Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Програма соціологічного дослідження та її компоненти
Підготовка соціологічного дослідження насичена різноманітними видами робіт, специфічними науковими процедурами.

Кожне соціологічне дослідження починається зі з'ясування намірів і мети замовника, уточнення теми дослідження, визначення термінів і витрат, пов'язаних з ними, з'ясування фінансових, матеріально-технічних аспектів справи. Після цього настає безпосередня дослідницька робота, початок якої пов'язаний зі створенням програми.

Програма соціологічного дослідження є науковим документом, що містить схему логічно обґрунтованого переходу від загальних теоретичних уявлень про досліджуване соціальне явище, до використання інструментарію і виконання дослідницьких процедур (зби рання, обробки та аналізу інформації). Вона є стратегічним документом, який дає змогу зробити висновки щодо концептуальних засад, методики проведення, спрогнозувати його результативність.

Програма виконує методологічну, методичну, організаційну функції. їх реалізація впливає на структуру програми, яка складається з методологічної та методичної частин.

Методологічна частина програми охоплює такі компоненти:

- формулювання та обґрунтування проблеми (тобто фіксування та обґрунтування суперечливої ситуації реального життя, що має масовий характер і стосується інтересів соціальних спільнот, груп);

- розробку мети і завдань дослідження (мета соціологічного дослідження містить в собі відповідь на питання, для чого воно проводиться, орієнтує дослідження на кінцевий результат, визначає логіку і спрямованість завдань, упорядковує різноманітні дослідницькі процедури; завдання соціологічного дослідження - логічно сформульовані настанови, вказівки, послідовне вирішення яких конкретизує поставлену мету і забезпечує її реалізацію);

- визначення об'єкта і предмета дослідження (об'єктом дослідження найчастіше є те, що містить соціальне протиріччя і породжує проблемну ситуацію.Об'єкт соціологічного дослідження - певна соціальна реальність, яка потребує цілеспрямованого вивчення (соціальні спільноти, суб'єкти, процеси у їх конкретних, відносно завершених станах та взаємодії).Об'єкт дослідження існує в соціальній реальності незалежно від дослідника. Предмет дослідження має штучне походження, оскільки формулюється дослідником відповідно до мети і завдань дослідження. Предмет соціологічного дослідження - найбільш значущі з теоретичної або практичної точки зору особливості, сторони об'єкта, які необхідно дослідити);

- системний аналіз об'єкта дослідження (основною метою цього є побудова гіпотетичної (концептуальної) моделі об'єкта з урахуванням комплексу його елементів, зовнішніх і внутрішніх зв'язків, необхідно також зафіксувати його складові, зовнішні та внутрішні зв'язки, описати механізм його функціонування і розвитку, встановити головні й другорядні чинники, що визначають цей механізм);

- формулювання робочих гіпотез дослідження (гіпотеза в соціологічному дослідженні - обґрунтоване припущення про структуру, механізми функціонування і розвитку досліджуваного об'єкта. Головна її функція полягає в отриманні нового знання, яке збагачує уявлення про досліджувану проблему. Під час дослідження гіпотези можуть бути підтверджені або спростовані);

- інтерпретацію та операціоналізацію основних понять дослідження (інтерпретація полягає в розкритті, поясненні, тлумаченні, фіксації змісту понять відповідно до концепції дослідження, операціоналізація передбачає поступове зведення складних теоретичних понять, якими оперує соціологія і які найчастіше не сприймаються респондентами через свою складність, до відносно простих емпіричних характеристик, які відображають його сутність і можуть бути задіяні для збирання первинної соціологічної інформації).

Методична частина програми передбачає:

- розробку стратегічного плану дослідження, який визначає послідовність, спрямованість операцій на досягнення поставленої мети;

- визначення досліджуваної сукупності, розробку вибірки дослідження (оскільки соціологія має справу з великими сукупностями людей, з метою скорочення ресурсів для проведення дослідження та ґрунтуючись на методах математичної статистики, використовується вибірковий метод - на підставі обстеження певної кількості одиниць об’єкта можливо робити висновки про досліджуване явище як ціле);

- вибір і опис методів збирання первинної соціологічної інформації (опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент або їх поєднання для досягнення мети дослідження);

- обґрунтування логіки аналізу та інтерпретацію зібраної первинної соціологічної інформації за розробленим інструментарієм (на цьому етапі підключаються найбільш досвічені дослідники, які можуть пояснити значення отриманих результатів та відповідей респондентів);

- опис схеми аналізу отриманих даних (тобто яким чином будуть проаналізовані отримані результати, які методи аналізу є найбільш ефективними в конкретному дослідженні).


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты