Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  2. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  3. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  4. Бухгалтерський облік запасів
  5. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  6. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  7. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  8. Випадки змін статутного капіталу. Облік збільшення статутного капіталу.
  9. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку
Зміст операцій Дт Кт
1. У разі отримання Дозволу НБУ на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку. 1.1. Відображення в обліку вкладення коштів на умовах субординованого боргу банкомінвестором: шляхом укладання прямих договорів; шляхом придбання ощадних облігацій. 1.2. Відображення в обліку залучення коштів на умовах субординованого боргу банкомборжником 3212/2
2. У разі неотримання банкомборжником Дозволу НБУ з різних причин кошти, що залучені / розміщені на умовах субординованого боргу, обліковують так: 2.1. В обліку банкуінвестора: шляхом укладання прямих договорів; шляхом придбання облігацій. 2.2. Відображення в обліку банку боржника: шляхом укладання прямих договорів; шляхом випуску облігацій. 3212/1

 

Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, враховують до капіталу банку після дати прийняття Комісією Національного банку рішення про надання Дозволу, починаючи з дня отримання від банкуборжника форми звітності № 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку", яку надає банкборжник до Національного банку щодекади.

Зміни у величині власного капіталу можуть бути спричинені змінами резервних фондів банку.

Згідно з Положенням про порядок формування та використання банками резервного фонду, затвердженим Постановою Правління НБУ № 334 від 08.08.2001 р., банки зобов'язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями.

Відрахування до резервного фонду здійснюють з чистого прибутку звітного року після затвердження загальними зборами учасників банку річного бухгалтерського звіту та прийняття рішення про розподіл прибутку.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається статутом банку та повинен бути не меншим ніж 5 % від чистого прибутку

банку до досягнення ним 25 % регулятивного капіталу, але в розмірі, не меншім ніж 25 % зареєстрованого статутного капіталу банку.

Якщо внаслідок діяльності банку розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 % чистого прибутку банку до досягнення ним розміру 35 % статутного капіталу.

Кошти резервного фонду банки обліковують на балансовому рахунку 5021 П "Резервні фонди". Формування резервного фонду в бухгалтерському обліку відображають так:

Дт 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років";

Кт 5021 П "Резервні фонди".

Резервний фонд банку може бути використаний тільки на покриття збитків банку за результатами звітного року згідно з рішенням Спостережної ради банку та в порядку, що встановлений загальними Зборами його учасників. В обліку це відображають так:Дт 5021 П "Резервні фонди";

Кт 5031 А "Непокриті збитки минулих років".

Резервні фонди, які формуються під різні потреби банківської установи за рішенням акціонерів, обліковують на рахунку 5020 П "Загальні резерви". Акумулювання коштів у резервні фонди під різні ризики відбувається із прибутку банку, при цьому здійснюються такі бухгалтерські проведення:

1)Дт 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження"; Кт 5020 П "Загальні резерви" — згідно з рішенням загальних зборів акціонерного банку;

2)Дт 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років";

Кт 5020 П "Загальні резерви" — після затвердження річного звіту про розподіл прибутку.

Переоцінка основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій у дочірні та асоційовані компанії також певною мірою впливає на величину власного капіталу банку.

Переоцінку здійснюють, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво відрізняється від його реальної вартості на дату складання балансу.

Порядок проведення переоцінки банк визначає самостійно 3 урахуванням вимог чинних нормативноправових актів.

Суми дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів, нематеріальних активів включаються до складу капіталу, а сума уцінки — до складу витрат звітного періоду.

Результат дооцінки основних засобів та нематеріальних активів відображають такими проведеннями:

Дт 4400 А "Основні засоби";

4500 "Інші необоротні матеріальні активи";

4300 А "Нематеріальні активи";

Кт 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів".

Водночас здійснюють проведення:

Дт 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів";

Кт 4409 "Знос основних засобів";

4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів";

4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".Результати переоцінки (уцінки) основних засобів та нематеріальних активів формують за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а при недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку. В бухгалтерському обліку це відображають так:

Дт 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів";

7499/1 "Інші витрати», аналітичний рахунок "Переоцінка основних засобів";

7499/2 "Інші витрати», аналітичний рахунок "Переоцінка нематеріальних активів";

Кт 4400 А "Основні засоби";

4500 "Інші необоротні матеріальні активи";

4300 А "Нематеріальні активи".

Водночас здійснюють проведення:

Дт 4409 "Знос основних засобів";

4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів";

4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";

Кт 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів".

Порядок проведення переоцінки основних засобів і нематеріальних активів регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою Постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005 р. Переоцінку ж інвестицій в дочірні та асоційовані компанії здійснюють згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінних паперів в банках України, затвердженою Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р.

Збільшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку зі збільшенням власного капіталу емітента відображають такими бухгалтерськими проведеннями:

Дт 4102 "Інвестиції в асоційовані банки";

4103 "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи";

4109 "Інвестиції в інші асоційовані компанії";

 

4202"Інвестиції в дочірні компанії";

 

4203"Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи"; 4209 "Інвестиції в інші дочірні компанії";

 

Кт 5103 "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні

компанії".

Зменшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку із зменшенням власного капіталу емітента відображають таким чином:

Дт 5103 "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні

компанії";

Кт 4102 "Інвестиції в асоційовані банки";

4103 "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи";

4109 "Інвестиції в інші асоційовані компанії";

 

4202"Інвестиції в дочірні компанії";

 

4203"Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи"; 4209 "Інвестиції в інші дочірні компанії".

 

Якщо сума зменшення частки капіталу банку в сумі зміни загальної величини власного капіталу емітента (крім змін за рахунок чистого "збитку") більша від залишку за рахунком 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в асоційованих і дочірніх компаніях", то таку різницю списують з рахунку 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років" або 5031 А "Непокриті збитки минулих років" і здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років";

5031 А "Непокриті збитки минулих років";

Кт 4102 "Інвестиції в асоційовані банки";

4103 "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи";

4109 "Інвестиції в інші асоційовані компанії";

 

4202"Інвестиції в дочірні компанії";

 

4203"Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи"; 4209 "Інвестиції в інші дочірні компанії".

 

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій в асоційованій і дочірній компаніях відображають в бухгалтерському обліку лише на суму, що не призводить до від'ємного значення вартості фінансових інвестицій.

Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку з нульовою вартістю.

Вищеперелічені чинники спричиняють зміни у структурі власного капіталу банку, що, відповідно, знаходить своє відображення в інформаційній системі фінансового обліку на аналітичних і синтетичних рахунках, а в агрегованому вигляді цю інформацію подано у формі № 4 "Звіт про власний капітал" річної фінансової звітності.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 43; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты