Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПараметры замкнутой одноканальной СМО. 3 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

364. Алкадиендер келесі типке бөлінеді ?

A) Кумулирленген, оқшауланған

B) Кумулирленген, кернеуленген сопряженные

C) Қабытасқан, кумулирленген, оқшауланған

D) Сопряженные, оқшауланған

E) Сопряженные, циклды

365. Симметриялы емес алкендер де қосылу реакциясы .... ережесі бойынша жүреді?

A) Вюрц

B) Марковников

C) Кучеров

D) Ережеге қатысты емес

E) Бутлеров

366. Электрофильді орынбасу (SN) ... тән?

A) Алкендерге

B) Алкиндерге

C) Алкандарға

D) Арендерге

E) Альдегидтерге

367. Моноорынбасушы бензол туындылары үшін І орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды?

A) Орто- жағдайға

B) Пара – жағдайға

C) Орто- және мета – жағдайға

D) Мета – жағдайға

E) Орто- және пара жағдайға

368.Моноорынбасушы бензол туындылары үшін ІІ орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды?

A) Орто- жағдайға

B) Пара – жағдайға

C) Орто- және мета – жағдайға

D) Мета – жағдайға

E) Орто- және пара жағдайға

369. Иодоформды ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Ингаляциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Белгілі бір орын аймағын уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотикалық зат

E) Инсектицид

370. Хлороформды ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Инголяциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Белгілі бір орын аймағын уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотиакалық зат

E) Инсектицид

371. Диэтил эфирі ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Ингаляциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Жергілікті аймақты уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотикалық зат

E) Инсектицид

372. Тиолдар құрамында ... функционалды тобы бар?

A) - OH

B) - SH

C) - COOH

D) - S -

E) -S – S –

373. Аминдер құрамында ... функционалды тобы бар?

A) - OH

B) - SH

C) - COOH

D) - NH2

E) -CN

374. Коламин СН2NH2- СН2ОН ?

A) 2-метилбутадиен -1,3

B) 2-аминоэтанолC) 2-метилпропаналь

D) 3-метилбутадиен -1,3

E) 2-гидроксипропан қышқылы

375. Ауыр металл қосылыстарымен уланғанда уға қайтарушы ретінде ... қолданылады?

A) Пеницилламин

B) Ацетон

C) Этилов спирті

D) Тимин

E) Хлороформ

376. Біріншілік амин деніміз?

A) Трет – бутиламин

B) Метилэтиламин

C) Триметиламин

D) Тетраметиламмоний гидроксиді

E) N – метиланилин

377. Дезаминдену реакциясы нәтижесінде біріншілік аминдерден ... түзіледі?

A) Кетон

B) Альдегид

C) Спирт

D) Алкан

E) Алкен

378. Альдегидтер мен кетондар құрамында ... функционалды топ бар?

A) - ОН

B) - СООН

C) - Hal

D) - COH

E) - SH

379. Альдегидтер мен кетондарға тән реакциялар?

A) - SN

B) - SE

C) - AN

D) - AE

E) - SR

380. Құмырсқа альдегиді ?

A) СН3СООН

B) НСООН

C) С2Н5СОН

D) НСОН

E) СН3СОСН3

381. Альдегидпен спирт әрекеттескенде ... түзіледі?

A) Күрделі эфир

B) Альдоль

C) Ацеталь

D) Екі атомды спирт

E) Имин

382. Шиффа негізі ... түзіледі?

A) Альдегид пен спирт

B) Кетон мен галоген әрекеттескенде

C) Карбон қышқылы мен спирт әрекеттескендеD) Альдегидтер мен біріншілік амин әрекеттескенде

E) Кетонның сумен әрекеттесуі нітижесінде

383. Метанальдің 40% сулы ерітіндісі қалай аталады ?

A) Параформ

B) Формалин

C) Альдол

D) Кротон

E) Формамид

384. ... байланысты жүретін карбонильді қосылыстарға тән реакция конденсация реакциясы?

A) β –көміртек атомдарындағы сутек атомдарының қозғалысына

B) α –көміртек атомдарындағы сутек атомдарының қозғалысына

C) Карбонильді топтардағы сутек атомдарының қозғалысына

D) Карбонильді топтағы π – байланыстың үзілуіне

E) Карбонильді қосылыстардың сулы ерітінділеріндегі сутектік байланысқа

385. Гексаметилентетрамин (уротропин) ... қолданылады?

A) Тыныштандырғыш зат ретінде

B) Ұйқы шақырғыш зат ретінде

C) Нақты орында уақытша жансыздандырушы ретінде

D) Залалсыздандырушы ретінде

E) Инсектицид

386. Хлораль гидратацияланғанда ... түзіледі?

A) Ацеталь

B) Хлоральгидрат

C) Нингидрин

D) Жартылайацеталь

E) 2-хлорпропаналь

387. Метанол мен пропион қышқылы әрекеттескенде ... түзіледі?

A) Бутанол

B) Метилформиат

C) Метилпропионат

D) Метилпропил эфирі

E) Метилацетат

388. Карбонилді топтағы көміртегі атомының гибридтелуі?

A) sp

B) sp3

C) sp2d

D) sp2

E) sp4

389. Пропанон -2 тривиалды атауы?

A) Аланин

B) Альдегид

C) Ацетон

D) Диметилкетон

E) Пропан

390. СН3СН=СНСОН қосылысты атаңыз?A) Бутан қышқылы

B) Бутаналь

C) Бутаналь -2

D) Бутен – 2 –аль

E) Бутеналь

391. Альдегидтер мен спирттер әрекеттескенде ... түзіледі?
A) Күрделі эфирлер
B) Тиоацеталдар
C) Полуацеталдар

D) Жай эфирлер

E) Карбон қышқылдары

392. Ацетон тотықсызданғанда ... түзіледі?

A) Сірке ангидриді

B) Пропанол-1

C) Пропион қышқылы

D) Сірке қышқылы

E) Пропанол -2

393. Сірке альдегиді тотыққанда ... түзіледі?

A) Этан қышқылы

B) Оксинитрил

C) Сірке ангидриді

D) Этанол

E) Ацетон

394. Лактам және лактон алу үшін қандай карбон қышқылының гетерофункционалды туындылары тән?

A) Дикарбон қышқылдары

B) α- аминқышқылдары және α- гидроксиқышқылдар

C) α- оксоқышқылдар және α- аминқышқылдар

D) β- аминқышқылдар және β- оксоқышқылдар

E) γ- аминқышқылдар және γ- гидроксиқышқылдар

395. Дибазол ... ретінде қолданылады?

A) Артериалды қан қысымын жоғарылату

B) Ноотропты зат

C) Артериалды қан қысымын төмендету

D) Ыстық түсіруші зат

E) Ауру басушы зат

396. Қымыздық қышқылын декарбоксилдеу нәтижесінде ... түзіледі?

A) Пропион қышқылы

B) Қымыздық ангидриді

C) Формальдегид

D) Құмырсқа қышқылы

E) Сірке ангидриді

397. Карбон қышқылдары үшін тән функционалды топ ... ?

A) - ОН

B) - СООН

C) - Hal

D) - COH

E) - SH

398. Карбон қышқылдарына тән реакция?

A) - SN

B) - SE

C) - AN

D) - AE

E) - SR

399. Май қышқылының формуласы?

A) СН3СООН

B) С6Н5СООН

C) НСООН

D) СН3СН2СН2СООН

E) (СН3СО)2О

400. Карбон қышқылдарының тиоэфирі ағзадағы маңызды қызметі ?

A) Көміртек- көміртек байланыстардың жаңа түзуі

B) α – аминқышқылын алуға әкелетін трансаминдену

C) Жүйке жүйесінің стимуляторы

D) Зат алмасу процесінің стимуляторы

E) Тірі ағзаның өсуіне қажет фактор

401. Таутомерия дегеніміз– ?

A) Құрылымдық изомерия

B) Оптикалық изомерия

C) Тепе-теңдіктегі динамикалық изомерия

D) Кеңістіктік изомерия

E) Цис- транс – изомерия

402. Глицериннің сапалық реакциясы?

A) Мыс (II) сульфатымен

B) Натрий гидроксидімен

C) Темір (III) хлоридімен

D) Мыс (II) гидроксидімен

E) Иодпен

403. Екі негізді қышқыл ?

A) Құмырсқа қышқылы

B) Кротон қышқылы

C) Сірке қышқылы

D) Сульфанил қышқылы

E) Қымыздық қышқылы

404. Аллергияға қарсы және әлсіз ұйқы шақырушы қасиетке ие коламин туындысының аты?

A) Холин

B) Димедрол

C) Иприт

D) Ацетамид

E) Сукцинимид

405. Сүт қышқылы тотыққанда ... түзіледі?

A) Май қышқылы

B) Сірке қышқылы

C) Құмырсқа қышқылы

D) Пирожүзім қышқылы

E) Янтар қышқылы

406. Бензол гомологтық қатарындағы көмісутектің жалпы формуласы?

A) СпН2п

B) CnH2n-6

C) СпН2n-2

D) CnH2n+2

E) С.-2nH2n+2

407. Екі атомды спирт?

A) Этиленгликоль

B) Фенол

C) Метил спирті

D) Глицерин

E) Этил спирт

408. СН3СН(ОН)СООН қосылыстың аты ... ?

A) Сүт қышқылы

B) Қымыздық қышқылы

C) Гликол қышқылы

D) Алма қышқылы

E) Пирожүзім қышқылы

409. Тері ауруларын емдеу мақсатында қолданылатын мазь бен тамшы құрамындағы екі атомды фенол?

A) Пирокатехин

B) Резорцин

C) Гваякол

D) Гидрохинон

E) Хингидрон

410.Транс-бутенди қышқылы?

A) Фумар қышқылы

B) Глютар қышқылы

C) Малеин қышқылы

D) Янтар қышқылы

E) Қымыздық қышқылы

411. Цитозин: ?

A) 2,4- диоксипиримидин

B) 2- окси, 4-аминопиримидин

C) 2,4-диокси-5 метилпиримидин

D) 6-аминопурин

E) 2-амино-6-оксипурин

412. Янтар қышқылы?

A) Бутанди қышқылы

B) Пентади қышқылы

C) Этанди қышқылы

D) Фумар қышқылы

E) Гександиовая қышқылы

413. Шифф негізі түзіледі?

A) Дезаминделу кезінде

B) Дегидраттану кезінде

C) Тотығу кезінде

D) Қайта аминдену кезінде

E) Этерификация кезінде

414. Қымыздық қышқылы ?

A) Этанди қышқылы

B) Этан қышқылы

C) Бутан қышқылы

D) Янтар қышқылы

E) Пропанди қышқылы

415. Құрамында күкірті бар аминқышқылы?

A) Серина

B) Лизин

C) Цистеин

D) Глютамин қышқылы

E) Фенилаланин

416. 2-оксопропан қышқылы?

A) Сірке қышқылы

B) Пропион қышқылы

C) Пирожүзім қышқылы

D) Май қышқылы

E) А-кетоглютар қышқылы

417. Диаминқышқылы?

A) Лизин

B) Цистеин

C) Серина

D) Глютамин қышқылы

E) Фенилаланин

418. Урацил?

A) 2- окси- 4-аминопиримидин

B) 2,4-диокси-5 метилпиримидин

C) 2,4- диоксипиримидин

D) 6-аминопурин

E) 2-амино-6-оксипурин

419. Гуанин?

A) 2-амино-6-оксипурин

B) 2- окси, 4-аминопиримидин

C) 2,4-диокси-5 метилпиримидин

D) 6-аминопурин

E) 2,4- диоксипиримидин

420. 2-оксобутанди қышқылы?

A) Қымыздықсірке қышқылы

B) Қымыздық қышқылы

C) Сүт қышқылы

D) Алма қышқылы

E) Глутар қышқылы

421. Глутамин қышқылы декарбоксилденуі кезінде?

A) α-аминомай қышқылы түзіледі

B) β-аминомай қышқылы

C) γ –аминомай қышқылы

D) Аминоэтанол

E) Пропан

422. Сүт қышқылы: ?

A) 2-гидроксипропан қышқылы

B) Пропан қышқылы

C) α-кетопропион қышқылы

D) Оксимай қышқылы

E) Этан қышқылы

423. Алма қышқылы?

A) 2- гидроксибутанди қышқылы

B) Бутанди қышқылы

C) Этан қышқылы

D) 2- кетобутанди қышқылы

E) Пропанди қышқылы

424. Тиминнің антиметаболиті?

A) Дигидроурацил

B) Урацил

C) Цитозин

D) Аденин

E) 5- фторурацил

425. Нуклеотидтен ... ыдырату арқылы нуклеозид алуға болады?

A) Тұз қышқылы

B) Сірке қышқылы

C) Фосфор қышқылы

D) Қымыздық қышқылы

E) Этил спирті

426. В1 витаминінің құрамына ... кіреді: ?

A) Пиридин

B) Пиразол

C) Тиофен

D) Оксазол

E) Тиазол

427. Изоникотин қышқылы туындылары ?

A) Пирацетам

B) Фтивазид

C) Фурфурол

D) Папаверин

E) Никотинамид

428. Пиридиннің қасиеті?

A) Тотықтырғыш

B) Амфотерлі

C) Қышқылдық

D) Тотықсыздандырғыш

E) Негіздік

429. Құрамында бір атом азоты бар алты мүшелі гетероциклды қосылыс?

A) Тиофен

B) Пиррол

C) Пиридин

D) Индол

E) Фуран

430.Урацил, тимин және цитозинге тән таутомер?

A) Кольчато-тізбекті

B) Кето-енолды

C) Цикло-оксо

D) Лактим-лактамды

E) Амино-иминді.

431. Гидроксиқышқылдар дегеніміз ол – құрамында ... бар гетерофункционалды қосылыстар?

A) Гидроксильді және карбонильді тобы бар

B) Амино және гидроксо тобы

C) Гидроксильді және карбоксильді тобы

D) Галоген және карбоксильді тобы

E) Карбонильді және карбоксильді тобы

432. Янтар қышқылының тотығу нәтижесінде?

A) Фумар қышқылы түзіледі

B) Сірке қышқылы түзіледі

C) Сүт қышқылы түзіледі

D) Глутар қышқылы түзіледі

E) Қымыздықсірке қышқылы түзіледі

433. Фумар қышқылының гидраттануы нәтижесінде?

A) Алма қышқылы түзіледі

B) Сүт қышқылы түзіледі

C) Қымыздықсірке қышқылы түзіледі

D) Лимон қышқылы түзіледі

E) Янтар қышқылы түзіледі

434. Полинуклеотидтік тізбек:

A) Гликозидтік байланыс

B) Күрделіэфирлі байланыс

C) 5'-3' фосфодиэфирлі байланыс

D) Пептидті байланыс

E) Сутекті байланыс

435. Құрамында гидроксилтобы бар аминқышқылы?

A) Серина

B) Цистеин

C) Лизин

D) Глутамин қышқылы

E) Фенилаланин

436. Амин қышқылы?

A)Глюкоза

B) Глицин

C) Аминоэтанол

D) Аминоэтаналь

E) Коламин

437. Фенилкетонурия нәтижесінде ағзада синтезделмейді?

A) Глутамат

B) Аспартат

C) Тирозин

D) Глицин

E) Серин

438. Қайта аминдену реакциясына қатысатын дәрумен?

A) В1

B) D

C) В6

D) Е

E) С

439. Алма қышқылы тотығуы нәтижесінде?

A) Қымыздықсірке қышқылы түзіледі

B) Пирожүзім қышқылы түзіледі

C) Глутар қышқылы түзіледі

D) Лимон қышқылы түзіледі

E) Янтар қышқылы түзіледі

440. Аденинге комплементарлы: ?

A) Гуанин

B) Цитозин

C) Урацил

D) Тимин

E) Аденин

441. Сүт қышқылы декарбоксилденуі нәтижесінде?

A) Этанол түзіледі

B) Этиленгликоль түзіледі

C) Этан түзіледі

D) Глицерин түзіледі

E) Этаналь түзіледі

442. Янтар қышқылы декарбоксилденуі нәтижесінде?

A) Пропан қышқылы түзіледі

B) Қымыздық қышқылы түзіледі

C) Сірке қышқылы түзіледі

D) Май қышқылы түзіледі

E) Сүт қышқылы түзіледі

443. Дикарбон аминқышқылы?

A) Плутамин қышқылы

B) Цистеин

C) Серина

D) Лизин

E) Фенилаланин

444. Гетероциклді аминқышқылы?

A) Валин

B) Триптофан

C) Лейцин

D) Метионин

E) Серин

445. Құмырсқа қышқылы .... декарбоксилденуі нәтижесінде түзіледі ?

A) Қымыздық қышқылының

B) Янтар қышқылының

C) Сірке қышқылының

D) Сүт қышқылының

E) Малон қышқылының

446. Гуаниннің дезаминденуі нәтижесінде?

A) Гипоксантин

B) Ксантин

C) Инозин

D) Урацил

E) Тимин

447. Ағзада пурин негіздерінің ыдырау нәтижесінде түзілетін соңғы өнім?

A) Гуанин

B) Аденин

C) Ксантин

D) Зәр қышқылы

E) Гипоксантин

448. Ароматты амин қышқылы?

A) Цистеин

B) Серина

C) Фенилаланин

D) Глютамин қышқылы

E) Лизин

449. Адениннің антиметаболиті

A) Тимин

B) 6- меркаптопурин

C) Ксантин

D) Гуанин

E) Урацил

450. Пропанди қышқылы ?

A) Қымыздық қышқылы

B) Пропан қышқылы

C) Сірке қышқылы

D) Май қышқылы

E) Малон қышқылы

451. Тирозин – аминқышқылы?

A) Ароматты

B) Гетероциклді

C) Алифатты

D) Құрамында күкірті бар

E) Құрамында окси тобы ба

452. Тиминге комплементарлы?

A) Гуанин

B) Аденин

C) Цитозин

D) Урацил

E) Тимин

453. Аминқышқылдарының тотығып дезаминденуі нәтижесінде?

A) Қышқылдар түзіледі

B) Кето қышқылдар түзіледі

C) Окси қышқылдар түзіледі

D) Аминде

E) Спирттер

454. Валин – амин қышқылы

A) Гетероциклді

B) Ароматты

C) Құрамында күкірті бар

D) Алифатты

E) Құрамында окси тобы бар

455. Ақуыздың екінші реттік құрылымының түзілуіне қатысатын байланыс?

A) Сутектік

B) Пептидті

C) Дисульфидті

D) Иондық

E) Күрделі эфирлік

456. ... Декарбоксилдену нәтижесінде ГАМҚ түзіледі?

A) Лизиннің

B) Валиннің

C) Глутамин қышқылының

D) Лейциннің

E) Фенилаланиннің

457. Сериннің декарбоксилденуі нәтижесінде?

A) Холин түзіледі

B) Этанол түзіледі

C) Фенол түзіледі

D) Этаноламин түзіледі

E) Этандиол түзіледі

458. Ақуыздың бірінші реттік құрылымының түзілуіне қатысатын байланыс?

A) Сутекті

B) Пептидті

C) Дисульфидті

D) Иондық

E) Күрделіэфирлік

459. Триптофан – аминқышқылы

A) Ароматты

B) Алифатты

C) Гетероциклді

D) Құрамында күкірті бар

E) Құрамында окси тобы бар

460. Алма қышқылының декарбоксилденуі нәтижесінде түзіледі?

A) Сүт қышқылы

B) Янтар қышқылы

C) Қымыздықсірке қышқылы

D) Фумар қышқылы

E) Пропан қышқылы

461. Гистидин – аминқышқылы?

A) Ароматты

B) Гетероциклді

C) Алифатты

D) Құрамында күкірті бар

E) Құрамында окси тобы бар

462. Гуанинге комплементарлы?

A) Гуанин

B) Тимин

C) Цитозин

D) Урацил

E) Аденин

463. Ақуыздың үшінші реттік құрылымын тұрақтандырушы байланыс?

A) Сутекті

B) Пептидті

C) Аминқышқылдарының радикалдары арасындағы

D) Фосфодиэфирлі

E) Гликозидті

464. Глутамин аминқышқылы?

A) Дикарбон қышқылы

B) Гетероциклді қышқылы

C) Алифатты қышқылы

D) Құрамында күкірті бар қышқылы

E) Құрамында окси тобы бар қышқылы

465. .... қышқылының дегидраттану нәтижесінде кротон қышқылы түзіледі?

A) β - оксимай

B) α -оксимай

C) Бутан

D) γ –оксимай

E) Валерьян

466. Лизин – аминқышқылы?

A) Гетероциклді

B) Алифатты

C) Диаминоқышқылы

D) Құрамында күкірті бар

E) Құрамында окси тобы бар

467. .... Қышқылының декарбоксилденуі нәтижесінде фенол түзіледі?

A) Салицил

B) Бензой

C) Пирожүзім

D) Бутан

E) Май

468. Қайта аминдену реакциясына қолданылатын?

A) Қышқылдар

B) Оксиқышқылдар

C) Кетоқышқылдар

D) Аминдер

E) Спирттер

469. Гидролитті дезаминдену нәтижесінде түзіледі?

A) Қышқылдар

B) Оксиқышқылдар

C) Кетоқышқылдар

D) Аминдер

E) Спирттер

470. Карбоксил тобы .... өз ара әрекеттескенде пептидті байланыс түзіледі ?

A) β - аминотоппен

B) Аминмен

C) α - аминотоппен

D) Гидроксилмен

E) Тиотоппен

471. Аргинин – амин қышқылы

A) Гетероциклді

B) Алифатты

C) Диаминоқышқылы

D) Құрамында күкірті бар

E) Құрамында окси тобы бар

472. Фоли қышқылының құрамынна кіреді?

A) П - аминобензой қышқылы

B) Салицил қышқылы

C) Никотинамид

D) Бутират

E) Пируват

473. Треонин – аминқышқылы?

A) Гетероциклді

B) Алифатты

C) Құрамында күкірті бар

D) Құрамында окси тобы бар

E) Диаминоқышқылы

474. Аминтобы қорғалғанда α – аминқышқылы спиртпен әрекеттескенде ... түзіледі?

A) Күрделі эфир

B) Жай эфир

C) Кетон

D) Альдегид

E) Қышқыл

475. NH2CH2COOH қосылыс аты?

A) Аланин

B) Коламин

C) 2 – аминоэтан қышқылы

D) 2 – аминобутан қышқылы

E) Гистамин

476. NH2CO-CH2 –CHNH2-COOH қосылыс аты?

A) Глицин

B) Валин

C) 2 – аминобутан қышқылы

D) Аспарагин

E) Аргинин

477. Алмастырылмайтын α – аминқышқылы?

A) Глицин

B) Серин

C) Аргинин

D) Глутамин қышқылы

E) Изолейцин

478. Алмастырылмайтын аминқышқылы?

A) Пролин

B) Лизин

C) Гистидин

D) Глицин

E) Глутамин

479. Қышқылдық α – аминқышқыл

A) Аргинин

B) Гистидин

C) Аспарагин

D) Лизин

E) Треонин

480. α – аминқышқылдарының N – соңының ыдырату және идентификациялауда Ф.Сенгер әдісі бойынша реагент ретінде қолданылады?

A) Сірке қышқылы

B) Динитрофторбензол

C) Фенилизотиоцианат

D) Дансилхлорид

E) Натрий нитропруссиді

481. in vivo α – аминқышқылын тотықтырып дезаминдеу екі сатыдан тұрады?

A) Тотығу және ыдырау

B) Тотығу және қайта топтау

C) Дегидратация және гидролиз

D) Дегидірлеу және гидролиз

E) Дегидратация және полимеризация

482. Эдман әдісі бойынша пептидтердегі аминқышқылдарын идентификациялауға қолданылатын реагент?

A) 2,4 - динитрофторбензол

B) Фенилизотиоцианат

C) п- аминофенол

D) Салицил қышқылы

E) 2,4 – динитробензол

483. Бейтарапты a -аминқышқылы ?

A) Глутамин қышқылы

B) Лизин

C) Валин

D) Серин

E) Аспарагин қышқылы

484. Негіздік α – аминқышқылы?

A) Лизин

B) Изолейцин

C) Глицин

D) Валин

E) Аспарагин қышқылы

485. Ақ стрептоцид ?

A) Сульфаниламид

B) Метилсалицилат

C) Никотинамид

D) Ацетамид

E) Глицеролфосфат

486. Сулы ерітінділерде теріс зарядталған радикал?

A) Лизин

B) Валин

C) Глутамин қышқылы

D) Лейцин

E) Фенилаланин

487. Аспириннің түзілуі механизмі?

A) SN

B) AЕ

C) АN

D) SR

E) SR

488. Алмасуға жатпайтын амин қышқылы?

A) Глутамат

B) Лизин

C) Аспартат

D) Глицин

E) Серин

489. Аспириннің гидролизі кезінде түзіледі?

A) Салицил қышқылы мен сірке қышқылы

B) Бензол мен ацетон

C) Фенол мен метанол

D) Салицил қышқылы мен метанол

E) Сульфаниламид

490. Темір хлоридімен күлгін түс береді?

A) Фенол

B) Бензол

C) Толуол

D) Метанол

E) Аспирин

491. Нуклеотид?

A) Глицеролфосфат

B) Нуклеозидтрифосфат

C) Нуклеозидмонофосфат

D) Рибозо- 5- фосфат

E) Нуклеозиддифосфат

492. Адениннің дезаминденуі нәтижесінде түзіледі?

A) Гипоксантин

B) Ксантин

C) Урацил

D) Инозин

E) Тимин

493. Гормондардың клеткаішілік тасылмалдаушысы?

A) АТФ

B) ГДФ

C) УТФ

D) ц- АМФ

E) АМФ


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.16 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты