Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Комплексний тест
Варіант 1

1.Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її.

1) Писемне мовлення є ... видом мовленнєвої діяльності

а) продуктивним
б) рецептивним

в) репродуктивним

2). Навчання писемного мовлення передбачає формування в учнів

а) графічних навичок

б) орфографічних навичок

в) умінь висловлюватися в письмовій формі.

3). Письмо є

а) метою і засобом навчання ІМ

б) засобом контролю окремих іншомовних знань, навичок, умінь

в) одночасно метою, засобом навчання і контролю окремих іншомовних знань, навичок та вмінь

4). До писемного мовлення готує вправа

а) письмовий переказ

б) самодиктант (відтворення груп речень, пов’язаних із змістом)

в) заповнення пропущених букв у словах

 

4) Вправа на групування. Визначте, до якої групи належить вправа з такою інструкцією і занесіть її номер до таблиці

 

5) Проаналізуйте запропоновану вправу з навчання писемного мовлення. Визначте її мету, тип, вид, характер виконання

 

6) Мовленнєвою вправою у навчанні писемного мовлення є

А) написання автобіографії

Б) розширення висловлювання

В) складання плану у формі запитань.


Контрольна робота (варіант 1)

І. Визначте, істинними чи помилковими є наступні твердження. Позначте правильні твердження знаком “+”, неправильні – знаком “- “.

1. На нульовому етапі навчання діалогічного мовлення учні вчаться створювати діалогічні єдності.

2. Мовленнєвою вправою у навчанні писемного мовлення є складання плану у формі запитань.

3.Структурно-мовленнєва схема є ефективною вербальною опорою для навчання монологічного мовлення.

4.Характерним для початкового ступеня навчання є розвиток уміння переглядового читання.

ІІ. Прочитайте уважно подані питання, до кожного з яких додаються три варіанти відповідей. Визначте, який варіант ви вважаєте правильним і обведіть його кружечком на бланку відповідей.

1). Що є одиницею навчання діалогу?

а) діалогічна єдність;

б) репліка;

в) фраза.

2). До мовних труднощів аудіювання належить

а) відсутність зорової опори

б) наявність конвертованих слів;

в) темп пред’явлення аудіотексту.

3). Метою навчання читання у школі є

а) формування навичок читання про себе;

б) розвиток уміння читання про себе з безпосереднім розумінням змісту прочитаного;

в) оволодіння навичками співвідносити букви і звуки.

4). При навчанні переглядового читання ефективною вправою є

а) переказ тексту;

б) визначення основної думки тексту;

в) письмовий переклад тексту.

 

ІІІ.Згрупуйте подані характеристики усного мовлення : 1) –характеристики монологічного мовлення; 2) –характерні риси діалогічного мовлення.

а) розгорнутість, різноструктурність фраз; б) наявність неповних реплік; в) спонтанність; г) наявність “готових” мовленнєвих одиниць; д) зв’язність; е) складний синтаксис; є) відносна повнота висловлювання; ж) двосторонній характер; з)стягнені форми.

 

IV.Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1). Читання –це а) одиниця навчання монологічного мовлення

2). Понадфразова єдність – це б) рецептивний вид писемного мовлення

3). Аудіювання –це в) продуктивний вид писемного мовлення

4) Письмо –це г) рецептивний вид усного мовлення

 

V. Завершіть подані нижче фрази, заповнивши пропуски відповідними словами /словосполученнями.

1.1. На першому етапі навчання написання листа виконуються вправи для вдосконалення вмінь .а).. і .б).. текстів листів.

2. До повної вербальної опори відноситься .в).. таблиця.

 

VI. Визначте, до якої групи належить вправа з такою інструкцією і занесіть її номер до таблиці.

Вправи для навчання каліграфії Вправи для навчання орфографії Вправи для навчання Писемного мовлення
     

1). Rearrange the sentences in a logical sequence.

2). Fill in the gaps in the following words.

3). Write the letter “r” in the air.

VII. Проаналізуйте запропоновану вправу з навчання писемного мовлення. Визначте її a) мету, б) тип, в) вид.

You have seen an advertisement in a local newspaper for a summer job as a cleaner at a local branch of McDonald’s.Write a letter of application for the job.


Контрольна робота. Варіант 2.

І. Визначте, істинними чи помилковими є наступні твердження. Позначте правильні твердження знаком “+”, неправильні – знаком “- “.

1. Кінцевою метою навчання монологічного мовлення у середній школі є передача змісту прочитаного або прослуханого тексту.

2. Переглядове читання передбачає повне отримання інформації.

3. Навчання видів мовленнєвої діяльності на початковому ступені проходить у такій послідовності: читання-аудіювання-говоріння.

4. Навчання письма у загальноосвітній школі згідно з програмою є метою та засобом навчання.

ІІ. Прочитайте уважно подані питання, до кожного з яких додаються три варіанти відповідей. Визначте, який варіант ви вважаєте правильним і обведіть його кружечком на бланку відповідей.

1. Найбільшою детермінованістю висловлювань учнів характеризуються вправи на

а) оволодіння діалогічними єдностями;

б) оволодіння мікродіалогами;

в) на створення власних діалогів.

2. Специфічною трудністю монологічного мовлення є

а) логічне зв’язування окремих мовленнєвих зразків;

б) переключення з аудіювання на говоріння;

в) швидкість відповідей на запитання;

3. До групи умовно-мовленнєвих вправ в аудіюванні належить

а) розуміння на слух опису картини;

б) аудіювання розпоряджень на понадфразовому рівні

в) аудіювання фонограми тексту.

4.При навчанні ознайомлювального читання ефективною вправою є

а) підібрати до запитань правильні відповіді згідно з основним змістом;

б) знайти у тексті речення з певним граматичним явищем;

в) прочитати даний абзац, звертаючи увагу на інтонацію.

ІІІ.Згрупуйте подані види опор для навчання монологічного мовлення : 1) –невербальні опори; 2) –вербальні опори.

а) малюнки; б)підстановча таблиця; в) фонограма ; г)тематичні картини, д)слайди; е) друкований текст; є) сюжетні картини; ж)структурно-мовленнєва схема; з) ключові слова/словосполучення.

 

. IV Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1. Діалогічна єдність – це а) продуктивний вид мовленнєвої діяльності

2. Писемне мовлення -це б) одиниця навчання діалогічного мовлення

3. Понад фразова єдність –це в) рецептивний вид мовленнєвої діяльності

4.Читання –це г) одиниця навчання монологічного мовлення

 

V. Завершіть подані нижче фрази, заповнивши пропуски відповідними словами /словосполученнями.

1.На нульовому етапі навчання а)... мовлення відбувається формування уміння реплікування.

2.На передтекстовому етапі навчання читання відбувається зняття б) ... та в)... труднощів.

 

VI. Визначте, до якої групи належить вправа з такою інструкцією і занесіть її номер до таблиці.

Некомунікативні вправи   Умовно-комунікативні вправи Комунікативні вправи

a) You are a tourist. You want to see some places of interest in the town. Ask a passer-by for directions. Make use of the prompts (words and phrases) below.

b) You work as a guide at a tourist agency. Take a group of tourists sightseeing about the town.

c) Open the brackets using the verbs in the proper tense form.

 

VII. Проаналізуйте запропоновану вправу з навчання читання. Визначте її a) мету, б) тип, в) вид.

Your pen-friend has send you a letter in which he invites you to visit him and his home town. In his letter he explains how to get to his place. Follow the directions and draw the route on the map of the town.Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 202; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты