Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1995.

2. Барулин В.С. Социально-философская антропология. - М., 1994.

3. Бутко Ю.И., Ландо А.С. Девиантное поведение подростков // Социс, 1988. - № 2.

4. Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. – СПб., 1998.

5. Комарова Э.И. Личность как субъект и объект социального развития // Социально-политические науки. - 1992, № 4-5.

6. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. - М., 1993.

7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.

8. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб.,1999.

9. Общая социология /Под общ. Ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М., 2002.

10. Смелзер Н. Социология. - М., 1994.

11. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

 

з дисципліни “Соціологія”
для всіх спеціальностей факультетів економіки, кібернетики, технології та дизайну, машинобудування, міжнародних економічних відносин

 

 

ХЕРСОН 2014


Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Соціологія».

Укладачі: к.політ.н., доцент Максимочкіна О.В.,

к.істор.н., доцент Ватуля Ю.О.,

старший викладач Владімирова Л.А.,

старший викладач Шелдагаєва А.В.,

кількість сторінок 19.

 

Затверджено

на засіданні кафедри

філософії, політології і права

протокол № __ від «____»_____________ 2014р.

 

Зав. кафедри_____________Семенченко Ф.Г.

 

Відповідальна за випуск: Момоток О.М.

 


МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Соціологія є фундаментальною дисципліною, її високе призначення проявляється у здатності осмислювати і описувати соціальні феномени, прогнозувати розвиток соціальних процесів, формувати науковий світогляд у громадян країни. Знання основ соціології дозволяє владним структурам, політичним партіям, вченим і рядовим громадянам діяти усвідомлено, науково прогнозуючи можливі наслідки своїх кроків. Найбільш актуальна задача соціології сьогодні – розробка теоретико-методологічних основ соціологічного знання на рівні міжнародних наукових стандартів; формування нових соціологічних парадигм. Оволодіння майбутніми фахівцями знаннями основ соціології є необхідною складовою частиною їх загально професійної освіти. Професійно-освітня програма передбачає наступні вимоги до зазначених знань та умінь.

 

1. Мета дисципліни:

§ формування системи знань про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні;

§ усвідомлення сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, опанування методики сучасного соціологічного аналізу суспільних відносин;

§ знайомство студентів з науковими перспективами у галузі соціології;

§ становлення і вдосконалення соціологічної культури майбутніх фахівців.

 

2. Основні знання, які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

§ знати історію формування предмета соціології, головні цілі використовування соціологічного знання;

§ отримати чітке уявлення про суспільство, його структуру, місце і роль людини в ньому;

§ вміти охарактеризувати соціологічних підхід до розуміння культури, виділити її елементи та пояснити, як вона регулює поведінку індивідів в групах та суспільстві;

§ повинні вміти пояснити, що таке особистість, охарактеризувати основні фактори, які формують особистість у процесі соціалізації, описати механізм соціалізації, формування ідентичності та самопізнання;

§ знати основні типи механізмів соціокультурної регуляції поведінки та соціального контролю, соціальні ідеали, цінності, норми;

§ визначити поняття соціального статусу та соціальної ролі індивіда, уявлення процесу рольового конфлікту;

§ описати механізм соціальних відхилень;

§ знати основні типи соціальних зв’язків, визначити сутність соціальної дії та соціальних відносин;

§ визначити поняття «соціальний інститут», види та функції соціальних інститутів, пояснення механізмів інституціоналізації на прикладі формування конкретного соціального інституту;

§ уявляти, що таке соціальна спільнота;

§ знати основні закономірності виникнення та розвитку масових соціальних рухів, їх типологію;

§ вміти визначити та проаналізувати поняття «громадянське суспільство», його відмінність від поняття «держава»;

§ пояснити, що таке «соціальна структура» і «соціальна стратифікація», знати основні елементи соціальної структури;

§ розуміти природу соціальних груп, знати їх класифікацію;

§ знати характеристику змісту поняття «соціальна організація», розуміння її цілей, структури, механізмів функціонування та змін;

§ знати характеристику змісту, форм та витоків соціального контролю;

§ визначити поняття «соціальний процес», виділити основні види процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, соціального конфлікту; вміти проаналізувати конкретні соціальні процеси;

§ пояснити природу, функції соціального конфлікту;

§ охарактеризувати природу та функції соціальної комунікації;

§ знати основні принципи побудови програми соціологічного дослідження;

§ знати основні методи збору соціологічних даних: анкетного опитування, експертного опитування, інтерв’ю, аналіз документів, спостереження, соціального експерименту;

§ здобути навички самостійного проведення соціологічних досліджень з найбільш актуальних проблем сучасного життя і практичного ефективного використання їх результатів.

3. Основні задачі дисципліни:

§ формування цілісного уявлення про специфіку, об’єкт і предмет соціологічного знання, історію зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її подальшого розвитку;

§ набуття навичок організації і проведення конкретно-соціологічних досліджень і практичного ефективного використання їх результатів;

§ ознайомлення з теоретичними основами сучасної соціології;

§ вивчення елементарної соціальної структури та основ соціальної поведінки.

 

4. Дисципліна базується на знаннях з:

§ філософії,

§ політології,

§ на матеріалі середньої школи.

 

5. Рекомендації тим, хто вивчає курс “Соціологія”:

§ систематично вивчати лекційний теоретичний матеріал, з незрозумілих питань отримувати консультації лектора, викладачів кафедри,

§ активно брати участь в семінарських заняттях,

§ брати участь у проведені соціологічних досліджень.

 


ВСТУП

Написання контрольної роботи є важливою складовою навчального процесу. Готуючи контрольну роботу (підбираючи і опрацьовуючи літературу, аналізуючи наукові концепції), студенти набувають навичок дослідницького пошуку, самостійного творчого мислення.

Технічні вимоги до контрольної роботи:

1. Варіант контрольної роботи обирається за двома останніми цифрами номеру залікової книжки.

2. Обсяг контрольної роботи не може бути меншим за 12 сторінок стандартного машинописного тексту формату А4 або рукописного тексту.

3. До контрольної роботи додається список використаної літератури (не менше чотирьох джерел).

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.

Міністерство освіти та науки України Херсонський національний технічний університет Кафедра філософії, політології і права   КОНТРОЛЬНА РОБОТА з соціології Варіант №   Виконав студент групи_______ __________________ ПІБ     Перевірив     ХЕРСОН 2014

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты