Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФункції і компетенція виконавчих органів місцевих рад.
Читайте также:
  1. III. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
  2. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
  3. АНАЛІЗ РОЛІ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ В ДОХОДАХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
  4. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  5. Атмосфера: її склад, будова та функції
  6. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  7. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  8. Будова і життєві функції.
  9. Введення поняття функції
  10. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади

1. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих

рад

Провідне місце в системі виконавчих органів місцевого

самоврядування посідають виконавчі комітети сільських, селищних, міських,

районних у містах рад. Виконавчі комітети є колегіальними органами

загальної компетенції, що очолюють всю систему виконавчих органів

відповідної ради, спрямовують, координують і контролюють їх діяльність.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підпорядковані

виконкому, а їх керівники регулярно звітують на засіданнях виконкому про

свою діяльність. У сільських радах, що представляють територіальні громади

чисельністю до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади

або сільської ради виконком може не створюватися; його функції (крім

розпорядження земельними й природними ресурсами) в даному разі здійснює

сільський голова одноособово.

Виконавчий комітет утворюється відповідною радою на строк її

повноважень. Персональний склад виконкому затверджується радою за

пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної в місті ради

— за пропозицією голови відповідної ради. Він утворюється у складі:

відповідно сільського, селищного, міського голови, районної в місті ради —

голови відповідної ради; заступника (заступників) сільського, селищного,

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючого

справами (секретаря) виконавчого комітету; керівників відділів, управлінь та

інших виконавчих органів ради; інших осіб. До його складу за посадою

входить також секретар відповідної ради. У виконкомі сільської ради функції

секретаря комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної

ради.

На практиці склад виконкому в різних місцевих радах є досить

різноманітним. Наприклад, до складу виконкому Вінницької міської ради,

крім осіб, визначених законом «Про місцеве самоврядування в Україні»,

включено голову федерації профспілок Вінницької області, голову

Ленінської районної в місті ради, заступника начальника управління СБУ у

Вінницькій області, начальника державної податкової інспекції у м. Вінниці.

Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у

виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчогокомітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках

звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з

відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та

інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого

комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. На осіб, які

входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на

постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для сільського,

селищного, міського голови.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної в місті ради

може розглядати і вирішувати питання, віднесені законом до відання

виконавчих органів місцевих рад. До його виключної компетенції належать:

а) попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і

культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого бюджету,

проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

б) координація діяльності відділів, управлінь та інших виконавчихорганів ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної

власності територіальної громади, заслуховування звітів про роботу їх

керівників;

в) зміна або скасування актів підпорядкованих йому відділів,

управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Виконавчий комітет є органом місцевої ради, за допомогою якого

забезпечується реалізація конкретних завдань, функцій та повноважень

представницького органу у виконавчо-розпорядчій сфері. Основною метою

створення такого органу є необхідність колегіального та професійного

вирішення питань усіх галузей виконавчої діяльності. До його складу входять

як посадовці галузевих чи функціональних виконавчих органів ради, так і

представники громадськості. Кількісний склад виконавчого комітету

визначається самостійно місцевою радою. Як правило, він встановлюється з

урахуванням величини території, чисельності мешканців, специфіки

комунального господарства. Наприклад, до складу виконавчого комітету

Рівненської міськради входить сімнадцять осіб, Криворізької міськради —

тринадцять осіб, Хмельницької міськради — дев'ять осіб.

Виконком ради є підзвітним і підконтрольним раді, яка утворила, а з

питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також

підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад

Для реалізації своїх функцій і повноважень виконавчі комітети

використовують відповідні форми діяльності. У процесі їх практичної роботи

постають різні завдання та цілі, що зумовлюють використання правових,

організаційних і матеріально-технічних форм.

Правові форми діяльності мають велике значення для функціонування

виконавчих комітетів місцевих рад. Саме завдяки їм існує можливість

реалізовувати повноваження шляхом встановлення загальнообов'язкових

правил поведінки, прав і обов'язків окремих суб'єктів, здійснювати

виконання законодавства України і рішень місцевих рад. Реалізація

нормотворчої, правозастосовної, контрольної форм діяльності виконкому

відбувається шляхом видання правових актів з питань, віднесених до його

відання. Конкретні процедури, провадження і стадії в рамках правових форм

діяльності встановлюються за допомогою норм регламенту виконавчого

комітету.

Результатом правових форм діяльності виконавчого комітету є його

рішення, що приймаються на засіданнях більшістю голосів від загального

складу виконкому і підписуються сільським, селищним, міським головою,

головою районної в місті ради. У разі незгоди голови з рішенням виконкому

він може зупинити його дію своїм розпорядженням і внести питання на

розгляд ради. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної

компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою. Рішення

виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Конституції або законам

України визнаються незаконними в судовому порядку.

Через організаційні форми забезпечується упорядкування діяльності

виконкому, виявляється його організаційна єдність. У діяльності виконкомів

найбільш часто застосовуються такі організаційні форми: засідання

(звичайні, розширені, виїзні); персональна діяльність членів виконкому;

проведення нарад, семінарів і зустрічей; спільні заходи (наради, засідання

робочих груп) з депутатами ради; індивідуальний прийом громадян. Поряд з

ними застосовуються і такі форми, як «гарячі лінії», брифінги, прес-

конференції, зустрічі з трудовими колективами, переговори з делегаціями

інших муніципалітетів.

Основною організаційною формою роботи виконкому місцевої ради є

засідання. Вони скликаються сільським, селищним, міським головою, а в разі

його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції —

заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на

місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь понад половина від

загального складу виконавчого комітету. Більш детальну регламентацію

процедури підготовки і проведення засідання, організації виконання і

контролю рішень тощо закріплено в регламентах діяльності виконавчих

органів місцевих рад.

До матеріально-технічних форм належать дії зі складання довідок,

записок, звітів, протоколів засідань стенографуванням, обробкою

кореспонденції, виконанням машинописних робіт, розмножуванням

документів тощо.

У процесі своєї діяльності виконавчі комітети використовують

наступні організаційні методи роботи. Планування є необхідним засобом

організації роботи виконавчих комітетів, за допомогою якого досягається

забезпечення скоординованої та спрямованої діяльності виконавчих органів і

посадових осіб. У практиці роботи передбачається перспективне й поточне

планування.

Планові заходи передбачаються як в організаційних планах (план

роботи виконавчого комітету), так і в планах (програмах) розвитку

відповідних галузей управління.

Особливості методу вироблення рішень визначаються на підставі

регламентних норм, які закріплюють порядок підготовки і опрацювання актів

виконкомів. Для розробки проекту рішення можуть утворюватися комісії,

робочі групи у складі заступників міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, представників відділів, управлінь та інших

зацікавлених організацій, висококваліфікованих спеціалістів, юристів.

Зміст методу організації виконання рішень полягає в тому, що

виконкоми для організації виконання обирають спосіб доведення рішення до

відома виконавців, здійснюють планування заходів для організації

виконання, встановлюють їх послідовність та строки проведення, вирішують

питання матеріально-технічного, фінансового і трудового забезпечення,

створюють в необхідних випадках структури для організації виконання

(відділи, служби або координаційні ради і комісії), проводять організаційно-

масову, роз'яснювальну роботу в громадських організаціях, трудових

колективах, організаціях, організовують семінари, наради, конференції тощо.

Контроль за виконанням рішень виконкому покладається на заступників

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого

справами виконкому, керівників відділів і управлінь, інших виконавчих

органів ради.

Метод координації виступає як засіб досягнення погодженості та

доцільного співвідношення дій виконкомів, відділів, управлінь, їх посадових

осіб з найменшими затратами сил і ресурсів. Численність виконавчих органів

місцевої ради вимагає постійного узгодження їх діяльності. Цей метод є

одним з необхідних засобів організації діяльності виконавчих органів,

завдяки якому досягається узгодженість функціонування системи виконавчих

органів при збереженні їх функціональної і статутної самостійності.

Зміст методу інформаційного забезпечення становить діяльність

виконавчих комітетів щодо збору, обробки та використання інформації, яка

використовується ними в процесі управління. Залучення сучасних

комп'ютерних технологій, нових форм роботи з інформацією в плануванні та

прогнозуванні управління, виробленні рішень є завданням виконавчих

комітетів сьогодні. Належне використання цього методу допомагає

встановити зворотний зв'язок територіальної громади і виконавчих органів

місцевої ради.

Метод роботи з кадрами передбачає реалізацію дій з підготовки,

підбору та розстановки кадрів, оцінки їх діяльності, підвищення кваліфікації

кадрів.

3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів

Для здійснення консультативних і обслуговуючих функцій (правового,

організаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення) щодо

реалізації виконавчим комітетом закріплених за ним повноважень

створюється апарат. Він складається з підрозділів (відділів, секторів тощо),

діяльність яких спрямована на інструктування, інспектування, підготовку

питань на сесію ради та засідання виконавчого комітету, інформаційне

забезпечення, здійснення контрольних заходів. Типові штати апаратів

виконавчих комітетів місцевих рад визначені в додатках №1-5 до постанови

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 (в редакції

постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1999 р. № 758).

Оскільки питання про утворення апарату місцевої ради та її виконкому

належить до компетенції самої місцевої ради, то на практиці їх організація

характеризується суттєвим розмаїттям. Зокрема, у Вінниці, Івано-

Франківську, Львові, Херсоні та інших містах апарат є спільним для

відповідної ради та її виконкому. У Білій Церкві, Миколаєві, Фастові,

Черкасах та інших містах апарати місцевої ради і її виконкому є

відокремленими один від одного.

Відрізняються апарати виконкомів один від одного і за своєю

структурою. Наприклад, апарат виконкому Львівської міської ради

складається з таких підрозділів: відділу кадрів; організаційного відділу;

юридичного відділу; відділу бухгалтерського обліку й звітності; сектора

взаємодії з правоохоронними органами та з питань мобілізаційної і оборонної

роботи; сектору товарно-матеріального забезпеченням. Порівняно зі

Львівським, апарат виконавчого комітету Фастівської міської ради є

простішим за структурою і складається з чотирьох відділів: загального, з

юридично-правових питань, фінансово-господарського, по роботі із

зверненнями громадян. До апарату виконкому Білоцерківської міської ради

входять загальний, юридичний відділи, відділ кадрової роботи та з питань

служби в органах місцевого самоврядування, відділ листів і прийому

громадян, бухгалтерія. Правовий статус, основні завдання і функції

підрозділів апарату виконкому закріплюються у відповідних положеннях.

Так, основними завданнями організаційного відділу є узагальнення

пропозицій і формування перспективних і поточних планів діяльності

виконавчих органів; розподіл питань, що готуються на засідання виконавчого

комітету для надання пропозицій, доповнень та зауважень іншим виконавчим

органам; формування порядку денного засідання виконкому, направлення

рішень виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського

голови виконавцям; контроль щодо строків виконання рішень та

розпоряджень.

Завданням юридичного відділу (служби) є надання висновків щодо

відповідності рішень виконкому та розпоряджень голови чинному

законодавству. Розгляд проектів цих рішень без попереднього опрацювання в

юридичному підрозділі не допускається. Відділ кадрів створюється для

проведення контролю за дотриманням єдиної системи роботи з кадрами,

методичного керівництва цією роботою в підрозділах виконавчих органів

місцевої ради.

4. Система, будова, порядок утворення і форми роботи відділів,

управлінь, комісій та інших виконавчих органів рад

Згідно зі ст. 54 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»

сільська, селищна, міська, районна в місті рада в межах затверджених нею

структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі

органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих

органів рад. Ці органи є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила,

підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному,

міському голові, голові районної в місті ради. Керівники відділів, управлінь

та інших виконавчих органів ради призначаються і звільняються з посади

відповідним головою, головою районної в місті ради одноособово, а у

випадках, передбачених законом, — за погодженням з органами виконавчої

влади.

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи

затверджуються радою.

Крім місцевої ради рішення про створення окремого виконавчого

органу в структурі місцевої ради може приймати Верховна Рада України.

Наприклад, створення міськими й районними в містах радами служби у

справах неповнолітніх було передбачено ст. 1 Закону України «Про органи і

служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх».

Система виконавчих органів кожної ради створюється залежно від

різних факторів — чисельності мешканців територіальної громади,

географічного положення, кількості державних і комунальних підприємств,

установ, організацій, розташованих на відповідній території, практики

створення таких органів та ін. Наприклад, до виконавчих органів Сумської

міської ради належать: департамент комунальної власності, ряд управлінь:

економіки; архітектури та містобудування; капітального будівництва;

житлово-комунального господарства; з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення; торгівлі й побуту; освіти; охорони здоров'я;

праці та соціального захисту населення; з питань розвитку підприємництва та

інвестицій; фінансове управління; відділи — державної реєстрації суб'єктів

підприємницької діяльності; з питань взаємодії з правоохоронними органами

та оборонно-мобілізаційної роботи; у справах сім'ї та молоді; інформаційно-

аналітичної роботи і внутрішньої політики; культури; фізичної культури та

спорту; з гуманітарних питань; транспорту; архівний відділ; відділ

інформаційних технологій, а також адміністративна комісія.

Управління, відділи та інші виконавчі органи є органами, на які

покладено функції виконавчо-розпорядчої діяльності в різних сферах

управління. Залежно від обсягу й характеру компетенції всі управління,

відділи та інші виконавчі органи можна поділити на галузеві й

функціональні. Галузевими є органи, які створюються радою для керівництва

відповідною галуззю місцевого управління (житлове господарство, соціальна

сфера, земельні відносини, культура, освіта, охорона здоров'я та довкілля

тощо).

Функціональними є відділи й управління, які здійснюють

координаційно-регулюючу або контрольну діяльність (фінансове управління,

контрольна інспекція тощо).

Галузеві й функціональні виконавчі органи місцевих рад мають різне

найменування — відділи, управління та виконавчі органи. На практиці

місцеві ради створюють головні управління (м. Харків), адміністрації (м.

Одеса), департаменти (м. Львів), комісії, комітети, служби.

Положеннями про виконавчі органи, які приймаються на сесії

відповідної ради, регулюється правовий статус відділів і управлінь,

визначаються їх функції, завдання, повноваження, структура,

взаємовідносини й зв'язки, матеріально-фінансова основа. За структурою

управління та відділи різняться залежно від функцій та завдань, що

закріплені за ними. У самостійних виконавчих органах, як правило,

виокремлюються такі внутрішні ланки: керівництво, апарат при керівництві,

відділи, сектори, можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи.

Основною організаційною формою роботи відділів та управлінь є

персональна діяльність керівника. Відповідно до положення про виконавчий

орган, керівник (начальник, завідувач): керує діяльністю і несе персональну

відповідальність за виконання покладених на орган завдань; розподіляє

обов'язки між заступниками; видає в межах своєї компетенції накази,

контролює їх виконання; подає голові пропозиції щодо штатного розпису та

кошторису видатків на утримання органу; розпоряджається коштами,

переданими для фінансування витрат на утримання підвідомчої мережі та

виконання програм у окремій сфері; представляє орган у взаємовідносинах з

фізичними та юридичними особами; забезпечує координацію діяльності

структурних підрозділів, контролює ведення діловодства; виконує інші

повноваження згідно із законодавством.

5 . Функції та компетенція виконавчих органів місцевих рад

Виконавчі органи місцевих рад здійснюють різні функції, які можуть

бути класифіковані на певні групи. Залежно від сфери діяльності вирізняють

політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну функції. Як органи,

що створюються місцевою радою для безпосереднього керівництва

відповідною галуззю місцевого господарства, виконавчі органи здійснюють

планування, прогнозування, облік, контроль, координацію і здійснення

кадрової політики.

Для виділення виконавчих органів серед інших організаційних

структур територіальної громади в основу класифікації можна покласти й

характер діяльності цих органів. Залежно від цього їх функції поділяються

на: організаційні — діяльність, що безпосередньо спрямована на надання

депутатам місцевої ради інформаційної та юридичної допомоги у здійсненні

їх повноважень; виконавчі — діяльність, яка має спрямування на реалізацію

рішень ради, а також рішень, прийнятих іншими органами державної влади;

розпорядчі — діяльність, що характеризується самостійним розглядом та

вирішенням питань, віднесених законодавством до відання виконавчих

органів; правоохоронні — діяльність, спрямована на забезпечення прав та

свобод членів територіальної громади, підприємств і організацій, які

функціонують на відповідній території.

Згідно з функціями виконавчих органів встановлюється їх компетенція.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає такі сфери

відання виконавчих органів: соціально-економічний та культурний розвиток,

планування і облік, бюджет, фінанси та ціни; управління комунальною

власністю; житлово-комунальне господарство, побутове, торговельне

обслуговування; громадське харчування, транспорт і зв'язок; будівництво;

освіта, охорона здоров'я, культура, фізкультура та спорт; регулювання

земельних відносин і охорона навколишнього природного середовища;

соціальний захист населення; зовнішньоекономічна діяльність; оборонна

робота; забезпечення законності, правопорядку, охорона прав, свобод і

законних інтересів громадян.

Повноваження виконавчих органів розділяються на власні (самоврядні)

й делеговані. Крім значного переліку повноважень, що має місце в Законі

«Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження виконавчих органів

закріплюються в галузевому законодавстві (наприклад, у законах України

«Про нафту і газ», «Про охорону атмосферного повітря», «Про меліорацію

земель», «Про гідрометеорологічну діяльність», «Про охорону

навколишнього природного середовища», «Про позашкільну освіту») тощо.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 27; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты