Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні показники ремонтного обслуговування
Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  9. А) Загальні положення
  10. Активне обслуговування БФП SAMSUNG SCX-3200
Показник Формула
Коефіцієнт викори-стання робітників за кваліфікацією харак-теризує відповідність рівня кваліфікації ро-бітників, кваліфікації виконуваних робіт ,де - середній кваліфіка-ційний розряд робітників; - середній розряд викону-ваних робіт
Коефіцієнт вико-ристання робочого ча-су ремонтними робіт-никами характеризує використання макси-мально можливого ро-бочого часу ремонтних робітників   ,де - ефективний, фактично від-працьованим час одним робіт-ником (або групою робітників) за даний період часу; - максимально можливий фонд робочого часу за період

 

 

Продовж. табл. 6.1

Коефіцієнт трудової дисципліни характери- зує втрати часу, що мають місце при пору-шенні трудової дисцип-ліни , де - внутрізмінні втрати робо-чого часу в прийнятих одини-цях виміру; - цілоденні втрати робочого часу; - тривалість зміни; - плановий фонд робочого часу одного робітника в даному періоді; - кількість робітників, що допустили порушення трудової дисципліни; - загальна чисельність усіх робітників даної групи

 

До спеціальних показників, що характеризують рівень організації та ефективності ремонтного обслуговування можна віднести: тривалість міжремотного та міжоглядового періоду, тривалість ремонтів, коефіцієнт плановості ремонтів, коефіцієнт частоти ремонтів, коефіцієнт використання верстатного парку за часом і за потужністю та інші.

Спеціальні показники ремонтного обслуговування подані в табл. 6.2.

Специфічними показниками, що характеризують посередньо рівень організації ремонтного обслуговування свердловин, є коефіцієнт експлуатації та коефіцієнт використання фонду свердловин.

Коефіцієнт експлуатації характеризує використання в часі найбільш активної частини фонду свердловин - діючих свердловин і визначається за формулою

Таблиця 6.2


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты