Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДО ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
Читайте также:
 1. Безпека праці під час проведення підривних робіт
 2. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
 3. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
 4. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
 5. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
 6. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
 7. Види вправ з лексики й методика їх проведення
 8. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу
 9. Звуковий і звукобуквений аналізи, методика їх проведення

Тема: стислий, короткий вислів, іноді віршований, що розкриває суть виховного заходу. (“Святе слово мати”).

Мета: ідеальне уявлення результату, який має бути досягнутий в діяльності. Глобальна – держзамовлення: модель особистості; стратегічна – мета кожного річного циклу виховання; практична – мета кожного циклу виховання; процедурна – мета виховання операцій та ідей на кожному етапі циклу виховання. (Ознайомлення із традиціями рідного краю, формування поваги до народних традицій, розвиток уяви)

Загальна мета на тому чи іншому рівні таксономії (ієрархії) є синтетичною категорією, що охоплює всі аспекти педагогічної взаємодії. Вона конкретизується завданнями, які повинні бути реальними (посильними).

Форма проведення виховного заходу: Реальний процес пов`язаний з організацією виховної діяльності.

Вибір форми проведення залежить від змісту та спрямування виховних завдань, віку учнів, рівня їх виховання, особистого соціального досвіду; особливостей дитячого колективу і його традицій; від технічних можливостей та рівня професіоналізму вчителя (бесіда, лекція, диспут, екскурсія, зустріч з представниками професій, змагання, концерт, інтелектуальна гра…)

Місце проведення:

Засоби:Надбання матеріальної та духовної культури, що використовуються для вирішення виховної мети (мультимедійні засоби, книги, плакати, аудіо-, відеозаписи…..)

Дата:12лютого 2014 року

ЗВІТ

про проходження педагогічної практики

студента–практиканта

____________________________________________________________________

(П.І.Б.)

______ групи ___________ курсу

денної/заочної _______________________

факультету педагогіки і психології

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка,

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата) (підпис студента) 

Звіт пишеться у відповідності зі змістом діяльності студентів та згідно індивідуального плану роботи.

Схема звіту.

1. База проходження практики.

2. Класи, у яких були закріплені як помічник вчителя фізичної культури і класного керівника.

3. Кількість проведених уроків .

4. Коротка характеристика організованих спортивних свят.

5. Характеристика фізкультурно-оздоровчих заходів (фізкультурні паузи, дні здоров'я, секції, спортивні змагання), що були проведені за час практики, їх ціль, задачі

6. Зміст виховної діяльності у закріпленому класі, теми виховних заходів, які були проведені

7. Знання, уміння, навички і якості, що були надбані в ході педагогічної практики

8. Види діяльності в школі, що не передбачені програмою педагогічної практики, але необхідні для студентів у процесі її проходження.

9. Труднощі, що виникли в процесі проходження практики.

10. Враження про майбутню професію.

11. Пропозиції щодо поліпшення організації педагогічної практики.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

 

кафедра теорії і методики фізичного виховання 

ДОКУМЕНТАЦІЯ

(ІЗ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ)

студента-практиканта

_____ФК групи _____ курсу

факультету педагогіки і психології

 

(П.І.П.)

який (а) проходив (ла) практику

в ______ класі ____________________________________школи
І-ІІІ ступенів №_____,

з ___по___201__року

 

 

Глухів – 2014

ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ ПОЧАТКОВОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ:

а) теоретико-методичні знання:

1. Основи історії фізичної культури і спорту

2. Основи навчання руховим діям

3. Анатомічні основи м'язової діяльності

4. Основи гігієни фізичного виховання і загартовування

5. Основи виховання фізичних якостей

6. Профілактика травматизму при заняттях фізичними вправами

7. Основи тестування, самоконтролю і взаємоконтролю

8. Психологічні основи фізичної культури (заняття фізичної культури як засіб оптимізації психічного стану людини)

б) базові засоби рухової діяльності:

1. Гімнастика з елементами акробатики

2. Легка атлетика

3. Лижна підготовка

4. Рухливі ігри з основами спортивних ігор

5. Плавання

в) методична практика

1. Розробка індивідуальних комплексів фізичних вправ для домашніх занять

2. Методика реєстрації частоти серцевих скорочень у спокої

3. Оволодіння елементами методики контролю за функціональним станом організму (по зовнішніх ознаках і внутрішньому стані)

Пам'ятка студентові - практикантові.

Мета: закріпити професійно значимі знання, уміння і навички, придбані на лекційних і практичних заняттях, а також удосконалювати психічні властивості особистості майбутнього педагога з урахуванням вимог державного стандарту і кваліфікаційної характеристики вчителя фізичної культури.Реалізація мети конкретизується рішенням цілого ряду задач:

 • Усвідомити мету загального середнього фізкультурного утворення.
 • Вивчити базовий арсенал рухових дій і варіативного використання їх у навчальних закладах.
 • Випробувати засоби і методи для розширення рухового досвіду й освоєння нових рухів різної координаційної складності школярів молодшого та середнього шкільного віку.
 • Знайти спосіб процесу формування рухових умінь і навичок при виконанні фізичних вправ різної педагогічної спрямованості і біомеханічної структури.
 • Використовувати найбільш ефективні шляхи і засоби розширення границь рухової активності школярів за рахунок спрямованого виховання основних фізичних якостей і розвитку фізичних здібностей (домашнє завдання).
 • Навчати учнів груповій взаємодії, розвиткові її форм за допомогою ігор і змагань.
 • Допомагати школярам в освоєнні основ знань і умінь, пов'язаних із профілактикою здоров'я, корекцією статури, правильною поставою і культурою рухів.
 • Формувати початкові організаційно-методичні уміння, необхідні для самостійних занять фізичними вправами в їх оздоровчих і рекреативних формах.
 • Сприяти максимальній активізації й удосконалюванню основних психічних процесів: уваги, сприйняття, пам'яті і наочно-діючого мислення на основі оволодіння знаннями з фізичної культури, руховими уміннями і навичками, а також виконання доступних навчальних завдань по організації власної рухової активності.

 

 

Після закінчення педагогічної практики студент повинен уміти:

1.Планувати програмовий матеріал для учнів молодших та середніх класів на рік, семестр, серію уроків, урок (домашні завдання, самостійні заняття).

2.Розробляти оптимальні алгоритми етапів навчання руховій дії (вправі).

3.Формулювати основні і приватні задачі і визначати раціональну структуру уроку фізичної культури.

4.Застосовувати різні типи уроків у процесі вирішення специфічних задач фізичного виховання.

5.Оцінювати фізичне навантаження уроку.

6.Організувати і проводити фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову роботу з учнями в режимі повного навчального дня школи і у позаурочний час.

Цільові завдання на період педагогічної практики:

На місці роботи вчителя фізичного виховання

Завдання №1. Розробити річний план-графік проходження програмового матеріалу і на його основі зробити тематичне планування на семестр для учнів _____ класу.

Завдання №2. Розробити три комплекси вправ фізкультпаузи для учнів прикріпленого класу.

Завдання №3. Проаналізувати 1 урок фізичної культури проведеного студентом-практикантом.

Завдання №4. Зробити хронометраж уроку фізичної культури, визначити загальну і моторну щільність.

Завдання №5. Оцінити фізичне навантаження уроку, проведеного студентом-практикантом на основі реєстрації ЧСС.

Завдання №6. Оформити протокол обговорення одного з залікових уроків студента-практиканта.

Завдання №7. Досліджувати і дати оцінку рівневі фізичної підготовленості учнів ______ класу на основі моторних тестів.

Завдання №8. Описати етапи навчання фізичної вправи, призначеної для учнів ______ класу.

Завдання №9. Розробити 4 деталізованих конспекти уроку (з позначкою “Заліковий”) для учнів ______ класу.

Завдання №10. Розробити сценарій спортивного свята (вікторини) для учнів __________ класів на тему: _______________________________________________

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты