Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНаведіть види та сутність проведення інструктажів з питань охорони праці?
Читайте также:
  1. II. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
  2. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  3. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  4. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  5. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  7. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці юриста.
  8. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  9. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  10. Безпека праці під час проведення підривних робіт

За характером і часом проведення інструктажі з питань: праці поділяються на: вступний; первинний; повторний; позаплановий; цільовий.

Вступний інструктаж і питань охорони праці, проводиться з

усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи;

працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства;

учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийняті я працівника па роботу.

Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою охорони праці із урахуванням особливостей виробництва.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

- працівником, новоприйнятим на підприємство;

- працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

- працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на виробництві;

студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику перед виконанням нових видів робіт, перед вивченням кожної пової теми під час проведення трудового і професійного навчання в учбових лабораторіях, класах, майстернях, на дільницях, під час проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях тощо.

Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, навчально-виробничих (курсових) комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 змін (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників.

Первинний інструктаж проводиться за програмою. складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці та технічної документації. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу наведено у додатку 2. Розділ 4.Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою - І раз у квартал, на інших роботах -1 раз на півріччя. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться:

при введені в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, . приладів та інструментів, вихідної сировині, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

при порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці, що можуть або призвели до травми, аварії;

на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником, студентом або учнем безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.Обсяг і зміст інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

інструктаж проводиться з працівниками при:

- виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов’язками за фахом (навантажувально-розвантажувальні; роботи, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо);

- ліквідації аварій; стихійного лиха;

- проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл тощо;

- екскурсіях на підприємства;

- організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії; походи, спортивні заходи тощо).

Цільовий інструктаж фіксується документом, що дозволяє проведення робіт, наприклад: наряд-допуском.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання. викладач тощо). Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до відповідного журналу. При цьому обов'язкові підписи , як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Працівники підприємств, а також його керівники (власники) не мають права відмовитись від навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці у тому порядку і в ті терміни, які передбачені відповідними нормативними документами

  

42. Метою управління охороною праці є реалізація конституційних прав працівників і вимог нормативно-правових актів щодо збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, покращення виробничого побуту, усунення неприпустимого ризику.

 

43. Нормативною базою СУОПП є Конституція України, Закон про охорону праці, Кодекс законів про працю, закони Верховної Ради, постанови КМУ, Укази Президента, Національна програма поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Закони про охорону здоров’я, Закон про пожежну безпеку. Система стандартів безпеки праці, правила, норми, інструкції та інші нормативно-правові акти про охорону праці, постанови і накази органів державного управління і нагляду.

 

44. Функції управління охороною праці

 

Реалізація завдань охорони праці на підприємстві та в кожному структурному підрозділі здійснюється їх керівниками шляхом послідовного виконання основних системо утворювальних функцій управління:

- прогнозування і планування;

- організації;

- мотивації;

- контролю, обліку, аналізу.

 

45. Методи управління охороною праці

 

- організаційно-розпоряджуваліні:

а) виконання працівниками своїх посадових обов’язків з охорони праці;

б) видання і виконання наказів, розпоряджень, приписів, рішень.

 

- соціально-психологічні:

а) виховна робота;

б) навчання і пропаганда з охорони праці;

в) подання особистого прикладу керівниками підрозділів у дотриманні правил і норм з охорони праці;

г) встановлення контролю і взаємоконтролю, підвищення виробничої дисципліни;

д) моральне стимулювання;

 

- економія:

а) виплата премій за відсутність травматизму та профзахворювань;

б) матеріальне і моральне заохочення за високий рівень охорони праці;

в) заохочення за активну участь та ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

46. Охорона працісистема законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, які забезпечують безпеку, збереження здоров’я та працездатність людини впроцесі праці.

 

47. Засоби захисту

Колективні,індивідуальні

 

48. До колективних засобів захисту належать:

 сигнальне забарвлення та розмітка;

 запобіжні та блокуючи пристрої;

 захисні огородження;

 стіни, екрани, спеціальне покриття;

 знаки та надписи.

 

49. Індивідуальні засоби застосовують для захисту:

 тіла — спецодяг (костюми, халати, фартухи, взуття);

 рук — рукавиці;

 обличчя — щитки, захисні маски;

 голови — каски, головні убори;

 органів дихання — протигази та респіратори;

 очей — захисні окуляри;

 органів слуху — беруші, навушники.

 

50. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників професійних спілок, їх організацій та об’єднань, винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності

 

52. На які групи, відповідно до ГОСТ 12.0.003-74, поділяються небезпечні та шкідливі чинники за природою дії ?

в. на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні;

 

 

53. Яким чином здійснюється Розслідування нещасних випадків на виробництві?

54. Колективний договір це -

а. згода між робітником та власником підприємства, організації або уповноваженим для цього ним органом або фізичною особою, в якому робітник зобов’язується виконувати роботу, яка визначена цією угодою, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а власником підприємства зобов’язується сплачувати робітнику заробітну платню та забезпечувати умови праці, необхідними для виконання роботи, які передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

55. Які основні проблеми, які виникають між людьми в процесі праці,вирішуються в Кодексі законів про працю України?

В Кодексі законів про працю України вирішуються основні проблеми, які виникають між людьми в процесі праці, а саме: -. праці жінок, молоді, охорона праці, робочого часу, часу відпочинку і таке інше;

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты