Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема органів місцевого самоврядування. Порядок їх формування.
Читайте также:
  1. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  2. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  3. II. Порядок прохождения испытания
  4. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  5. II. Тарифная система
  6. III) система статично невизначена.
  7. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  8. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности
  9. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  10. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських радСтаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

78. Форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування.

Під формами діяльності представницьких органів місце­вого самоврядування розуміються основні, самостійні, конкретні, здійснювані в межах певних правових, організаційно-правових та організаційних рамок дії рад, їх органів, посадових осіб та депу­татів, за допомогою яких реалізується компетенція рад та їх органів.Правова форма діяльності рад виявляється у реалізації пов­новажень цих органів, пов’язаних з нормотворчою, правозастосовчою і правоохоронною діяльністю представницьких, виконав­чих органів, їх посадових осіб, спрямованою на регулювання пра­вовідносин.

Організаційна форма діяльності, на відміну від правової, не передбачає юридичних наслідків і безпосередньо не формує пра­вовідносин. Дії, які складають її зміст, забезпечують виконання завдань, функцій і повноважень рад за допомогою конкретних організаційних форм, не обов’язково закріплених у законі.

Основне місце в цьому ряду займають організаційно-правові форми, безпосередньо закріплені в законі. До числа таких форм, відносяться:· сесії рад місцевого самоврядування як основна орга­нізаційно-правова форма їх діяльності;

· засідання виконавчих ко­мітетів рад, постійних комісій;

· робота депутатів на всій території відповідної територіальної громади;

· організація і проведення міс­цевих референдумів, загальних зборів громадян;

· місцеві ініціати­ви членів територіальної громади;

· громадські слухання.

В залежності від спрямованості і мети організаційні форми діяльності рад поділяють на загальні і конкретні інституції.

До загальних форм відносяться внутрішньоорганізаційна та організаторська робота рад, їх органів та депутатів.

Внутрішньоорганізаційна форма роботи спрямована на забез­печення діяльності рад, їх нормального функціонування. Зміст цієї форми полягає у підготовці сесій, засідань виконавчих комі­тетів, постійних комісій, діяльності депутатів серед населення.

До основних організаційних форм діяльності ради відносяться:

безпосередня організаційна робота голови ради;

виконавчого ко­мітету та його органів,

постійних комісій,

діяльність депутатів та населення в органах його самоорганізації.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты