанол-1

B) Изопропанол

C) Пропантриол -1,2,3

D)Этанол

E) Пропаналь

653.2- аминосірке қышқылының тривиалды атауы?

A) Этанол

B) Этаноламин

C) Глицин

D) Серин

E) Холин

654.Акролеиннің халықаралық атауы?

A) Пропанол-1

B) Пропен-2 - аль

C) Пропантриол -1,2,3

D) Этанол

E) Пропаналь

655.Сүт қышқылының құрамына кіретің функционалды топтар?

A) ОН-,СООН- және NH2-

B) NH2-, СООН-

C) ОН- және СООН-

D) ОН- және NH2-

E) СООН-

656.Құрамында бір азот гетероатомы бар алтымүшелі гетероцикл?

A) Тиофен

B) Пиррол

C) Пиридин

D) Индол

E) Фуран

657. Екі гетероатомы бар алтымүшелі гетероцикл?

A) Пиридин

B) Пурин

C) Пиррол

D) Хинолин

E) Пиразин

658. Арендердің жалпы формуласы?

A) СпН2п

B) CnH2n-6

C) СпН2n-2

D) CnH2n+2

E) С2nH2n+2

659. Екі атомды спирт?

A) Этиленгликоль

B) Фенол

C) Метил спирт

D) Глицерин.

E) Этил спирт.

660. Жай сабындалатын липидтерге жататын қосылыс?

A) Майлар

B) Кортикостероидтар

C) Фосфолипидтер

D) Стериндер

E) Сфинголипидтер

661. Хлороформның халықаралық атауы?

A) Хлорметан

B) Метан

C) Дихлорметан

D) Этанол

E) Трихлорметан

662. Алкендердің жалпы формуласы?

A) С пН2п

B) CnH2n-6

C) СпН2n-2

D) CnH2n+2

E) С2nH2n+2

663. Алкиндердің жалпы формуласы?

A) СпН2п

B) CnH2n-6

C) СпН2n-2

D) CnH2n+2

E) С2nH2n+2

664.Алкандардың жалпы формуласы?

A) СпН2п

B) CnH2n-6

C) СпН2n-2

D) CnH2n+2

E) С2nH2n+2

665.Үш атомды спирт?

A) Этиленгликоль.

B) Фенол.

C) Метил спирт.

D) Глицерин.

E) Этил спирт.

666. Коламиннің құрамына кіретін функционалды топтары?

A) ОН-,СООН- және NH2-

B) NH2-, СООН-

C) ОН- және СООН-D) ОН- және NH2-

E) СООН-

667. Ацетонның халықаралық атауы?

A) Изопропанол

B) Метан

C) Пропанон - 2

D) Этанол

E) Пропаналь

668. Формальдегидтің халықаралық атауы?

A) Изопропанол

B) Метаналь

C) Пропанон - 2

D) Этанол

E) Пропаналь

669. 3-гидроксибутанальдың тривиалды атауы?

A) Изопропанол

B) Альдоль

C) Ацетон

D) Этанол

E) Формалин

670. Альдегидтердің жалпы формуласы?

A) R-COH

B) R-OH

C) R-COOH

D) R-NH2

E) R-SH

671.Спирттердің жалпы формуласы?

A) R-COH

B) R-OH

C) R-COOH

D) R-NH2

E) R-SH

672. Тиолдардың жалпы формуласы?

A) R-COH

B) R-OH

C) R-COOH

D) R-NH2

E) R-SH

673. Имидазолдың құрамына кіретін атомдар?

A) Оттегі және күкірт

B) Азот және оттегі

C) Азоттың 4 атомы

D) Азоттың 2 атомы

E) Күкірт және азот.

674. Циклді эфирлер?

A) Лактамдар

B) Лактондар

C) Ангидридтер

D) Ішкі комплексті тұздар

E) Лактидтер

675.Циклді амидтер?

A) Лактамдар

B) Лактондар

C) Ангидридтер

D) Ішкі комплексті тұздар

E) Лактидтер

676. Нервті – паралитикалық ұлар – зарин және табун – қандай класқа жатады: ?A) Фосфолипидтерге

B) Витаминерге

C) Фосфоорганикалық қосылыстарға

D) Ішкі комплексті тұздар

E) Күкірторганикалық қосылыстарға

677. Катехоламиндердің – өкілдері?

A) Лактамдар

B) Биогенді аминдер

C) Ангидридтер

D) Ішкі комплексті тұздар

E) Аминқышқылдар

678.2-оксопропан қышқылының тривиалды атауы?

A) Изопропанол

B) Пирожүзім қышқылы

C) Сүт қышқылы

D) Этан қышқылы

E) Формалин

679. CH3CHNH2COOH - осы қосылыстың тривиалды атауы?

A) Аланин

B) Пирожүзім қышқылы

C) 2- аминопропан қышқылы

D) Глицин

E) Формалин

680. Дипептид каркозин келесі аминқышқылдарының қалдықтарынан турады?

A) Валгис

B) Алатре

C) Трегис

D) Алагис

E) Глигис

681. Окситоцин мен вазопрессин - бұл гипофиздің гормондарына жатады?

A) Пентапептидам

B) Гескапептидам

C) Гептапептидам

D) Октапептидам

E) Нонапептидам

682. Инсулинің жетпіспеушілігі қандай ауруға ұшыратады?

A) Анемия

B) Бери-бери ауруы

C) Қант диабеті

D) Диатез

E) Псориаз

683. Сорбитті қант қай кезде қолданады?

A) Анемия

B) Бери-бери ауруда

C) Диатезде

D) Қант диабетінде

E) Псориазда

684. Урон қышқылдары адам ағзасынды қандай қызмет атқарады?

A) Транспортық

B) Адам ағзасынан токсин шығарады

C) Құрылыстық

D) Тыныс алу

E) Тотықсыздану685. Крахмал β – амилаза ферментінің әсерінен ыдырайды?

A) Сахарозаға

B) Глюкозаға

C) Лактозаға

D) Мальтозаға

E) Фруктозаға

686. Сиалды олигосахаридер қарсы активтенеді: ?

A) Столбняк және холераға

B) Бери-бери және диатезге

C) Диатез и дифтерияға

D) Қант диабетінең

E) Туберкулез және энцефалиттен

687. β – гликозидаза ферментінің әсерінен амигдалинен бөлінеді?

A) Тұз қышқылы

B) Күкірт қышқылы

C) Синил қышқылы

D) Гликар қышқылы

E) Гликон қышқылы

688. Ақуыз синтезінің рибосомалды ингибиторы?

A) Аденозин

B) Тимидин

C) Псевдоуридин

D) Пуромицин

E) Стрептомицин

689. ц-АМФ- ты ашып айтыңыз?

A) Аденозинмонофосфат

B)Тимидинмонофосфат

C) Псевдоуридин

D) Пуромицин

E) Циклоаденозинмонофосфат

690. Кордиоципиннің аденозиннің айырмаушылығы?

A) 3/ - ОН топпен

B) 5/ - ОН топпен

C) 3/, 5/ - ОН топпен

D) Айырмаушылығы жоқ

E) 3/ - NH2 топпен

691. В2 витаминнің құрамына не кіреді?

A) Никотинамиддинуклеотид

B) Никотинамиддинуклеотидфосфат

C) Флавинадениндинуклеотид

D) Аденозинтрифосфат

E) Аденозинмонофосфат

692. Плазмогеннің құрамына не кіреді?

A) Этил спирті

B) Пропил спирті

C) Метил спирті

Д) Винил спирті

E) Аденозинмонофосфат

693.Сфингомиелин анықталды?

A) Жалғаушы ұлпа

B) Жүйке ұлпасымен

C) Бұлшық ет ұлпасымен

D) Жабынды ұлпасымен

E) Сүйек ұлпасы

694. Гликолипидтердің құрамына көбінесе не кіреді?

A) Глюкоза

B) Рибоза

C) Фруктоза

D) Галактоза

E) Сахароза

695. Адам ағзасында триацилглицериннің гидролизі қай фермент арқылы өтеді?

A) Глюкоза

B) Амилаза

C) Дегидрогеназа

D) Тұз қышқылы

E) Липаза

696. Холестериннің биосинтезінде аралық өнім – ол терпен?

A) Глюкоза

B) Сквален

C) Ментан

D) Камфора

E) Хол қышқылы

697. Терпиннің гидратың қолданады ?

A) Отхаркивающее средство

B) Обезболивающего средства

C) Противосудорожное средство

D) Тонизирующее средство

Е) Местноанестезирующее средство

698. Бірінші жыныс гормоны таза күйінде алынған?

A) Тестостерон

B) Синэстрол

C) Ментан

D) Эстрон

E) Хол қышқылы

699. Көмірсутек туындысы ретінде өт қышқылы?

A) Акролеин

B) Изопрен

C) Холан

D) Этан

E) Коламин

700. Ацетон қандай класқа жатады?

A) Спирт

B) Алкан

C) Кетон

D) Амин

E) Тиол

Параметры замкнутой одноканальной СМО.

№ п/п Параметры Обозначения, значения
Число каналов обслуживания n = 1
Число источников заявок
Интенсивность простейшего потока заявок, порождаемого каждым источником const (λ – не зависит от времени)
Производительность канала – интенсивность простейшего потока обслуживаний Поб in Поб = μ = const (μ – не зависит от времени)
Производительность каждого источника при совершении им полезной работы в активном состоянии   l

Таблица10.2


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.043 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты