Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУтворення СРСР. Україна в складі Союзу РСР. Перші конституції.
Читайте также:
  1. А) більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття залишилось у складі Угорщини
  2. Г) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві
  3. Г) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві
  4. Заняття 1. (2 години) Тема: «Цілі і завдання музичної освіти та музичного виховання в Україна на сучасному етапі культурного розвитку
  5. Методи ціноутворення
  6. Організаційне забезпечення судів. Державна судова адміністрація Україна.
  7. Особливості жанроутворення в письмових PR-комунікаціях.
  8. Поширення влади литовських князів на українські землі. Соціально-економічний та політичний розвиток України у складі Великого князівства Литовського.
  9. Ранній юнацький вік, соціальна ситуація його, розвитку, психічні новоутворення віку. Формування особистості в ранньому юнацькому віці.
  10. Реклама як площина відбиття та утворення соціальних стереотипів

I етап (червень 1919 — грудень 1920 р.) — утворення «воєнно-політичного союзу» радянських республік, збере­ження за Україною формального статусу незалежної дер­жави. У червні 1919 р. ВЦВК прийняв постанову «Про воєнний союз рад. республік Росії, Укр., Лат­вії, Литви і Білорусії».

II етап (грудень 1920 — грудень 1922 р.) — форму­вання договірної федерації, посилення підпорядкування України, обмеження її суверенітету. 28 грудня 1920 р. представники Росії Ленін і Чичерін та представник Укра­їни Роковський підписали угоду про воєнний і господар­ський союз між двома державами. І хоча формально про­голошувалися незалежність і суверенітет обох держав, взя­тий на централізацію курс, особливо в 1921—1922 рр., посилювався. У червні 1922 р. були створені загальнофедеральні трести («Укрметал», «Югосталь», «Сільмаштрест», «Укртрестсільмаш»), які цілком пере­бували під контролем центру, а саме — Всеросійської Ра­ди народного господарства (ВРНГ). У цей час виникає серйозне тертя між центром і Укра­їною на економічному ґрунті. Так, за відправлений до РСФРР голодного для республіки 1921 р. хліб Україна мала одержати 20 млн крб. золотом. Наркомпрод РСФРР заплатив майже 1,3 млн крб., а решту обіцяв компенсу­вати машинами, мануфактурою, лісоматеріалами та ін.. Враховуючи тільки економічні чинники та ігноруючи на­ціональні особливості і юридичні права України, держ-план РСФРР хотів було поділити республіку на дві еко­номічні області — Південно-Західну з центром у Києві та Південну (гірничопромислову) з центром у Харкові. Еко­номікою цих областей мали керувати органи ВРНГ і Ра­ди Праці та Оборони (РПО) РСФРР. Створена після жовтневого пленуму Конституційна комі­сія висловилася за утворення наркоматів трьох типів: а) злитих; б) об'єднаних; в) автономних. Передбачалася централізація ще більша, ніж в умо­вах громадянської війни. Це означало, що федерація, яка почала розбудовуватися відповідно до рішень комісії, ма­ла бути федерацією лише номінально, а реальним зміс­том союзу республік в найближчій перспективі стала авто­номізація. III етап (грудень 1922 — травень 1925 р.) — утворен­ня СРСР, втрата Україною незалежності. ЗО грудня 1922 р. І з'їзд Рад СРСР затвердив декларацію про утворення Со­юзу РСР і союзний договір. Союз складався з чотирьох республік — РСФРР, УСРР, БСРР, ЗСФРР (Азербайджан, Вірменія, Грузія). У цей період процес ліквідації суверенітету України вступає у свою завершальну фазу. 26 січня 1924 р. від­бувся II з'їзд Рад СРСР, який остаточно затвердив першу Конституцію Радянського Союзу. У ній було окреслено коло питань, що належали до компетенції вищих органів влади СРСР: зовнішня політика, кордони, збройні сили, транспорт, зв'язок, планування господарства, оголошен­ня війни і підписання миру. У травні 1925 р. завершується процес входження України до складу СРСР. IX Всеукраїнський з'їзд Рад затвердив новий текст Конституції УСРР, у якому було законодав­чо закріплено вступ Радянської України до Радянського Союзу. 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты