Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕтапи роботи з текстом для читання
Читайте также:
  1. A) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над текстом
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  4. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
  5. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  6. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200
  7. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  8. Вивчення читацьких інтересів учнів. Уроки позакласного читання.
  9. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  10. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.

 

До читання тексту
1) аналіз мовних та/або смислових труднощів тексту; 2) прогнозування змісту тексту за його назвою, ілюстрацією, ключовими словами, першим/останнім реченням тощо; 3) формулювання комунікативної установки на читання тексту;
Протягом читання тексту
4) власне читання тексту;
Після читання тексту
5) контроль розуміння змісту (основного і детального) тексту; 6) обговорення змісту тексту.

14. Розкрийте методику навчання техніки письма: поняття "техніка письма", труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки та орфографії. Наведіть приклади вправ для навчання каліграфії та орфографії за підручником для 1/2-го класу.

 

В житті кожної людини письмо відіграє важливу роль. Письмо - видатне надбання людства, величезний здобуток кожного народу, історики вказують на, що письмо - неперехідна пам'ять поколінь, яка зберігає повідомлення про події та справи минулих віків і тисячоліть.

Головна мета навчання техніки письма полягає у формуванні в учнів графічних, каліграфічних та орфографічних навичок. Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв, буквосполучень як окремо так і в писемному мовленні. Для формування графічних/каліграфічних навичок слід використовувати вправи, метою яких є навчити учнів писати букви АВС. Це можуть бути вправи на написання букв, на ускладнене списування.

Наведемо приклади ігрових вправ для формування графічних навичок:

1) Граємо в гру 7x7. Намалюйте квадрат і впишіть в клітинку букву велику і малу відповідно до номеру в ABC. Переможе той, хто правильно впише всі букви.

2) Допоможіть великим і малим буквам знайти одне одного. Запишіть пари букв. Хто зробить це першим?

Навчання орфографії виділяють у дві підгрупи вправ. До І групи входять вправи на списування, виписування і дописування; до II групи вправи для запису на слух (диктант).

 

15. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма. Наведіть приклади вправ для навчання написання листа з опорою на графічно-вербальну схему для учнів початкової школи.

 

Головна мета навчання техніки письма полягає у формуванні в учнів графічних, каліграфічних та орфографічних навичок.Етапи навчання писемного мовлення:

I Оволодіння графікою.

II Засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування.

III Оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ.

а) Так на І етапі використовуються вправи з аналізу. Вправи на ідентифікацію та диференціацію:

- звуко-буквений аналіз слова,

- групування слів з однаковими звуками,

- групування слів па основі протиставлення графем,

- списування за зразком,

- списування з різними завданнями.

б) Основною метою другого етапу,поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визнаються такі види вправ:

· вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

· на трансформацію мовного зразка;

· на підстановку;

· на розширення та скорочення;

· диктанти.

Останній вид вправ широко використовується на різних ступенях нав­чання. Так, на початковому виконуються такі види диктантів як слуховий, слуховий з попереднім аналізом труднощів, самодиктант, зоровий, зоро-слуховий, вибірковий. На середньому та старшому ступенях навчання, крім зазначених, проводяться ускладнені диктанти, а саме: диктант із самоконтро­лем, пояснювальний диктант, диктант вивченого напам'ять (уривок прози, вірш), диктант-переклад.в) Мета третього етапув навчанні письма і писемного мовлення - форму­вання дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі. Характерними видами вправ на цьому етапі можуть бути:

відповіді на запитання щодо змісту тексту;

складання запитань до тексту.

 

16. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні: мету і зміст навчання, механізми, труднощі аудіювання. Визначте мовні труднощі аудіювання та сплануйте роботу щодо їх попередження на прикладі тексту з підручника для 4 класу початкової школи.

 

Аудіювання -це рецептивний вид МД, розуміння сприйнятого на слух усного мовлення.

Аудіювання –комплексна мовленнєва розумова діяльність, яка базується на природній здатності, яка удосконалюється в процесі індивідуального розвитку людини. Важливі фактори формування такої здатності є:

· перцептивні та мовленнєві передумови;

· загальні інтелектуальні передумови;

· фактичні знання;

· знання та вміння в рідній мові;

· іншомовні знання та вміння;

· мотивація.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 104; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты