Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 24. Форма держави (6 год.)
Читайте также:
 1. A) важность и существенность информации в настоящий момент
 2. A) Словесный, графический, формально - словесный, алгоритмический язык
 3. A) Технологии, ориентированные на полученную обработку, передачу информации с помощью технических средств
 4. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
 5. ADT – формат данных String
 6. ADT – формат класса TMatrix
 7. B) Информационные системы в логистике
 8. C. получения систематической информации о ходе производства
 9. CASE-технология создания информационных систем
 10. DVD форматы диска.

Поняття форми держави. Моністична, сегментарна та плюралістична держава. Поняття та види форм правління. Поняття та види форми політико-територіального устрою. Поняття та види форм державного режиму.

Тема 25. Функції держави

Поняття та ознаки функцій держави. Класифікація функцій держави. Функції держави, державна політика і державні послуги. Глобалізація і функції сучасної держави. Форми та методи здійснення функцій держави.

Тема 26. Держава і громадянське суспільство

Становлення концепції громадянського суспільства. Поняття і структура сучасного громадянського суспільства. Співвідношення і взаємодія громадянського суспільства і держави. Держава і соціальне партнерство.

Тема 27. Демократична, соціальна і правова держава

Поняття і принципи демократії. Демократична держава: поняття та ознаки. Правова держава: становлення ідеї, засади та ознаки. Принцип верховенства права та концепція правової держави. Соціальна держава: становлення ідеї, основні ознаки та функції. Співвідношення демократичної, правової і соціальної держави

 

 


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма Заочна форма № 2
УСЬОГО у тому числі УСЬОГО у тому числі УСЬОГО у тому числі
лекцій сем. зан. самост. роб. лекцій сем. зан. самост. роб. лекцій сем. зан. самост. роб.
СЕМЕСТР І
РОЗДІЛ І. ПРОЛЕГОМЕНИ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
1. «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна                
2. Виникнення держави і права та основні теорії їх походження                  
3. Поняття, властивості та принципи сучасного права                
4. Праворозуміння                  
5. Співвідношення права і держави                
6. Державна влада                
РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА
7. Правові норми                
8. Джерела права                
9. Система права і система законодавства                
10. Суб’єкт права: поняття і юридичні властивості                  
11. Правові відносини: поняття, структура, передумови                
12. Правосвідомість і правова культура                
13. Поняття і механізм дії права                  
14. Правоутворення і правотворчість                
15. Юридичний процес                
16. Принципи і способи дії правових норм                  
17. Здійснення права                
18. Тлумачення права                  
19. Правова поведінка                
За І семестр                
СЕМЕСТР ІІ
20. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види                
21. Правозаконність і правовий порядок                  
22. Правова система і правова сім’я                  
РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
23. Поняття і атрибути держави                
24. Форма держави                
25. Функції держави                
26. Держава і громадянське суспільство                
27. Демократична, соціальна і правова держава                
За ІІ семестр                
Усього годин                

 

 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
СЕМЕСТР І
1. Тема: «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна 1. Поняття і система юриспруденції. 2. Теорія держави і права у системі юриспруденції та її співвідношення із іншими юридичними науками. Загальнотеоретична юриспруденція. 3. Об’єкт і предмет теорії держави і права. 4. Зміст, мета і функції теорії держави і права. 5. Методологія пізнання держави і права.
2. Тема:Поняття, властивості та принципи сучасного права 1. Поняття і основні властивості права. 2. Дуалізм права. Природне і позитивне право. 3. Поняття і класифікація принципів права. 4. Співвідношення правового регулювання з іншими видами соціального регулювання.  
3. Тема: Співвідношення права і держави 1. Етатистський і ліберальний підходи до проблеми співвідношення права і держави. 2. Взаємовплив права і держави. Зв'язаність держави правом. 3. Поняття і властивості державної влади. 4. Механізм держави і поділ влади.
4. Тема: Правові норми 1. Поняття та ознаки правової норми 2. Нормативи і нормативні правові приписи. 3. Структура правової норми. 4. Класифікація правових норм. Практичне завдання:надати характеристику структури та структурних елементів запропонованої норми.
5. Тема: Джерела права 1. Джерело і форма права: співвідношення понять. 2. Поняття та ознаки юридичного джерела права. 3. Класифікація джерел права. 4. Нормативно-правовий акт.
6. Тема: Система права і система законодавства 1. Система права: поняття і ознаки. 2. Предмет, метод і мета правового регулювання. 3. Правові спільноти (підсистеми). 4. Галузі та підгалузі права. Інститути та субінститути права. 5. Система законодавства. 6. Систематизація нормативно-правових актів.
7. Тема: Правові відносини: поняття, структура, передумови 1. Поняття, ознаки та види правовідносин. 2. Склад правовідносин. Об'єкти правовідносин. 3. Суб'єкт права та суб’єкт правовідносин. 4. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок як зміст правовідносин. 5. Юридичний факт і фактичний склад.
8. Тема: Правосвідомість і правова культура 1. Поняття і складові правосвідомості. 2. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Рівні правової культури. 3. Поняття та шляхи правової соціалізації. 4. Структура правової культури особистості. 5. Поняття, засоби та моделі правового виховання.
9. Тема: Правоутворення і правотворчість 1. Соціальний процес формування права (правоутворення). 2. Поняття та види правотворчості (нормотворчості). 3. Законотворчість і підзаконна нормотворчість. 4. Принципи правотворчої діяльності. 5. Правотворчі помилки: поняття і усунення.
10. Тема: Юридичний процес 1. Поняття, зміст та ознаки юридичного процесу. 2. Основні засади юридичного процесу. 3. Стадії юридичного процесу. 4. Види юридичного процесу та юридичних процедур по предметній ознаці. 5. Різновиди юридичного процесу за функціональними ознаками.
11. Тема: Здійснення права 1. Поняття і типи здійснення права. 2. Безпосередня і правозастосовна реалізація права. Форми реалізації права. 3. Поняття та ознаки застосування права. 4. Процес застосування права: поняття і стадії. 5. Акти застосування права: поняття і види. 6. Типове і нетипове застосування права.
12. Тема: Правова поведінка 1. Правова поведінка, її ознаки та види. 2. Правомірна поведінка: поняття і типологія. 3. Правопорушення, його ознаки та види. Юридичний склад правопорушення.
 1. Зловживання суб'єктивним правом. Об'єктивно протиправна поведінка.
СЕМЕСТР ІІ
13. Тема: Юридична відповідальність: поняття, підстави, види 1. Поняття, підстави і ознаки юридичної відповідальності. 2. Цілі та функції юридичної відповідальності. 3. Принципи юридичної відповідальності. 4. Види юридичної відповідальності. 5. Стадії юридичної відповідальності.
14. Тема: Поняття і атрибути держави 1. Поняття держави. Сучасна і досучасна держава. 2. Атрибути держави. 3. Основні засади організації і діяльності держави. 4. Сильна і слабка держава. Мінімальна і максимальна держава. 5. Суверенітет держави. 6. Територія держави. 7. Державний народ. 8. Типологія держави.
15. Тема: Форма держави 1. Поняття форми держави. Моністична, сегментарна та плюралістична держава. 2. Поняття та види форм правління. Нетипові форми правління. 3. Поняття та види форми політико-територіального устрою. 4. Поняття та види форм державного режиму.
16. Тема: Функції держави 1. Поняття та ознаки функцій держави. 2. Класифікація функцій держави. 3. Функції держави, державна політика і державні послуги. 4. Глобалізація і функції сучасної держави. 5. Форми та методи здійснення функцій держави.
17. Тема: Держава і громадянське суспільство 1. Становлення концепції громадянського суспільства. 2. Поняття і структура сучасного громадянського суспільства. 3. Співвідношення і взаємодія громадянського суспільства і держави. 4. Держава і соціальне партнерство.
18. Тема: Демократична, соціальна і правова держава 1. Поняття і принципи демократії. 2. Демократична держава: поняття та ознаки. 3. Правова держава: становлення ідеї, засади та ознаки. 4. Соціальна держава: становлення ідеї, основні ознаки та функції. 5. Співвідношення демократичної, правової і соціальної держави.

 

 


8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна
2. Виникнення держави і права та основні теорії їх походження
3. Поняття, властивості та принципи сучасного права
4. Праворозуміння
5. Співвідношення права і держави
6. Державна влада
7. Правові норми
8. Джерела права
9. Система права і система законодавства
10. Суб’єкт права: поняття і юридичні властивості
11. Правові відносини: поняття, структура, передумови
12. Правосвідомість і правова культура
13. Поняття і механізм дії права
14. Правоутворення і правотворчість
15. Юридичний процес
16. Принципи і способи дії правових норм
17. Здійснення права
18. Тлумачення права
19. Правова поведінка
20. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види
21. Правозаконність і правовий порядок
22. Правова система і правова сім’я
23. Поняття і атрибути держави
24. Форма держави
25. Функції держави
26. Держава і громадянське суспільство
27. Демократична, соціальна і правова держава
Разом годин

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

9.1. Тематика курсових робіт

1. Соціальне регулювання: поняття та види.

2. Техніко-юридичні норми.

3. Спеціалізовані норми права.

4. Поняття і структура норми права.

5. Правові стимули: поняття, ознаки, види.

6. Правові обмеження: поняття, ознаки, види.

7. Правові пільги: поняття, ознаки, види.

8. Праворозуміння: поняття, зміст, основні типи.

9. Поняття та види правових режимів.

10. Поняття та види юридичних джерел права.

11. Юридичний прецедент як джерело права.

12. Правовий звичай: поняття, властивості, застосування.

13. Співвідношення системи законодавства та системи права.

14. Соціальний процес формування права.

15. Принципи нормотворчості.

16. Правове життя: поняття і елементи.

17. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.

18. Застосування права як тип здійснення права.

19. Поняття і види правозастосовних актів.

20. Захист суб’єктивних прав.

21. Правова соціалізація і правове виховання.

22. Поняття та види деформацій правосвідомості.

23. Професійна правосвідомість і професійна правова культура.

24. Види тлумачення права.

25. Тлумачення договору.

26. Юридичні колізії, їх види та способи подолання.

27. Поняття та види правової поведінки.

28. Юридичний склад правопорушення.

29. Причини правопорушень та шляхи їх усунення.

30. Соціальна відповідальність та її види.

31. Функції юридичної відповідальності.

32. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

33. Поняття, ознаки та структура правового статусу особистості.

34. Правова законність і правовий порядок.

35. Правові акти: поняття, види, співвідношення.

36. Типологія правових систем.

37. Правова система України на правовій карті світу.

38. Теорії виникнення держави.

39. Поняття і ознаки держави.

40. Політична і державна влада: поняття і співвідношення.

41. Суверенітет держави.

42. Народний, національний та державний суверенітет.

43. Сучасні концепції держави.

44. Співвідношення держави і права.

45. Функції держави.

46. Функції держави і державна політика.

47. Механізм державної влади.

48. Розподіл влади як правова форма апарату державної влади.

49. Контрольна влада і органи контрольної влади в Україні.

50. Держава в політичній системі суспільства.

51. Держава, її сутність та структура.

52. Правова держава: поняття та основні ознаки.

53. Витоки ідей правової держави.

54. Принципи правової держави.

55. Поняття громадянського суспільства.

56. Правова держава і громадянське суспільство.

57. Особистість і правова держава.

58. Права і свободи особистості.

59. Типи державно-церковних відносин.

60. Ісламська концепція прав людини.

9.2. Теми рефератів:

1. Структура юриспруденції.

2. Методологія юриспруденції.

3. Мононорми в первісному та суспільстві.

4. Чиста юриспруденція Г. Кельзена.

5. Етатизм і правова держава.

6. Право і релігія.

7. Право і політика.

8. Право і моральність.

9. Спеціалізовані правові норми.

10. Звичай в системі джерел українського права.

11. Юридична доктрина як джерело права.

12. Поняття і особливості правових режимів.

13. Поняття і види правових інститутів.

14. Функції правотворчості.

15. Автономна і гетерономна правотворчість.

16. Юридична процедура.

17. Співвідношення юридичного процесу та юридичної практики.

18. Безпосередня та правозастосовна реалізація права.

19. Поняття і види нетипового правозастосування.

20. Правовий статус особистості.

21. Правовий статус колективних суб’єктів права.

22. Поняття і система прав людини.

23. Формування четвертого покоління прав людини.

24. Суб’єктивне право і законний інтерес.

25. Складні юридичні факти та фактичні склади.

26. Правовий менталітет.

27. Співвідношення інтерпретаційних і нормативних актів.

28. Герменевтичне тлумачення права.

29. Типологія правомірної поведінки.

30. Причини правопорушень.

31. Проспективна юридична відповідальність.

32. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

33. Законність та правозаконність.

34. Правові акти в механізмі правового регулювання.

35. Система правових засобів.

36. Правова система України на правовій карті світу.

37. Змішані правові системи.

38. Правова аксіологія в системі юриспруденції.

39. Цінність права та правові цінності.

40. Неолітична революція та виникнення держави.

41. Підходи до встановлення сутності держави.

42. Формаційний і цивілізаційний підходи в теорії держави і права.

43. Функції сучасної держави та процеси глобалізації.

44. Регіоналістська держава: поняття і специфіка.

45. Державне управління і місцеве самоврядування.

46. Контрольна влада в державі.

47. Держава та соціальне партнерство.

48. Становлення концепції правової держави.

49. Ліберальна та демократична держава: спільне та відмінне.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты