Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди резервного капіталу та джерела його формування
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. Internet-джерела
  3. Iноземнi джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi
  4. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  5. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  6. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  7. Валютний курс і фактори, що впливають на його формування
  8. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  9. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.

У широкому розумінні до резервного капіталу належать усі складові капіталу, призначені для покриття можливих у майбут­ньому непередбачених збитків і втрат. У вузькому розумінні - це капітал, який формується за рахунок відрахувань з чистого прибут­ку і відображений в балансі за статтею «Резервний капітал». Він формується в розмірах, установлених засновницькими документа­ми та нормативними актами.

За джерелами формування резерви поділяють на:

5. капітальні резерви - формуються за рахунок коштів власників та інших осіб (статті «додатковий вкладений капітал» та «інший додатковий капітал»);

6. резервний капітал, сформований за рахунок чистого прибутку;

7. резерви, які створюються за рахунок збільшення витрат корпо­рації.

За способом відображення у звітності резерви поділяють на від­криті та приховані. Відкриті резерви можуть відображатися у стат­тях балансу «Додатковий капітал» та «Резервний капітал», а прихо­вані резерви не фігурують у балансі.

Є два способи формування прихованих резервів у балансі:

1) недооцінка активів (передчасне списання окремих активів, за­стосування прискореної амортизації, незастосування індексації, ви­користання методу ЛІФО при оцінці запасів тощо);

2) переоцінка зобов'язань (наприклад, за статтями «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків» тощо).

За обов'язковістю створення - обов'язкові та необов'язкові ре­зерви. До обов'язкових належать резерв сумнівних боргів і резерв­ний капітал. Резерв дивідендів або резерв гарантійних зобов'язань є не обов 'язковими.

Основне призначення резервів полягає в забезпеченні виконання захисної функції власного капіталу корпорації (рис. 10.1).


Згідно із законодавством України у кожному акціонерному това­ристві, товаристві з обмеженою відповідальністю тощо повинен бу­ти сформований резервний (страховий) капітал. Розмір цього капі­талу регламентується засновницькими документами, але не може бути меншим за 25% СК товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5% суми чистого прибутку.

Резервний капітал може використовуватись на такі основні цілі:

- покриття збитків корпорації;- виплата боргів у разі ліквідації;

- виплата дивідендів (якщо величина резервів перевищує міні­мально допустимий рівень);

- інші цілі, передбачені законодавством чи засновницькими до­кументами.

До формування мінімально необхідного розміру резервів їх мож­на використовувати лише для покриття збитків. Інформація про рух резервного капіталу, а також динаміка капітальних резервів міс­титься у Звіті про власний капітал підприємства.

До капітальних резервів (утворюються за рахунок капіталу влас­ників чи інших осіб) належить додатковий капітал. Додатковий ка­пітал - це сума приросту майна підприємства, яка виникла в ре­зультаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних необорот­них активів та від емісійного доходу.

Розрізняють додатковий вкладений капітал (сума емісійного до­ходу, отриманого в результаті реалізації АТ власних корпоративних прав) та інший додатковий капітал (інший вкладений засновниками капітал, крім акціонерних товариств).

Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал зде­більшого можна використовувати за такими напрямами:

- на покриття балансових збитків, за умови, що на ці цілі викори­стані всі інші джерела;- на збільшення статутного чи пайового капіталу;

- на покриття різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

До основних обмежень щодо використання додаткового капіталу слід віднести заборону його спрямування на збільшення СК чи ви­куп власних корпоративних прав, якщо в балансі відображені непо­криті збитки? та недопустимість його розподілу з метою виплати дивідендів у грошовій формі.

До числа обов'язкових резервів належить резерв сумнівних бор­гів, який формується з метою покриття можливих збитків підпри­ємства в результаті непогашення боржником сумнівної або безна­дійної заборгованості. Нарахування суми резерву відображається у складі інших операційних витрат. Оскільки в результаті формування резерву сумнівних боргів зменшується чистий прибуток, опосе­редковано це впливає на розмір власного капіталу. Величина резер­ву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) відповідної групи на коефіцієнти сумнівності відповідної групи. Коефіцієнт сумнівності визначається підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продук­цію (товари, роботи, послуги).


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты