Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз асортименту і структури продукції.
  3. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  8. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  9. Аналіз динаміки рекламації
  10. Аналіз діяльності конкурентів

Зовнішній фінансовий аналіз фінансових результатів проводиться за формою № 2 у динамиці за декілька років. Відповідно до класифікації видів.діяльність підприємства у звітності ( рис.7.1) на формування чистого прибутку – кінцевого фінансового результату діяльності підприємства, впливають результати, отримані від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та фінансові результати, отримані у наслідок надзвичайних подій. Склад доходів та витрат підприємства за видами діяльності наведено у додатку А.

На першому етапі виконують аналіз рівня та динаміки фінансових результатів. У таблиці (8.1) наведено звіт про фінансові результати , який доповнено розрахунковими графами ( 5,6,7,8,9)


 

Таблица 8.1

Аналіз звіту про фінансові результати

Найменування статей Код рядка Абсолютні величини Питома вага статей у виторгу від реалізації, % Зміни
за попередній період за звітний період за попередній період за звітний період у абсо­лютних велічинах   у структурі   темпи зросту, %  
7=4-3 8=6-5 9=4: З х100%
Фінансові результати
Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100,00 100,00 0,00 120,0
Податок на додаткову вартість 16,67 16,67 0,00 120,0
Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 83,33 83,33 0,00 120,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 26,67 27,78 1,11 125,0
Валові:                
— прибуток 56,67 55,56 —1,11 117,65
— збиток              
Адміністративні витрати 15,00 14,44 -0,56 115,56
Витрати на збут 18,9 6,67 5,25 - 1,1 - 1,42 94,5
                   

 

7=4-3 8=6-5 9=4:3х100%
Інші операційні витрати 26,5 7,67 7,36 3,5 -0,31 115,22
Фінансові результати від операційної діяльності                
- прибуток 102,6 27,33 28,50 20,6 1,17 125,12
- збиток              
Інші фінансові доходи 2,5 2,00 0,69 -3,5 -1,31 41,67
Фінансові витрати 8,33 8,33 0,00 120,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування                
- прибуток 75,1 21,00 20,86 12,1 -0,14 119,21
- збиток              
Податок на прибуток від звичайної діяльності 22,5 6,00 6,25 4,5 0,25 125,0
Фінансові результати від звичайної діяльності                
- прибуток 52,6 15,00 14,61 7,6 -0,39 116,89
- збиток              
Чисті:                
- прибуток 52,6 15,00 14,61 7,6 -0,39 116,89

 
З таблиці (8.1) видно, що чистий прибуток підприємства у звітному періоді порівняно з базовим виріс на 7,6 тис. грн., що склало 16,89%.Зростання прибутку було пов’язано зі збільшенням фінансових результатів від операційної діяльності на 20,6 тис. грн., але зниження фінансових доходів та підвищення фінансових витрат , зростання величини податку на прибуток призвело до зниження чистого прибутку на 13 тис. грн. ( 3,5 + 5+ 4,5 ).

У свою чергу , зростання результатів операційної діяльності пов’язано з ростом на 30 тис. грн. валового прибутку , зниженням витрат на збут на 1,1 тис. грн. Негативно вплинуло на фінансові результати від операційної діяльності зростання адміністративних витрат на 7 тис. грн. та інших операційних витрат на 3,5 тис. грн.

Аналізуючи структуру фінансових результатів як негативне явище , необхідно виділити зростання у звітному періоді питомої ваги собівартості реалізованої продукції у виручці від реалізації (виторгу) на 1,11 % , що свідчить про зниження валової рентабельності реалізованої продукції. Позитивне явище – зниження питомої ваги адміністративних витрат, витрат на збут.

На другому етапі зовнішнього фінансового аналізу виконують факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

Детальна модель факторного аналізу наведена на рисунку.


 

 
 
Валовий прибуток від реалізації П вал

 


Зміна перехідних залишків готової продукції
Виробнича собівартість одиниці продукції
Ціна виробів Ц
Собівартість реалізованої продукції Ср
Структура реалізації g
Обсяг реалізації Vp
Виручка від реалізації (Виторг) В

 

 

 
 

 


Рис. 8.5 Модель факторного аналізу валового прибутку від реалізації.

 

Але за даними фінансової звітності можливо визначити вплив тільки таких факторів, як обсяг реалізації (Vр), собівартість реалізованої продукції (Ср) та ціни на продукцію (ц). Для проведення аналізу необхідно знати середній індекс цін на продукцію (Iц), який можливо знайти у статистичному збірнику “Статистичний щорічник України” у відповідному розділі “Ціни і тарифи”, де надаються у тому числі індекси цін виробників за галузями промисловості.

Підприємство, звіт про фінансові результати якого наведен, відноситься до машинобудівної промисловості.

Індекс росту цін виробників у машинобудуванні склав у 2000р. порівняно з 1999 роком 1,181. Виходячи з даних звіту, виконаємо факторний аналіз валового прибутку. Застосовуючи спосіб корегування, визначимо вплив обсягу реалізації (DBvp) та цін (DBц ) на зміну виручки від реалізації:

 

(8.9)

(8.10)

 

Якщо припустити, що собівартість продукції змінюється тільки за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загального зростання цін у галузі, тоді для визначення впливу обсягу та собівартості та загальну величину собівартості реалізованої продукції (∆Сpvp;∆Срср) застосовують такі розрахунки:

(8.11)

(8.12)

 

 

Загальний вплив зміни обсягу реалізації на валовий прибуток :

Перевiрка:

(8.13)

DПвал=200-170=30=-0,652+45,978-15,326

Таким чином, зміна цін вплинула на валовий прибуток найбільш чутливо. Завдяки росту цін виручка зросла на 45,978 тис. грн., а собівартість зросла на 15,326 тис. грн., прибуток під впливом цін на 30,652 тис.грн. Негативно на зміну прибутку вплинула зміна обсягу реалізації – валовий прибуток знизився на 0,632 тис. грн.


 

4 Методика проведення внутрішньогосподарського аналізу фінансових результатів

На першому етапі оцінюють виконання плану по основним показникам, які характеризують фінансові результати. Далі, поглиблюючи аналіз, виконують факторний аналіз валового прибутку на випуск та факторний аналіз змін валового прибутку по окремим виробам.

Для того, щоб більш точніше оцінити вплив зміни обсягу випуску на фінансові результати аналіз доповнюють факторним аналізом маржинального доходу як у цілому по випуску, так і по окремим виробам.

 

5 Факторний аналіз валового прибутку

Валовий прибуток від товарного випуску розраховується як різниця між обсягом товарного випуску та виробничою собівартістю товарного випуску (Св) :

(8.14),

а якщо приймати до уваги показники на одиницю виробу –ціну продукції та ії виробничу собівартість

(8.15),

На валовий прибуток, від випуску окрім факторів зазначених у формулах

(8.14, 8.15) впливає також зміна структури товарного випуску, тобто зміна питомої ваги більш чи менш рентабельних виробів. Але на валовий прибуток окремого виробу зміна структури не впливає. Виходячи з вище викладеного, моделі факторного аналізу відповідних показників виглядють таким чином (рис. 8.6, 8.7).

Наведемо розрахункові формули аналізу валового прибутку без окремого урахування впливу структурних змін у випуску продукції. З (8.14) маємо:

(8.16)

Оскільки на обсяг товарного випуску впливає зміна обсягу випуску у натуральному виразі та зміна цін, а на виробничу собівартість – зміна обсягу та зміна виробничої собівартості одиниці виробу, маємо:

Причому, виходячи з того, що модель (8.14) є адитивною:

(8.17)

(8.18)

 

 
 
Валовий прибуток від товарного випуску


 

 
 

 


Рис.8.6 Модель факторного аналізу валового прибутку від товарного випуску

 
 

 

 


Рис.8.7 Модель факторного аналізу валового прибутку від випуску окремого виробу

 


Застосовуючи метод корегування, маємо:

 

(8.19)

-

(8.20)

або

(8.21)

 

Вплив зміни цін виробничої собівартості одиниці виробу оцінюємо за формулами:

(8.22)

(8.23)

Аналіз можливо виконувати не тільки у порівнянні фактичного валового прибутку з плановим, але і у порівнянні з валовим прибутком минулого року. У цьому разі обсяг та собівартість товарного випуску корегуються на індекс зростання обсягу виробництва І (а не на індекс виконання плану з обсягу), який встановлюється, виходячи з порівняння обсягів товарного випуску фактичного та минулого років у порівняних цінах:

(8.24)

де - фактичний обсяг товарного випуску

- обсяг товарного випуску базисного року у порівняльних цінах.

У якості порівняльних, як правило, застосовують ціни на останню дату аналізу.

Факторний аналіз валового прибутку по окремим виробам виконують за методом ланцюгових підстав або абсолютних різниць.

 

6 Факторний аналіз прибутку та маржинального доходу від випуску товарної продукції

Для керівника підприємства дуже важливим є аналіз прибутку від випуску товарної продукції, оскільки це важна складова частина загальних фінансових результатів від діяльності підприємства. Ми вже зазначили, що з переходом на нові стандарти бухгалтерського обліку цей показник можуть не визначати, але для аналізу він є необхідним. А для того, щоб вірно урахувати вплив зміни обсягу виробництва на цей показник, необхідно застосувати наступну модель факторного аналізу (рис.8.8) Це необхідно для вірного урахування впливу зміни обсягу на прибуток

       
   
 
 

 

 


Рисунок 8.8 Модель факторного аналізу прибутку від випуску товарної продукцції

Наведемо розрахункові формули факторного аналізу прибутку та маржинального доходу від випуску товарної продукції:

Прибуток від випуску товарної продукції, виходячи з (8.4), можливо визначити як:

D Птп = МД – Спост (8.25)

 

Тому зміна прибутку DПтп буде залежити від зміни маржинального доходу DМД та постійних витрат DСпост:

 

DПтп = DМД + (-D Спост) (2.26),

 

Маржинальний доход – складний фактор, на який впливає зміна обсягу виробництва ; зміна цін на вироби та зміна змінної собівартості виробів :

(8.27),

Окрім цього на зміну маржинального доходу на весь обсяг випуску (реалізації) впливає зміна структури реалізованої продукції .

Для визначення впливу на зміну маржинального доходу товарного випуску відповідних факторів скористуємось методом корегування. Для цього розрахуємо скореговану на фактичний обсяг випуску величину маржинального доходу – МД¢:

 

, (8.28)

де – плановий маржинальний доход на товарний випуск.

Вплив зміни обсягу D :

(8.29)

Вплив зміни структури випуску на маржинальний доход :

, (8.30)

 

де - Маржинальний доходна випуск розрахований, виходячи з фактичного обсягу випуску та планової величини маржинального доходу на вироб.

Вплив зміни змінної собівартості виробів на маржинальний доход :

, (8.31)

- Маржинальний доход на випуск, розрахований, виходячи з фактичного обсягу та фактичної змінної собівартості при планових цінах.

 

Вплив зміни цін на вироби на маржинальний доход :

, (8.32)

 

І остаточна перевірка:

, (8.33)

Факторний аналіз прибутку на одиницю окремого виробу не виконують- це не має сенсу. Аналіз продовжують визначенням впливу основних факторів на маржинальний доход на одиницю виробу.

Виходячи з формули (8.27) і застосовуючи метод ланцюгових підстав, маємо такі формули для аналізу маржинального доходу від випуску окремого виробу :

, (8.34)

, (8.35)

, (8.36)

Проаналізувавши вплив змін обсягу, ціни та змінної собівартості виробу на показник маржинального доходу від випуску (МДі) цього виробу можливо також встановити вплив відповідних факторів на загальну величину моржинального доходу підприємства від випуску усіх виробів – МД . модель аналізу наведена на рис. 8.9. У цій моделі не враховується вплив структурного фактору.


                       
   
Маржинальний доход від випуску товарної продукції МД
 
 
 
   
 
   
 
   
Ціна на продукцію
 
Змінна собівартість одиниці виробу

 


Рисунок 8.9 Модель факторного аналізу моржинального доходу

 

Виконаємо факторний аналіз маржинального доходу від випуску та за окремими виробами, користуючись вихідними даними таблиць (5.) (7.) з тем №5, №7.

Для аналізу складається таблиця (8.2), в якій розраховується показники маржинального доходу на одиницю виробів та на весь обсяг виробництва, а також за формулами (8.34, 8.35, 8.36), розраховується вплив зміни відповідних факторів на маржинальний доход.


Таблиця 8.2 Факторний аналіз маржинального доходу

 

Найменування виробу Маржинальний доход на виріб, грн. Обсяг випуску, шт Маржинальний доход на випуск, тис.грн. Фактично Абсолютна зміна маржинального доходу на випуск, тис.грн.
За планом Фактично За планом Фактично За планом При фактично обсязі, шт Всього У тому числі за рахунок зміни
Планових цінах і собівартості Планових цінах і фактичній собівартості обсягу собівартості цін
А 48-28,6=19,4 50-29,8=20,2 5,820 7,372 6,916 7,676 1,856 1,552 -0,456 0,76
Б 12,1 12,4 2,420 2,299 2,261 2,356 -0,064 -0,121 -0,038 0,095
С 5,1 4,9 2,040 1,836 1,944 1,764 -0,276 -0,204 0,108 -0,18
УСЬОГО - - - - 10,287 11,507 11,121 11,796 1,516 1,227 -0,386 0,675

 

Аналізуючи таблицю (8.2) бачимо, що зростання маржинального доходу було пов’язано з ростом обсягу виробництва та цін на вироби. Під впливом цих факторів маржинальний доход виріс відповідно на 1,227 тис. грн. та 0,675 тис. грн. Негативно вплинуло на маржинальний доход зростання змінної собівартості виробів, що знизило його на 0,386 тис. грн.

Зростання маржинального доходу на 1,856 тис. грн. пов”язано з відповідним ростом цього показника по виробу А, тоді як по виробам Б і С відбувалося зниження маржинального доходу відповідно на 0,064 тис. грн. та 0,276 тис. грн.

Резервами росту маржинального доходу є збільшення обсягу випуску виробів Б та С, зменшення собівартості виробів А і Б та зростання ціни на вироб С. Отож, загальний резерв підвищення маржинального доходу за випуском трьох виробів складатиме – 0,999 тис. грн. (0,456 + 0,038 + 0,204 + 0,18).

Доповнюючи аналiз моржинального доходу аналізуємо показник прибутку. Для цього необхiдно встановити змiну постiйних витрат підприємства у фактичному періоді порівняно з планом (D Спост). Підприємство, віхідні дані якого ми аналізуємо, планувало постійні витрати в обсязі Спост =6,474тис,грн а фактичні постійні витрати склали Спост=7,0229 тис.грн. Отож постійні витрати зросли на 0,5489тис.грн.

Виходячи з(8.26) маємо, що резервами зростання прибутку від випуску продукціі є зростання на 0,999 тис.грн маржинального доходу, а також зниження на 0,5489тис.грн постійних витрат.

Щоб визначити окремо вплив на зміну маржинального доходу та прибутку зміни структури випуску та реалізації необхідно скоростуватись формулами (8.28 – 8.32).

Пам’ятаючи про те, що тис.грн (з розділу 5) маємо:

МД¢=10,28*1,119=11,503тис.грн

= 11,503-10,28=1,223 тис.грн

= 11,507-11,503=0,004 тис.грн

= 11,121-11,507=-0,386 тис.грн

= 11,796-11,121=0,675 тис.грн

1,516 тис.грн

 

Отож, доповнюючи висновок, необхідно відмітити, що зміна структури випуску позитивно вплинула на зміну маржинального доходу, а відповідно і прибуток

 

7 Аналіз критичного обсягу виробництва, критичної виручки,


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формування показників фінансової звітності наведено на рисунках | Критичний обсяг виробництва це такий обсяг виробництва при якому підприємство не отримує ні прибутків ні збитків, тобто прибуток дорівнює “0”.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты