Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 6B1 Визначити діелектричну проникність середовища, в якому два точкові заряди 1 нКл та 20 нКл взаємодіють з силою 2·10-7 Н на відстані 0,3 м
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

6B1 Визначити діелектричну проникність середовища, в якому два точкові заряди 1 нКл та 20 нКл взаємодіють з силою 2·10-7 Н на відстані 0,3 м (1/4πε0= 9∙109 H∙м2/Кл2).

Г) 10;

 

6B2 Два точкових заряди взаємодіють у вакуумі на відстані 1м з силою 6·10-9 Н. Величина одного заряду дорівнює

1/9 нКл. Визначити величину другого заряду (1/4πε0=9∙109 H∙м2/Кл2).

Б) 6 нКл;

 

6B3 При зміні відстані між двома точковими зарядами сила взаємодії зменшилась в 9 разів. У скільки разів змінилась при цьому відстань між зарядами?

А) збільшилась у 3 рази,

.

 

6B4 У скільки разів зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо величину кожного з них збільшити в 4 рази?

В) збільшиться у 16 разів,

 

6B5 Яка напруженість однорідного електричного поля, в якому на точковий заряд 10 нКл діє сила 10 мкН?

А) 1000 В/м;

 

6B6 Визначити діелектричну проникність середовища, в якому на віддалі 0,07 м від точкового заряду 49 нКл напруженість електричного поля дорівнює 2·104 В/м (1/4πε0= 9·109 м/Ф).

В) 4,5;

 

6B7 Знайти напруженість електричного поля в точці, яка знаходиться посередині між точковими зарядами

8·10-9Кл і – 6·10-9Кл Кл. Відстань між зарядами 10 см, ε=1.

А) 5·104 В/м;

 

6B8 Визначити напруженість електричного поля на поверхні Землі, якщо заряд Землі 5,7·105 Кл, а її радіус 6371 км.

В) 126 Н/Кл

 

6B9 В електричному полі напруженістю 1000В/м знаходиться заряд 5нКл. Визначити силу, яка діє на цей заряд.

А) 5мкН;

 

6B10 Яка напруженість однорідного електричного поля, в якому на точковий заряд 10нКл діє сила 10мкН?

Г) 1000 В/м;

 

6B11 Електрон знаходиться в однорідному електричному полі з напруженістю 200кВ/м. Який шлях пройде електрон за час 1нс, якщо його початкова швидкість дорівнює 0 (е=1,6 10-19Кл; m=9,1 10-31кг).

А) 1,76 см;

 

6B12 Яку роботу виконує електричне поле під час переміщення позитивного заряду 20нКл з точки, потенціал якої 1000В, в точку, потенціал якої 200В?

Д) 16мкДж.

 

6B13 Під час переміщення заряду між точками з різницею потенціалів 400В поле виконало роботу 40мкДж. Знайти величину заряду.Б) 0,1мкКл;

 

6B14 Поле створене точковим зарядом 1нКл. Знайти потенціал поля в точці, віддаленій від заряду на 20 см.

А) 45В;

 

6B15 Точкові заряди =1мкКл і = 0,1мкКл знаходяться на відстані 10см один від одного. Яку роботу виконує поле, якщо другий заряд віддалиться від першого на відстань 20см?

 

Д) 4,5мДж.

 

6B16 Порошинка масою 0,1г і зарядом 10-4Кл переміщується з точки А, потенціал якої 600В, в точку В з потенціалом 200В. Якої швидкості набуде частинка в точці В, якщо в точці А вона мала кінетичну енергію 20мДж?

Б) 34,6м/с;

 

6B17 Яка прискорююча різниця потенціалів необхідна для надання електрону швидкості 30 Мм/с? (е=1,6 10-19Кл;

m=9,1 10-31кг)

В) 2,56кВ.

 

6B18 Порошинка із зарядом 8·10-19Кл пройшла у вакуумі прискорюючу різницю потенціалів 3 МВ. Знайти кінетичну енергію порошинки.

Б) 2,4·10-12Дж

 

6B19 На рисунках а, б у вершинах квадрата роз­міщено чотири рівні за значенням, але різні за знаком точкові заряди. Визначити, який із про­нумерованих векторів збігається з напрямком ве­ктора напруженості в центрі квадрата. 

А) 3; 4.

 

6B20 На рисунку зображено силову лінію елек­тростатичного однорідного поля. В якій точці потенціал буде найбільшим?

А) у точці А;

 

6B21 На рисунках а, б зображено дві еквіпоте­нціальні поверхні з потенціалами і поля точкового заряду q , який поміс­тили в точку О. Визначити, який із пронумерова­них векторів збігається з напрямком напружено­сті поля А в точці А для позитивного і негативного зарядів.

 

Б) 1; 2.

 

6B22 Металева пластинка рівномірно заряджена. Поверхнева густина заряду 10нКл/м2. На малій відстані від пластини знаходиться точковий заряд q=100нКл. Знайти силу, яка діє на заряд.

Д) 56,5мкН.

 

6B23 Точковий заряд q=1мкКл знаходиться поблизу рівномірно зарядженої площини. Знайти поверхневу густину заряду, якщо відомо, що на заряд діє сила F=60мН.

А) 1,06 мкКл/м2

 

6B24 Відстань між двома точковими зарядами і дорівнює 40 см. Знайти напруженість поля в точці, яка знаходиться посередині між зарядами.

 

А) 3кВ/м;

 

6B25 На якій відстані від нескінченної рівномірно зарядженої дротини напруженість електричного поля дорівнює

3·10-2 В/м? Лінійна густина заряду 15·10-9Кл/м, ε=2.

 

Б) 4,5·102м

 

6B26 На рисунках а, б, в зображено силові лінії електростатичного поля. Визначити знак потоку вектора через замкнену поверхню в кожному з випадків.

 

А) а-+;б-–; в-0.

 

6B27 В яких випадках (рис. а, б, в, г) потік век­тора напруженості електростатичного поля через замкнену поверхню не буде дорівнювати нулю.

 

Б) в;

 

6B28 Пластинкам конденсатора ємністю 5мкФ надали заряд 0,01Кл. Визначити різницю потенціалів між пластинами конденсатора.

А) 2кВ;

 

6B29 У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо він спочатку знаходиться в гасі, а потім в гліцерині? Діелектрична проникність гасу ε1 = 2, а гліцерину ε1 = 43.

Д) збільшиться у 21,5 рази.

 

6B30 Плоский конденсатор складається з двох пластин площею 500 см2 кожна, розташованих на відстані 3,54 мм. Простір між пластинами заповнений діелектриком з ε=4. Визначити ємність такого конденсатора

0 = 8,85·10-12 Ф/м).

А) 500пФ;

 

6B31 Конденсатор якої ємності треба під΄єднати послідовно до конденсатора ємністю 800 пФ, щоб ємність батареї була 160 пФ.

В) 200пФ

 

6B32 У скільки разів зміниться енергія зарядженого конденсатора, якщо напругу між його пластинами збільшити в

4 рази?

А) збільшиться у 16 разів;

 

6B33 При сталій напрузі між пластинами конденсатора площу його пластин збільшили в 4 рази. У скільки разів при цьому змінилася енергія зарядженого конденсатора?

В) збільшиться у 4 разів;

 

6B34 При якій напруженості електричного поля об’ємна густина енергії буде рівною 4,425Дж/м30 = 8,85·10-12 Ф/м,

ε = 1).

А) 1 МВ/м;

 

6B35 Конденсатору електроємністю 10 пФ надали заряд 1нКл. Знайти енергію конденсатора.

В) 5·10-8Дж;

 

6B36 Як зміниться енергія від’єднаного від джерела живлення зарядженого конденсатора, якщо розсунути пластини конденсатора;

А) збільшиться;

 

6B37 Як зміниться енергія від’єднаного від джерела живлення зарядженого конденсатора, в якому діелектриком є скло, якщо вийняти діелектрик?

А) збільшиться;

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 178; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты