Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис навчальної дисципліни
на 31 грудня 200Хр.(з 21 по 25 варіанти)

АКТИВ Статті Код рядка Вариант 21 Варіант 22 Варіант 23 Варіант 24 Варіант 25
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ                      
Нематеріальні активи:                      
залишкова вартість 269,50 274,66   213,7   2,6 269,50 362,00 4,4 49,7
первісна вартість 328,90 346,49   228,7   2,6 328,90 469,60 6,2 52,4
нарахована амортизація 59,40 71,83   15,0     59,40 107,60 1,8 2,7
Незавершене будівництво: -   5,5   1669,5 - -    
Основні засоби:                      
залишкова вартість 656,00 848,94 98,4 357,8 14434,1 21283,8 656,00 1231,40 3143,1 2723,1
первісна вартість 1093,90 1367,52 98,4 536,1 15340,3 23258,1 1093,90 2043,50 4374,9 3829,3
знос 437,90 518,58   178,3 906,2 1974,3 437,90 812,10 1231,8 1106,2
Довгострокові біологічні активи:                      
справедлива (залишкова) вартість                    
первісна вартість                    
накопичена амортизація                    
Довгострокові фінансові інвестиції:                      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 2000,00 2000,00         2000,00 2000,00 950,0 950,0
інші фінансові інвестиції 13873,20 14373,16 3387,0 7558,0     13873,20 14773,20 4696,9 1270,2
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості                    
первісна вартість інвестиційної нерухомості                    
знос інвестиційної нерухомості                    
Довгострокова дебіторська заборгованість         - - 29086,3 151,9
Відсрочені податкові активи         - -   616,0
Гудвіл                    
Інші необоротні активи         - -    
Усього за розділом I 16798,70 17496,76 3485,4 8135,0 14434,1 27455,9 16798,70 18366,60 37880,7 5760,9
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ                      
Запаси :                      
виробничі запаси 24,60 21,57 3,8 71,6 833,6 1360,6 24,60 81,50 634,9 24307,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі         - -    
незавершене виробництво         - -    
готова продукція     652,5 6806,1 - - 61,2 61,2
товари         - - 18017,7 830,1
Векселі одержані         - -    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                      
чиста реалізаційна вартість 2112,80 5617,81 2,0 756,0 315,7 1918,2 2112,80 5145,70 29095,3 54850,2
первісна вартість 2112,80 5617,81 2,0 756,0 315,7 1918,2 2112,80 5145,70 29095,3 55034,1
резерв сумнівних боргів         - -   183,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      
з бюджетом 0,70 2,2 110,0 257,9 1210,8 0,70 -   161,3
за виданими авансами 26,5     190,0 - - 54,1 3,7
з нарахованих доходів 51,21 28,63   28,8     51,21 64,50    
із внутрішніх розрахунків 178,50         178,50 188,20    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1014,60 1530,14 302,3 832,8 751,4 1662,8 1014,60 1647,90 14114,0 24620,0
Поточні фінансові інвестиції         - - 1091,3 1376,4
Грошові кошти та їх еквіваленти:                      
в національній валюті 6037,80 5735,37 3204,9 3149,6 71,4 0,4 6037,80 13837,20 1361,9 141,4
в тому числі в касі                    
в іноземній валюті 11,50 102,14 1,1 2,5 0,1   11,50 138,90 17,8 856,3
Інші оборотні активи -     25,2 56,1 - 2827,4 6137,2
Усього за розділом II 9431,71 13035,66 3542,8 4951,3 2907,8 13205,0 9431,71 21103,90 67275,6 114345,2
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 8,03 7,28 2,3 7,1 962,7 310,4 8,03 9,40 11,1 4,1
IV.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ                    
БАЛАНС 26238,44 30539,70 7030,5 13093,4 18304,6 40971,3 26238,44 39479,90 105167,4 120110,2
                       
ПАСИВ                      
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ                      
Статутний капітал 10000,00 10000,00 10000,0 10000,0 10701,6 15103,0 10000,00 16000,00 524,2 524,2
Пайовий капітал         - -    
Додатковий вкладений капітал         - -    
Інший додатковий капітал       104,4 - - 728,4 529,5
Резервний капітал 87,90 87,90 355,4       87,90 502,10 176,9 176,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6414,20 9270,14 -3348,6 87,9 43,2 72,0 6414,20 331,60 7114,8 11746,2
Неоплачений капітал         - -    
Вилучений капітал         - -    
Усього за розділом I 16502,10 19358,04 7006,8 10087,9 10744,8 15279,4 16502,10 16833,70 8544,3 12976,8
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ                      
Забезпечення виплат персоналу         - -    
Інші забезпечення         - -    
Страхові резерви 14393,03 13929,55 38,7 11887,1     14393,03 27654,01    
Частка перестраховиків у страхових резервах 5870,25 4800,33 -38,7 -10116,4     5870,25 11566,22    
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї                    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї                    
Цільове фінансування         - 1150,0  
Усього за розділом II 8522,78 9129,22 0,0 1770,7     8522,78 16087,79 1150,0  
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                      
Довгострокові кредити банків     1777,2 20290,6 - -    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання         - -    
Відсрочені податкові зобов'язання         - -    
Інші довгострокові зобов'язання         - - 28690,4  
Усього за розділом III 0,0 0,0 1777,2 20290,6 28690,4  
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                      
Короткострокові кредити банків -   46,7 2805,5   - -   6050,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями         - -    
Векселі видані         - - 5567,2 6868,7
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 802,20 756,09 0,3 1114,8 831,2 3139,0 802,20 5314,70 46825,9 62446,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:                      
з одержаних авансів 9,30 14,69   5,7   115,4 9,30 22,50    
з бюджетом 122,78 323,84 1,8   11,6 7,5 122,78 465,50 79,5 677,3
з позабюджетних платежів         - -    
зі страхування - 67,37 6,1 2,6 4,6 3,7 - 120,60   57,5
з оплати праці 0,10 154,15 15,5 31,3 9,2 12,6 0,10 268,30   148,4
з учасниками         - -    
із внутрішніх розрахунків         - -    
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу                    
Інші поточні зобов'язання 279,18 736,30   33,7 1220,5 2123,1 279,18 366,81 14310,1 30884,7
Усього за розділом IV 1213,56 2052,44 23,7 1234,8 5782,6 5401,3 1213,56 6558,41 66782,7 107133,4
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ         - -    
БАЛАНС 26238,44 30539,70 7030,5 13093,4 18304,6 40971,3 26238,44 39479,90 105167,5 120110,2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ на 31 грудня 200Хр.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (з 21 по 25 варіанти)

Стаття Код рядка Вариант 21 Варіант 22 Варіант 23 Варіант 24 Варіант 25  
За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період  
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7436,30 603,70 3583,7 220,5 28917,1 12356,9 22112,60 6572,70 295990,3 108811,9  
Податок на додану вартість     1979,0 1059,0 - 48419,1 18132,3  
Акцизний збір         -      
Страхові відшкодування   195,8     -      
Інші вирахування з доходу         - 19251,3 175,3  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7436,30 603,70 3583,7 24,7 26938,1 11297,9 22112,60 6572,70 228319,9 90504,3  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3611,20 931,50 1558,1 175,3 22256,6 9923,2 9971,60 3055,90 215904,4 81130,1  
Валовий:                        
прибуток 3825,10 2025,6   4681,5 1374,7 12141,00 3516,80 12415,5 9374,2  
збиток - (-327,80)   150,6          
Інші операційні доходи 1709,60 148,80 725,8 105,4 24481,0 7702,1 2293,00 1481,00 5253,2 566,7  
Адміністративні витрати 453,20 160,60 636,5   231,6 165,9 1753,00 652,50 6821,9 2255,2  
Витрати на збут 1724,40 444,60 518,2   1032,8 292,4 7966,90 2000,00   498,5  
Інші операційні витрати 360,30 178,90 952,6 509,3 24528,1 7753,6 3986,10 1978,00 4743,0 335,0  
Фінансові результати від операційної діяльності:                        
прибуток 2996,80 (-963,10) 644,1   3370,0 864,9 728,00 367,00 6103,8 6852,2  
збиток   554,5          
Доход від участі у капіталі         -      
Інші фінансові доходи 149,50 120,50 340,2 10,8     698,60 385,90 5,1 134,6  
Інші доходи 5230,3 3644,4 56,7 537,2 52,00 6198,50 73615,1 9978,2  
Фінансові витрати 1,90 0,8 3595,9 1285,5 421,3 - 3,90      
Витрати від участі у капіталі         - 4398,50      
Інші витрати 2570,8 3082,3 2020,4 873,3 46,80 1800,00 74798,3 9921,9  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатківання:                        
прибуток 3146,30 3643,0   120,8   1431,80 749,00 4925,7 7043,1  
збиток (-844,50)   3577,5          
Податок на прибуток від звичайної діяльності: 290,30 88,80 269,4 11,4 92,0 75,4 1100,00 406,90 602,0 604,5  
Фінансові результати від звичайної діяльності:                        
прибуток 2856,00 3373,6   28,8 32,1 331,78 342,10 4323,7 6438,6  
збиток (-933,30)   3588,9          
Надзвичайні:                        
доходи         -   3,1  
витрати         -   89,3  
Податки з надзвичайного прибутку         -      
Чистий                        
прибуток 2856,00 3373,6   28,8 32,1 331,78 342,10 4323,7 6352,4  
збиток (-933,30)   3588,9          
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 53,80 78,30 89,7 29,2 19268,5 8938,6 256,10 152,10 196574,2 55728,1  
Витрати на оплату праці 920,80 261,40 604,1 101,1 146,8 80,0 3621,10 918,60 3411,1 1774,0  
Відрахування на соціальні заходи 333,20 96,00 231,0 37,5 53,6 30,5 1311,20 336,30 1046,5 559,1  
Амортизація 93,10 29,50 193,3 9,7 1068,1 583,4 446,50 228,30 496,8 702,9  
Інші операційні витрати 1133,10 531,60 2548,1 337,7 476,8 37,0 6099,70 1811,40 25940,7 25454,7  
Разом 2534,00 997,00 3666,2 515,2 21013,8 9669,5 11734,60 3446,70 227469,3 84218,8  
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій                      
Скоригована середньорічна кількість простих акцій                      
Чистий прибуток, збиток, на одну просту акцію                      
Скоригований чистий прибуток, збиток, на одну просту акцію                      
Дивіденди на одну просту акцію                      

 

ЗМІСТ


ВСТУП

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, важливим етапом у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння знань і їх використання на практиці, основним засобом опанування навчального матеріалу в позааудиторний час.

Мета самостійної роботи – сприяти засвоєнню навчальної програми дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» та формувати самостійність як важливу освітню та професійну якість, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та контролі власної діяльності.

Завдання самостійної роботи – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних та індивідуальних науково-дослідних завдань. Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес».

Самостійна робота організовується за допомогою:

- надання детальних методичних рекомендацій щодо її виконання;

- забезпечення творчого підходу у її виконанні;

- підтримання постійного взаємозв’язку між викладачем і студентами.

 

Мета навчальної дисципліни«Вища освіта України і Болонський процес» – формувати систему знань про сутність і зміст Болонського процесу як основи для реформування єдиного Європейського простору вищої освіти за умов ринкової економіки та виокремлення проблем створення єдиної Європейської освітньої системи. Також ставимо за мету ознайомити студентів із загальними принципами формування системи вищої освіти країн світу та показати, що європейський вибір України – невід’ємна складова її подальшого розвитку; ознайомити із формуванням і розвитком системи вищої освіти в Україні; з основними документами Болонського процесу; з Європейською кредитно-трансферною системою нагромадження та принципами, шляхами і засобами її адаптації у вищу освіту України; заходами, науково-методичними засадами впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.

Основними завданняминавчальної дисципліни є вивчити основні поняття, категорії, інструментарій і алгоритми Болонського процесу, основні положення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, набути практичні навички у складанні нав-чальних планів, структурно-логічних схем спеціальностей, індивідуальних планів роботи студентів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу. На основі ознайомлення з основними принципами, завданнями та документами, прийнятими у рамках Болонського процесу, оволодіти методами й засобами, які забезпечать входження освіти і науки України у європейське інформаційне й освітнє поле.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

· загальні принципи формування системи вищої освіти країн світу;

· принципи формуванням системи вищої освіти в Україні;

· шляхи інтеграції України в єдиний простір вищої освіти;

· основні документи Болонського процесу;

· Європейську кредитно-трансферну систему нагромадження;

· науково-методичні засади впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.

 

Студент повинен вміти: аналізувати освітнє середовище ВНЗ, сегментувати ринки освітянських послуг, оцінювати конкурентоспроможність випускників ВНЗ і розробляти ринкову стратегію навчального закладу; використовуючи структурно-логічні схеми, навчальні плани спеціальностей та індивідуальні навчальні плани за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу формувати інформаційний пакет ЕСТS.

Опис навчальної дисципліни наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Опис навчальної дисципліни

«Вища освіта України і Болонський процес»

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кредитів – 1 Спеціальності 8.04010202 – мікробіологія, 8.04010205 – біохімія, 8.04010206 – біофізика, 8.04010207 – зоологія, 8.04010208 – ботаніка, 8.04010209 – генетика, 8.04010210 – фізіологія рослин, 8.04010212 – фізіологія людини і тварин, 8.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища Нормативна   Рік підготовки: 1 Семестр 1   Лекції – 10 год Практичні, семінарські – 8 год Самостійна робота – 18 год Індивідуальні звдання: проект   Вид контролю: залік
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науково-дослідне завдання: проект
Загальна кількість годин – 36
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 1 Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты