Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТ ЗАВДАНЬ
 

Варіант № 1, 41, 81 1. Сутність соціології як науки. 2. Передумови виникнення соціології. 3. Опис соціальної інформації та обчислення узагальнюючих параметрів. 4. Соціальні процеси та їх різновиди. 5. Поняття соціального статусу. 6. Соціологія культури як наукова дисципліна. 7. Предмет і об’єкт економічної соціології.  
Варіант № 2, 42, 82 1. Структура соціологічних знань. 2. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. 3. Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації. 4. Соціальні рухи, їх природа і типи. 5. Соціальна роль як динамічний аспект статусу. 6. Аналіз культури як системи. 7. Що вивчає соціологія конфлікту? Становлення соціології конфлікту.
Варіант № 3, 43, 83 1. Зв'язок соціології з іншими науками. 2. Розвиток соціології в Росії й Україні. 3. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування. 4. Поняття соціальних змін. 5. Фази та зміст процесу соціалізації. 6. Актуальні дослідницькі теми соціології української культури. 7. Функції конфліктів у суспільстві.
Варіант № 4, 44, 84 1. Сутність та зміст соціології 2. Сутність еліти суспільства, її роль у суспільному житті. 3. Сутність і типологія соціологічного дослідження. 4. Система соціального контролю. 5. Етапи соціалізації. 6. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу. 7. Особливості економічної та соціальної сфер суспільства.
Варіант № 5, 45, 85 1. Визначення об’єкта соціології. 2. Структурно-функціональний аналіз. 3. Програма соціологічного дослідження. 4. Соціальні відносини та соціальні конфлікти. 5. Малі групи як агенти первинної та вторинної соціалізації. 6. Соціальні конфлікти у сучасній Україні. 7. Становлення економічної соціології як науки.
Варіант № 6, 46, 86 1. Предмет соціологічної науки. 2. Феноменологічна соціологія 3. Основні методи збирання соціологічної інформації. 4. Соціальна взаємодія та соціальні зв’язки. 5. Нерівність та соціалізація. 6. Політика як соціальне явище. 7. Структура та функції сім’ї.
Варіант № 7, 47, 87 1. Основні функції соціології. 2. Позитивізм та неопозитивізм. 3. Аналіз соціологічної інформації та її надійність. 4. Трансформація соціальної структури українського суспільства. 5. Девіантна поведінка. 6. Причини й умови виникнення конфліктів. 7. Сім’я в контексті сучасного соціуму: основні тенденції розвитку.
Варіант № 8, 48, 88 1. Структура системи соціологічного знання. 2. Соціологічна думка України. 3. Соціометричне опитування. 4. Теорія соціальної стратифікації. 5. Поняття людини і особистості: сутність та соціологічні концепції. 6. Структура і динамічні показники конфліктів. 7. В чому полягає основний зміст суспільних та індивідуальних функцій сім’ї залежно від сфери сімейної діяльності?
Варіант № 9, 49, 89 1. Сутність і зміст соціологічних законів. 2. Основні етапи і напрями американської і західноєвропейської соціології ХХ ст. 3. Метод експертних оцінок у соціологічному дослідженні. 4. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи. 5. Визначення соціологічної структури особистості. 6. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії конфлікту. 7. Які проблеми вивчаються при розгляді сім’ї як соціального інституту і як малої соціальної групи?
Варіант № 10, 50, 90 1. Класифікація соціологічних законів. 2. Виникнення і розвиток соціології як окремої науки. 3. Метод інтерв’ю. 4. Характерні особливості сучасного суспільства. 5. Шляхи взаємодії особистості з суспільством. 6. Поведінка в умовах конфліктів. 7. Структура сім’ї. Які є етапи життєвого циклу сім’ї?
Варіант № 11, 51, 91 1. Поняття і специфіка соціологічних категорій. 2. Символічний інтеракціонізм. 3. Заочні (анкетні) опитування. 4. Проблема типологізація суспільств. 5. Сутність процесу соціалізації. 6. Генеза та еволюція соціології управління. 7. Що вивчає соціологія сім’ї? Основні типи сім’ї.
Варіант № 12, 52, 92 1. Типологія і зміст соціологічних категорій. 2. Теорія культурно-історичних типів. 3. Види опитувань. 4. Сутність суспільства як соціального феномену. 5. Характеристика сучасних моделей соціалізації. 6. Соціальна сутність конфліктів. 7. Як визначаються в соціології поняття «сім’я» і «шлюб»? Які існують основні шляхи стабілізації сім’ї?
Варіант № 13, 53, 93 1. Предмет і об’єкт соціології. 2. Теорія соціальної дії. 3. Роль опитування у зборі первинної соціальної інформації. 4. Еволюція уявлень про суспільство та теорії його походження. 5. Зміст основних етапів і стадій процесу соціалізації. 6. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 7. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві.
Варіант № 14, 54, 94 1. Закони і категорії соціології. 2. Теорія соціального обміну. 3. Вибірка у соціологічному дослідженні. 4. Визначення сутності і механізмів соціальної дії. 5. Делінквентна поведінка. 6. Сутність соціології молоді. 7. Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.
Варіант № 15, 55, 95 1. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками. 2. Теорія ролей. 3. Розробка методичного плану соціологічного дослідження. 4. Зміст і характерні ознаки соціальної взаємодії. 5. Кримінальна поведінка. 6. Науковий статус, об’єкт і предмет соціології політики. 7. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група.
Варіант № 16, 56, 96 1. Соціологія та її місце у системі суспільних наук. 2. «Розуміюча» соціологія. 3. Розробка стратегічного плану соціологічного дослідження. 4. Поняття та особливості соціальних відносин. 5. Соціологічне пояснення девіантної поведінки. 6. Сутність культури суспільства. 7. Формування соціологічних ідей про працю.
Варіант № 17, 57, 97 1. Закони, категорії і методи соціології. 2. Теорія модернізації. 3. Мета і завдання соціологічного дослідження. 4. Сутність соціальної структури суспільства. 5. Соціальні інститути та їх види. 6. Закономірності і категорії культурного життя. 7. Закономірності і характерні риси соціології економіки.
Варіант № 18, 58, 98 1. Об’єкт і предмет соціології. 2. Теорії індустріального та постіндустріального суспільства. 3. Програма соціологічного дослідження та її компоненти. 4. Соціальні статуси і ролі – головні сполучні елементи соціальної структури суспільства. 5. Об’єкт і предмет соціології особистості. 6. Соціологія економіки як наука: об’єкт, предмет, сутність і наукові категорії. 7. Основні поняття і категорії соціології молоді.
Варіант № 19, 59, 99 1. Структура і рівні соціологічного знання. 2. Соціологічна думка в Україні. 3. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види. 4. Характеристика основних концепцій соціальної структури суспільства. 5. Поняття особистості в соціології. 6. Сутність і структура соціології культури. 7. Релігія як соціальний інститут.
Варіант № 20, 60 1. Основні функції соціології. 2. Сучасна західна соціологія. 3. Методи багатовимірної статистики: факторний і кластерний аналіз. 4. Поняття про суспільство і його типи. 5. Поняття цінності. Роль цінностей у житті людини та суспільства. 6. Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології. 7. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст.
Варіант № 21, 61 1. Зв'язок соціології з іншими суспільними науками. 2. Класична західна соціологія. 3. Методологічні основи передбачення майбутнього у соціології. 4. Характеристика суспільства як соціальної системи. 5. Експлуатація людини людиною як соціальне відношення. 6. Основні поняття соціології молоді. 7. Нова соціально-культурна реальність та розвиток національної культури.
Варіант № 22, 62 1. Структура та рівні соціології. 2. Неомарксизм. 3. Методи соціологічного прогнозування. 4. Сутність структури соціальної системи. 5. Громадянське суспільство та його соціальне значення. 6. Сутність, предмет, об’єкт, функції соціології молоді. 7. Електоральні дослідження в соціології політики.
Варіант № 23, 63 1. Взаємозв’язок соціології з іншими науками. 2. Феноменологічна соціологія. 3. Методи опитування експертів. 4. Зміст основних елементів суспільної системи. 5. Поняття класу суспільства. Класи та страти. 6. Методологічні прийоми дослідження конфліктів. 7. Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики.
Варіант № 24, 64 1. Основні функції соціології. 2. Символічний інтеракціонізм. 3. Методи опитування населення. 4. Інституціалізація як соціальний феномен. 5. Нація як соціальна група. 6. Соціологія культури як наука: предмет, об’єкт, та основні напрями досліджень. 7. Предмет і об’єкт соціології релігії.
Варіант № 25, 65 1. Соціальні закони. 2. Психоаналітичні теорії. 3. Логіка складання соціального прогнозу. 4. Види і функції соціальних інститутів. 5. Малі соціальні групи та їх соціальне значення. 6. Поняття і функції культури як соціального явища. 7. Основні наукові напрями економічної соціології.
Варіант № 26, 66 1. Макро-, мезо- та мікросоціологія. 2. Теорія соціального обміну. 3. Види соціологічних досліджень. 4. Основні риси соціальної організації. 5. Нові тенденції взаємодії людини і суспільства у сучасних умовах. 6. Предмет соціології релігії та її функції. 7. Основні процеси самовизначення молоді.
Варіант № 27, 67 1. Прикладна соціологія. 2. Теорія соціального конфлікту. 3. Методика соціологічних досліджень. 4. Сутність та типологія суспільств. 5. Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві. 6. Сутність і зміст культурної динаміки. 7. Дайте визначення соціології молоді. Як змінились уявлення про соціологію молоді та її завдання протягом останніх років?
Варіант № 28, 68 1. Предмет соціології. 2. Структурно-функціональний аналіз як метод соціального дослідження. 3. Методи збору первинної соціологічної інформації. 4. Розвиток суспільств. 5. Соціологічна структура особистості. 6. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, предмет, сутність та основні категорії. 7. Предмет соціології праці і управління.
Варіант № 29, 69 1. Фундаментальні та прикладні дослідження в соціології. 2. Структурно-функціональний аналіз як теорія суспільства. 3. Спостереження як метод збору первинної соціологічної інформації. 4. Сутність та основні елементи соціальної структури. 5. Соціалізація особистості. 6. Основні функції сім’ї в суспільстві. 7. Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми.
Варіант № 30, 70 1. Теорії середнього рівня в соціології. 2. Функціоналізм. 3. Опитування як метод збору первинної соціологічної інформації. 4. Соціальна стратифікація: поняття та види. 5. Соціальний статус і соціальна роль особистості. 6. Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні. 7. Соціологія міжнародних відносин.
Варіант № 31, 71 1. Функції соціології в суспільстві. 2. Протосоціологічні погляди античних мислителів. 3. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види. 4. Суспільство як соціальна система. Поняття й основні ознаки суспільства. 5. Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості. 6. Становлення соціології релігії як наукової дисципліни. 7. Методи розв’язання конфліктів.
Варіант № 32, 72 1. Особливості наукового знання про соціальну реальність. 2. Розвиток української соціології у ХХ ст. 3. Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження. Вибірка. 4. Суспільство й індивід. 5. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи. 6. Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства. 7. Розкрийте зміст основних соціальних функцій сім’ї в українському суспільстві та визначте тенденції її розвитку.
Варіант № 33, 73 1. Об’єкт і предмет соціології. 2. Протосоціологічні погляди в середньовіччі. 3. Методи збору і аналізу соціологічної інформації. 4. Типи суспільств та їх еволюція. 5. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. 6. Особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму. 7. Соціологія політичних рухів і партій.
Варіант № 34, 74 1. Структура соціологічного знання. 2. Протосоціологічні погляди доби Відродження. 3. Соціальна мобільність. 4. Соціальна структура суспільства. 5. Соціальна структура особистості. 6. Предмет і категорії соціології конфлікту. 7. Взаємозв’язок економічної соціології з іншими науками.
Варіант № 35, 75 1. Спеціальні соціологічні теорії. 2. Протосоціологічні погляди епохи Просвітництва. 3. Метод вивчення документів у соціологічному дослідженні. 4. Соціальні зв’язки, взаємодія, відносини. 5. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки. 6. Історія становлення соціології конфлікту. 7. Соціологія релігії як наука: об’єкт, предмет і методи дослідження.
Варіант № 36, 76 1. Структура соціологічної науки. 2. Розвиток емпіричних досліджень у протосоціологічний період. 3. Девіантна поведінка та соціальний контроль. 4. Теорія соціальної стратифікації. 5. Соціальні типи особистості. 6. Предмет соціології політики. 7. Основні етапи розвитку вітчизняної соціології молоді.
Варіант № 37, 77 1. Теоретична соціологія. 2. Класичний період у розвитку світової соціології. 3. Якість життя як соціальне явище. 4. Соціальний інститут: загальні уявлення. 5. Сутність поняття «особистість». 6. Функції конфліктів. 7. Соціологія держави.
Варіант № 38, 78 1. Спеціальні соціологічні теорії. 2. Розвиток емпіричних досліджень у класичний період розвитку соціології. 3. Прогрес та регрес суспільства. 4. Типологія соціальних інститутів. 5. Соціальні статуси і соціальні ролі особистості. 6. Причини конфліктів. 7. Які головні завдання соціології молоді постають на сучасному етапі розвитку українського суспільства?
Варіант № 39, 79 1. Емпіричні соціологічні дослідження. 2. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні. 3. Метод опитування у соціологічному дослідженні. 4. Функції та дисфункції соціальних інститутів. 5. Становлення особистості. 6. Типологія конфліктів. 7. Головні категорії та поняття соціології молоді.
Варіант № 40, 80, 00 1. Функції соціології. 2. Початок української соціології. 3. Принцип репрезентативності у соціологічному дослідженні. 4. Бідність та соціальна нерівність. 5. Соціалізація особистості. 6. Попередження та розв’язання конфліктів. 7. Особливості об’єкта і предмета соціології молоді.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 78; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты