Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрава і обов'язки спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд
Для фіксування результатів авторського нагляду на будівництво повинен вестись журнал авторського нагляду (далі - журнал), який оформлюється проектувальником у двох примірниках, один з яких зберігається на будівництві, а другий знаходиться у проектувальника. Записи ведуться в обох примірниках і повинні бути ідентичні.

Журнал повинен бути прошнурований (сторінки його повинні бути пронумеровані), підписаний керівниками проектувальника і замовника, а також скріплений печатками.

Оформлений журнал передається замовником генеральному підряднику для зберігання до закінчення будівництва. Відповідальність за зберігання журналу і за своєчасне виконання вимог представників авторського нагляду несе призначений керівництвом представник підрядника. Другий примірник зберігається у генерального проектувальника.

Журнал видається генеральним підрядником за вимогою спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд.

Представники авторського нагляду вносять у журнал записи щодо відступів від проектних рішень, які допущені підрядником. Забороняється внесення змін в проектну документацію шляхом записів у журналі авторського нагляду. Запис про відвідування будівництва провадиться і за відсутності зауважень.

Представники підрядника і замовника зобов'язані відмічати в журналі авторського нагляду факт ознайомлення із зауваженнями, а також вносити записи щодо виконання вказівок спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд.

Відповідальність за своєчасне і якісне виконання вимог спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, несе уповноважений представник підрядної організації.

Журнал може вестися по будівництву об'єкта в цілому або по будівництву цехів, будинків і споруд, а також по пускових комплексах.

Після прийняття об'єкта в експлуатацію генеральний підрядник повинен передати журнал на зберігання замовнику, а проектувальник повинен передати свій примірник в архів проектної організації.

Спеціалісти, які здійснюють авторський нагляд, мають право:

1. Вносити в журнал авторського нагляду зауваження, що відносяться до відступів від проектних рішень при будівництві, забороняти застосування конструкцій, деталей, виробів, будівельних матеріалів і обладнання, які не відповідають проектним рішенням, державним будівельним нормам і стандартам.2. Повідомляти у разі відмови підрядника від усунення зауважень, замовника і відповідну інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів згідно із чинним законодавством.

3. Давати вказівки щодо припинення виконання підрядником окремих видів робіт, що виконуються з порушеннями проектних рішень та будівельних норм і письмово повідомляти замовника і відповідну інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю.

4. Самостійно або за пропозицією замовника, без додаткових узгоджень, уточнювати, змінювати, доповнювати прийняті раніше проектні рішення, домагаючись більшої художньої виразності, технічної і технологічної досконалості об'єкта будівництва, якщо ці зміни не суперечать вихідним даним на проектування, чинним будівельним нормам, експлуатаційній надійності, економічним вимогам, не погіршують техніко-економічні показники затвердженої проектної документації. Внесення змін в проектну документацію виконуються згідно з ДСТУ Б А.2.4.4 (ГОСТ 21.101).

Спеціалісти, які здійснюють авторський нагляд, зобов'язані:

1. Якісно та своєчасно виконувати обов'язки, які визначені цим Положенням. Відвідувати будівництво згідно з графіком, за викликом замовника і умовами, що вказані у договорі.2. Вибірково перевіряти відповідність виконання будівельно-монтажних робіт і виявляти на будівництві відхилення від проектних рішень в частині застосування будівельних конструкцій, матеріалів, виробів, деталей, обладнання, робіт з улаштування фасадів та інтер'єрів.

3. Перевіряти виконання підрядником зауважень спеціалістів авторського нагляду на будівництві. Брати участь у складанні актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій відповідно до додатка 10 ДБН А.3.1-5.

4. Сприяти ознайомленню робітників, які здійснюють будівельно-монтажні роботи, і представників замовника з проектною документацією.

5. Брати участь у роботі робочої і державної комісій з прийняття об'єктів будівництва в експлуатацію.

 

Висновки:

Об'єктами авторського права в галузі архітектури є твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури. В даному випадку авторське право присутнє стосовно такого об’єкту як розроблена проектна документація на будівлю. Авторські права автора на проектну документацію (а не авторські права на побудовану будівлю за даним проектом) охороняються відповідно до законодавства.

Виконавцю проектної документації одноособово належать всі виключні майнові права автора на плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що були створені в процесі проектування об’єкту будівництва.

Оскільки особа, яка здійснює авторський нагляд не створює своєю творчою працею об'єкт архітектури (будівлю) як об'єкт авторського права, вона не вважається автором цього об'єкту, і у такої особи відсутнє авторське право стосовно даного об’єкта.В той же час використання проектної документації з метою створення об’єкту архітектури, відповідно до умов договору на розробку і передачу проектної документації, допускається виключно замовником і здійснюється ним лише одноразово, повторне використання проекту об’єкта архітектури і розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за окремою згодою розробника документації (автора) з окремою виплатою йому або його правонаступникам авторської винагороди.

Способом захисту авторських права автора на проектну документацію при здійсненні будівництва якраз і є укладення договору на здійснення авторського нагляду. Здійснення авторського нагляду в процесі будівництва спрямоване на надання правової можливості авторам та іншим особам, які розробили проектну документацію для будівництва об’єкта особисто контролювати дотримання відповідності споруджуваного архітектурного об’єкта розробленим ними технічним проектам та робочим кресленням.

Під час проведення авторського нагляду за будівництвом дієвим способом припинення дій, які порушують авторські права авторів творів архітектури (проектної документації) є звернення автора до структурних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції як спеціалізованого урядового органу зі здійснення державного нагляду і контролю у сфері архітектури та будівництва для застосування заходів впливу на порушника згідно із чинним законодавством.

Авторський нагляд необхідно здійснювати протягом всього періоду будівництва, а у разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду замовник зобов’язаний повідомити інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на будівництво, про такі зміни протягом трьох днів з дня їх настання.

 

Питання для обговорення під час проведення практичного заняття:

1. Пояснить поняття «суб'єкт авторського права» та «об'єкт авторського права»?

2. Назвіть об'єкти авторського права?

3. Що являється нормативною основою здійснення авторського нагляду?

4. Роз’яснить основні терміни, що використовуються при здійсненні авторського нагляду?

5. Які основні дії генерального проектувальника при здійсненні авторського нагляду?

6. Який порядок ведення журналу авторського нагляду?

7. Які мають права спеціалісти, що здійснюють авторський нагляд?

8. Які обов’язки спеціалістів, що здійснюють авторський нагляд?

Література:

1. Закон України «Про архітектурну діяльність».

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».

4. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд: ДБН А.2.2-4-2003. – Офіц. вид. – К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2003.

5. Грєков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури /Є. Грєков // Юридична Україна – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Вип.5. С.55-61.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 104; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты