Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХарактеристика рахунків, призначених для обліку капіталу.
Читайте также:
  1. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  2. I група (загальна характеристика отрут
  3. I. Общая характеристика
  4. I. Общая характеристика возрастного развития
  5. I. Общая характеристика образовательного учреждения
  6. I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.
  7. II. Краткая характеристика основных групп (отделов) водорослей и их отдельных представителей.
  8. II. СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПК
  9. II. Экономическая характеристика ЗАО «Манино» Калачеевского района Воронежской области
  10. III. ОСОБЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Тема 2. ОБЛІК КАПІТАЛУ БАНКА.

1. Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності.

2. Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу.

3. Облік операцій з формування статутного капіталу.

4. Облік операцій, пов’язаних зі змінами величини капіталу.

5. Відображення в обліку результатів поточного року та розподілу прибутку.

Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності.

В основі бухгалтерського обліку лежить принцип збалансованості: Активи = Зобов'язання + Капітал (А = 3 + К).

З цієї формули видно, що частина активів покривається капіталом власників, і якась частина капіталу надається власникам (акціонерам) банку як при створенні, так і в подальшому при збільшенні розміру статутного капіталу, а інша частина капіталу створюється в процесі діяльності банку.

Капітал банку— це залишковий інтерес в активах банку після вирахування його зобов'язань. Капітал банку включає:

основний капітал;

додатковий капітал.

Основний капітал банку включаєсплачений і зареєстрований статутний капітал та розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок прибутку, надбавок до номінальної вартості акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік. (рис. 11.1).

Додатковий капітал банку включає:

1) резерви під стандартну заборгованість інших банків;

2) резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків;

3) субординований борг, що враховується до капіталу;

4) результат переоцінки основних засобів;

5) прибуток поточного року;

6) нерозподілений прибуток за минулі роки.

Бухгалтерський облік акціонерного капіталу ґрунтується на концепції джерел капіталу, згідно з якою капітал власників відображають на різних рахунках розділу "Статутний капітал та інші фонди банку".

Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу.

Для одержання достовірної оцінки власного капіталу банку в обліковій системі використовують рахунки п'ятого класу "Капітал банку".Клас 5 включає такі елементи:—розділ 50 "Статутний капітал та інші фонди банку":

група 500 "Статутний капітал";

група 501 "Емісійні різниці";

група 502 "Загальні резерви та фонди банку";

група 503 "Результати минулих років";

група 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження";

—розділ 51 "Результати переоцінки":

група 510 "Результати переоцінки".

Рахунки п'ятого класу здебільшого кореспондують між собою, але в разі сплати дивідендів та внесків від акціонерів, учасників банку, здійснення переоцінки активів рахунки п'ятого класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів.

Для реалізації подвійного запису при відображенні операцій, пов'язаних з власним капіталом банку, використовують такі балансові рахунки четвертого порядку:

5000П "Зареєстрований статутний капітал банку", який налічує такісубрахунки:

5000/1 — для обліку вартості привілейованих акцій;

5000/2 — для обліку вартості простих акцій (вони не мають фіксованої дивідендної ставки, дивіденди залежать від прибутку, що розподіляють збори акціонерів);5001КП "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку".

За дебетом 5001 рахунка проводяться суми зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу в кореспонденції з рахунком № 5000.

За кредитом 5001 рахунка проводяться суми сплаченого статутного капіталу або суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу. Крім того, в бухгалтерських проведеннях, пов'язаних з формуванням капіталу банку, використовують такі рахунки:

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

3630 П "Внески за незареєстрованим статутним капіталом";

3660 П "Субординований борг банку";

4300 А "Нематеріальні активи";

4400 А "Основні засоби";

5002 КП "Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)";

5003П "Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу";

5010 П "Емісійні різниці";

5020 П "Загальні резерви";

5021 П "Резервні фонди";

5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років";

5031 А "Нерозподілені збитки минулих років";

5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";

5041 А "Збиток звітного року, що очікує затвердження";

5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів";

5102 П "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на

продаж";

5103П "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії".

Рахунок 5010 призначений для обліку емісійних різниць, які виникають при розміщенні акцій банку.

За кредитом 5010 рахунка проводяться позитивні різниці при первинному та подальшому розміщенні акцій.

За дебетом 5010 рахунка проводиться списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у разі викупу власних акцій у межах залишку за ними.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 63; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты