Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Струмовий диполь (дипольний електричний генератор) - це двохполюсна система, яка складається з ....
А) двох зарядів, рівних за величиною і протилежних за знаком

Б) двох зарядів рівних за величиною і з однаковим зарядом «+»

В) двох зарядів рівних за величиною і з однаковим зарядом «-»

Г) витоку та стоку струму.

93. Принцип еквівалентного електричного генератора полягає в тому, що досліджуваний орган представляється ....

А) єдиним еквівалентним електричним генератором, розташованим всередині організму

Б) єдиним еквівалентним магнітним генератором, розташованим всередині

В) єдиним еквівалентним електричним генератором, розташованим за межами організму

Г) єдиним точковим електричним зарядом

 

94. Згідно моделі Ейнтховена, сердце – це струмовий диполь з дипольним моментом, який ...

А) змінюється лише за величиною за час серцевого циклу

Б) змінює своє положення та величину за час серцевого циклу

В) не змінюється протягом всього часу серцевого циклу

Г) змінюється лише за напрямком за час серцевого циклу

 

95. Електричну активність органів формують наступні структури:

А) фосфоліпідні молекули

Б) молекули АТФ

В) клітини

Г) мітохондрії

 

96.Електрокардіограма являє залежність деякої фізичної величини від часу. Що це за величина і в яких одиницях вона вимірюється?

А)різниця потенціалів електричного поля, (Вольт)

Б) електричний струм, (Ампер)

В) напруженість електричного поля, (Вольт/метр)

Г) частота пульсу, (кількість ударів за хвилину)

 

 

97. За теорією Эйнтховена електричною моделлю серця є:

А) струмовий диполь

Б) електричний диполь

В) позитивний електричний заряд

Г) негативний електричний заряд

 

98. Електрографія – метод дослідження роботи органів, в основі якого лежить реєстрація в часі ....

А) різниці напруженостей електричного поля на поверхні тіла

Б) різниці електричних струмів на поверхні тіла

В) різниці електричних зарядів на поверхні тіла

Г) різниці потенціалів електричного поля на поверхні тіла

 

99. Енцефалографія – це метод реєстрації біоелектричної активності ....

А) серця;

Б) м’язів;

В) головного мозку;

Г) сітківки ока.

 

100. Електроміографія - це метод реєстрації біоелектричної активності ....

А) м’язів;

Б) серця;

В) головного мозку;

Г) сітківки ока;

 

101. Дипольний еквівалентний електричний генератор сердця – це модель, в якій електрична активність міокарда замінюється дією ...

А) одного еквівалентного струмового диполя

Б) двох еквівалентних струмових диполів

В) сукупності еквівалентних струмових диполів

Г) одного еквівалентного електричного диполя

 

102. Електроретинографія – це медичний метод діагностики, оснований на реєстрації біопотенціалів, які виникають при функціонуванні ....

А) сітківки ока

Б) мозку

В) м’язів

Г) серця

 

103. Перша фаза, характерна для потенціалу дії в аксоні -

А) деполяризація

Б) реполяризація

В) реверсія

Г) плато

 

104. Які насоси відкриваються в першій фазі розвитку потенціалу дії:

А) калієві

Б) натрієві

В) хлорні

Г) кальцієві

 

105. Які насоси відкриваються в другій фазі розвитку потенціалу дії:

А) калієві

Б) натрієві

В) хлорні

Г) кальцієві

 

106. Вимірювання частотної та часової залежності імпедансу біологічних тканин є фізичною основою методу діагностики -

А) комп’ютерна томографія

Б) реографія

В) електрографія

Г) рентгенографія

 

107. Імпедансом кола змінного струму називається:

А) повний опір кола змінного струму

Б) реактивна складова опору в колі змінного струму

В) індуктивна складова опору в колі змінного струму

Г) ємнісна складова опору в колі змінного струму

 

108. Значення імпедансу біологічної тканини залежить від частоти змінного струму, якщо клітини в ній:

А) загинули

Б) нормально функціонують

В) значення імпедансу не залежить від стану клітин

Г) -----------------------

 

109. Значення імпедансу біологічної тканини не залежить від частоти змінного струму, якщо клітини в ній:

А) загинули

Б) нормально функціонують

В) значення імпедансу не залежить від стану клітин

Г) -----------------------

 

110. При УВЧ – терапії діючим на людину фактором є:

А) електромагнітні хвилі

Б) змінне електричне поле

В) змінне магнітне поле

Г) постійний електричний струм

 

111. При діатермії діючим на людину фактором є:

А)електромагнітні хвилі

Б) змінне електричне поле

В) змінне магнітне поле

Г) змінний електричний струм

 

112. При індуктотермії діючим на людину фактором є:

А) електромагнітні хвилі

Б) змінне електричне поле

В) змінне магнітне поле

Г) постіний елетричний струм

 

113.Гальванізація – це …

А) метод, в основу якого покладено пропускання постійного стуму малої величини через тканини організму

Б) метод, в основу якого покладено пропускання змінного стуму малої величини через тканини організму

В) метод, в основу якого покладено пропускання імпульсного стуму малої величини через тканини організму

Г) метод, в основу якого покладено пропускання високочастотного стуму через тканини організму

 

114. Електрофорез – це …

А) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії постійного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму

Б) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії змінного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму

В) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії імпульсного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму

Г) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії високочастотного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму

 

115. Дефібрилятор – це пристрій, ….

А) який використовується для подразнення серця після його зупинки, пропускаючи через нього струм силою біля 10 А тривалістю декілька мілісекунд

Б) який використовується для подразнення серця після його зупинки, пропускаючи через нього струм силою біля 10 мА тривалістю декілька мілісекунд

В) який використовується для подразнення серця після його зупинки, пропускаючи через нього струм силою біля 10 мА тривалістю декілька секунд

Г) який використовується для прогрівання серця, пропускаючи через нього струм силою біля 10 мА тривалістю декілька хвилин

 

116. Реобаза – це …

А) порогова амплітуда сили струму імпульсу, який викликає реакцію збудження незалежно від тривалості його дії

Б) порогова амплітуда сили струму імпульсу, який не викликає реакцію збудження незалежно від тривалості його дії

В) порогова амплітуда сили струму імпульсу, який викликає реакцію збудження залежно від тривалості його дії

Г) амплітуда сили струму імпульсу

 

117. Ємнісний опір в колі змінного стуму обчислюється за формулою:

А) Хс = 1/(w·С)

Б) Хс = w·С

В) Хс =w+С

Г) Хс =w-С

 

118. Одиницею вимірювання ємнісного опору є:

А) Ом

Б) Фарад

В) с-1

Г) Гц

 

119. “Зубці” електрокардіограми позначають такими літерами:

А) G, R, S, T, U

Б) O, P, Q, R, S

В) P, G, R, S, T

Г) P, Q, R, S, T

 

120. В якому середовищі повинен знаходитись електричний диполь?

А) Діелектричному середовищі

Б) Дистильованій воді

В) Електропровідному середовищі

Г) Вакуумі або сухому повітрі

 

121. Середовище, в якому функціонує струмовий диполь, - це ...

А) діелектрик

Б) електроліт

В) вакуум

Г) діелектрик або електроліт

 

122. Згідно з теорією Ейнтховена серце розміщене . . . .

А) в нижній вершині трикутника

Б) в центрі трикутника

В) поза трикутником

Г) в лівій вершині трикутника

 

123. Здатність речовини біооб’єкта проводити електричний струм під дією зовнішнього постійного чи змінного електричних полів називають …

А) електропровідністю

Б) поляризацією

В) електричним опором

Г) потенціалом

 

124. Носіями струму в електролітах є -

А) електрони

Б) дірки

В) іони

Г) електрони і дірки

 

125. Фізіотерапевтична процедура, що грунтується на дії постійного струму, називається . . . . .

А) УВЧ-терапія

Б) індуктотермія

В) гальванізація

Г) діатермія

 

126. При електрофорезі між електродами і шкірою розміщують …

А) прокладки, змочені розчином лікарських речовин

Б) прокладки, змочені дистильованою водою

В) гідрофільні прокладки

Г) сухі прокладки

 

127. Електрофорез - це метод введення лікарських препаратів через шкіру з використанням …

А) змінного струму

Б) постійного струму

В) імпульсного струму

Г) струму ультрависокої частоти

 

128. Аероіони - це …

А) мікроорганізми, для життєдіяльності яких потрібний вільний молекулярний кисень

Б) дрібні позитивно та негативно заряджені частинки, які постійно є у повітрі

В) живі мікроорганізми, які здійснюють синтез складних органічних речовин

Г) дрібні частинки, що утворюються при розпаді ядра

 

129. Одиниця вимірювання електропровідності:

А) Ом

Б) Ампер

В) Вольт

Г) Сіменс

 

130. Які середовища організму мають найбільшу електропровідність?

А) кісткові тканини

Б) м’язові тканини

В) повітря в легенях

Г) рідинні середовища в організмі

 

 

131. Процес зміщення електричних зарядів в діелектрику називається …

А) поляризацією

Б) постійним електричним струмом

В) змінним електричним струмом

Г) імпульсним електричним струмом

 

132. Принцип дії пристроїв типу люстри Чижевського полягає в …

А) насиченні повітря від’ємними іонами кисню

Б) зміні форми та розмірів тіла при його намагнічуванні

В) визначенні розподілу електричного поля на поверхні тіла пацієнта

Г) визначенні розподілу магнітного поля над поверхнею тіла пацієнта

 

133. Електронна поляризація - це …

А) повертання полярних молекул речовини під дією зовнішнього електричного поля

Б) процес зміщення електронів на своїх орбітах відносно ядер під дією зовнішнього електричного поля

В) процес перерозподілу протилежних іонів електроліту біля електродів під дією електричного поля

Г) процес зміщення іонів відносно кристалічної решітки під дією зовнішнього електричного поля

 

134. Дипольна поляризація - це …

А) повертання полярних молекул речовини під дією зовнішнього електричного поля

Б) процес зміщення електронів на своїх орбітах відносно ядер під дією зовнішнього електричного поля

В) процес перерозподілу протилежних іонів електроліту біля електродів під дією електричного поля

Г) процес зміщення іонів відносно кристалічної решітки під дією зовнішнього електричного поля

 

135. Іонна поляризація – це …

А) повертання полярних молекул речовини під дією зовнішнього електричного поля

Б) процес зміщення електронів на своїх орбітах відносно ядер під дією зовнішнього електричного поля

В) процес перерозподілу протилежних іонів електроліту біля електродів під дією електричного поля

Г) процес зміщення іонів відносно кристалічної решітки під дією зовнішнього електричного поля

 

136.Електричний опір речовини біооб’єкта визначається за формулою:

А)

Б)

В)

Г)

 

137. Під дією постійного зовнішнього електричного поля вільні іони біологічних електролітів переміщуються направлено, утворюючи

А) струм провідності

Б) струм зміщення

В) індукційний струм

Г) імпульсний струм

 

138. Тіла, які не проводять електричний струм, називають

А) феромагнетики

Б) парамагнетики

В) діамагнетики

Г) діелектрики

 

139. Молекули цих речовин не мають магнітного моменту. Під дією зовнішнього магнітного поля у атомів з’являється складова магнітного поля, яка направлена протилежно до зовнішнього поля. До якого виду речовин відносять цю речовину?

А) діамагнетик

Б) парамагнетик

В) феромагнетик

Г) супермагнетик

 

140. Молекули цих речовин - сильномагнітні речовини. Вони можуть намагнічуватись навіть у слабкому зовнішньому магнітному полі. До якого виду речовин відносять цю речовину?

- діамагнетик

- парамагнетик

- феромагнетик

- супермагнетик

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 499; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты