Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновки. У висновках підводиться підсумок виконаної роботи
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

 

У висновках підводиться підсумок виконаної роботи. В ньому наводять одержані результати роботи, рекомендації щодо використання результатів розробки, основні напрями подальшої роботи в галузі.

Ця частина роботи невелика за об’ємом (близько 2 – 4 стор.), проте вона має особливу важливість, оскільки тут в завершеній і логічно бездоганній формі повинні бути представлені на суд комісії ДЕК підсумкові результати виконаної роботи.

У висновках необхідно співвіднести отримані висновки з цілями і завданнями, поставленими у вступі. Тут повинні бути підсумовувані основні наукові і практичні результати дослідження, сформульована суть розв’язаної проблеми, наведені грамотні і чіткі пропозиції, що стосуються наукового і практичного використання отриманих результатів.

Висновки в кінці дипломної роботи зазвичай оформляють у вигляді абзаців. При цьому кожен абзац повинен містити логічно закінчений і конкретний висновок. Окремо слід підкреслити, що цілі дослідження були досягнуті, а всі поставлені завдання – вирішені.

Слід враховувати, що висновки багато в чому відображають результативність і значущість всієї роботи. Крім того, більшість питань на попередньому і завершальному захисті можуть бути задані саме виходячи на підставі збіглого аналізу зроблених студентом висновків і рекомендацій.

 

4.9. Перелік посилань

 

Перелік посилань – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел та розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів та бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела треба розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, але законодавчі документи потрібно розташовувати в самому початку переліку посилань.

Перелік посилань в дипломній роботі повинен налічувати не менш 50 джерел.

У перелік вносять всі використані джерела інформації: підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, періодичні видання (журнали, газети), наукові праці відповідних організацій, стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, авторські свідоцтва, патенти та ін.Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких стандартів: ДСТУ 7.1-84 «Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги й правила складання», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Приклад оформлення переліку посилань.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. Про туризм: Закон України // Відомості ВРУ. – № 6. – 1996. – С. 45 – 68.

2. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика комерции. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 512 с.

3. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. – Харьков: Консенсус. 2003. – 239 с.

4. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика // Интегрированная цепь поставок: Пер. c англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

5. Волов А.Б., Иванов В.В. Логистические аспекты управления ресурсопотоками гостиничного предприятия // Ст. журн. «Пять звёзд», 2000. – № 6. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: <http://www.lobanov-logist.ru/index.php?newsid=916>. [Посилання дійсне на 15.03.2013 р.]6. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студ. вузов. – М.: Дашков и К, 2004. – 431с.

7. Географічна енциклопедія України. – К.: «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1990. – Т.2. – С. 393 – 394.

8. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: <http://www.ukrstat.gov.ua>. [Посилання дійсне на 24.04.2013 р.].

9. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранные труды. В 5-ти т. – Т.4. Иностранный туризм. – М.: Финасы и статистика, 1998. – 312 с.

10. Логистика в туризме. Общие положення. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: <http://modeling.at.ua/publ/logistika_v_turizme _obshhie_ polozhenija/2-1-0-62>.[Посилання дійсне на 15.04.2013 р.]

11. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К. Федорченка, Л.Г. Лукянової, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища школа, 2001. – 237с.

12. Харічева Т.Я. Туристичний маркетинг (на прикладі туристичного комплексу Криму): Дис... канд. економ, наук: 08.06.03 / КДЕІ. – К., 1996. – 120 с.

13. Харрис Голдфри, Кац Коннет М. Стимулирование международного туризма в XXI веке / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 240 с.

14. Янкін B.C. Соціально-економічні мотиви вибору стратегії розвитку туризму в Карпатському Регіоні // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму. – Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – К,: 1994 – Ч.1. – С. 5 – 7.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты