Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНомінальна грошова маса – кількість грошей в обігу або запас активів в ліквідній формі.
Читайте также:
  1. II. ЗАПАС СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
  2. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  3. Анализ материальных ресурсов предпр-ия и состояние их запасов.Система обобщающих и частных показателей
  4. Анализ обеспеченности запасов источниками
  5. Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования
  6. Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования
  7. Анализ структуры запасов
  8. Анализ товарно-материальных запасов.
  9. Анализ товарных запасов организации.
  10. Анализ финансовой устойчивости организации: цели, источники информации, определение видов финансовой устойчивости по обеспеченности запасов источниками их формирования.

 

При визначенні грошової маси виходять з грошових агрегатів, під якими розуміють специфічну класифікацію платіжних коштів за рівнем їх ліквідності. Грошовим агрегатом називають особливу групу ліквідних активів, що служать альтернативними вимірювачами грошової маси.

Грошові агрегати — це зобов’язання банківської системи нефінансовим секторам: готівка, депозити до запитання, строкові депозити та заощадження. Розвиток зазначених депозитів відображає стан монетарної політики. Грошові агрегати протиставляються чистим зовнішнім активам (обчисленим у національній валюті) та чистим внутрішнім кредитам.

Грошова база є сумою готівки в обігу, готівки в сейфах та резервів комерційних банків.

Швидкість обігу грошей– інтенсивність руху грошових знаків при їх функціонуванні в якості засобів обігу і засобів платежу. Виходячи з рівняння обміну знаходимо швидкість обігу грошей:

Швидкість обігу грошей визначається за формулою

(6.3)

де GDP — номінальний валовий внутрішній продукт; — загальна маса грошей, що визначається як середні залишки грошей за період.

Цей показник характеризує, скільки у середньому за рік оборотів здійснила грошова маса.

 

Показник реальної грошової маси відображає кількість грошей, які необхідні для забезпечення реального рівня виробництва, який враховує інфляцію і залежність реального виробництва від величини грошової маси в довгостроковому періоді.

Представимо рівняння обміну (6.2) в такому вигляді:

V* M/ P = Q , (6.4)

M/P - показник реальної грошової маси.

Індекс купівельної спроможності грошової одиниці є оберненим показником до індексу цін і розраховується за формулою:

(6.5)

де ІКСГО - індекс купівельної спроможності грошової одиниці; ІP – індекс споживчих цін.

Рівень монетизаціїекономіки – запас грошової маси на 1 грн. валового внутрішнього продукту, дорівнює:

Рm= М/ВВП (6.6)

де Рm - рівень монетизаціїекономіки.

Блок показників «видів» грошей включає:

· готівковий грошовий обіг;

· безготівковий грошовий обіг;

· грошовий мультиплікатор;

· грошова база;

· цінні папери в грошовому обігу;

· світові гроші (міжнародні ліквідні активи).

Готівковий грошовий обіг – це рух готівки в процесі обороту товарів, надання послуг і здійснення різних платежів.Безготівковий грошовий обіг – це частина грошового обігу, у якому рух грошей відбувається у вигляді перерахування сум з рахунка платника на рахунок одержувача шляхом взаємних вимог, тобто без участі готівки.

Грошовий мультиплікатор –це коефіцієнт, який служить мірою збільшення грошової маси в результаті безготівкової емісії (банківської емісії). Він показує, у скільки разів грошова маса більше величини готівки в банківській системі і визначається за формулою:

, (6.7)

де m – грошовий мультиплікатор; M – грошова маса в обороті; H – грошова база.

Одночасно у відповідності до економічної теорії мультиплікатор є величиною, оберненою до норми резервування:

, (6.8)

де r – норма банківських резервів.

Грошова база – самостійний компонент грошової маси, який характеризує величину грошових коштів, які поступили в систему комерційних банків.

Державні цінні папери – це форма існування державного внутрішнього боргу, чи державного зобов’язання, емітентом якого виступає центральний уряд, місцеві органи влади і державні підприємства з метою акумуляції грошових ресурсів.

Світові гроші – це загальний універсальний засіб платежу в міжнародних розрахунках.В даний час запаси світових грошей в Україні обчислюються показниками міжнародних резервів. Ці активи виступають як засіб регулювання платіжного балансу.

Блок показників грошової маси включає дві системи показників: одна базується на системі грошових агрегатів, а інша – на системі показників, що розраховуються за методологією МВФ.

 

Грошовий агрегат – визначене законодавством специфічне групування ліквідних активів. Згідно законодавства України для характеристики величини грошової маси НБУ передбачено 4 грошові агрегати:

· грошовий агрегат М0 ;

· грошовий агрегат М1 ;

· грошовий агрегат М2 ;

· грошовий агрегат М3 .

Грошовий агрегат М0 включає готівку в обігу (у касах підприємств і організацій та на рахунках у населення). Чим менша частка М0 у загальній грошовій масі тим ефективнішою та розвиненішою вважається національна грошова система.

Грошовий агрегат М1 = М0 плюс депоновані кошти на рахунках і поточних депозитах.

Грошовий агрегат М2 = М1 плюс строкові депозити, кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств і фірм та організацій, кошти Держстраху й валютні заощадження. Строкові депозити складаються із залишків на строкових (до трьох років) рахунках за вкладами населення та депозитів підприємств і населення на розрахункових рахунках у комерційних банках.

Грошовий агрегат М3 = М2 плюс кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу банків.

 

Грошові агрегати різняться між собою за рівнем ліквідності. Останню властивість розуміють так: це можливість використання деякого активу як засобу обігу або перетворення активу на кошти обігу та його здатність зберігати свою номінальну вартість незмінною.Абсолютно ліквідними вважаються гроші параметра М1. До високоліквідних грошових активів слід віднести також грошовий агрегат М2. На думку економістів, цей параметр грошової маси тісніше пов’язаний зі швидкістю грошової маси, реальним національним продуктом і цінами.

Поведінка грошових агрегатів у консолідованій банківській системі може бути пов’язана з грошовою базою центрального банку за допомогою грошового мультиплікатора, обчисленого як відношення М2 (або іншого грошового агрегату) до грошової бази — суми готівки, що утримується поза банківської системою, та загальних резервів комерційних банків, тобто суми мінімальних обов’язкових резервів і надлишкових резервів, включаючи готівку в сейфах.

Обсяг готівки в обігу залежить від монетарної політики, платіжної дисципліни, інфляційних очікувань та швидкості обігу готівки.

Розглядаючи ці показники грошової маси, розрізняють швидкість обігу готівки та швидкість обігу агрегату М2.

Швидкість обігу обчислюється як відношення місячного (квартального, річного) ВВП до обсягу М0 і М1 на середину періоду та множиться на 12 (відповідно 4 для квартальних та 1 для річних даних). При цьому темпи зростання агрегату протягом періоду вважаються сталими.

Обсяг готівки і М2 на середину періоду розраховується на підставі даних про готівку на кінець звітного періоду та агрегату М2, включаючи строкові депозити в іноземній валюті, на кінець звітного періоду. Депозити в іноземній валюті перераховуються за обмінним курсом, який є середнім між аукціонним та міжбанківським, з одного боку, та некомерційним – з іншого.

Швидкість грошового обігу можна визначити як кількість оборотів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, М2), щоб забезпечити певний рівень економічної діяльності, який приблизно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу відображає зміну реального грошового попиту. Отже, швидкість обігу зростає, коли економічні агенти очікують зростання альтернативної вартості утримання грошових активів у національної валюті (наприклад, зростання номінальних відсоткових ставок, рівня інфляції або обмінного курсу). Зростання швидкості обігу грошей призводить до росту цін.

Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під впливом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомогою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей і неоднаковими темпами зростання параметрів грошової маси.

 

Відповідно до методології, прийнятої міжнародною фінансовою статистикою, для характеристики грошової пропозиції використовуються такі агрегати:

- агрегат «гроші» – містить у собі гроші поза банками і депозити до запитання. За своїм складом він аналогічний грошовому агрегату М1;

- агрегат «квазігроші» містить у собі термінові і ощадні депозити і депозити в іноземній валюті, що враховуються в балансі НБУ і комерційних банків.

- агрегат «широкі гроші» – це сукупність агрегатів “гроші” і “квазігроші”.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 59; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты