:Что означают следующие слова? Motorkonstrua; fotoregistrilo; simbolaro; simbolismo; aĉetanto; konsentema; senreviĝi; familiestro; ekbruligi; suneto; duonvoĉe; adiaŭi; deiri;
Motorkonstrua; fotoregistrilo; simbolaro; simbolismo; aĉetanto; konsentema; senreviĝi; familiestro; ekbruligi; suneto; duonvoĉe; adiaŭi; deiri; ekstereŭropa; forveturinta; kontraŭnatura; kontraŭdiro; memregado; herbaĉo; kunekzistado; ovaĵo; ovoflavo; kamparanoj; ventego; akceptejo; necerteco; neatingebla; ŝanĝenda; rekonstruata; apudlima; elteni; enteni; interligo; kromnomo; sinsekve; trae; diserigi; artisto; montrilo; artefarita; malindulo; ektimi; antaŭtimi; iom-post-ioma; kapjesi; irmaniero; tempolimo; laŭi.

14.2. Переведите сочетания:

venu antaŭ la kvina horo; iri ekster la urbon; loĝi ĉe la gepatroj; resti anstataŭ estro; interkonsenti pri renkontiĝo; kontenta pri sukceso; okaze de la naskiĝtago; malgraŭ via opinio; trinki po du glasojn da suko; manko de sperto; estimo de la gefiloj al la gepatroj; tra la ventego; aĉeti por 50 kopekoj; skribi por adiaŭi; prepariĝi por festo; kuracilo kontraŭ multaj malsanoj; nenie aliloke krom tie ĉi; pro kio vi ne venis?; tio estas super mia kompreno; kaŭze de via nescio; resti inter akcepteblaj limoj; fari pro neceso; respondi post mallonge; mi finis tion ĉirkaŭ majo; ŝi loĝas trans la strato; naĝi laŭ bordo; sub tiu ĉi kondiĉo; havi rajton je studado; kredi al amiko; kredi je feliĉo; kredi je nenio; poŝtmarko je kvin kopekoj; libera je mankoj; veni sen esti invitita; sendi per poŝto; dum la proksimaj tagoj; belarta konkurso; kanti plenvoĉe.

14.3. Переведите фразы:

Kaj subite vi aperos antaŭ mi. Ne atendita, ne esperita ofte venas subite. Oni parolas pli volonte pri siaj rajtoj, ol pri siaj devoj. Kun bonaj esperoj adiaŭo estas ĉiam festo (J. W. Goethe/Gjote). Kio estas komenciĝinta, tio estas finiĝonta. Du moneroj en unu monujo estas farantaj pli da bruo, ol cent moneroj. Hieraŭ mi estis forkuranta de pluvo, sed anstataŭe mi trafis sub pluvegon. Ĉu la koko estis kantinta aŭ ne, la tago komenciĝis. Ellerninte la lingvon Esperanto, mi estis enironta la simbolan landon Esperantujo. Kiu estos manĝanta salon, tiu estos trinkonta akvon. Tio, kio estas farita de homo, povas esti refarota de homo (F. Winson/inson). Kio kostas malmulte, estas estimata ankoraŭ pli malmulte (M. Cervantes/Servantes). Se la homo vivas sen esti rimarkata, lia morto ne estos rimarkita. Kio indas esti farita, tio indas esti farita bone. Pli bone estus al li, se li neniam estus naskita. Neniu estas tiel maljuna, ke li ne estus kredanta, ke li povas vivi ankoraŭ almenaŭ unu jaron. Zorgu, ke ĝi estu farita. Tiu ĉi laboro dume ne estas plenumita, sed ĝi estas plenumebla, plenuminda, eĉ plenumenda, do plenumata kaj nepre plenumota. Li ĉiam silentadis, kvazaŭ li estus pleniginta la buŝon per akvo. Se vi ekmanĝis – finmanĝu, se vi ekparolis – finparolu! Timo pri malfeliĉo pli aĉas, ol la malfeliĉo mem. De bona edzo la edzino ne foriros, same kiel de bona estro ne foriros subulo. Estro ne malsatas. La korpo ne estas la plej granda, kion povas doni la virino (R. Rolland/Rolan). Ne preterlasu vian feliĉon! Kiun timas multaj, tiu mem timas multajn. Estas senutile peti pri estimo kaj amo. Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo. Kia naskinto, tiaj naskitoj. Minuta plezuro ofte estas kaŭzo de longaj suferoj (Ch. Wieland/Viland). Se ies ago ne estas por vi komprenebla, tio ne estu kaŭzo por opinii ĝin malbona aŭ erara. Se vi scias duonon de tio, kion vi opinias scii, do vi scias duoble pli multe, ol vi vere scias. Saĝulo iufoje ŝanĝas sian opinion, malsaĝulo – neniam. Neniu scias, kiam finiĝas la pasinteco, kaj ĉu ĝi finiĝas ĝenerale, kaj kie estas limo inter la estanteco kaj estonteco (T. Ivanova). Plena teujo silentas, duone malplena – bruas. Amikojn unuigas malamikoj. Feliĉa estas tiu, kiu vivas per sia hobio (B. Shaw/Ŝo). Silento estas konsento.

14.4. Переведите на эсперанто:

Дорогой друг! Совсем недавно ты приступил к знакомству с международным языком эсперанто, а сейчас ты уже изучил его основы. Впереди у тебя – беседы с интересными людьми, международная переписка, участие в слетах, лагерях, конгрессах эсперантистов, обогащение знаний, более быстрое изучение иностранных языков. Ты сам уже можешь организовать кружок эсперанто: ведь «обучая других, мы учимся сами». А теперь тебя ждет путешествие в Эсперантиду.

Напишите письмо зарубежному эсперантисту или составьте диалог по одной из ситуаций: а) вы обсуждаете одно из писем, полученных вашим клубом эсперантистов, и составляете коллективный ответ; б) в вашем клубе эсперантистов организуется выставка самых интересных писем, полученных из других стран, и вы обсуждаете её.

Переписка, особенно международная, – прекрасное средство для совершенствования языковых знаний, ведь письмо, написанное вам лично, вы постараетесь понять во всех подробностях, не так ли? Кроме того, переписка приносит много полезных сведений, способствует взаимопониманию между народами. В письмах зарубежным друзьям вы сможете рассказать о жизни нашего народа, о внешней и внутренней политике нашего государства. Адреса для переписки возьмите в эсперантских журналах и в ближайшем клубе эсперанто. Для начала не берите адреса из далеких стран, проще всего установить переписку с эсперантистами соседних государств. Ваши письма должны быть интересными. Прикладывайте к ним две-три видовые открытки, на конверты наклеивайте красивые марки. Не ограничивайтесь одним-двумя адресами: пишите письма по разным адресам до тех пор, пока не получите несколько ответов. На начальном этапе переписки советуйтесь с опытными членами клуба эсперанто относительно содержания, стиля и оформления писем. В дальнейшем вы и сами сможете опубликовать объявление о переписке. И тогда вы убедитесь, что символическая страна Эсперантида не имеет ни конца, ни края.

:

: 2015-01-29; : 145; !;

lektsii.com - . - 2014-2024 . (0.008 .)