Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні поняття. Законодавство України про авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій
Читайте также:
  1. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  2. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  3. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  4. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  7. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  8. VIII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1. НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ
  9. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  10. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).

Лекція 7 (Тема 2.4) Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій.

План:

Основні поняття. Законодавство України про авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій

Права і обов'язки спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд

Основні поняття. Законодавство України про авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій

Останніми десятиліттями зростає актуальність посилення захисту авторського права і суміжних прав. Це зумовлюється двома основними чинниками. Перший полягає у тому, що інтенсивно зростає вартість об’єктів авторського права і суміжних прав, неправомірним відтворенням яких можна одержати значні доходи. Другий чинник зумовлений появою нових технологій відтворення і використання охоронюваних законом об’єктів. Для творів архітектури таким чинником є зростання попиту на ексклюзивні та технічно досконалі об’єкти архітектури, що також спричиняє суттєве підвищення вартості їх створення. При цьому завдяки високим темпам росту обсягів промислового та житлового будівництва, та, відповідно, розмірів прибутків від використання творчих досягнень у галузі архітектурної діяльності спостерігається підвищення уваги правоволодільців до захисту своїх прав.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 року №687-XIV (далі за текстом – Закон №687-XIV) відносини, що виникають під час створення і використання об'єктів архітектури як об'єктів авторського права, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Об'єктами авторського права в галузі архітектури є твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури.

Особа (особи), творчою працею якої (яких) створено об'єкти архітектури як об'єкти авторського права, вважається автором (співавторами) цих об'єктів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. №3792-XII (далі за текстом – Закон №3792-XII):автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;

твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо);

Згідно ч. 2 статті 15 Закону №3792-XII авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення.

Стаття 437 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV також вказує, що авторське право виникає з моменту створення твору, а використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом (ст. 443).

Статтею 30 Закону №687-XIV передбачено, що автор проекту твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами договору із замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.Використання проекту твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором, згідно з яким створено проект. Повторне використання такого проекту і розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за згодою автора з виплатою йому або його правонаступникам авторської винагороди.

У відповідності до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668, замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником (п. 51).

Авторські права на проектну документацію охороняються відповідно до законодавства (п. 55).

З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Авторський нагляд під час будівництва об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством (п. 78).

Для здійснення авторського нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) підрядник зобов'язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський нагляд, надавати необхідні інформацію та документи (п. 80).

Нормативною основою здійснення авторського нагляду є, зокрема, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», відповідно до якої під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський нагляд, порядок проведення якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.Згідно п. 2 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007р. №903, авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами (далі - генеральний проектувальник) відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт.

У п. 17 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. № 45, визначено, що замовник і генпроектувальник (проектувальник) визначають в умовах договору виконавця авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.

На даний час нормативним документом, яким визначається порядок здійснення авторського нагляду за новим будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням об’єктів цивільного і виробничого призначення, є Державні будівельні норми України А.2.2-4-2003 «Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд» (далі — ДБН А.2.2-4-2003).

Відповідно до п. 1.1 Державних будівельних норм України А.2.2-4-2003 «Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд»авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об’єктів будівництва незалежно від форм власності замовника (інвестора) повинен здійснюватися протягом усього періоду будівництва з метою забезпечення відповідності технологічних, архітектурно-будівельних та інших технічних рішень об’єктів будівництва рішенням, що передбачені в затверджених проектах. Саме правові положення щодо забезпечення відповідності архітектурних рішень об’єктів будівництва рішенням, що передбачені в затверджених проектах, є головною передумовою дотримання авторських прав творців на твори архітектури, а забезпечення тотожності технологічних, будівельних та технічних рішень запланованим виступає лише як допоміжна функція авторського нагляду. Проте у переліку основних термінів та визначень ДБН А.2.2-4-2003 авторський нагляд визначається як нагляд авторів проекту, інших розробників проектної організації та, за необхідності, інших спеціалістів за відповідністю будівельно-монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління і нагляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками, підрядниками, іншими юридичними та фізичними особами - суб'єктами господарської діяльності в галузі будівництва незалежно від форм власності.

На об'єктах І категорії складності (ДБН Д.1.1-7), за узгодженням з генеральним проектувальником і замовником, авторський нагляд може не здійснюватися.

Додаткові вимоги до порядку здійснення авторського нагляду за об'єктами спеціальних видів будівництва згідно з ДБН А.2.2-3 встановлюються окремими нормативними документами з урахуванням цього Положення.

Положенням про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд ДБН А.2.2-4-2003 визначені наступнітерміни:

Авторський нагляд -нагляд авторів проекту, інших розробників проектної організації та, при необхідності, інших спеціалістів за відповідністю будівельно-монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації.

Замовник -фізична або юридична особа, яка укладає договір на проектування, будівництво, здійснення авторського нагляду, організовує і фінансує будівництво.

Підрядник -фізична або юридична особа, яка є виконавцем будівельно-монтажних робіт на будівництві.

Проектувальник - фізична або юридична особа, яка розробила проектну документацію для будівництва і здійснює авторський нагляд.

Договір на здійснення авторського нагляду -основний документ, який регулює взаємовідношення сторін, установлює їх права і обов'язки щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом.

Нове будівництво - це будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі.

Реконструкція об'єктів -це перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням йоготехніко-економічного рівня та якості продукції, яка виробляється, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри).

Технічне переоснащення об'єктів - це комплекс заходів щодо покращання техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переоснащення підприємства здійснюється, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт.

Розширення об'єктів - це будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей. До розширення діючих підприємств відноситься також будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.

Виконання вимог будівельних норм і правил, організації виробництва будівельно-монтажних робіт, складання актів огляду прихованих робіт є обов'язком підрядника. Контроль за дотриманням цього відноситься до компетенції технічного нагляду.

Здійснення авторського нагляду не знімає відповідальності з будівельно-монтажних організацій і замовника за якість будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проектній документації.

Генеральний проектувальник у необхідних випадках може залучати до здійснення авторського нагляду спеціалізовані проектні організації, що розробили відповідні розділи проекту. У цих випадках обов'язки замовника за договором покладаються на генерального проектувальника, а обов'язки виконавця - на спеціалізовану проектну організацію.

За згодою генерального проектувальника договори на здійснення авторського нагляду можуть укладатися замовником безпосередньо зі спеціалізованими проектними організаціями, які брали участь розробці проектної документації по даному об'єкту. У виняткових випадках, при значних відстанях від об'єкта будівництва до місця знаходження організації проектувальника, генеральний проектувальник може залучати за договором для здійснення авторського нагляду за будівництвом стосовно окремих розділів проекту місцеві спеціалізовані проектні організації або уповноважену фізичну особу з інших організацій, які не брали участі у розробці даного проекту і повинні працювати під контролем генерального проектувальника.

Для здійснення авторського нагляду дозволяється за згодою із замовником залучати спеціалістів тимчасових груп робочого проектування на будівництво. Забезпечення спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, житловими та службовими приміщеннями, транспортом, послугами зв'язку, а також необхідними інструментами і пристосуваннями для можливості огляду конструкцій і вузлів визначається в особливих умовах договору між замовником та генпроектувальником.

До договору на здійснення авторського нагляду необхідно додавати план-графік відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, на транспорт, квартирні, відрядні.

При тривалості будівництва більше року план-графік, за необхідності, слід коригувати у відповідності з об'ємами на запланований рік. За необхідності продовження здійснення авторського нагляду зверх обсягів, що передбачені договором між проектувальником і замовником, укладається додаткова угода.

Підготовка договорів, додаткових угод, додатків до них, графіків відвідувань, журналу авторського нагляду є обов'язком проектувальника.

У відповідності з договором між замовником і проектувальником наказом керівника проектної організації визначається склад проектувальників із числа авторів та розробників проекта, на яких покладається здійснення авторського нагляду за будівництвом.

У окремих випадках для здійснення авторського нагляду за окремими видами будівельних робіт можуть залучатися спеціалісти організації-розробника, які не брали безпосередньої участі в проектуванні. Цим самим наказом призначається керівник колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекта). Один примірник наказу про здійснення авторського нагляду направляється замовнику.

Відвідування будівництва представниками авторського нагляду здійснюється у відповідності з графіком або за викликом замовника. За зверненням замовника окремі технічні питання можуть вирішуватися спеціалістами - учасниками авторського нагляду без відвідування об'єкта будівництва. Час, що затрачений на вирішення таких питань, ураховується при визначенні загальних витрат на здійснення авторського нагляду.

У випадках, коли в здійсненні авторського нагляду разом з проектною організацією - генеральним проектувальником беруть участь субпідрядні спеціалізовані проектні організації, спеціалісти цих організацій можуть об'єднуватися в комплексну групу авторського нагляду. Керівником цієї комплексної групи призначається представник генерального проектувальника, який здійснює керівництво і координацію діяльності всіх спеціалістів, що входять у групу.

Керівник групи, який здійснює авторський нагляд, - представник генерального проектувальника - входить до складу робочої і державної приймальної комісій. Він приймає рішення про участь у роботі цих комісій і інших спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд від генеральної і субпідрядних проектних організацій.

Саме надання правової можливості автору твору архітектури протидіяти можливим посяганням на його творчий задум у ході його практичної реалізації зумовлює необхідність існування інституту авторського нагляду за будівництвом. Він є саме тим інструментом, за допомогою якого забезпечується оптимальна можливість втілення в матеріалі твору архітектурного мистецтва в точній відповідності з проектом, створеним творчою уявою автора, який дає йому можливість у процесі будівництва вносити необхідні зміни.

Специфічність авторського нагляду полягає у тому, що відповідно до п. 2.1 ДБН А.2.2-4-2003 він здійснюється на підставі договору, укладеного замовником з генеральною проектною організацією на весь період будівництва, а договірні відносини включені до сфери цивільно-правового регулювання.

Під час проведення авторського нагляду за будівництвом дієвим способом припинення дій, які порушують авторські права авторів творів архітектури є звернення автора до структурних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції як спеціалізованого урядового органу зі здійснення державного нагляду і контролю у сфері архітектури та будівництва для застосування заходів впливу на порушника згідно із чинним законодавством.

В межах інституту авторського нагляду існує можливість здійснення захисту авторських прав у двох формах — юрисдикційній та неюрисдикційній. Перша здійснюється через судові або державні органи у порядку цивільно-правового, адміністративно-правового чи кримінального провадження і є основною, а друга — самостійно потерпілою від порушення прав особою чи в момент загрози порушення цих прав, тобто шляхом самозахисту.

Здійснення самозахисту авторських прав на твори архітектури в межах інституту авторського нагляду відбувається шляхом внесення до журналу авторського нагляду зауважень, стосовно відступів від проектних рішень при будівництві, у разі невиконання яких унеможливлюється прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів».

Відповідальність за своєчасне і якісне виконання вимог спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, несе уповноважений представник підрядної організації.

Після прийняття об'єкта в експлуатацію генеральний підрядник повинен передати журнал на зберігання замовнику, а проектувальник повинен передати свій примірник в архів проектної організації.

Відповіднодо постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» затверджений «Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури».


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 128; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты